Saako epäpätevyysalennuksen tehdä vai ei. Siihen askelmerkit tästä jutusta.

 

Kunta­sek­to­rilla työs­ken­te­le­vän palk­kaan saa­te­taan tehdä niin sanottu epä­pä­te­vyys­alen­nus käyt­täen perus­te­luina esi­mer­kiksi puut­tu­vaa kou­lu­tusta tai työkokemusta.

Epäpätevyysalennuksia on tehty, vaikka jo vuonna 2012 kunta-­alan sopi­mus­mää­räyk­set muut­tui­vat siten, että alen­nuk­sen voi tehdä vain tie­tyissä, hyvin raja­tuissa tilanteissa.

Kunnissa tulisi aina nou­dat­taa voi­massa ole­via sopi­mus­mää­räyk­siä. Viimeksi vir­heel­li­sesti tehty epä­pä­te­vyys­alen­nus oli esille Heinolassa, missä sosi­aa­li­työn­te­ki­jän pal­kasta tehty epä­pä­te­vyys­alen­nus todet­tiin Kuntatyönantajat KT:n ja Juko/Talentian väli­sessä kes­kus­neu­vot­te­lussa vir­heel­li­seksi ja KVTES:n vas­tai­seksi. Kaupunki mak­saa sosi­aa­li­työn­te­ki­jälle epä­pä­te­vyys­alen­nuk­sen takau­tu­vasti takaisin.

Palkka määräytyy tehtävän vaativuuden perustella

KVTES:n II luku 9 §:n mukaan viran­hal­ti­jan tai työn­te­ki­jän teh­tä­vä­koh­tai­nen palkka mää­räy­tyy ensi­si­jai­sesti teh­tä­vän vaa­ti­vuu­den mukaan riip­pu­matta siitä, täyt­tääkö viran­hal­tija tai työn­te­kijä teh­tä­vään edel­ly­te­tyt kelpoisuusvaatimukset.

Koska alennus voidaan tehdä?

KVTES ei siis enää tunne niin sanot­tua epä­pä­te­vyys­alen­nusta. Jos työn­te­kijä ei pysty tai osaa tehdä kaik­kia työ­hön liit­ty­viä teh­tä­viä esi­mer­kiksi puut­tu­van kou­lu­tuk­sen vuoksi, voi­daan mak­saa alem­paa teh­tä­vä­koh­taista palkkaa.

Jos alen­nus jat­kossa näh­dään tar­peel­li­seksi tehdä, teh­tä­vän vaa­ti­vuu­den arvioin­tiin (TVA) olisi mää­ri­tel­tävä niin sanottu nol­la­taso työn­te­ki­jälle, joka on pätevä työs­ken­te­le­mään sijai­sena, mutta joka ei puut­tu­van tut­kin­non takia osaa tai pysty teke­mään kaik­kia työ­hön liit­ty­viä tehtäviä.

Ero kel­poi­sen työn­te­ki­jän tai viran­hal­ti­jan palk­kaan ei sil­loin­kaan voi olla koh­tuut­to­man suuri, vaan samassa lin­jassa aiem­min käy­te­tyn epä­pä­te­vyys­alen­nuk­sen mää­rän kanssa.

Helena Jaakkola

Päivitetty 19.6.2018

Poistettu koh­dat:

Vaikka työn­te­ki­jällä ei ole teh­tä­vän edel­lyt­tä­mää kou­lu­tusta, mutta hän siitä huo­li­matta kyke­nee suo­rit­ta­maan kaikki työ­hön kuu­lu­vat teh­tä­vät, teh­tä­vä­koh­taista palk­kaa tulee mak­saa saman ver­ran kuin muil­le­kin samaa työtä tekeville.

Alennus voi­daan kui­ten­kin tehdä vain sil­loin, jos työn­te­ki­jän tai viran­hal­ti­jan teh­tä­vä­koh­tai­nen palkka on hin­noit­te­lu­koh­dan ala­ra­jalla. Jos teh­tä­vän vaa­ti­vuus on arvioitu vaa­ti­vam­maksi, vaikka vain yhden euron yli ala­ra­jan, epä­pä­te­vyys­alen­nusta ei voida käyttää.

Ajantasaistettu: Koska alen­nus voi­daan tehdä ‑osuu­den tekstiä.