Kaisa Yliruoka­nen. Kuva: Veikko Somer­puro

Harv­inaisen vähä­lu­mi­nen kesä on jäämässä taakse, ja eteläisessä Suomes­sa valmis­taudu­taan jopa kahdek­san kuukau­den mit­taiseen syksyyn. Järke­vim­mät varautu­vat ensi kesään täy­den­tämäl­lä tuulet­invaras­to­jaan jo nyt, jot­ta on vehkeet kun­nos­sa, kun helle taas yllät­tää.

Vaik­ka aurinkoinen kesä lisäsi keho­jemme D‑vitamiineja ja tar­josi mah­dol­lisu­u­den viet­tää onnel­lisia rantapäiviä, se myös vaaran­si van­hus­ten ja sairaiden hen­gen. Kaikil­la ei ollut kun­toa pois­tua kotoa järveen vil­voit­tele­maan, eikä kaikil­la ollut varaa ostaa tuulet­timia ja ilmaläm­pöpump­pu­ja.

Emme ole turvassa ilmastonmuutokselta.

Ilmas­ton­muu­tos lisää eri­ar­voisu­ut­ta. Siinä ei ole kyse pelk­istä helleke­sistä tai talvisateista, vaan suures­ta koko maa­pal­loamme kos­ket­tavista muu­tok­sista, jot­ka ulot­tuvat niin eteläiseen Afrikkaan kuin Suomeenkin.

Ilmas­ton­muu­tos tulee näkymään yhä enem­män myös suo­ma­laises­sa sosi­aal­i­työssä. Viime kesä antoi esi­makua, kun van­huk­semme paah­tu­i­v­at vankeina omis­sa kodeis­saan. Ruot­sis­sa, jos­sa sen­tään tehdään kaik­ki parem­min, koh­dat­ti­in nyky­his­to­ri­an suurim­mat met­sä­palot.

Miten suo­ma­laises­sa sosi­aal­i­työssä varaudu­taan ilmas­ton­muu­tok­seen? Sitran tule­vaisu­usske­naario 2080 mukaan ruo­ka, ener­gia ja vesi tule­vat kallis­tu­maan. Eri­ar­voisu­us lisään­tyy, ja varakkaat suo­jau­tu­vat rauhat­to­muut­ta ja säätä vas­taan asumal­la omil­la suo­ja­tu­il­la alueil­laan. Sosi­aal­is­ten ero­jen kasvu, ilmastopako­laiset ja julk­isten palvelu­jen rapau­tu­mi­nen tuo­vat maa­hamme lev­ot­to­muuk­sia ja proteste­ja. Ter­vey­serot ja sairaudet lisään­tyvät.

Mitä me voimme tehdä jo nyt ennen kuin muu­tos toden teol­la iskee juuri kaikkein haavoit­tuvimpi­in? Ilmas­ton­muu­tok­ses­ta ja sosi­aal­i­työstä kir­joitimme viimek­si viime vuon­na.

Kaisa Yliruoka­nen