Sosiaalihuollon ammattilaiset ovat voineet 1.3.2016 alkaen rekisteröidä ammattinsa Valviraan. Tässä artikkelissa annetaan vastauksia rekisteröinti- ja  valvontakysymyksiin.

Onko pakko rekisteröityä ja kuka rekisteröinnistä on vastuussa?

Kaik­kien sosio­no­mien, gero­no­mien ja sosi­aa­li­työn­te­ki­jöi­den, joilla on nykyi­sen sosi­aa­li­huol­lon ammat­ti­hen­ki­lö­lain tai aiem­pien kel­poi­suus­lain ja ase­tuk­sen mukaan oikeus kysei­siin ammat­tei­hin, tulee rekisteröityä.

Rekisteröityminen on vält­tä­mä­töntä, jos haluaa työs­ken­nellä sosi­aa­li­huol­lon amma­tissa siir­ty­mä­ajan 31.12.2017 jäl­keen. Sosiaalialan kor­kea­kou­lu­tettu voi toi­mia muissa kuin sosi­aa­li­huol­lon teh­tä­vissä ilman rekis­te­röi­ty­mistä. Talentia kui­ten­kin suo­sit­te­lee, esi­mer­kiksi var­hais­kas­va­tuk­sessa työs­ken­te­le­viä sosio­no­meja ja sosi­aa­li­kas­vat­ta­jia, rekis­te­röi­ty­mään mää­rä­ai­kaan men­nessä, jos jos­kus tule­vai­suu­dessa haluaa työs­ken­nellä sosiaali­alalla. Rekisteröinti on jokai­sen omalla vastuulla.

Miten rekisteröidytään käytännössä?

Rekisteröityminen tapah­tuu hake­malla lail­lis­tusta Valvirasta tut­kin­to­to­dis­tuk­sen perus­teella, ja pää­tök­sen saa 6 kuu­kau­den kuluessa. Hakemuslomake tulos­te­taan Valviran verk­ko­si­vuilta. Täydennä lomake ja lähetä se liit­tei­neen pos­titse Valviraan. Syksyllä 2016 siir­ry­tään säh­köi­seen asioin­tiin. Aikaa rekis­te­röi­ty­mi­sen hoi­ta­mi­seen on 31.12.2017 saakka, joten hake­mus kan­nat­taa toi­mit­taa Valviraan vii­meis­tään kesä­kuussa 2017. Tarkat ohjeet rekis­te­röi­ty­mi­seen ovat Valviran verk­ko­si­vuilla.

 

Mitä tapahtuu, jos ei rekisteröidy?

Jos hen­ki­löä ei ole rekis­te­röity sosi­aa­li­huol­lon ammat­tiin, hän ei voi enää siir­ty­mä­ajan jäl­keen 31.12.2017 toi­mia sosi­aa­li­huol­lon amma­tissa. Rekisteröinti on omalla vastuulla.

Huom!

Maan hal­li­tus on esittä­mässä sosiaa­li­huollon ammat­ti­hen­ki­löksi rekis­te­röi­ty­mi­selle lisä­ai­kaa 30.6.2018 saakka. Lue lisää ammat­ti­jär­jestö Talentian tie­dot­teesta (31.8.2017).

Pitääkö  rekisteröityä, jos on töissä varhaiskasvatuksessa, rikosseuraamusalalla, järjestössä tai terveyssosiaalityössä?

Vain sosi­aa­li­huol­lon amma­tissa toi­mi­vien on oltava rekis­te­röi­tyjä, riip­pu­matta siitä  työs­ken­te­leekö jul­ki­sella  vai yksi­tyi­sellä sek­to­rilla. Esimerkiksi ter­veys­so­si­aa­li­työ on sosi­aa­li­huol­lon teh­tävä, mutta var­hais­kas­va­tuk­sen teh­tä­vät kuu­lu­vat pää­asiassa kas­va­tusa­lalle. Vaikka ei juuri nyt toi­mi­si­kaan sosiaali­alan amma­tissa, kan­nat­taa kui­ten­kin rekis­te­röi­tyä mää­rä­ai­kaan men­nessä, jos jos­kus tule­vai­suu­dessa haluaa siir­tyä teh­tä­viin, missä lail­lis­ta­mi­nen tarvitaan.

Kuka maksaa rekisteröitymismaksun?

Rekisteröitymisen mak­saa jokai­nen työn­te­kijä itse, mutta jokai­nen voi toki halu­tes­saan tie­dus­tella esi­mer­kiksi työ­nan­ta­jan haluk­kuutta osal­lis­tua  rekis­te­röin­nistä aiheu­tu­viin kus­tan­nuk­siin. Rekisteröitymismaksun voi vähen­tää vero­tuk­sessa tulonhankkimisvähennyksenä.

Mitä rekisteröityminen maksaa?

Valviran pää­tös rekis­te­röin­nistä on mak­sul­li­nen ja toteu­te­taan Valvirassa kus­tan­nus­neut­raa­listi. Maksut perus­tu­vat lakiin. Ammattihenkilön lail­lis­ta­mi­nen mak­saa 100 euroa ja ammat­ti­hen­ki­lön lail­lis­ta­mi­nen ns. kel­poi­suus­laissa sää­de­tyn kel­poi­suu­den  perus­teella on 200 euroa. Hintoihin voi tutus­tua tar­kem­min tästä.

Mitä rekisteriin merkitään?

Rekisteriin mer­ki­tään nimi, hen­ki­lö­tun­nus, kotio­soite, rekis­te­röin­ti­nu­mero,  amma­tin­har­joit­ta­mi­soi­keus ja sen rajoit­ta­mi­nen tai pois­ta­mi­nen, ammattinimikkeen
käyt­tö­oi­keus, tie­tyt lisä­kou­lu­tuk­set, Valviran mah­dol­li­sesti anta­mat huo­mau­tuk­set ja varoi­tuk­set sekä ammat­ti­toi­min­nasta saa­dut sakko- ja van­keus­ran­gais­tuk­set sekä viraltapanot.

Mitä julkisesta rekisteristä näkee?

Nimi, rekis­te­röin­ti­nu­mero, syn­ty­mä­vuosi, ammat­ti­hen­ki­lön ammat­ti­pä­te­vyys ja mah­dol­li­nen amma­tin­har­joit­ta­mi­soi­keu­den rajoit­ta­mi­nen ovat jul­kista tie­toa ja näh­tä­vissä jul­ki­sen tie­to­pal­ve­lun kautta teh­täessä hakuja rekis­te­röin­ti­nu­me­ron tai nimen perus­teella. Muita tie­toja luo­vu­te­taan vain työ­nan­ta­jille sovel­tu­vuusar­vioin­tia ja val­von­ta­vi­ran­omai­selle val­von­taa varten.

Mitkä ovat ammattihenkilön velvollisuudet?

Ammattihenkilön vel­vol­li­suu­tena on toi­mia ammat­tieet­ti­sesti, yllä­pi­tää ammat­ti­tai­to­aan ja antaa tar­vit­ta­via tie­toja val­von­ta­vi­ran­omai­sille. Lisäksi  ammat­ti­hen­kilö ei saa tehdä teh­tä­viä, joi­hin hänen kou­lu­tuk­sensa ei riitä eikä toi­mia muu­toin virheellisesti.

Miten ammatinharjoittamisoikeutta voidaan rajoittaa ja millä perustein?

Ammatinharjoittamista voi­daan rajoit­taa, mikäli ammat­ti­hen­kilö ei täytä vel­vol­li­suuk­si­aan tai hänen toi­min­ta­ky­kynsä, ter­vey­tensä, ammat­ti­tai­tonsa tai tie­tonsa eivät enää vas­taa ammat­ti­toi­min­nan edel­ly­tyk­siä. Valvira voi antaa työn­te­ki­jälle kir­jal­li­sen varoi­tuk­sen tai rajoit­taa tai pois­taa amma­tin­har­joit­ta­mi­soi­keu­den mää­rä­ajaksi tai erit­täin ras­kaut­ta­vissa tilan­teissa tois­tai­seksi. Selvittäessään ammat­ti­toi­min­nan edel­ly­tyk­siä Valvira voi tilan­teesta  riip­puen mää­rätä työn­te­ki­jän lää­kä­rin­tar­kas­tuk­seen, sai­raa­la­tut­ki­muk­siin tai vel­voit­taa hänet työ­ko­kei­luun, työ­näyt­tee­seen tai kuulusteluun.

Kuka voi tehdä ilmoituksen työntekijästä?

Valvonta aloi­te­taan ilmoi­tuk­sesta, jonka voi tehdä esi­mer­kiksi työ­nan­taja, työ­ka­veri tai asiakas.

Pitääkö työnantajan valvoa työntekijöitään?

Valvonta ei poista työ­nan­ta­jien työn­joh­dol­li­sia ja val­von­nal­li­sia vel­vol­li­suuk­sia ja vastuita.

Voiko menetettyä ammatinharjoittamisoikeutta saada takaisin?

Ammatinharjoittamisoikeudet palau­te­taan hake­muk­sesta heti, kun sen aiheut­ta­nutta syytä ei enää ole. Valvontalautakunnan anta­masta pää­tök­sestä voi myös valit­taa hallinto-oikeuteen.

Kaisa Yliruokanen

Lisää tietoa ammattihenkilölaista

Valviran verk­ko­si­vuilta

Talentian verkkosivuilta

Tutustu Ammattihenkilöoppaaseen.

Tutustu myös
Valviran kam­pan­ja­si­vus­toon Facebookissa SosAmha2016.

Lue laki kokonaisuudessaan.

Lue myös  tämä artik­keli ammat­ti­hen­ki­lö­lain soveltamisesta.

Päivitetty 31.8.2017