Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Tal­ent­ian puheen­jo­hta­ja Tero Ris­timä­ki kom­men­toi yhteiskun­taa sosi­aalis­es­ta näkökul­mas­ta. Seu­raa tai pyy­dä kaverik­si, niin tiedät enem­män!
Face­book
Twit­ter

Sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon kun­tay­htymät, kun­nat ja kaupun­git ovat käyneet tai ovat aloit­tele­mas­sa yt-neu­vot­telu­ja meno­jen vähen­tämisek­si.

Tal­en­tia on vuo­den 2008 finanssikri­i­sistä alka­en toimin­ut näis­sä tilanteis­sa johdon­mukaises­ti. Jäsen­temme työti­lanne ei anna mah­dol­lisu­ut­ta lomaut­tamiselle ilman, että kun­ta­lais­ten lak­isääteiset oikeudet vaaran­tu­vat. Kat­somme, että kun­ta tai kun­tay­htymä rikkoo tietois­es­ti lakia, jos se lomaut­taa sosi­aalialan ammat­ti­laisia. Tarvit­taes­sa Tal­en­tia riitaut­taa lomau­tuk­set ja ilmoit­taa niistä valvon­tavi­ra­nomaisille.

Sosi­aal­i­huol­los­sa, varhaiskas­vatuk­ses­sa ja ope­tus­toimes­sa työsken­televät Tal­ent­ian jäsenet toteut­ta­vat lak­isääteisiä palvelu­ja, jois­sa kaikkein heikoim­mas­sa ase­mas­sa oleville kun­ta­laisille on säädet­ty lain suo­ja saa­da palvelu­ja. Sosi­aal­i­huol­lon lain­säädän­nössä on myös palvelui­ta, joi­ta koske­va päätök­sen­teko-oikeus on rajat­tu tiety­ille virka­suhteille ja lail­lis­te­tu­ille ammat­ti­henkilöille.

Työ­nan­ta­jan esit­tämiä lomara­han vai­h­tamisia vapaak­si Tal­en­tia ei suosit­tele jäse­nilleen. Lomara­ha on osa palkkaa, ja siitä ei ole syytä luop­ua. Lomara­han vai­h­t­a­mi­nen vapaak­si myös vaikut­taa palvelui­hin samal­la lail­la kuin lomau­tus.

Sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon kun­tay­htymis­sä yt-neu­vot­teluis­sa on päädyt­ty myös irti­sanomisi­in. Viimeisin esimerk­ki on Kym­sotes­sa, jos­sa irti­san­ot­tavia on 112. Tal­en­tia oli jo toukoku­us­sa yhtey­dessä Kym­soten hal­li­tuk­seen ja johto­ryh­mään. Ker­roimme, että työ­nan­ta­jan on otet­ta­va huomioon eri­tyis­es­ti sosi­aal­i­huol­lon johtamisen ja esimi­estyön merk­i­tys ja vaiku­tus palvelu­iden laatu­un, asi­akas­tur­val­lisu­u­teen ja henkilöstön hyv­in­voin­ti­in.

Yt-neu­vot­teluis­sa työn­tek­i­jöitä edus­ta­vat kun­ta-alan pää­sopi­ja­jär­jestö­jen päälu­ot­ta­mus­miehet. Tal­en­tia infor­moi jäseniään ja tukee Jukon päälu­ot­ta­mus­miehiä neu­vot­teluis­sa sekä on yhtey­dessä kun­tien ja kun­tay­htymien johtoon ja poli­it­tisi­in päät­täji­in. Tavoit­teemme on, että ketään tal­en­tialaista ei lomaute­ta tai irti­san­o­ta. On kuitenkin muis­tet­ta­va, että päätök­set talouden sopeut­tamis­es­ta ja kun­ta­lais­ten lak­isääteis­ten oikeuk­sien toteu­tu­mis­es­ta tekevät johta­vat viran­halti­jat ja poli­itikot.

Tero Ris­timä­ki