Jämsän kaupunki on hakenut tänä vuonna sosiaalityöntekijöitä jo kolmesti. Vielä 3 600 euron kuukausipalkka ei ole tuottanut toivottua lopputulosta. Jämsän kaupungin lastensuojelussa on yhä täyttämättä yksi virka.

 

Lasten­suo­jelun sosi­aal­i­työn­tek­i­jän virkaa ei vielä ole saatu täytet­tyä, vaik­ka paik­ka on ollut haus­sa jo kol­mesti ja palk­ka on maakun­nan korkein.

– Muodol­lis­es­ti päte­viä hak­i­joi­ta on ollut edelleen vähän, har­mit­telee Jäm­sän kaupun­gin vs. tulos­alue­jo­hta­ja Armi Lehti­nen.

Hak­i­jamäärää rajaa­vat Lehtisen mukaan pitkät työ­matkat ja se, ettei puolisolle vält­tämät­tä löy­dy töitä Jäm­sästä sekä työ­nan­ta­jan kehno julk­isu­usku­va. Jäm­sä nousi otsikoi­hin toukoku­us­sa, kun Län­si- ja Sisä-Suomen alue­hallintovi­ras­to määräsi kaupungille 200 000 uhkasakon.

Työn­tek­i­jä­va­je oli paikat­ta­va eloku­un lop­pu­un men­nessä.

Jämsän kaupunki päätti jo marraskuussa 2016 sosiaalityön kehittämisohjelmasta, joka nyt päästään aloittamaan.

– Pidän tilan­net­ta poikkeuk­sel­lise­na. Kyse on kuitenkin kun­nan lak­isääteis­es­tä tehtävästä ja eniten haavoit­tuvista asi­akkaista, sanoo yli­tarkas­ta­ja Paula Mäk­i­har­ju-Bran­der.

Pahim­mil­laan tilanne oli huhtiku­us­sa. Sil­loin kun kuud­es­ta sosi­aal­i­työn­tek­i­jästä viras­sa oli vain yksi, ja hänel­lä oli 260 asi­akas­ta.

Vauhdit­taak­seen rekry­toin­te­ja Jäm­sä nos­ti kevääl­lä las­ten­suo­jelun sosi­aal­i­työn­tek­i­jöi­den palkkaa 700 eurol­la 3 600 euroon. Elma Tainio tart­tui tar­jouk­seen, mut­ta ei rahan vuok­si.

– Huomioin toki kil­pailukykyisen palkan, mut­ta se ei ollut tärkein tek­i­jä. Etsin aikaisem­paa isom­paa työ­nan­ta­jaa yliopis­tonkaupun­gin läheltä, kos­ka halusin keskit­tyä yhteen tehtävään.

Vääntöä palkasta

Jäm­sän kaupun­gin las­ten­suo­jelus­sa on kär­sit­ty työn­tek­i­jäpu­las­ta jo usei­ta vuosia. Työt ruuhkau­tu­i­v­at ja työn­tek­i­jät uupui­v­at, eikä heitä ja hei­dän lähies­imi­estään kuun­nel­tu.

– Minus­ta on surullista, että avin piti tul­la näin rankasti väli­in, mut­ta ilman sitä tääl­lä ei olisi tapah­tunut mitään, sanoo johta­va sosi­aal­i­työn­tek­i­jä Min­na Lau­ri­la-Paa­so­nen.

Tilanne kär­jistyi Jäm­sässä viime vuo­den lop­ul­la. Mar­rasku­us­sa sosi­aali- ja ter­veyslau­takun­ta esit­ti las­ten­suo­jelun sosi­aal­i­työn­tek­i­jöille 200 euron palkanko­ro­tus­ta. Palkka­toimikun­ta kuitenkin puolit­ti sum­man.

– Kyl­lä siinä sosi­aal­i­työn­tek­i­jät tun­si­vat itsen­sä aika arvot­tomik­si. Palkkakeskustelu veti mieliä alaspäin työy­hteisössä.

Työmääräni on nyt kohtuullinen ja voin työskennellä haluamallani tasolla.

Kevääl­lä kak­si kokenut­ta sosi­aal­i­työn­tek­i­jää irti­sanou­tui. Ratkaisu­un vaikut­ti osin myös uusi rekry­toin­til­isä, joka kos­ki ensin vain uusia työn­tek­i­jöitä. Sit­tem­min kaupun­ki päät­ti nos­taa myös jo viras­sa ole­vien sosi­aali työn­tek­i­jöi­den palkkaa.

– Hyvä palk­ka osoit­taa, että työ­nan­ta­ja arvostaa sosi­aalialan asiantun­ti­ju­ut­ta. Sik­si se on rekry­toin­nis­sa tärkeä, sanoo Tainio, joka aloit­ti työt Jäm­sässä toukoku­us­sa.

Työolot kuntoon

Ruuhkia on Jäm­sässä puret­tu keväästä asti ostopalveluil­la. Se on tuot­tanut tulosta.

–Täl­lä het­kel­lä työmääräni on kohtu­ulli­nen. Min­ul­la on noin 40 asi­akas­ta ja pystyn työsken­telemään halu­a­mal­lani tasol­la, Tainio ker­too.

Ostopalve­lu­työn­tek­i­jä on kuitenkin kallis. Kulut ovat yli kaksinker­taiset sosi­aal­i­työn­tek­i­jän palkkaan ver­rat­tuna, eikä hän saa tehdä vira­nomais­päätök­siä.

–Toiv­ot­tavasti tääl­lä nyt ymmär­retään, kuin­ka tärkeistä työn­tek­i­jöistä ja miten tärkeästä työstä on kyse, Lehti­nen sanoo.

Jäm­sässä val­oa näkyy jo tun­nelin päässä. Kaupun­ki on perus­tanut tänä vuon­na neljä uut­ta sosi­aalio­h­jaa­jan virkaa, ja syksyl­lä Jäm­sässä alkaa sosi­aal­i­työn kehit­tämiso­hjel­ma.

Täyt­tämät­tä ole­va las­ten­suo­jelun sosi­aal­i­työn­tek­i­jän vir­ka menee neljän­nen ker­ran haku­un syksyn aikana. Siihen on tiedos­sa yksi poten­ti­aa­li­nen hak­i­ja.

Tilit alue­hallintovi­ra­nomaisen kanssa ovat vielä tekemät­tä. Jäm­sän kaupun­gin on määrä antaa selvi­tys las­ten­suo­jelun henkilöstöti­lanteesta 22. syysku­u­ta men­nessä.

 Meeri Ylä-Tuuho­nen

Lue myös Tal­ent­ian palkkatutkimus.