Kuka saa harjoittaa sosiaalityöntekijän, sosionomin tai geronomin ammattia? Kuka saa sijaistaa? Miten tehtäviä voidaan jakaa? Uusi sosiaalihuollon ammattihenkilölaki on herättänyt Talentian jäsenten joukossa monia kysymyksiä.

 

Kenellä on oikeus harjoittaa sosiaalityöntekijän tai sosionomin ammattia?

Ammatin­har­joit­ta­mi­soi­keuden sosiaa­li­työn­te­kijän ammattiin saavat kaikki, jotka ovat nykyisen sosiaa­li­huollon ammat­ti­hen­ki­lölain, sitä edeltävän kelpoi­suuslain tai aiemman asetuksen mukaan voineet toimia sosiaa­li­työn­te­ki­jöinä. Sosio­nomin ammatissa voi toimia sosionomi (AMK) ‑tutkinnon suorit­taneet ja aiemman sosiaa­lialan opistoasteen tutkinnon suorit­taneet, joita ovat sosiaa­li­kas­vat­tajat, sosiaa­lioh­jaajat, kehitys­vam­maisten ohjaajat, sosiaa­lialan ohjaajat ja diakonit.

Geronomin ammatissa voi toimia geronomi (AMK) ‑tutkinnon suorit­taneet sekä sitä edeltäneen vanhustyön asian­tun­tijan tutkinnon suorit­taneet. Erikois­tu­mis­kou­lu­tukset kuten ammatil­linen lisen­si­aat­ti­tut­kinto, ylempi ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kinto ja pidemmät erikois­tu­mis­kou­lu­tukset merkitään rekis­teriin, mutta ne eivät anna  oikeutta uuteen ammattiin.

Kuntou­tusten ohjaajat tullaan lisäämään lakiin myöhemmin lakimuu­toksen valmis­tuttua.

Ketkä voivat toimia sosiaalityöntekijän sijaisena?

Sosiaa­li­työn­te­kijän sijaisena toimi­valla tulee olla suori­tettuna hyväk­sy­tysti sosiaa­lityön avoimessa yliopis­tossa tai tutkintoon johta­vassa koulu­tuk­sessa suori­tetut perus- ja aineo­pinnot sekä käytännön harjoittelu. Käytännön harjoit­te­lulla viitataan aineo­pin­toihin sisäl­tyvään harjoit­teluun. Lisäksi hänen on työsken­neltävä ammattiin valmis­tuneen ja laillis­tetun sosiaa­li­työn­te­kijän valvonnan ja johdon alaisena.

Mitä tapahtuu sijaisille, joiden työsopimus on solmittu ennen lain voimaantuloa?

Mikäli tilapäisenä työnte­kijänä toimivan koulutus ei vastaa sosiaa­li­huollon ammat­ti­hen­ki­lölain vaati­musta tilapäisenä työnte­kijänä toimi­mi­sesta ja työso­pimus on solmittu ennen 1.3.2016, voi henkilö toimia tehtä­vässään enintään vuoden ajan työso­pi­muksen solmi­mi­sesta.

Tilapäisten työnte­ki­jöiden työso­pi­mukset, jotka on solmittu 1.3.2016 jälkeen, tulee tehdä ammat­ti­hen­ki­lölain mukai­sesti.

Mitä jos sosiaalityöntekijän sijaisia ei ole saatavilla?

Talentia suosit­telee, että kunnat pyrki­sivät hakemaan kestäviä ratkaisuja, joilla sosiaa­li­työn­te­kijät saataisiin pysymään työssään ja tilapäisten tarve vähenisi. Sekä vakituisia että tilapäisiä sosiaa­li­työn­te­ki­jöitä kannattaa houku­tella työhön esimer­kiksi palkkauk­sella, koulu­tus­mah­dol­li­suuk­silla ja hyvillä työsken­te­ly­olo­suh­teilla.

Tervey­den­huollon rekry­toin­nissa on jo käytetty huomat­ta­vasti laajempaa keino­va­li­koimaa kuin sosiaa­lia­lalla. Sosiaa­li­työn­te­ki­jäpula ja talou­del­liset säästöt eivät voi olla perus­teena sille, että sosiaa­li­työn­te­ki­jöiden vakansseja muutetaan sosiaa­lioh­jaajien vakans­seiksi, sillä sosiaa­li­huollon kaikkiin keskeisiin lakeihin on kirjattu vahvasti asiak­kaiden oikeudet ja asiakas­läh­töinen toiminta. Tämä voi toteutua vain silloin, kun työnjakoa kehitetään asiak­kaiden tarpeet ja henki­löstön osaaminen huomioiden.

Miten laki edistää selkeää tehtävärakennetta ja työnjakoa?

Sosiaa­li­huollon ammat­ti­hen­ki­löiden tehtä­vä­ra­ken­netta ja tehtävien jakoa voidaan uudistaa ammat­ti­hen­ki­lölain perus­teella. Uudis­tuk­sessa on kuitenkin otettava huomioon kaikki erillis­lain­sää­dännön tilanteet, joissa osa sosiaa­li­huollon tehtä­vistä on säädetty tietyn tutkinnon tai ammat­ti­pä­te­vyyden suorit­taneen henkilön hoidet­ta­viksi.

Tehtä­vä­ra­kenteen ja työnjaon uudis­ta­minen tulee aina olla perus­teltua asiak­kaiden palve­lu­tar­peiden, työjär­jes­te­lyiden ja sosiaa­li­pal­ve­luiden tuotta­misen kannalta. Työnjako tulee toteuttaa paikal­li­sesti oman kunnan tai toimin­tayk­sikön asiak­kaiden tarpeista lähtöisin.

Uudis­tuk­sessa työnan­tajan on otettava huomioon ammat­ti­hen­ki­löiden koulutus, osaaminen ja ammat­ti­taito. muutokset tulee tehdä aina yhteis­työssä henki­löstön kanssa ja se edellyttää uutta tehtävän vaati­vuuden arviointia. Sosiaa­lialan tehtä­vä­ra­kenteen ja työnjaon uudistus on tehtävä huolella, jotta siakas­tur­val­lisuus ja asiakkaan oikeudet laadultaan hyvään palveluun ja kohteluun voidaan turvata.

Mikä ammattihenkilölain merkitys on asiakkaalle?

Laki parantaa sosiaa­li­huollon asiakas­tur­val­li­suutta ja sillä varmis­tetaan, että asiakas saa hyvää palvelua ja kohtelua sosiaa­li­huol­lossa. Ammat­ti­hen­ki­lö­lailla turvataan vaikuttava toiminta, koska sosiaa­li­huollon henki­lös­töltä vaaditaan riittävää koulu­tusta ja ammat­ti­taidon ylläpi­tä­mistä. Valvon­nalla ja ohjauk­sella taataan se, että mikäli työnte­kijän kyky toimia ammatissa on heiken­tynyt, esimer­kiksi päihteiden väärin­käytön, heiken­tyneen toimin­ta­kyvyn tai ammat­ti­taidon puutteen vuoksi, valvon­ta­vi­ran­omai­sella on mahdol­lisuus puuttua ammat­ti­hen­kilön toimintaan.

Jatkossa asiakkaat myös voivat varmistaa työnte­ki­jöiden pätevyyden julki­sesta rekis­te­ristä.

Entä mitä laki merkitsee työntekijälle?

Työnte­kijät saavat ammatin­har­joit­ta­mi­soi­keuden sosio­nomin, geronomin tai sosiaa­li­työn­te­kijän ammattiin ja heistä tulee laillis­tettuja ammat­ti­hen­ki­löitä. Lisäksi heistä tulee yhden­ver­taisia tervey­den­huollon ammat­ti­hen­ki­löiden kanssa, mikä on tärkeää myös sote-uudis­tuksen kannalta. Lain myötä sosiaa­lialan asema tulee vahvis­tumaan ja sen merkitys tulee koros­tumaan

Ammat­ti­hen­ki­lölaki on osoitus siitä, että vihdoinkin sosiaa­lialan ammat­ti­laisten arvostus ja työn merkit­tävyys on tunnus­tettu ja nostettu sille tasolle, että työnte­ki­jöiden koulu­tuk­sella, ammat­ti­tai­dolla ja työky­vyllä katsotaan olevan merki­tystä sosiaa­li­huollon toteut­ta­mi­sessa. Tämä kaikki tarkoittaa sitä, että sosiaa­li­huollon itsenäinen asema ja alan professiot on tunnus­tettu. Kuka tahansa ei enää voi toimia sosiaa­li­huollon ammateissa.

Mitä ammattihenkilölaki merkitsee työnantajille?

Lain myötä työnte­ki­jöiden rekry­tointi helpottuu, sillä työnan­tajat voivat tarkistaa suoraan rekis­te­ristä henki­löiden koulu­tuksen ja mahdol­liset huomau­tukset. Laki myös lisää avoimuutta ja luotta­musta luomalla selkeät yhteiset pelisäännöt osaamisen, koulu­tuksen tason ja ammat­ti­taidon selvit­tä­miseen.

Kaisa Yliruo­kanen

Lisää tietoa Sosiaa­li­huollon ammat­ti­hen­ki­lö­laista löydät  Valviran verkko­si­vuilla ja Talentian verkko­si­vuilla.

Lue myös Ammat­ti­henkilö-opas.

Päivi­tetty 8.2.2017