Palkkausjärjestelmää ei käytetä kunnissa täysimääräisesti, selviää Talentian keväällä tekemästä palkkaselvityksestä. Tehtäväkuvauksia ei ole tehty tai ne eivät ole ajantasaisia, henkilökohtaisia lisiä ja tulospalkkiojärjestelmää käytetään vähän.

 

 

Ammat­ti­jär­jestö Talentia sel­vitti jäsen­ky­se­lyllä palk­kausta huh­ti­kuussa 2017. Kyselyyn vas­tasi noin 800 sosiaali­alan palkansaajaa.

Palkkausjärjestelmästä on sovittu työ­eh­to­so­pi­muk­sissa. Kunnallinen tymark­ki­na­lai­tos on ohjeis­ta­nut kun­tia käyt­tä­mään sitä, ja ammat­ti­lii­tot kou­lut­ta­vat luot­ta­mus­mie­hiä joka vuosi. Silti jär­jes­telmä ei toimi. Työn vaa­ti­vuu­den arviointi (TVA) on kun­nal­li­sen palk­kaus­jär­jes­tel­män perusta, jolle palk­kaus­jär­jes­telmä raken­tuu. Varsinainen teh­tä­vä­koh­tai­nen palkka mää­ri­tel­lään TVA:n perus­teella. Jotta TVA voi­daan tehdä, on oltava tehtäväkuvaus.

Löytyi paljon korjattavaa

Vain vajaa puo­let vas­taa­jista ilmoitti, että hänellä on teh­tä­vä­ku­vaus. Neljäsosa ker­too, että teh­tä­vä­ku­vaus ei ole enää ajan tasalla. Henkilökohtaisia lisiä saa vajaa puo­let vas­taa­jista, mutta lisät ovat enim­mäk­seen alle 100 euroa.

Vain pro­sentti vas­taa­jista ilmoitti saa­vansa rek­ry­toin­ti­li­sää. Kolmasosa ker­toi, ettei yli­töitä kor­vata. Niille, joille yli­työtä kor­vat­tiin, mak­set­tiin kor­vaus rahana ani har­voin, ja kor­vaus oli yleensä var­sin pieni. Yleisin tapa kor­vata yli­työ oli antaa se aikana.

Palkankorotukset ovat har­vi­nai­sia. Viimeisen vuo­den aikana vain joka kym­me­nes oli saa­nut pal­kan­ko­ro­tuk­sen. Palkkojen liu­ku­mista ei siis juu­ri­kaan tapahdu. Tulospalkkio oli käy­tössä vain joka kuu­den­nen työ­pai­kalla, työ­ai­ka­pankki ei sen useammalla.

Kolmasosa palkkatutkimukseen osallistuneista kertoi, ettei ylitöitä korvata.

Selvityksen perus­teella voi tii­vis­täen sanoa, että sosiaali­alan työ­pai­koilla on pal­jon teh­tä­vää niin työ­nan­ta­jilla kuin luot­ta­mus­mie­hillä, jotta jär­jes­telmä tulisi käyt­töön. Työehtosopimuksissahan mää­ri­tel­lään vain kun­kin hin­noit­te­lu­koh­dan alin mah­dol­li­nen palkka. Jotta jär­jes­telmä toi­mii kan­nus­ta­vasti ja pal­kit­se­vasti, on kaik­kia sen osia käytettävä.

Jokaiselta pal­kan­saa­jalta vaa­di­taan myös tie­toi­suutta palkanmuodostumisesta.

Palkkaerot kunnan ja yksityisen välillä vaihtelevia

Yleisesti on aja­teltu, että yksi­tyi­nen sek­tori mak­saa parem­min kuin jul­ki­nen sek­tori. Näin ei ole sosiaali­alalla. Useimpien nimik­kei­den koh­dalla kun­ta­työ­nan­ta­jan mak­sama palkka on parempi kuin yksi­tyi­sen työ­nan­ta­jan mak­sama. Poikkeuksiakin kui­ten­kin on, puo­leen ja toi­seen. Lisäksi viime aikoina yksi­tyis­ten pal­ve­lun­tuot­ta­jien val­mis­tau­tuessa sote­kun­toon on havaittu palk­ko­jen pol­ke­mista ”ota tai jätä” ‑sopi­muk­sin. Talentia-lehti on kir­joit­ta­nut näistä tapauk­sista keväällä.


Tehtäväkohtainen palkka, koko­päi­vä­työssä ole­vat, mediaani*
(Tehtävä: kunta/yksityinen)

Osastopäällikkö tai vas­taava: 3 718 euroa / 3 274 euroa
Johtava sosi­aa­li­työn­te­kijä: 3 427 euroa / 3 227 euroa
Sosiaalityöntekijä: 3 002 euroa / 3 241 euroa
Vanhustyön yksi­kön joh­taja: 3 514 euroa / 3 033 euroa
Lastensuojeluyksikön joh­taja: 3 452 euroa
Toimintayksikön joh­taja: 2 826 euroa / 2 908 euroa
Päiväkodin joh­taja: 2 705 euroa / 2 755 euroa
Lastentarhanopettaja/sosionomi: 2 350 euroa / 2 132 euroa
Sosiaaliohjaaja/sosionomi : 2 431 euroa / 2 397 euroa
Kotipalvelun ohjaaja: 2 650 euroa / 2 279 euroa
Vastaava ohjaaja: 2 575 euroa / 2 701 euroa
Perhetyöntekijä/ohjaaja: 2 382  euroa / 2 517 euroa
Lastensuojelulaitoksen ohjaaja: 2 286 euroa / 2 246 euroa
Kehitysvammaisten ohjaaja: 2 220 euroa /  2 173 euroa
Asumispalveluyksikön ohjaaja: 2 164 euroa / 2 296 euroa


Sosiaalityöntekijöitäkin voi houkutella palkalla – porkkanat eivät enää riitä

Työn vaa­ti­vuu­teen perus­tuva teh­tä­vä­koh­tai­nen palkka vaih­te­lee kun­nit­tain pal­jon­kin. Kun kovasta sosi­aa­li­työn­te­ki­jä­pu­lasta kär­sivä Salla ilmoitti äsket­täin hakuil­moi­tuk­sessa sosi­aa­li­työn­te­ki­jän pal­kaksi KVTES:n mini­min 2 731,41 euroa, niin samaan aikaan Jämsä tar­joaa 3 600 euron kuu­kausi­palk­kaa. Sallan ilmoi­tuk­ses­sa­kin toki mai­nit­tiin, että palk­ka­toi­veen voi esittää.

Forssassa on kek­sitty tar­jota las­ten­suo­je­lun sosi­aa­li­työn­te­ki­jälle 3 186 euron teh­tä­vä­koh­tai­sen pal­kan päälle pariksi vuo­deksi 200 euron rek­ry­toin­ti­lisä kuu­kausi­palk­kaan, ja lisäksi 2 000 euron bonus­palk­kio, jos työn­te­kijä on pysy­nyt teh­tä­vässä vuo­den ver­ran. Toinen kaksi ton­nia toi­sesta vuodesta.

Pääkaupunkiseudulla pal­kat ovat melko lähellä toi­si­aan. Lastensuojelun sosi­aa­li­työssä Helsinki mak­saa 3 260 euroa, Espoo 3 177 euroa ja Vantaa 3 200 euroa. Aikuissosiaalityössä Helsinki mak­saa 2 939 ja Espoo 3 019.

Lastensuojelun sosi­aa­li­työssä pal­kat näyt­täi­si­vät ole­vat yli 3 000 euron, aikuis­so­si­aa­li­työssä 3 000 euron molem­min puolin.

Päijät-Hämeessä hyvää kehitystä

Viime keväänä Talentian puheen­joh­taja Tero Ristimäki ja alue­a­sia mies Tanja Tuunainen-Vainio kävi­vät kes­kus­te­le­massa Päijät-Hämeen hyvin­voin­ti­kun­tayh­ty­män sosi­aa­li­pal­ve­luista vas­taa­van joh­ta­jan kanssa kei­noista saada ammat­ti­hen­ki­lö­lain ehdot täyt­tä­viä työntekijöitä.

Jämsä maksaa sosiaalityöntekijälle 3 600 euroa.

Paikalliset luot­ta­mus­mie­het teki­vät myös työtä har­tia­voi­min. Lopputuloksena kaik­kia tyy­dyt­tävä tilanne, jossa las­ten­suo­je­lun sosi­aa­li­työn­te­ki­jöi­den palk­koja nos­tet­tiin 3 500 euroon, aikuis- ja vam­mais­pal­ve­lui­den sosi­aa­li­työn­te­ki­jöi­den 3 300 euroon. Ikävä kyllä sosio­no­mien palk­koja ei nostettu.

Paikallisen Etelä-Suomen Sanomien uuti­sessa sosi­aali- ja per­he­pal­ve­lui­den toi­mia­la­joh­taja Mika Forsberg on tyy­ty­väi­nen teh­tyi­hin palk­ka­rat­kai­sui­hin. Lisäksi hän toteaa, että myös työ­olo­jen ja kou­lut­tau­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sien tulee olla kun­nossa, jotta työn­te­ki­jöitä saa­daan houkutelluksi.

Työnantajia voi myös kilpailuttaa

Kymenlaaksossa työn­te­ki­jät ovat saa­neet palk­koja nouse­maan kil­pai­lut­ta­malla työ­nan­ta­jia. Asiasta ker­toi pai­kal­li­nen Kymen Sanomat kesällä. Suhteellisen lähellä toi­si­aan sijait­se­vat Kotka, Kouvola ja Hamina ovat yhtä ja samaa työssäkäyntialuetta.

Jos palkka ei lähde nousuun, voi hakea naa­pu­riin ja pyy­tää parem­paa palk­kaa. Jos pai­kan ja lupauk­sen parem­masta pal­kasta sit­ten saa, voi vielä kysäistä, josko nykyi­nen työ­nan­taja haluaisi pitää kiinni työn­te­ki­jäs­tään ja nos­taa palkkaa.

Työntekijöiden vaih­tu­vuus on työ­nan­ta­jalle aina suuri talou­del­li­nen rasite. Perehdyttäminen vie aikaa ja voi­mia. Suuri vaih­tu­vuus hei­ken­tää luon­nol­li­sesti myös pal­ve­lui­den vaikuttavuutta.

Sosionomien palkkavertailu vaikeaa

Talentian palk­ka­sel­vi­tyk­sen mukaan sosio­no­mien palk­ka­hai­tari on kapeampi kuin sosi­aa­li­työn­te­ki­jöillä. Pienin palk­ka­hai­tari on las­ten­tar­han­opet­ta­jan teh­tä­vässä, ja se aset­tuu 2 300 ja 2 400 euron välille.

Sosionomien palk­ka­ver­tai­lua han­ka­loit­taa nimik­kei­den run­saus, eivätkä ne ole lii­oin aina ole ver­tail­ta­vissa. Esimerkiksi kou­lu­ku­raat­to­ria kos­ke­van palkka tie­don alla on sekä vas­taa­van kuraat­to­rin että kuraat­to­rin tie­toja. Toinen sekaan­nusta aiheut­tava nimike on per­he­työn­te­kijä, jossa työs­ken­nel­lään sekä sosio­no­min että lähi­hoi­ta­jan koulutuksella.

Sosionomien pie­nin palkka on asu­mis­pal­ve­lu­tyyp­pi­sissä töissä ja paras itse­näi­sem­missä sosi­aali- ja pal­ve­luoh­jaus tyyp­pi­sissä töissä.

Uutena teh­tä­vänä kun­tiin on perus­tettu eri­tyis­so­si­aa­lioh­jaa­jien toi­mia, jossa kou­lu­tus­vaa­ti­mus on joko YAMK-tut­kinto tai sosio­nomi (AMK) ‑tut­kinto. Tehtävänkuva ja vaa­ti­vuus aset­tu­vat sosi­aa­li­työn­te­ki­jän ja (perus)sosiaaliohjaajan teh­tä­vän välille.


Sosiaaliohjaajan teh­tä­vä­koh­tai­sia palk­koja, mol-tilasto 2016
Helsinki: 2 464 euroa
Espoo: 2 369 euroa
Kirkkonummi: 2 631 euroa
Hyvinkää: 2 580 euroa
Vantaa: 2 347 euroa
Riihimäki: 2 391 euroa
Kerava: 2 612 euroa


Kristiina Koskiluoma

 

*Mediaanipalkka on se palkka, joka on palk­ka­jo­non kes­kim­mäi­nen, jos pal­kat lai­te­taan jonoon alim­masta kor­keim­paan. Mediaanipalkan molem­milla puo­lilla on yhtä monta palk­kaa. Usein medi­aani kuvaa parem­min kes­ki­mää­räistä palk­kaa kuin keskiarvo.

Lähde: Talentian palk­ka­tut­ki­mus, huh­ti­kuu 2017.