Epäpätevyysalennusta on käytetty monissa kunnissa useiden vuosien ajan väärin perustein. Tässä jutussa saat ohjeet, kuinka toimia jälkikäteen, jos epäpätevyysalennus on tehty virheellisesti.

 

 

Kuntasek­to­rilla epäpä­te­vyys­alennus voitiin tehdä vuoteen 2012 asti pelkästään sillä perus­teella, että henki­löltä puuttui vaadittu kelpoisuus.

Vuoden 2012 jälkeen pelkän puuttuvan kelpoi­suuden vuoksi tehtä­vä­koh­taista palkkaa ei voida alentaa. Osassa kuntia työeh­to­so­pi­muksen (KVTES II Luku 9§) muutos on jäänyt huomaa­matta ja on virheel­li­sesti jatkettu vanhaa tapaa toimia.

Mistä kyse?

Lähtö­kohta on se, että tehtävän vaativuus määrittää palkan.

Jos henkilö hoitaa kunnassa tai kuntayh­ty­mässä tehtävää vailla kelpoi­suutta, tehtä­vä­koh­taista palkaa voidaan alentaa, jos tehtävää on jotenkin helpo­tettu tai se on erilainen kuin muilla, esimer­kiksi lasten­suojelun tai vammais­pal­velun sosiaa­li­työn­te­kijän tehtävää tekevällä.

Kuinka toimia?

Jos työnte­kijän tai viran­hal­tijan palkkaan on tehty epäpä­te­vyys­alennus, mutta työteh­tävät ja tehtävän vaativuus ovat todel­li­suu­dessa olleet täysin samat kuin toisil­lakin samaa tehtävää hoita­neilla, voi hakea oikaisua palkkaan.

Oikaisun haku aloitetaan ottamalla ensiksi yhteyttä omaan esimieheen ja kysymällä häneltä perusteet palkan alenta­mi­selle. Kysymyksen voi tehdä sähkö­pos­titse.

Jos esimiehen vastaus viittaa siihen, että alennus on tehty virheel­li­sellä perus­teella, pyydetään esimiestä oikai­semaan palkka oikeaksi ja annetaan perus­te­luksi KVTES:n pykälä.

Jos asia ei tällä oikene, ole yhtey­dessä oman kuntasi jukolaiseen luotta­mus­mieheen tai pääluot­ta­mus­mieheen ja pyydä häntä selvit­tämään asia. Paikal­li­sesti neuvo­tel­taessa voidaan vedota Kunta­työ­nan­tajan yleis­kir­jeeseen 37/2011. Asia on yleis­kirjeen sivulla 6, kohdassa Koulu­tuksen puuttu­misen vaikutus peruspalkkaan/tehtäväkohtaiseen palkkaan.

Lisätietoa on myös Talentia-lehden artik­ke­lissa, joka on luetta­vissa sähköi­sesti tässä.

Jos tilanne ei korjaannu

Jos asia ei vielä näillä menet­te­lyllä oikene, voit olla yhtey­dessä Talentian työsuh­de­neu­vontaan. Työ- ja virka­suh­de­neu­vonnan puhelin­palvelu on jäsenten käytössä maanan­taista tiistaihin ja torstaista perjan­taihin kello 9−12 puhelin­nu­me­rossa 09 3158 5540.

Jos kyseessä on entinen työpaikka, voi oikaisun hakea silloinkin. Virka­suh­teessa olleet voivat hakea oikaisua kolmen vuoden kuluessa sen kalen­te­ri­vuoden päätty­mi­sestä, jona asian­omainen palkkaerä tai muu etu olisi ollut maksettava tai annettava. Työsuh­teessa olleilla oikai­suaikaa on viisi vuotta. Yhteyttä otetaan entisen työpaikan jukolaiseen pääluot­ta­mus­mieheen ja pyydetään häntä selvit­tämään asia. Selvittely etenee, jos vanhat työso­pi­mukset tai virka­mää­räykset on mahdol­lista antaa luotta­mus­miehen käyttöön.

Entisten työpaik­kojen luotta­mus­miesten yhteys­tiedot saa käyttöön työnan­tajan henki­lös­tö­hal­lin­nosta tai vaikkapa kunnan keskuksen numerosta.

Helena Jaakkola

Päivi­tetty 19.6.2018
Poistettu kohdat:
Ei se, onko tehtävää hoita­valla henki­löllä tehtävän edellyttämä kelpoisuus.

Toinenkin ehto epäpä­te­vyys­alen­nuksen tekemi­selle on. Alennus voidaan tehdä vain silloin, jos työnte­kijän tai viran­hal­tijan tehtä­vä­koh­tainen palkka on hinnoit­te­lu­kohdan alara­jalla. Jos tehtävän vaativuus on arvioitu vaati­vam­maksi, vaikka vain yhden euron yli alarajan, epäpä­te­vyys­alen­nusta ei voida käyttää.

Tarkennus:
Palkka -> tehtä­vä­koh­tainen palkka
työteh­tävät -> työteh­tävät ja työn vaativuus