Somerolla alkoi syksyllä 2016 valtakunnallisesti merkittävä kokeilu yläkoululaisten koulunkäynnin tukemiseksi. ZempPari-ohjaajiksi koulutettiin lukiolaisia, joiden työskentelyparina toimii tukea toivonut yläkoulun oppilas.

 

Yhden oppi­tun­nin mit­tai­sia yhtei­siä tapaa­mi­sia on ker­ran-pari vii­kossa, jol­loin lukio­lai­set aut­ta­vat ylä­kou­lu­lai­sia läk­sy­jen teke­mi­sessä ja kokei­siin val­mis­tau­tu­mi­sessa. Paikalla on aina nuo­ri­so­työn­te­kijä Lea Ahonen, joka toi­mii taus­ta­tu­kena ja lukio­lais­ten työ­noh­jaa­jana. Kaveruuden tuke­mi­seksi ZempParit voi­vat käydä myös yhdessä elo­ku­vissa, kei­laa­massa tai uimahallissa.

Idean äiti kou­lu­ku­raat­tori Sari Ojuva ja lukio­lai­set kou­lut­ta­nut MLL:n kou­lut­taja Sirpa Stenström ovat lukio- lais­ten taustatukena.

Sari Ojuvan työkenttään kuuluu noin 1 019 oppilasta alakoululaisista lukiolaisiin.

− Juuri ylä­koulu on monella tavalla rat­kai­seva nuo­ren tule­vai­suu­den kan­nalta. Jos kou­lun­käynti ei suju, voi hel­posti syn­tyä mui­ta­kin ongel­mia, ker­too Sari Ojuva.

− Jouduin usein miet­ti­mään, miten nuo­rilla läk­syt tulisi luet­tua ja mikä olisi heille hel­poin tapa ottaa apua vas­taan. Helpompi on kysyä kave­rilta kuin pyy­tää tukio­pe­tusta, ker­too Ojuva.

Reilu vuosi sit­ten hän otti yhteyttä MLL:n Varsinais-Suomen pii­riin, joka oli jo vuo­sia sit­ten kehit­tä­nyt kaveritoimintamallin.

− Yhdessä kehi­timme uuden mal­lin, jossa kou­lu­maa­il­man tarve yhdis­tet­tiin kave­ri­toi­min­taan. 18 lukio­laista ilmoit­tau­tui viime syk­synä 20 tun­nin kou­lu­tuk­seen, jossa heille ope­tet­tiin koh­taa­mista toi­sen nuo­ren kanssa. Siinä on huo­mat­tava niin eet­ti­set peri­aat­teet kuin salas­sa­pito ja eri­lai­set vas­taan tule­vat käy­tän­nön tilanteet.

Yläkoulun oppi­las saa oman ZempParin, joka on aidosti kiin­nos­tu­nut hänen kou­lun­käyn­nis­tään ja tekee par­haansa tukeak­seen häntä siinä. Samalla on mah­dol­li­suus jopa pit­kä­ai­kai­sen kave­ri­suh­teen syntymiseen.

ZempPari-toimintaa pilotoidaan tämän lukukauden loppuun asti.

− Toiminta jat­kuu ensi luku­kau­della ja sitä pyri­tään vie­mään ala­kou­luun­kin. Tarkoituksena on levit­tää toi­min­ta­mal­lia myös muu­alle Suomeen. Somerolla on syn­ty­nyt hyviä tulok­sia jo lyhyessä ajassa. Numerot ovat nous­seet ja kave­reita on löytynyt.

Paikallinen ruo­ka­kauppa tar­joaa tsemp­paus­ta­paa­mis­ten väli­pa­lan ja Someron Rotarit toi­min­ta­ra­han. Lukiolaiset voi­vat hyö­dyn­tää kou­lu­tuk­sen ja vapaa­eh­tois­työn opin­nois­saan ja saa­vat todis­tuk­sen MLL-kaveritoiminnasta.

Riitta Ahonen