Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talentian puheen­joh­taja Tero Ristimäki kom­men­toi yhteis­kun­taa sosi­aa­li­sesta näkö­kul­masta. Seuraa tai pyydä kave­riksi, niin tie­dät enem­män!
Facebook
Twitter

Sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon kun­tayh­ty­mät, kun­nat ja kau­pun­git ovat käy­neet tai ovat aloit­te­le­massa yt-neu­vot­te­luja meno­jen vähentämiseksi.

Talentia on vuo­den 2008 finans­si­krii­sistä alkaen toi­mi­nut näissä tilan­teissa joh­don­mu­kai­sesti. Jäsentemme työ­ti­lanne ei anna mah­dol­li­suutta lomaut­ta­mi­selle ilman, että kun­ta­lais­ten laki­sää­tei­set oikeu­det vaa­ran­tu­vat. Katsomme, että kunta tai kun­tayh­tymä rik­koo tie­toi­sesti lakia, jos se lomaut­taa sosiaali­alan ammat­ti­lai­sia. Tarvittaessa Talentia rii­taut­taa lomau­tuk­set ja ilmoit­taa niistä valvontaviranomaisille.

Sosiaalihuollossa, var­hais­kas­va­tuk­sessa ja ope­tus­toi­messa työs­ken­te­le­vät Talentian jäse­net toteut­ta­vat laki­sää­tei­siä pal­ve­luja, joissa kaik­kein hei­koim­massa ase­massa ole­ville kun­ta­lai­sille on sää­detty lain suoja saada pal­ve­luja. Sosiaalihuollon lain­sää­dän­nössä on myös pal­ve­luita, joita kos­keva pää­tök­sen­teko-oikeus on rajattu tie­tyille vir­ka­suh­teille ja lail­lis­te­tuille ammattihenkilöille.

Työnantajan esit­tä­miä loma­ra­han vaih­ta­mi­sia vapaaksi Talentia ei suo­sit­tele jäse­nil­leen. Lomaraha on osa palk­kaa, ja siitä ei ole syytä luo­pua. Lomarahan vaih­ta­mi­nen vapaaksi myös vai­kut­taa pal­ve­lui­hin samalla lailla kuin lomautus.

Sosiaali- ja ter­vey­den­huol­lon kun­tayh­ty­missä yt-neu­vot­te­luissa on pää­dytty myös irti­sa­no­mi­siin. Viimeisin esi­merkki on Kymsotessa, jossa irti­sa­not­ta­via on 112. Talentia oli jo tou­ko­kuussa yhtey­dessä Kymsoten hal­li­tuk­seen ja joh­to­ryh­mään. Kerroimme, että työ­nan­ta­jan on otet­tava huo­mioon eri­tyi­sesti sosi­aa­li­huol­lon joh­ta­mi­sen ja esi­mies­työn mer­ki­tys ja vai­ku­tus pal­ve­lui­den laa­tuun, asia­kas­tur­val­li­suu­teen ja hen­ki­lös­tön hyvinvointiin.

Yt-neu­vot­te­luissa työn­te­ki­jöitä edus­ta­vat kunta-alan pää­so­pi­ja­jär­jes­tö­jen pää­luot­ta­mus­mie­het. Talentia infor­moi jäse­ni­ään ja tukee Jukon pää­luot­ta­mus­mie­hiä neu­vot­te­luissa sekä on yhtey­dessä kun­tien ja kun­tayh­ty­mien joh­toon ja poliit­ti­siin päät­tä­jiin. Tavoitteemme on, että ketään talen­tia­laista ei lomau­teta tai irti­sa­nota. On kui­ten­kin muis­tet­tava, että pää­tök­set talou­den sopeut­ta­mi­sesta ja kun­ta­lais­ten laki­sää­teis­ten oikeuk­sien toteu­tu­mi­sesta teke­vät joh­ta­vat viran­hal­ti­jat ja poliitikot.

Tero Ristimäki