Saako epäpätevyysalennuksen tehdä vai ei. Siihen askelmerkit tästä jutusta.

 

Kuntasek­to­rilla työsken­te­levän palkkaan saatetaan tehdä niin sanottu epäpä­te­vyys­alennus käyttäen perus­te­luina esimer­kiksi puuttuvaa koulu­tusta tai työko­ke­musta.

Epäpä­te­vyys­alen­nuksia on tehty, vaikka jo vuonna 2012 kunta-­alan sopimus­mää­räykset muuttuivat siten, että alennuksen voi tehdä vain tietyissä, hyvin rajatuissa tilan­teissa.

Kunnissa tulisi aina noudattaa voimassa olevia sopimus­mää­räyksiä. Viimeksi virheel­li­sesti tehty epäpä­te­vyys­alennus oli esille Heino­lassa, missä sosiaa­li­työn­te­kijän palkasta tehty epäpä­te­vyys­alennus todettiin Kunta­työ­nan­tajat KT:n ja Juko/Talentian välisessä keskus­neu­vot­te­lussa virheel­li­seksi ja KVTES:n vastai­seksi. Kaupunki maksaa sosiaa­li­työn­te­ki­jälle epäpä­te­vyys­alen­nuksen takau­tu­vasti takaisin.

Palkka määräytyy tehtävän vaativuuden perustella

KVTES:n II luku 9 §:n mukaan viran­hal­tijan tai työnte­kijän tehtä­vä­koh­tainen palkka määräytyy ensisi­jai­sesti tehtävän vaati­vuuden mukaan riippu­matta siitä, täyttääkö viran­haltija tai työntekijä tehtävään edelly­tetyt kelpoi­suus­vaa­ti­mukset.

Koska alennus voidaan tehdä?

KVTES ei siis enää tunne niin sanottua epäpä­te­vyys­alen­nusta. Jos työntekijä ei pysty tai osaa tehdä kaikkia työhön liittyviä tehtäviä esimer­kiksi puuttuvan koulu­tuksen vuoksi, voidaan maksaa alempaa tehtä­vä­koh­taista palkkaa.

Jos alennus jatkossa nähdään tarpeel­li­seksi tehdä, tehtävän vaati­vuuden arviointiin (TVA) olisi määri­teltävä niin sanottu nollataso työnte­ki­jälle, joka on pätevä työsken­te­lemään sijaisena, mutta joka ei puuttuvan tutkinnon takia osaa tai pysty tekemään kaikkia työhön liittyviä tehtäviä.

Ero kelpoisen työnte­kijän tai viran­hal­tijan palkkaan ei silloinkaan voi olla kohtuut­toman suuri, vaan samassa linjassa aiemmin käytetyn epäpä­te­vyys­alen­nuksen määrän kanssa.

Helena Jaakkola

Päivi­tetty 19.6.2018

Poistettu kohdat:

Vaikka työnte­ki­jällä ei ole tehtävän edellyt­tämää koulu­tusta, mutta hän siitä huoli­matta kykenee suorit­tamaan kaikki työhön kuuluvat tehtävät, tehtä­vä­koh­taista palkkaa tulee maksaa saman verran kuin muillekin samaa työtä tekeville.

Alennus voidaan kuitenkin tehdä vain silloin, jos työnte­kijän tai viran­hal­tijan tehtä­vä­koh­tainen palkka on hinnoit­te­lu­kohdan alara­jalla. Jos tehtävän vaativuus on arvioitu vaati­vam­maksi, vaikka vain yhden euron yli alarajan, epäpä­te­vyys­alen­nusta ei voida käyttää.

Ajanta­sais­tettu: Koska alennus voidaan tehdä ‑osuuden tekstiä.