Jämsän kaupunki on hakenut tänä vuonna sosiaalityöntekijöitä jo kolmesti. Vielä 3 600 euron kuukausipalkka ei ole tuottanut toivottua lopputulosta. Jämsän kaupungin lastensuojelussa on yhä täyttämättä yksi virka.

 

Lasten­suo­je­lun sosi­aa­li­työn­te­ki­jän vir­kaa ei vielä ole saatu täy­tet­tyä, vaikka paikka on ollut haussa jo kol­mesti ja palkka on maa­kun­nan korkein.

– Muodollisesti päte­viä haki­joita on ollut edel­leen vähän, har­mit­te­lee Jämsän kau­pun­gin vs. tulos­a­lue­joh­taja Armi Lehtinen.

Hakijamäärää rajaa­vat Lehtisen mukaan pit­kät työ­mat­kat ja se, ettei puo­li­solle vält­tä­mättä löydy töitä Jämsästä sekä työ­nan­ta­jan kehno jul­ki­suus­kuva. Jämsä nousi otsi­koi­hin tou­ko­kuussa, kun Länsi- ja Sisä-Suomen alue­hal­lin­to­vi­rasto mää­räsi kau­pun­gille 200 000 uhkasakon.

Työntekijävaje oli pai­kat­tava elo­kuun lop­puun mennessä.

Jämsän kaupunki päätti jo marraskuussa 2016 sosiaalityön kehittämisohjelmasta, joka nyt päästään aloittamaan.

– Pidän tilan­netta poik­keuk­sel­li­sena. Kyse on kui­ten­kin kun­nan laki­sää­tei­sestä teh­tä­västä ja eni­ten haa­voit­tu­vista asiak­kaista, sanoo yli­tar­kas­taja Paula Mäkiharju-Brander.

Pahimmillaan tilanne oli huh­ti­kuussa. Silloin kun kuu­desta sosi­aa­li­työn­te­ki­jästä virassa oli vain yksi, ja hänellä oli 260 asiakasta.

Vauhdittaakseen rek­ry­toin­teja Jämsä nosti keväällä las­ten­suo­je­lun sosi­aa­li­työn­te­ki­jöi­den palk­kaa 700 eurolla 3 600 euroon. Elma Tainio tart­tui tar­jouk­seen, mutta ei rahan vuoksi.

– Huomioin toki kil­pai­lu­ky­kyi­sen pal­kan, mutta se ei ollut tär­kein tekijä. Etsin aikai­sem­paa isom­paa työ­nan­ta­jaa yli­opis­ton­kau­pun­gin läheltä, koska halusin kes­kit­tyä yhteen tehtävään.

Vääntöä palkasta

Jämsän kau­pun­gin las­ten­suo­je­lussa on kär­sitty työn­te­ki­jä­pu­lasta jo useita vuo­sia. Työt ruuh­kau­tui­vat ja työn­te­ki­jät uupui­vat, eikä heitä ja hei­dän lähie­si­mies­tään kuunneltu.

– Minusta on surul­lista, että avin piti tulla näin ran­kasti väliin, mutta ilman sitä täällä ei olisi tapah­tu­nut mitään, sanoo joh­tava sosi­aa­li­työn­te­kijä Minna Laurila-Paasonen.

Tilanne kär­jis­tyi Jämsässä viime vuo­den lopulla. Marraskuussa sosi­aali- ja ter­veys­lau­ta­kunta esitti las­ten­suo­je­lun sosi­aa­li­työn­te­ki­jöille 200 euron pal­kan­ko­ro­tusta. Palkkatoimikunta kui­ten­kin puo­litti summan.

– Kyllä siinä sosi­aa­li­työn­te­ki­jät tun­si­vat itsensä aika arvot­to­miksi. Palkkakeskustelu veti mie­liä alas­päin työyhteisössä.

Työmääräni on nyt kohtuullinen ja voin työskennellä haluamallani tasolla.

Keväällä kaksi koke­nutta sosi­aa­li­työn­te­ki­jää irti­sa­nou­tui. Ratkaisuun vai­kutti osin myös uusi rek­ry­toin­ti­lisä, joka koski ensin vain uusia työn­te­ki­jöitä. Sittemmin kau­punki päätti nos­taa myös jo virassa ole­vien sosi­aali työn­te­ki­jöi­den palkkaa.

– Hyvä palkka osoit­taa, että työ­nan­taja arvos­taa sosiaali­alan asian­tun­ti­juutta. Siksi se on rek­ry­toin­nissa tär­keä, sanoo Tainio, joka aloitti työt Jämsässä toukokuussa.

Työolot kuntoon

Ruuhkia on Jämsässä purettu keväästä asti osto­pal­ve­luilla. Se on tuot­ta­nut tulosta.

–Tällä het­kellä työ­mää­räni on koh­tuul­li­nen. Minulla on noin 40 asia­kasta ja pys­tyn työs­ken­te­le­mään halua­mal­lani tasolla, Tainio kertoo.

Ostopalvelutyöntekijä on kui­ten­kin kal­lis. Kulut ovat yli kak­sin­ker­tai­set sosi­aa­li­työn­te­ki­jän palk­kaan ver­rat­tuna, eikä hän saa tehdä viranomaispäätöksiä.

–Toivottavasti täällä nyt ymmär­re­tään, kuinka tär­keistä työn­te­ki­jöistä ja miten tär­keästä työstä on kyse, Lehtinen sanoo.

Jämsässä valoa näkyy jo tun­ne­lin päässä. Kaupunki on perus­ta­nut tänä vuonna neljä uutta sosi­aa­lioh­jaa­jan vir­kaa, ja syk­syllä Jämsässä alkaa sosi­aa­li­työn kehittämisohjelma.

Täyttämättä oleva las­ten­suo­je­lun sosi­aa­li­työn­te­ki­jän virka menee nel­jän­nen ker­ran hakuun syk­syn aikana. Siihen on tie­dossa yksi poten­ti­aa­li­nen hakija.

Tilit alue­hal­lin­to­vi­ran­omai­sen kanssa ovat vielä teke­mättä. Jämsän kau­pun­gin on määrä antaa sel­vi­tys las­ten­suo­je­lun hen­ki­lös­tö­ti­lan­teesta 22. syys­kuuta mennessä.

 Meeri Ylä-Tuuhonen

Lue myös Talentian palkkatutkimus.