Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talentian puheen­johtaja Tero Ristimäki kommentoi yhteis­kuntaa sosiaa­li­sesta näkökul­masta. Seuraa tai pyydä kaveriksi, niin tiedät enemmän!
Facebook
Twitter

Sosiaali- ja tervey­den­huollon kuntayh­tymät, kunnat ja kaupungit ovat käyneet tai ovat aloit­te­le­massa yt-neuvot­teluja menojen vähen­tä­mi­seksi.

Talentia on vuoden 2008 finans­si­krii­sistä alkaen toiminut näissä tilan­teissa johdon­mu­kai­sesti. Jäsen­temme työti­lanne ei anna mahdol­li­suutta lomaut­ta­mi­selle ilman, että kunta­laisten lakisää­teiset oikeudet vaaran­tuvat. Katsomme, että kunta tai kuntayhtymä rikkoo tietoi­sesti lakia, jos se lomauttaa sosiaa­lialan ammat­ti­laisia. Tarvit­taessa Talentia riitauttaa lomau­tukset ja ilmoittaa niistä valvon­ta­vi­ran­omai­sille.

Sosiaa­li­huol­lossa, varhais­kas­va­tuk­sessa ja opetus­toi­messa työsken­te­levät Talentian jäsenet toteut­tavat lakisää­teisiä palveluja, joissa kaikkein heikoim­massa asemassa oleville kunta­lai­sille on säädetty lain suoja saada palveluja. Sosiaa­li­huollon lainsää­dän­nössä on myös palve­luita, joita koskeva päätök­senteko-oikeus on rajattu tietyille virka­suh­teille ja laillis­te­tuille ammat­ti­hen­ki­löille.

Työnan­tajan esittämiä lomarahan vaihta­misia vapaaksi Talentia ei suosittele jäsenilleen. Lomaraha on osa palkkaa, ja siitä ei ole syytä luopua. Lomarahan vaihta­minen vapaaksi myös vaikuttaa palve­luihin samalla lailla kuin lomautus.

Sosiaali- ja tervey­den­huollon kuntayh­ty­missä yt-neuvot­te­luissa on päädytty myös irtisa­no­misiin. Viimeisin esimerkki on Kymso­tessa, jossa irtisa­not­tavia on 112. Talentia oli jo touko­kuussa yhtey­dessä Kymsoten halli­tukseen ja johto­ryhmään. Kerroimme, että työnan­tajan on otettava huomioon erityi­sesti sosiaa­li­huollon johta­misen ja esimiestyön merkitys ja vaikutus palve­luiden laatuun, asiakas­tur­val­li­suuteen ja henki­löstön hyvin­vointiin.

Yt-neuvot­te­luissa työnte­ki­jöitä edustavat kunta-alan pääso­pi­ja­jär­jes­töjen pääluot­ta­mus­miehet. Talentia informoi jäseniään ja tukee Jukon pääluot­ta­mus­miehiä neuvot­te­luissa sekä on yhtey­dessä kuntien ja kuntayh­tymien johtoon ja poliit­tisiin päättäjiin. Tavoit­teemme on, että ketään talen­tia­laista ei lomauteta tai irtisanota. On kuitenkin muistettava, että päätökset talouden sopeut­ta­mi­sesta ja kunta­laisten lakisää­teisten oikeuksien toteu­tu­mi­sesta tekevät johtavat viran­hal­tijat ja polii­tikot.

Tero Ristimäki