Kasvua tukeva loma lapsille ja nuorille, hengähdystauko vanhemmille, sosiaalityöntekijöille työväline. Tätä on sosiaalialan ammattilaisten perustama Varamummola.

 

 

Varamum­mo­lassa tehtävän työn tarkoi­tuksena on tukea perheen jaksa­mista ja yhdessä pysymistä, jotta lasten sijoitus voitaisiin välttää.

– Varamummola tarjoaa lapsille ja nuorille tukilomia, ja niitä tukevia räätä­löityjä palve­luita, kuten perhe­työtä ja ammatil­lista tukihen­ki­lö­toi­mintaa. Haluamme työllämme rakentaa tiiviin ja kattavan paketin, joka vie perhettä eteenpäin, kertoo Varamum­molan toimi­tus­johtaja, sosionomi (AMK) Riitta Salimo.

Toiminnan raamit tulevat sosiaa­li­huol­to­laista, jonka mukaan loman­viet­to­pal­veluja ja tukea loman­vieton järjes­tä­miseen annetaan perhe­ti­lanteen, pitkä­ai­kaisen sairauden, vamman tai muun vastaa­van­laisen syyn perus­teella.

Lasten­suojelun käsikirjan mukaan lapsi­per­heiden jaksa­mista ja selviy­ty­mistä kriisi­ti­lan­teista tai muista kuormit­ta­vista tilan­teista voidaan tukea lyhyt­kes­toi­silla lapselle tarjot­ta­villa tukilo­milla.

Kuormittava tilanne voi olla esimer­kiksi vanhemman fyysinen sairaus, vanhemman masennus tai läheisen kuolema. Tukiloma voi olla yhdestä muutamaan päivään kestävä jakso, jolloin lapsi on hoidossa ammatil­li­sessa perhe- tai tukiko­dissa. Tukilomien käyttö voi olla kerta­luon­teista tai toistuvaa. Lapsi voi lomailla perhe- tai tukiko­dissa kerran kuukau­dessa viikon­lop­puisin tai erikseen sovit­tavina ajankohtina. Perheelle suunnat­tavan tukiloman tarpeen arvioi ja päätöksen palve­lusta tekee sosiaa­li­työn­tekijä.

Lasten päivät tukilomilla ovat suunniteltuja, ennakoitavissa olevia, tutun oloisia.

Varamummola rakentuu kahdesta monitoi­mi­ta­losta Lohjalla, joista on toinen Vaanilan kylässä ja toinen Samma­tissa. Talojen maalais­mai­sessa pihapii­rissä on lapsille paljon mieluista puuhaa vaikkapa kotie­läinten tai puutar­ha­kasvien parissa. Talot ovat niin isoja, että tukilo­malle voidaan ottaa isommankin perheen lapset kaikki kerrallaan.

Talojen henki­lö­kunta koostuu sosiaali- ja tervey­salan ammat­ti­lai­sista, ja yrittä­jä­parin lisäksi vakituisia työnte­ki­jöitä on kuusi. Lisäksi palkattuna on tunti­työn­te­ki­jöitä. Riittävä henki­lös­tö­määrä takaa sen, että tukilomat myös toteu­tuvat suunni­tel­lusti.

– Tämä on perheille tärkeää. Niin arvokasta kuin tukiper­he­toi­minta onkin, niihin liittyy herkemmin peruu­tuksia vaikkapa tukiperheen vanhempien tai lasten sairas­tu­misten vuoksi. Asia saattaa tuntua pieneltä, mutta tukea käyttävä perhe on saattanut sinni­tellä sen ajatuksen voimalla, että kohta heillä on hengäh­dys­tauko ja vanhem­milla aikaa itselle, sanoo Salimo.

Varamum­molan palve­luita voivat käyttää monen­laiset perheet perhe­pal­ve­luiden ja lasten­suojelun kautta. Varamum­molaan pääsee myös silloin, kun vammaisten lasten omais­hoi­tajat ovat vapaa­päi­villään.

– Vaikka kyse on lomasta, on toiminta tavoit­teel­lista ja sellaista, että se tukee perheen arkea. Ideaa­li­ti­lan­teessa ennen tukilomaa voimme tehdä perhe­työtä perheessä ja sitten tukiloman jälkeen jatkaa perhe­työtä edelleen.

– Lasten ja nuorten päivät tukilo­milla ovat suunni­teltuja, ennakoi­ta­vissa olevia, tutun ja turval­lisen oloisia. Tänne tutus­tumaan tuleville perheille kerromme, että päivät kulkevat ikään kuin ruokai­lusta toiseen ja niiden lomaan sujau­tetaan sopivasti muita tapah­tumia ja ohjelmaa: Lapsista on hienoa odottaa lauantai-illan leipo­mis­hetkeä ja sitten yhteistä leffailtaa.

Haaveista totta

Varamummola on Riitta Salimon ja Outi Kalpion yhteinen yritys. Naisten polut kohta­sivat jo 2000-luvun alussa, mutta yhteinen yritys on ollut perus­ta­misen jälkeen toimin­nassa kahden vuoden ajan.

– Meillä molem­milla on pitkän linjan työko­kemus sosiaali¬alalta ja lasten parissa työsken­te­lystä, viimeksi lasten­suojelun psykiat­ri­sesta erityi­syk­si­köstä. Yrityk­semme taustalla on ajatus, että vanhempien tulisi saada vahvaa tukea kasva­tus­teh­tä­väänsä ja omalle jaksa­mi­selleen jo ennen kuin sijoi­tukseen päädytään, kertoo Riitta Salimo.

– Meillä on tukiperheet, mutta Varamum­molan tyyppistä ammatil­lista tukilo­ma­toi­mintaa ja siihen liittyviä palve­luita ei ole aikai­semmin ollut tarjolla. Olemme uranuur­tajia lyhyiden tukijak­sojen tarjoajana Suomessa, toteaa Salimo.

Oman yrityksen perus­ta­misen taustalla on annos kutsu­musta ja sydämen paloa lasten ja perheiden parissa työsken­telyyn. Lasten­suojelun varhaisten työmuo­tojen palve­luista puhutaan paljon, mutta sijais­huol­lossa toimiessaan naisista näytti, että perheen vaikeuksien kehit­tyessä kannat­te­levia tukimuotoja ei ole riittä­västi.

– Meillä oli tuntuma, että tällai­selle tukilo­ma­pal­ve­lulle olisi paikkansa – ja olimme oikeassa. Palaute on kertonut, että sosiaa­li­työn­te­kijät tarvit­sevat perheen ja lapsen tueksi tätä työvä­li­nettä: nopeaa, räätä­löi­tävää ja ammatil­lista tukea lapsen kasvun haasteisiin tai sitten vanhempien tueksi tilan­teisiin, joissa taval­linen tukiperhe ei enää riitä. Työtaus­tamme ansiosta, meillä on esimer­kiksi osaamista lapsen traumojen kohtaa­miseen.

– Oman yrityksen perus­ta­minen on ollut pitkään haudu­teltu haave, jännit­tä­väkin ja oikeaa hetkeä odottava. Pari vuotta sitten ajankohta oli oikea, myös yksityi­se­lämän kannalta. Yrityksen perus­ta­minen vaatii valta­vasti työtä, sitä ei voi kieltää!

– Olemme suunnat­toman kiitol­lisia, että tällainen uuden­lainen palvelu on otettu kiinnos­tu­neena vastaan. Emme ole voineet osallistua esimer­kiksi kuntien kilpai­lu­tuksiin, sillä tällaista tukilomaa ei ole ollut olemassa. Toiminnan aloit­ta­minen on vaatinut itsel­tämme aktii­vista markki­nointia ja yhtey­den­ottoja suoraan kuntien sosiaa­li­työn­te­ki­jöihin, jotta tukiloma perheiden varhaisena palve­lu­muotona tulee tutuksi.

Helena Jaakkola