Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusneuvotteluissa päästiin ratkaisuun maaliskuussa valtakunnansovittelijan avulla.

 

Sopi­mus­kausi on 1.2.2018–31.3.2020. Palkankorotukset ovat ylei­sen lin­jan mukai­set: 1.4.2018 alkaen pal­kan­ko­ro­tus on 1,33 pro­sent­tia ja 1.4.2019 alkaen 1,34 pro­sent­tia. Lisäksi palk­ka­ryh­mien A–F vähim­mäis­ta­soi­hin teh­dään 0,9 pro­sen­tin koro­tus 1.6.2018 alkaen.

Neuvotteluissa sovit­tiin myös, että yksi­tyi­seltä sosi­aa­li­pal­ve­lua­lalta teh­dään tilas­to­yh­teis­työnä palk­ka­sel­vi­tys ja sel­vi­te­tään sen vai­ku­tusta työ­eh­to­so­pi­muk­sen palk­ka­so­pi­muk­seen. Tavoitteena on saada alalle kan­nus­tava palk­kaus­jär­jes­telmä, joka ottaa huo­mioon työn vaativuuden.

Lomaraha las­ke­taan jat­kossa kesä­kuun sään­nöl­li­sen kuu­kausi­pal­kan perus­teella ja mak­se­taan hei­nä­kuun pal­kan­mak­sun yhtey­dessä. Lisäksi sopi­mus­kau­della perus­te­taan työ­ryhmä, joka muun muassa sel­vit­tää kuinka on mah­dol­lista siir­tyä vii­si­päi­väi­seen lomaviikkoon.

– Näissä olo­suh­teissa sopi­muk­seen voi olla koh­tuul­li­sen tyy­ty­väi­nen, sillä val­ta­kun­nan­so­vit­te­lija teki heti sel­väksi, ettei yleistä koro­tus­lin­jaa tulla ylit­tä­mään. Olen myös tyy­ty­väi­nen, että palk­ka­sel­vi­tys teh­dään ja vii­si­päi­väi­seen loma­viik­koon siir­ty­mistä vii­mein kar­toi­te­taan, sanoo Talentian neu­vot­te­lu­joh­taja Paula Kangasmaa.

Muutoksia koeaikaan ja nollatuntisopimukseen

Aiemman nel­jän kuu­kau­den koea­jan sijaan voi­daan 1.6.2018 alkaen sopia enin­tään kuu­den kuu­kau­den koea­jasta. Alle 12 kuu­kau­den mää­rä­ai­kai­sessa työ­suh­teessa koe­aika saa olla enin­tään puo­let työ­so­pi­muk­sen kestosta.

Kun työ­voi­man tarve on kiin­teä, ei nol­la­tun­ti­so­pi­muk­sia saa 1.6.2018 alkaen tehdä eikä vähim­mäis­työ­ai­kaa saa työ­nan­ta­jan aloit­teesta sopia pie­nem­mäksi kuin työ­voi­man tarve edellyttää.

Jos toteu­tu­nut työ­aika vii­mei­seltä 12 kuu­kau­delta osoit­taa, ettei vähim­mäis­työ­aika vas­taa todel­lista työ­voi­man tar­vetta, työ­ajan muut­ta­mi­sesta vas­taa­maan todel­lista tar­vetta on neu­vo­tel­tava, jos työn­te­kijä itse haluaa.

Sairausajan palkka tulee jat­kossa mak­saa työ­vuo­ro­jen mukaan. Työvuoroluettelon päät­ty­mi­sen jäl­kei­seltä ajalta sai­rausa­jan palkka mää­räy­tyy työn­te­ki­jän kes­ki­mää­räi­sen työ­ajan perusteella.

Lisäksi työn­te­ki­jälle on annet­tava mah­dol­li­suus kah­vi­tau­koon sel­lai­seen aikaan kuin se työtä hait­taa­matta käy päinsä.

Varhaiskasvatuksessa työs­ken­te­le­vien päi­vä­ko­din joh­ta­jien, eri­tyis­las­ten­tar­han­opet­ta­jien ja las­ten­tar­han­opet­ta­jien niin sanottu suun­nit­te­luaika nousi 13 prosenttiin.

Terveyspalvelualan sopimus

Terveyspalvelualan Unioni ja työ­nan­ta­ja­puolta edus­tava Hyvinvointialan liitto sai­vat neu­vot­te­lu­tu­lok­sen Terveyspalvelualan työ­eh­to­so­pi­muk­sesta. Sopimuskausi on 1.2.2018–31.3.2020. Sopimuskaudella 1.4.2018 alkaen koro­te­taan hen­ki­lö­koh­tai­sia ja tau­luk­ko­palk­koja 1,73 pro­sen­tin yleis­ko­ro­tuk­sella ja 1.4.2019 alkaen 1,74 pro­sen­tin yleiskorotuksella.