Jämsän kaupunki on hakenut tänä vuonna sosiaalityöntekijöitä jo kolmesti. Vielä 3 600 euron kuukausipalkka ei ole tuottanut toivottua lopputulosta. Jämsän kaupungin lastensuojelussa on yhä täyttämättä yksi virka.

 

Lasten­suo­jelun sosiaa­li­työn­te­kijän virkaa ei vielä ole saatu täytettyä, vaikka paikka on ollut haussa jo kolmesti ja palkka on maakunnan korkein.

– Muodol­li­sesti päteviä hakijoita on ollut edelleen vähän, harmit­telee Jämsän kaupungin vs. tulos­a­lue­johtaja Armi Lehtinen.

Hakija­määrää rajaavat Lehtisen mukaan pitkät työmatkat ja se, ettei puoli­solle välttä­mättä löydy töitä Jämsästä sekä työnan­tajan kehno julki­suuskuva. Jämsä nousi otsikoihin touko­kuussa, kun Länsi- ja Sisä-Suomen aluehal­lin­to­vi­rasto määräsi kaupun­gille 200 000 uhkasakon.

Työnte­ki­jävaje oli paikattava elokuun loppuun mennessä.

Jämsän kaupunki päätti jo marraskuussa 2016 sosiaalityön kehittämisohjelmasta, joka nyt päästään aloittamaan.

– Pidän tilan­netta poikkeuk­sel­lisena. Kyse on kuitenkin kunnan lakisää­tei­sestä tehtä­västä ja eniten haavoit­tu­vista asiak­kaista, sanoo ylitar­kastaja Paula Mäkiharju-Brander.

Pahim­millaan tilanne oli huhti­kuussa. Silloin kun kuudesta sosiaa­li­työn­te­ki­jästä virassa oli vain yksi, ja hänellä oli 260 asiakasta.

Vauhdit­taakseen rekry­tointeja Jämsä nosti keväällä lasten­suojelun sosiaa­li­työn­te­ki­jöiden palkkaa 700 eurolla 3 600 euroon. Elma Tainio tarttui tarjoukseen, mutta ei rahan vuoksi.

– Huomioin toki kilpai­lu­ky­kyisen palkan, mutta se ei ollut tärkein tekijä. Etsin aikai­sempaa isompaa työnan­tajaa yliopis­ton­kau­pungin läheltä, koska halusin keskittyä yhteen tehtävään.

Vääntöä palkasta

Jämsän kaupungin lasten­suo­je­lussa on kärsitty työnte­ki­jä­pu­lasta jo useita vuosia. Työt ruuhkau­tuivat ja työnte­kijät uupuivat, eikä heitä ja heidän lähie­si­miestään kuunneltu.

– Minusta on surul­lista, että avin piti tulla näin rankasti väliin, mutta ilman sitä täällä ei olisi tapah­tunut mitään, sanoo johtava sosiaa­li­työn­tekijä Minna Laurila-Paasonen.

Tilanne kärjistyi Jämsässä viime vuoden lopulla. Marras­kuussa sosiaali- ja terveys­lau­ta­kunta esitti lasten­suojelun sosiaa­li­työn­te­ki­jöille 200 euron palkan­ko­ro­tusta. Palkka­toi­mi­kunta kuitenkin puolitti summan.

– Kyllä siinä sosiaa­li­työn­te­kijät tunsivat itsensä aika arvot­to­miksi. Palkka­kes­kustelu veti mieliä alaspäin työyh­tei­sössä.

Työmääräni on nyt kohtuullinen ja voin työskennellä haluamallani tasolla.

Keväällä kaksi kokenutta sosiaa­li­työn­te­kijää irtisa­noutui. Ratkaisuun vaikutti osin myös uusi rekry­toin­tilisä, joka koski ensin vain uusia työnte­ki­jöitä. Sittemmin kaupunki päätti nostaa myös jo virassa olevien sosiaali työnte­ki­jöiden palkkaa.

– Hyvä palkka osoittaa, että työnantaja arvostaa sosiaa­lialan asian­tun­ti­juutta. Siksi se on rekry­toin­nissa tärkeä, sanoo Tainio, joka aloitti työt Jämsässä touko­kuussa.

Työolot kuntoon

Ruuhkia on Jämsässä purettu keväästä asti ostopal­ve­luilla. Se on tuottanut tulosta.

–Tällä hetkellä työmääräni on kohtuul­linen. Minulla on noin 40 asiakasta ja pystyn työsken­te­lemään halua­mallani tasolla, Tainio kertoo.

Ostopal­ve­lu­työn­tekijä on kuitenkin kallis. Kulut ovat yli kaksin­ker­taiset sosiaa­li­työn­te­kijän palkkaan verrattuna, eikä hän saa tehdä viran­omais­pää­töksiä.

–Toivot­ta­vasti täällä nyt ymmär­retään, kuinka tärkeistä työnte­ki­jöistä ja miten tärkeästä työstä on kyse, Lehtinen sanoo.

Jämsässä valoa näkyy jo tunnelin päässä. Kaupunki on perus­tanut tänä vuonna neljä uutta sosiaa­lioh­jaajan virkaa, ja syksyllä Jämsässä alkaa sosiaa­lityön kehit­tä­mis­oh­jelma.

Täyttä­mättä oleva lasten­suojelun sosiaa­li­työn­te­kijän virka menee neljännen kerran hakuun syksyn aikana. Siihen on tiedossa yksi poten­ti­aa­linen hakija.

Tilit aluehal­lin­to­vi­ran­omaisen kanssa ovat vielä tekemättä. Jämsän kaupungin on määrä antaa selvitys lasten­suojelun henki­lös­tö­ti­lan­teesta 22. syyskuuta mennessä.

 Meeri Ylä-Tuuhonen

Lue myös Talentian palkka­tut­kimus.