Somerolla alkoi syksyllä 2016 valtakunnallisesti merkittävä kokeilu yläkoululaisten koulunkäynnin tukemiseksi. ZempPari-ohjaajiksi koulutettiin lukiolaisia, joiden työskentelyparina toimii tukea toivonut yläkoulun oppilas.

 

Yhden oppitunnin mittaisia yhteisiä tapaa­misia on kerran-pari viikossa, jolloin lukio­laiset auttavat yläkou­lu­laisia läksyjen tekemi­sessä ja kokeisiin valmis­tau­tu­mi­sessa. Paikalla on aina nuori­so­työn­tekijä Lea Ahonen, joka toimii tausta­tukena ja lukio­laisten työnoh­jaajana. Kaveruuden tukemi­seksi ZempParit voivat käydä myös yhdessä eloku­vissa, keilaa­massa tai uimahal­lissa.

Idean äiti koulu­ku­raattori Sari Ojuva ja lukio­laiset koulut­tanut MLL:n kouluttaja Sirpa Stenström ovat lukio- laisten tausta­tukena.

Sari Ojuvan työkenttään kuuluu noin 1 019 oppilasta alakoululaisista lukiolaisiin.

− Juuri yläkoulu on monella tavalla ratkaiseva nuoren tulevai­suuden kannalta. Jos koulun­käynti ei suju, voi helposti syntyä muitakin ongelmia, kertoo Sari Ojuva.

− Jouduin usein miettimään, miten nuorilla läksyt tulisi luettua ja mikä olisi heille helpoin tapa ottaa apua vastaan. Helpompi on kysyä kaverilta kuin pyytää tukio­pe­tusta, kertoo Ojuva.

Reilu vuosi sitten hän otti yhteyttä MLL:n Varsinais-Suomen piiriin, joka oli jo vuosia sitten kehit­tänyt kaveri­toi­min­ta­mallin.

− Yhdessä kehitimme uuden mallin, jossa koulu­maa­ilman tarve yhdis­tettiin kaveri­toi­mintaan. 18 lukio­laista ilmoit­tautui viime syksynä 20 tunnin koulu­tukseen, jossa heille opetettiin kohtaa­mista toisen nuoren kanssa. Siinä on huomattava niin eettiset periaatteet kuin salas­sapito ja erilaiset vastaan tulevat käytännön tilanteet.

Yläkoulun oppilas saa oman ZempParin, joka on aidosti kiinnos­tunut hänen koulun­käyn­nistään ja tekee parhaansa tukeakseen häntä siinä. Samalla on mahdol­lisuus jopa pitkä­ai­kaisen kaveri­suhteen synty­miseen.

ZempPari-toimintaa pilotoidaan tämän lukukauden loppuun asti.

− Toiminta jatkuu ensi lukukau­della ja sitä pyritään viemään alakou­luunkin. Tarkoi­tuksena on levittää toimin­ta­mallia myös muualle Suomeen. Somerolla on syntynyt hyviä tuloksia jo lyhyessä ajassa. Numerot ovat nousseet ja kavereita on löytynyt.

Paikal­linen ruoka­kauppa tarjoaa tsemp­paus­ta­paa­misten välipalan ja Someron Rotarit toimin­ta­rahan. Lukio­laiset voivat hyödyntää koulu­tuksen ja vapaa­eh­toistyön opinnoissaan ja saavat todis­tuksen MLL-kaveri­toi­min­nasta.

Riitta Ahonen