Kasvua tukeva loma lapsille ja nuorille, hengähdystauko vanhemmille, sosiaalityöntekijöille työväline. Tätä on sosiaalialan ammattilaisten perustama Varamummola.

 

 

Vara­mum­mo­lassa teh­tä­vän työn tar­koi­tuk­sena on tukea per­heen jak­sa­mista ja yhdessä pysy­mistä, jotta las­ten sijoi­tus voi­tai­siin välttää.

– Varamummola tar­joaa lap­sille ja nuo­rille tuki­lo­mia, ja niitä tuke­via rää­tä­löi­tyjä pal­ve­luita, kuten per­he­työtä ja amma­til­lista tuki­hen­ki­lö­toi­min­taa. Haluamme työl­lämme raken­taa tii­viin ja kat­ta­van pake­tin, joka vie per­hettä eteen­päin, ker­too Varamummolan toi­mi­tus­joh­taja, sosio­nomi (AMK) Riitta Salimo.

Toiminnan raa­mit tule­vat sosi­aa­li­huol­to­laista, jonka mukaan loman­viet­to­pal­ve­luja ja tukea loman­vie­ton jär­jes­tä­mi­seen anne­taan per­he­ti­lan­teen, pit­kä­ai­kai­sen sai­rau­den, vam­man tai muun vas­taa­van­lai­sen syyn perusteella.

Lastensuojelun käsi­kir­jan mukaan lap­si­per­hei­den jak­sa­mista ja sel­viy­ty­mistä krii­si­ti­lan­teista tai muista kuor­mit­ta­vista tilan­teista voi­daan tukea lyhyt­kes­toi­silla lap­selle tar­jot­ta­villa tukilomilla.

Kuormittava tilanne voi olla esi­mer­kiksi van­hem­man fyy­si­nen sai­raus, van­hem­man masen­nus tai lähei­sen kuo­lema. Tukiloma voi olla yhdestä muu­ta­maan päi­vään kes­tävä jakso, jol­loin lapsi on hoi­dossa amma­til­li­sessa perhe- tai tuki­ko­dissa. Tukilomien käyttö voi olla ker­ta­luon­teista tai tois­tu­vaa. Lapsi voi lomailla perhe- tai tuki­ko­dissa ker­ran kuu­kau­dessa vii­kon­lop­pui­sin tai erik­seen sovit­ta­vina ajan­koh­tina. Perheelle suun­nat­ta­van tuki­lo­man tar­peen arvioi ja pää­tök­sen pal­ve­lusta tekee sosiaalityöntekijä.

Lasten päivät tukilomilla ovat suunniteltuja, ennakoitavissa olevia, tutun oloisia.

Varamummola raken­tuu kah­desta moni­toi­mi­ta­losta Lohjalla, joista on toi­nen Vaanilan kylässä ja toi­nen Sammatissa. Talojen maa­lais­mai­sessa piha­pii­rissä on lap­sille pal­jon mie­luista puu­haa vaik­kapa kotie­läin­ten tai puu­tar­ha­kas­vien parissa. Talot ovat niin isoja, että tuki­lo­malle voi­daan ottaa isom­man­kin per­heen lap­set kaikki kerrallaan.

Talojen hen­ki­lö­kunta koos­tuu sosi­aali- ja ter­vey­sa­lan ammat­ti­lai­sista, ja yrit­tä­jä­pa­rin lisäksi vaki­tui­sia työn­te­ki­jöitä on kuusi. Lisäksi pal­kat­tuna on tun­ti­työn­te­ki­jöitä. Riittävä hen­ki­lös­tö­määrä takaa sen, että tuki­lo­mat myös toteu­tu­vat suunnitellusti.

– Tämä on per­heille tär­keää. Niin arvo­kasta kuin tuki­per­he­toi­minta onkin, nii­hin liit­tyy her­kem­min peruu­tuk­sia vaik­kapa tuki­per­heen van­hem­pien tai las­ten sai­ras­tu­mis­ten vuoksi. Asia saat­taa tun­tua pie­neltä, mutta tukea käyt­tävä perhe on saat­ta­nut sin­ni­tellä sen aja­tuk­sen voi­malla, että kohta heillä on hen­gäh­dys­tauko ja van­hem­milla aikaa itselle, sanoo Salimo.

Varamummolan pal­ve­luita voi­vat käyt­tää monen­lai­set per­heet per­he­pal­ve­lui­den ja las­ten­suo­je­lun kautta. Varamummolaan pää­see myös sil­loin, kun vam­mais­ten las­ten omais­hoi­ta­jat ovat vapaapäivillään.

– Vaikka kyse on lomasta, on toi­minta tavoit­teel­lista ja sel­laista, että se tukee per­heen arkea. Ideaalitilanteessa ennen tuki­lo­maa voimme tehdä per­he­työtä per­heessä ja sit­ten tuki­lo­man jäl­keen jat­kaa per­he­työtä edelleen.

– Lasten ja nuor­ten päi­vät tuki­lo­milla ovat suun­ni­tel­tuja, enna­koi­ta­vissa ole­via, tutun ja tur­val­li­sen oloi­sia. Tänne tutus­tu­maan tule­ville per­heille ker­romme, että päi­vät kul­ke­vat ikään kuin ruo­kai­lusta toi­seen ja nii­den lomaan sujau­te­taan sopi­vasti muita tapah­tu­mia ja ohjel­maa: Lapsista on hie­noa odot­taa lau­an­tai-illan lei­po­mis­het­keä ja sit­ten yhteistä leffailtaa.

Haaveista totta

Varamummola on Riitta Salimon ja Outi Kalpion yhtei­nen yri­tys. Naisten polut koh­ta­si­vat jo 2000-luvun alussa, mutta yhtei­nen yri­tys on ollut perus­ta­mi­sen jäl­keen toi­min­nassa kah­den vuo­den ajan.

– Meillä molem­milla on pit­kän lin­jan työ­ko­ke­mus sosiaali¬alalta ja las­ten parissa työs­ken­te­lystä, vii­meksi las­ten­suo­je­lun psy­kiat­ri­sesta eri­tyi­syk­si­köstä. Yrityksemme taus­talla on aja­tus, että van­hem­pien tulisi saada vah­vaa tukea kas­va­tus­teh­tä­väänsä ja omalle jak­sa­mi­sel­leen jo ennen kuin sijoi­tuk­seen pää­dy­tään, ker­too Riitta Salimo.

– Meillä on tuki­per­heet, mutta Varamummolan tyyp­pistä amma­til­lista tuki­lo­ma­toi­min­taa ja sii­hen liit­ty­viä pal­ve­luita ei ole aikai­sem­min ollut tar­jolla. Olemme ura­nuur­ta­jia lyhyi­den tuki­jak­so­jen tar­joa­jana Suomessa, toteaa Salimo.

Oman yri­tyk­sen perus­ta­mi­sen taus­talla on annos kut­su­musta ja sydä­men paloa las­ten ja per­hei­den parissa työs­ken­te­lyyn. Lastensuojelun var­hais­ten työ­muo­to­jen pal­ve­luista puhu­taan pal­jon, mutta sijais­huol­lossa toi­mies­saan nai­sista näytti, että per­heen vai­keuk­sien kehit­tyessä kan­nat­te­le­via tuki­muo­toja ei ole riittävästi.

– Meillä oli tun­tuma, että täl­lai­selle tuki­lo­ma­pal­ve­lulle olisi paik­kansa – ja olimme oikeassa. Palaute on ker­to­nut, että sosi­aa­li­työn­te­ki­jät tar­vit­se­vat per­heen ja lap­sen tueksi tätä työ­vä­li­nettä: nopeaa, rää­tä­löi­tä­vää ja amma­til­lista tukea lap­sen kas­vun haas­tei­siin tai sit­ten van­hem­pien tueksi tilan­tei­siin, joissa taval­li­nen tuki­perhe ei enää riitä. Työtaustamme ansiosta, meillä on esi­mer­kiksi osaa­mista lap­sen trau­mo­jen kohtaamiseen.

– Oman yri­tyk­sen perus­ta­mi­nen on ollut pit­kään hau­du­teltu haave, jän­nit­tä­vä­kin ja oikeaa het­keä odot­tava. Pari vuotta sit­ten ajan­kohta oli oikea, myös yksi­tyi­se­lä­män kan­nalta. Yrityksen perus­ta­mi­nen vaa­tii val­ta­vasti työtä, sitä ei voi kieltää!

– Olemme suun­nat­to­man kii­tol­li­sia, että täl­lai­nen uuden­lai­nen pal­velu on otettu kiin­nos­tu­neena vas­taan. Emme ole voi­neet osal­lis­tua esi­mer­kiksi kun­tien kil­pai­lu­tuk­siin, sillä täl­laista tuki­lo­maa ei ole ollut ole­massa. Toiminnan aloit­ta­mi­nen on vaa­ti­nut itsel­tämme aktii­vista mark­ki­noin­tia ja yhtey­den­ot­toja suo­raan kun­tien sosi­aa­li­työn­te­ki­jöi­hin, jotta tuki­loma per­hei­den var­hai­sena pal­ve­lu­muo­tona tulee tutuksi.

Helena Jaakkola