Epäpätevyysalennusta on käytetty monissa kunnissa useiden vuosien ajan väärin perustein. Tässä jutussa saat ohjeet, kuinka toimia jälkikäteen, jos epäpätevyysalennus on tehty virheellisesti.

 

 

Kuntasek­to­ril­la epäpätevyysalen­nus voiti­in tehdä vuo­teen 2012 asti pelkästään sil­lä perus­teel­la, että henkilöltä puut­tui vaa­dit­tu kelpoisu­us.

Vuo­den 2012 jäl­keen pelkän puut­tuvan kelpoisu­u­den vuok­si tehtäväko­htaista palkkaa ei voi­da alen­taa. Osas­sa kun­tia työe­htosopimuk­sen (KVTES II Luku 9§) muu­tos on jäänyt huo­maa­mat­ta ja on virheel­lis­es­ti jatket­tu van­haa tapaa toimia.

Mistä kyse?

Lähtöko­h­ta on se, että tehtävän vaa­tivu­us määrit­tää palkan.

Jos henkilö hoitaa kun­nas­sa tai kun­tay­htymässä tehtävää vail­la kelpoisu­ut­ta, tehtäväko­htaista palkaa voidaan alen­taa, jos tehtävää on jotenkin helpotet­tu tai se on eri­lainen kuin muil­la, esimerkik­si las­ten­suo­jelun tai vam­mais­palvelun sosi­aal­i­työn­tek­i­jän tehtävää tekeväl­lä.

Kuinka toimia?

Jos työn­tek­i­jän tai viran­halti­jan palkkaan on tehty epäpätevyysalen­nus, mut­ta työte­htävät ja tehtävän vaa­tivu­us ovat todel­lisu­udessa olleet täysin samat kuin toisil­lakin samaa tehtävää hoi­taneil­la, voi hakea oikaisua palkkaan.

Oikaisun haku aloite­taan otta­mal­la ensik­si yhteyt­tä omaan esimieheen ja kysymäl­lä häneltä perus­teet palkan alen­tamiselle. Kysymyk­sen voi tehdä sähkö­pos­titse.

Jos esimiehen vas­taus viit­taa siihen, että alen­nus on tehty virheel­lisel­lä perus­teel­la, pyy­de­tään esimi­estä oikaise­maan palk­ka oikeak­si ja annetaan perusteluk­si KVTES:n pykälä.

Jos asia ei täl­lä oikene, ole yhtey­dessä oman kun­tasi juko­laiseen luot­ta­mus­mieheen tai päälu­ot­ta­mus­mieheen ja pyy­dä hän­tä selvit­tämään asia. Paikallis­es­ti neu­voteltaes­sa voidaan vedo­ta Kun­tatyö­nan­ta­jan yleiskir­jeeseen 37/2011. Asia on yleiskir­jeen sivul­la 6, kohdas­sa Koulu­tuk­sen puut­tumisen vaiku­tus peruspalkkaan/tehtäväkohtaiseen palkkaan.

Lisäti­etoa on myös Tal­en­tia-lehden artikke­lis­sa, joka on luet­tavis­sa sähköis­es­ti tässä.

Jos tilanne ei korjaannu

Jos asia ei vielä näil­lä menet­te­lyl­lä oikene, voit olla yhtey­dessä Tal­ent­ian työ­suh­deneu­von­taan. Työ- ja virka­suh­deneu­von­nan puhe­lin­palvelu on jäsen­ten käytössä maanan­taista tiis­tai­hin ja torstaista per­jan­tai­hin kel­lo 9−12 puhe­lin­nu­merossa 09 3158 5540.

Jos kyseessä on enti­nen työ­paik­ka, voi oikaisun hakea sil­loinkin. Virka­suh­teessa olleet voivat hakea oikaisua kol­men vuo­den kulues­sa sen kalen­terivuo­den päät­tymis­es­tä, jona asianomainen palkkaerä tai muu etu olisi ollut mak­set­ta­va tai annet­ta­va. Työ­suh­teessa olleil­la oikaisuaikaa on viisi vuot­ta. Yhteyt­tä ote­taan entisen työ­paikan juko­laiseen päälu­ot­ta­mus­mieheen ja pyy­de­tään hän­tä selvit­tämään asia. Selvit­te­ly ete­nee, jos van­hat työ­sopimuk­set tai virkamääräyk­set on mah­dol­lista antaa luot­ta­mus­miehen käyt­töön.

Entis­ten työ­paikko­jen luot­ta­mus­mi­esten yhteystiedot saa käyt­töön työ­nan­ta­jan henkilöstöhallinnos­ta tai vaikka­pa kun­nan keskuk­sen numeros­ta.

Hele­na Jaakko­la

Päivitet­ty 19.6.2018
Pois­tet­tu koh­dat:
Ei se, onko tehtävää hoitaval­la henkilöl­lä tehtävän edel­lyt­tämä kelpoisu­us.

Toinenkin ehto epäpätevyysalen­nuk­sen tekemiselle on. Alen­nus voidaan tehdä vain sil­loin, jos työn­tek­i­jän tai viran­halti­jan tehtäväko­htainen palk­ka on hin­noit­teluko­hdan alara­jal­la. Jos tehtävän vaa­tivu­us on arvioitu vaa­ti­vam­mak­si, vaik­ka vain yhden euron yli alara­jan, epäpätevyysalen­nus­ta ei voi­da käyt­tää.

Tarken­nus:
Palk­ka -> tehtäväko­htainen palk­ka
työte­htävät -> työte­htävät ja työn vaa­tivu­us