Kuka saa harjoittaa sosiaalityöntekijän, sosionomin tai geronomin ammattia? Kuka saa sijaistaa? Miten tehtäviä voidaan jakaa? Uusi sosiaalihuollon ammattihenkilölaki on herättänyt Talentian jäsenten joukossa monia kysymyksiä.

 

Kenellä on oikeus harjoittaa sosiaalityöntekijän tai sosionomin ammattia?

Ammat­in­har­joit­tamisoikeu­den sosi­aal­i­työn­tek­i­jän ammat­ti­in saa­vat kaik­ki, jot­ka ovat nykyisen sosi­aal­i­huol­lon ammat­ti­henkilölain, sitä edeltävän kelpoisu­us­lain tai aiem­man ase­tuk­sen mukaan voineet toimia sosi­aal­i­työn­tek­i­jöinä. Sosionomin amma­tis­sa voi toimia sosiono­mi (AMK) ‑tutkin­non suorit­ta­neet ja aiem­man sosi­aalialan opis­toas­t­een tutkin­non suorit­ta­neet, joi­ta ovat sosi­aa­likas­vat­ta­jat, sosi­aalio­h­jaa­jat, kehi­tys­vam­mais­ten ohjaa­jat, sosi­aalialan ohjaa­jat ja diakonit.

Geronomin amma­tis­sa voi toimia gerono­mi (AMK) ‑tutkin­non suorit­ta­neet sekä sitä edeltäneen van­hus­työn asiantun­ti­jan tutkin­non suorit­ta­neet. Erikois­tu­misk­oulu­tuk­set kuten ammatill­i­nen lisen­si­aat­ti­tutk­in­to, ylem­pi ammat­tiko­rkeak­oulu­tutk­in­to ja pidem­mät erikois­tu­misk­oulu­tuk­set merk­itään rek­isteri­in, mut­ta ne eivät anna  oikeut­ta uuteen ammat­ti­in.

Kuntou­tusten ohjaa­jat tul­laan lisäämään laki­in myöhem­min lakimuu­tok­sen valmis­tut­tua.

Ketkä voivat toimia sosiaalityöntekijän sijaisena?

Sosi­aal­i­työn­tek­i­jän sijaise­na toimi­val­la tulee olla suoritet­tuna hyväksy­tysti sosi­aal­i­työn avoimes­sa yliopis­tossa tai tutk­in­toon johtavas­sa koulu­tuk­ses­sa suorite­tut perus- ja aineopin­not sekä käytän­nön har­joit­telu. Käytän­nön har­joit­telul­la viitataan aineopin­toi­hin sisäl­tyvään har­joit­telu­un. Lisäk­si hänen on työsken­neltävä ammat­ti­in valmis­tuneen ja lail­lis­te­tun sosi­aal­i­työn­tek­i­jän valvon­nan ja johdon alaise­na.

Mitä tapahtuu sijaisille, joiden työsopimus on solmittu ennen lain voimaantuloa?

Mikäli tilapäisenä työn­tek­i­jänä toimi­van koulu­tus ei vas­taa sosi­aal­i­huol­lon ammat­ti­henkilölain vaa­timus­ta tilapäisenä työn­tek­i­jänä toim­imis­es­ta ja työ­sopimus on solmit­tu ennen 1.3.2016, voi henkilö toimia tehtävässään enin­tään vuo­den ajan työ­sopimuk­sen solmimis­es­ta.

Tilapäis­ten työn­tek­i­jöi­den työ­sopimuk­set, jot­ka on solmit­tu 1.3.2016 jäl­keen, tulee tehdä ammat­ti­henkilölain mukaises­ti.

Mitä jos sosiaalityöntekijän sijaisia ei ole saatavilla?

Tal­en­tia suosit­telee, että kun­nat pyrk­i­sivät hake­maan kestäviä ratkaisu­ja, joil­la sosi­aal­i­työn­tek­i­jät saataisi­in pysymään työssään ja tilapäis­ten tarve vähenisi. Sekä vak­i­tu­isia että tilapäisiä sosi­aal­i­työn­tek­i­jöitä kan­nat­taa houkutel­la työhön esimerkik­si palkkauk­sel­la, koulu­tus­mah­dol­lisuuk­sil­la ja hyvil­lä työsken­te­ly­olo­suhteil­la.

Ter­vey­den­huol­lon rekry­toin­nis­sa on jo käytet­ty huo­mat­tavasti laa­jem­paa keino­va­likoimaa kuin sosi­aalialal­la. Sosi­aal­i­työn­tek­i­jäpu­la ja taloudel­liset säästöt eivät voi olla perus­teena sille, että sosi­aal­i­työn­tek­i­jöi­den vakansse­ja muute­taan sosi­aalio­h­jaa­jien vakans­seik­si, sil­lä sosi­aal­i­huol­lon kaikki­in keskeisi­in lakei­hin on kir­jat­tu vah­vasti asi­akkaiden oikeudet ja asi­akaslähtöi­nen toim­inta. Tämä voi toteu­tua vain sil­loin, kun työn­jakoa kehitetään asi­akkaiden tarpeet ja henkilöstön osaami­nen huomioiden.

Miten laki edistää selkeää tehtävärakennetta ja työnjakoa?

Sosi­aal­i­huol­lon ammat­ti­henkilöi­den tehtäväraken­net­ta ja tehtävien jakoa voidaan uud­is­taa ammat­ti­henkilölain perus­teel­la. Uud­is­tuk­ses­sa on kuitenkin otet­ta­va huomioon kaik­ki eril­lis­lain­säädän­nön tilanteet, jois­sa osa sosi­aal­i­huol­lon tehtävistä on säädet­ty tietyn tutkin­non tai ammat­tipätevyy­den suorit­ta­neen henkilön hoidet­taviksi.

Tehtävärak­en­teen ja työn­jaon uud­is­t­a­mi­nen tulee aina olla perustel­tua asi­akkaiden palve­lu­tarpei­den, työjär­jeste­lyi­den ja sosi­aali­palvelu­iden tuot­tamisen kannal­ta. Työn­jako tulee toteut­taa paikallis­es­ti oman kun­nan tai toim­intayk­sikön asi­akkaiden tarpeista lähtöisin.

Uud­is­tuk­ses­sa työ­nan­ta­jan on otet­ta­va huomioon ammat­ti­henkilöi­den koulu­tus, osaami­nen ja ammat­ti­taito. muu­tok­set tulee tehdä aina yhteistyössä henkilöstön kanssa ja se edel­lyt­tää uut­ta tehtävän vaa­tivu­u­den arvioin­tia. Sosi­aalialan tehtävärak­en­teen ja työn­jaon uud­is­tus on tehtävä huolel­la, jot­ta siakas­tur­val­lisu­us ja asi­akkaan oikeudet laadul­taan hyvään palvelu­un ja kohtelu­un voidaan tur­va­ta.

Mikä ammattihenkilölain merkitys on asiakkaalle?

Laki paran­taa sosi­aal­i­huol­lon asi­akas­tur­val­lisu­ut­ta ja sil­lä varmis­te­taan, että asi­akas saa hyvää palvelua ja kohtelua sosi­aal­i­huol­los­sa. Ammat­ti­henkilölail­la tur­vataan vaikut­ta­va toim­inta, kos­ka sosi­aal­i­huol­lon henkilöstöltä vaa­di­taan riit­tävää koulu­tus­ta ja ammat­ti­taidon ylläpitämistä. Valvon­nal­la ja ohjauk­sel­la taataan se, että mikäli työn­tek­i­jän kyky toimia amma­tis­sa on heiken­tynyt, esimerkik­si päi­htei­den väärinkäytön, heiken­tyneen toim­intakyvyn tai ammat­ti­taidon puut­teen vuok­si, valvon­tavi­ra­nomaisel­la on mah­dol­lisu­us puut­tua ammat­ti­henkilön toim­intaan.

Jatkos­sa asi­akkaat myös voivat varmis­taa työn­tek­i­jöi­den pätevyy­den julkises­ta rek­ister­istä.

Entä mitä laki merkitsee työntekijälle?

Työn­tek­i­jät saa­vat ammat­in­har­joit­tamisoikeu­den sosionomin, geronomin tai sosi­aal­i­työn­tek­i­jän ammat­ti­in ja heistä tulee lail­lis­tet­tu­ja ammat­ti­henkilöitä. Lisäk­si heistä tulee yhden­ver­taisia ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­henkilöi­den kanssa, mikä on tärkeää myös sote-uud­is­tuk­sen kannal­ta. Lain myötä sosi­aalialan ase­ma tulee vahvis­tu­maan ja sen merk­i­tys tulee koros­tu­maan

Ammat­ti­henkilöla­ki on osoi­tus siitä, että vih­doinkin sosi­aalialan ammat­ti­lais­ten arvos­tus ja työn merkit­tävyys on tun­nustet­tu ja nos­tet­tu sille tasolle, että työn­tek­i­jöi­den koulu­tuk­sel­la, ammat­ti­taidol­la ja työkyvyl­lä kat­so­taan ole­van merk­i­tys­tä sosi­aal­i­huol­lon toteut­tamises­sa. Tämä kaik­ki tarkoit­taa sitä, että sosi­aal­i­huol­lon itsenäi­nen ase­ma ja alan pro­fes­siot on tun­nustet­tu. Kuka tahansa ei enää voi toimia sosi­aal­i­huol­lon ammateis­sa.

Mitä ammattihenkilölaki merkitsee työnantajille?

Lain myötä työn­tek­i­jöi­den rekry­toin­ti helpot­tuu, sil­lä työ­nan­ta­jat voivat tark­istaa suo­raan rek­ister­istä henkilöi­den koulu­tuk­sen ja mah­dol­liset huo­mau­tuk­set. Laki myös lisää avoimuut­ta ja luot­ta­mus­ta luo­ma­l­la selkeät yhteiset pelisään­nöt osaamisen, koulu­tuk­sen tason ja ammat­ti­taidon selvit­tämiseen.

Kaisa Yliruoka­nen

Lisää tietoa Sosi­aal­i­huol­lon ammat­ti­henkilölaista löy­dät  Valvi­ran verkko­sivuil­la ja Tal­ent­ian verkko­sivuil­la.

Lue myös Ammat­ti­henkilö-opas.

Päivitet­ty 8.2.2017