Epäpätevyysalennusta on käytetty monissa kunnissa useiden vuosien ajan väärin perustein. Tässä jutussa saat ohjeet, kuinka toimia jälkikäteen, jos epäpätevyysalennus on tehty virheellisesti.

 

 

Kunta­sek­to­rilla epä­pä­te­vyys­alen­nus voi­tiin tehdä vuo­teen 2012 asti pel­käs­tään sillä perus­teella, että hen­ki­löltä puut­tui vaa­dittu kelpoisuus.

Vuoden 2012 jäl­keen pel­kän puut­tu­van kel­poi­suu­den vuoksi teh­tä­vä­koh­taista palk­kaa ei voida alen­taa. Osassa kun­tia työ­eh­to­so­pi­muk­sen (KVTES II Luku 9§) muu­tos on jää­nyt huo­maa­matta ja on vir­heel­li­sesti jat­kettu van­haa tapaa toimia.

Mistä kyse?

Lähtökohta on se, että teh­tä­vän vaa­ti­vuus mää­rit­tää palkan.

Jos hen­kilö hoi­taa kun­nassa tai kun­tayh­ty­mässä teh­tä­vää vailla kel­poi­suutta, teh­tä­vä­koh­taista pal­kaa voi­daan alen­taa, jos teh­tä­vää on joten­kin hel­po­tettu tai se on eri­lai­nen kuin muilla, esi­mer­kiksi las­ten­suo­je­lun tai vam­mais­pal­ve­lun sosi­aa­li­työn­te­ki­jän teh­tä­vää tekevällä.

Kuinka toimia?

Jos työn­te­ki­jän tai viran­hal­ti­jan palk­kaan on tehty epä­pä­te­vyys­alen­nus, mutta työ­teh­tä­vät ja teh­tä­vän vaa­ti­vuus ovat todel­li­suu­dessa olleet täy­sin samat kuin toi­sil­la­kin samaa teh­tä­vää hoi­ta­neilla, voi hakea oikai­sua palkkaan.

Oikaisun haku aloi­te­taan otta­malla ensiksi yhteyttä omaan esi­mie­heen ja kysy­mällä häneltä perus­teet pal­kan alen­ta­mi­selle. Kysymyksen voi tehdä sähköpostitse.

Jos esi­mie­hen vas­taus viit­taa sii­hen, että alen­nus on tehty vir­heel­li­sellä perus­teella, pyy­de­tään esi­miestä oikai­se­maan palkka oikeaksi ja anne­taan perus­te­luksi KVTES:n pykälä.

Jos asia ei tällä oikene, ole yhtey­dessä oman kun­tasi juko­lai­seen luot­ta­mus­mie­heen tai pää­luot­ta­mus­mie­heen ja pyydä häntä sel­vit­tä­mään asia. Paikallisesti neu­vo­tel­taessa voi­daan vedota Kuntatyönantajan yleis­kir­jee­seen 37/2011. Asia on yleis­kir­jeen sivulla 6, koh­dassa Koulutuksen puut­tu­mi­sen vai­ku­tus peruspalkkaan/tehtäväkohtaiseen palkkaan.

Lisätietoa on myös Talentia-leh­den artik­ke­lissa, joka on luet­ta­vissa säh­köi­sesti tässä.

Jos tilanne ei korjaannu

Jos asia ei vielä näillä menet­te­lyllä oikene, voit olla yhtey­dessä Talentian työ­suh­de­neu­von­taan. Työ- ja vir­ka­suh­de­neu­von­nan puhe­lin­pal­velu on jäsen­ten käy­tössä maa­nan­taista tiis­tai­hin ja tors­taista per­jan­tai­hin kello 9−12 puhe­lin­nu­me­rossa 09 3158 5540.

Jos kyseessä on enti­nen työ­paikka, voi oikai­sun hakea sil­loin­kin. Virkasuhteessa olleet voi­vat hakea oikai­sua kol­men vuo­den kuluessa sen kalen­te­ri­vuo­den päät­ty­mi­sestä, jona asian­omai­nen palk­kaerä tai muu etu olisi ollut mak­set­tava tai annet­tava. Työsuhteessa olleilla oikai­suai­kaa on viisi vuotta. Yhteyttä ote­taan enti­sen työ­pai­kan juko­lai­seen pää­luot­ta­mus­mie­heen ja pyy­de­tään häntä sel­vit­tä­mään asia. Selvittely ete­nee, jos van­hat työ­so­pi­muk­set tai vir­ka­mää­räyk­set on mah­dol­lista antaa luot­ta­mus­mie­hen käyttöön.

Entisten työ­paik­ko­jen luot­ta­mus­mies­ten yhteys­tie­dot saa käyt­töön työ­nan­ta­jan hen­ki­lös­tö­hal­lin­nosta tai vaik­kapa kun­nan kes­kuk­sen numerosta.

Helena Jaakkola

Päivitetty 19.6.2018
Poistettu koh­dat:
Ei se, onko teh­tä­vää hoi­ta­valla hen­ki­löllä teh­tä­vän edel­lyt­tämä kelpoisuus.

Toinenkin ehto epä­pä­te­vyys­alen­nuk­sen teke­mi­selle on. Alennus voi­daan tehdä vain sil­loin, jos työn­te­ki­jän tai viran­hal­ti­jan teh­tä­vä­koh­tai­nen palkka on hin­noit­te­lu­koh­dan ala­ra­jalla. Jos teh­tä­vän vaa­ti­vuus on arvioitu vaa­ti­vam­maksi, vaikka vain yhden euron yli ala­ra­jan, epä­pä­te­vyys­alen­nusta ei voida käyttää.

Tarkennus:
Palkka -> teh­tä­vä­koh­tai­nen palkka 
työ­teh­tä­vät -> työ­teh­tä­vät ja työn vaativuus