Kasvua tukeva loma lapsille ja nuorille, hengähdystauko vanhemmille, sosiaalityöntekijöille työväline. Tätä on sosiaalialan ammattilaisten perustama Varamummola.

 

 

Vara­mum­mo­las­sa tehtävän työn tarkoituk­se­na on tukea per­heen jak­samista ja yhdessä pysymistä, jot­ta las­ten sijoi­tus voitaisi­in vält­tää.

– Vara­mum­mo­la tar­joaa lap­sille ja nuo­rille tuk­ilo­mia, ja niitä tuke­via räätälöi­tyjä palvelui­ta, kuten per­hetyötä ja ammatil­lista tuk­i­henkilö­toim­intaa. Halu­amme työl­lämme rak­en­taa tiivi­in ja kat­ta­van paketin, joka vie per­het­tä eteen­päin, ker­too Vara­mum­molan toim­i­tusjo­hta­ja, sosiono­mi (AMK) Riit­ta Sal­imo.

Toimin­nan raamit tule­vat sosi­aal­i­huolto­laista, jon­ka mukaan loman­vi­et­topalvelu­ja ja tukea loman­vi­eton jär­jestämiseen annetaan per­heti­lanteen, pitkäaikaisen sairau­den, vam­man tai muun vas­taa­van­laisen syyn perus­teel­la.

Las­ten­suo­jelun käsikir­jan mukaan lap­siper­hei­den jak­samista ja selviy­tymistä kri­isi­ti­lanteista tai muista kuor­mit­tavista tilanteista voidaan tukea lyhytkestoisil­la lapselle tar­jot­tavil­la tuk­ilo­mil­la.

Kuor­mit­ta­va tilanne voi olla esimerkik­si van­hem­man fyysi­nen sairaus, van­hem­man masen­nus tai läheisen kuole­ma. Tuk­ilo­ma voi olla yhdestä muu­ta­maan päivään kestävä jak­so, jol­loin lap­si on hoi­dos­sa ammatil­lises­sa per­he- tai tukikodis­sa. Tuk­ilo­mien käyt­tö voi olla ker­talu­on­teista tai tois­tu­vaa. Lap­si voi lomail­la per­he- tai tukikodis­sa ker­ran kuukaudessa viikon­lop­puisin tai erik­seen sovit­tavina ajanko­hti­na. Per­heelle suun­nat­ta­van tuk­ilo­man tarpeen arvioi ja päätök­sen palvelus­ta tekee sosi­aal­i­työn­tek­i­jä.

Lasten päivät tukilomilla ovat suunniteltuja, ennakoitavissa olevia, tutun oloisia.

Vara­mum­mo­la rak­en­tuu kahdes­ta moni­toim­i­talosta Loh­jal­la, joista on toinen Vaani­lan kylässä ja toinen Sam­ma­tis­sa. Talo­jen maalais­maises­sa pihapi­iris­sä on lap­sille paljon mieluista puuhaa vaikka­pa kotieläin­ten tai puu­tarhakasvien paris­sa. Talot ovat niin iso­ja, että tuk­ilo­ma­lle voidaan ottaa isom­mankin per­heen lapset kaik­ki ker­ral­laan.

Talo­jen henkilökun­ta koos­t­uu sosi­aali- ja ter­veysalan ammat­ti­lai­sista, ja yrit­täjä­parin lisäk­si vak­i­tu­isia työn­tek­i­jöitä on kuusi. Lisäk­si palkat­tuna on tun­ti­työn­tek­i­jöitä. Riit­tävä henkilöstömäärä takaa sen, että tuk­ilo­mat myös toteu­tu­vat suun­nitel­lusti.

– Tämä on per­heille tärkeää. Niin arvokas­ta kuin tukiper­hetoim­inta onkin, niihin liit­tyy herkem­min peru­u­tuk­sia vaikka­pa tukiper­heen van­hempi­en tai las­ten sairas­tu­mis­ten vuok­si. Asia saat­taa tun­tua pieneltä, mut­ta tukea käyt­tävä per­he on saat­tanut sin­nitel­lä sen ajatuk­sen voimal­la, että koh­ta heil­lä on hengähdys­tauko ja van­hem­mil­la aikaa itselle, sanoo Sal­imo.

Vara­mum­molan palvelui­ta voivat käyt­tää mon­en­laiset per­heet per­hep­alvelu­iden ja las­ten­suo­jelun kaut­ta. Vara­mum­mo­laan pääsee myös sil­loin, kun vam­mais­ten las­ten omaishoita­jat ovat vapaapäivil­lään.

– Vaik­ka kyse on lomas­ta, on toim­inta tavoit­teel­lista ja sel­l­aista, että se tukee per­heen arkea. Ideaal­i­ti­lanteessa ennen tuk­ilo­maa voimme tehdä per­hetyötä per­heessä ja sit­ten tuk­ilo­man jäl­keen jatkaa per­hetyötä edelleen.

– Las­ten ja nuorten päivät tuk­ilo­mil­la ovat suun­nitel­tu­ja, ennakoitavis­sa ole­via, tutun ja tur­val­lisen oloisia. Tänne tutus­tu­maan tuleville per­heille ker­romme, että päivät kulke­vat ikään kuin ruokailus­ta toiseen ja niiden lomaan sujaute­taan sopi­vasti mui­ta tapah­tu­mia ja ohjel­maa: Lap­sista on hienoa odot­taa lauan­tai-illan leipomishetkeä ja sit­ten yhteistä lef­fail­taa.

Haaveista totta

Vara­mum­mo­la on Riit­ta Sal­imon ja Outi Kalpi­on yhteinen yri­tys. Nais­ten polut kohta­si­vat jo 2000-luvun alus­sa, mut­ta yhteinen yri­tys on ollut perus­tamisen jäl­keen toimin­nas­sa kah­den vuo­den ajan.

– Meil­lä molem­mil­la on pitkän lin­jan työkoke­mus sosiaali¬alalta ja las­ten paris­sa työsken­telystä, viimek­si las­ten­suo­jelun psyki­a­tris­es­ta eri­ty­isyk­siköstä. Yri­tyk­semme taustal­la on aja­tus, että van­hempi­en tulisi saa­da vah­vaa tukea kas­va­tuste­htävään­sä ja oma­lle jak­samiselleen jo ennen kuin sijoituk­seen päädytään, ker­too Riit­ta Sal­imo.

– Meil­lä on tukiper­heet, mut­ta Vara­mum­molan tyyp­pistä ammatil­lista tuk­ilo­ma­toim­intaa ja siihen liit­tyviä palvelui­ta ei ole aikaisem­min ollut tar­jol­la. Olemme uranu­ur­ta­jia lyhyi­den tuk­i­jak­so­jen tar­joa­jana Suomes­sa, toteaa Sal­imo.

Oman yri­tyk­sen perus­tamisen taustal­la on annos kut­sumus­ta ja sydä­men paloa las­ten ja per­hei­den paris­sa työsken­te­lyyn. Las­ten­suo­jelun varhais­ten työ­muo­to­jen palveluista puhutaan paljon, mut­ta sijaishuol­los­sa toimies­saan nai­sista näyt­ti, että per­heen vaikeuk­sien kehit­tyessä kan­nat­tele­via tukimuo­to­ja ei ole riit­tävästi.

– Meil­lä oli tun­tu­ma, että täl­laiselle tuk­ilo­ma­palvelulle olisi paikkansa – ja olimme oike­as­sa. Palaute on ker­tonut, että sosi­aal­i­työn­tek­i­jät tarvit­se­vat per­heen ja lapsen tuek­si tätä työvä­linet­tä: nopeaa, räätälöitävää ja ammatil­lista tukea lapsen kasvun haasteisi­in tai sit­ten van­hempi­en tuek­si tilanteisi­in, jois­sa tavalli­nen tukiper­he ei enää riitä. Työ­taus­tamme ansios­ta, meil­lä on esimerkik­si osaamista lapsen trau­mo­jen kohtaamiseen.

– Oman yri­tyk­sen perus­t­a­mi­nen on ollut pitkään haudutel­tu haave, jän­nit­täväkin ja oikeaa het­keä odot­ta­va. Pari vuot­ta sit­ten ajanko­h­ta oli oikea, myös yksi­tyiselämän kannal­ta. Yri­tyk­sen perus­t­a­mi­nen vaatii val­tavasti työtä, sitä ei voi kieltää!

– Olemme suun­nat­toman kiitol­lisia, että täl­lainen uuden­lainen palvelu on otet­tu kiin­nos­tuneena vas­taan. Emme ole voineet osal­lis­tua esimerkik­si kun­tien kil­pailu­tuk­si­in, sil­lä täl­laista tuk­ilo­maa ei ole ollut ole­mas­sa. Toimin­nan aloit­ta­mi­nen on vaat­in­ut itseltämme akti­ivista markki­noin­tia ja yhtey­de­not­to­ja suo­raan kun­tien sosi­aal­i­työn­tek­i­jöi­hin, jot­ta tuk­ilo­ma per­hei­den varhaise­na palvelu­muo­tona tulee tutuk­si.

Hele­na Jaakko­la