Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusneuvotteluissa päästiin ratkaisuun maaliskuussa valtakunnansovittelijan avulla.

 

Sopimus­kausi on 1.2.2018 – 31.3.2020. Palkan­ko­ro­tukset ovat yleisen linjan mukaiset: 1.4.2018 alkaen palkan­ko­rotus on 1,33 prosenttia ja 1.4.2019 alkaen 1,34 prosenttia. Lisäksi palkka­ryhmien A – F vähim­mäis­ta­soihin tehdään 0,9 prosentin korotus 1.6.2018 alkaen.

Neuvot­te­luissa sovittiin myös, että yksityi­seltä sosiaa­li­pal­ve­lua­lalta tehdään tilas­to­yh­teis­työnä palkka­sel­vitys ja selvi­tetään sen vaiku­tusta työeh­to­so­pi­muksen palkka­so­pi­mukseen. Tavoit­teena on saada alalle kannustava palkkaus­jär­jes­telmä, joka ottaa huomioon työn vaati­vuuden.

Lomaraha lasketaan jatkossa kesäkuun säännöl­lisen kuukausi­palkan perus­teella ja maksetaan heinäkuun palkan­maksun yhtey­dessä. Lisäksi sopimus­kau­della perus­tetaan työryhmä, joka muun muassa selvittää kuinka on mahdol­lista siirtyä viisi­päi­väiseen lomaviikkoon.

– Näissä olosuh­teissa sopimukseen voi olla kohtuul­lisen tyyty­väinen, sillä valta­kun­nan­so­vit­telija teki heti selväksi, ettei yleistä korotus­linjaa tulla ylittämään. Olen myös tyyty­väinen, että palkka­sel­vitys tehdään ja viisi­päi­väiseen lomaviikkoon siirty­mistä viimein kartoi­tetaan, sanoo Talentian neuvot­te­lu­johtaja Paula Kangasmaa.

Muutoksia koeaikaan ja nollatuntisopimukseen

Aiemman neljän kuukauden koeajan sijaan voidaan 1.6.2018 alkaen sopia enintään kuuden kuukauden koeajasta. Alle 12 kuukauden määrä­ai­kai­sessa työsuh­teessa koeaika saa olla enintään puolet työso­pi­muksen kestosta.

Kun työvoiman tarve on kiinteä, ei nolla­tun­ti­so­pi­muksia saa 1.6.2018 alkaen tehdä eikä vähim­mäis­työ­aikaa saa työnan­tajan aloit­teesta sopia pienem­mäksi kuin työvoiman tarve edellyttää.

Jos toteu­tunut työaika viimei­seltä 12 kuukau­delta osoittaa, ettei vähim­mäis­työaika vastaa todel­lista työvoiman tarvetta, työajan muutta­mi­sesta vastaamaan todel­lista tarvetta on neuvo­teltava, jos työntekijä itse haluaa.

Sairausajan palkka tulee jatkossa maksaa työvuo­rojen mukaan. Työvuo­ro­luet­telon päätty­misen jälkei­seltä ajalta sairausajan palkka määräytyy työnte­kijän keski­mää­räisen työajan perus­teella.

Lisäksi työnte­ki­jälle on annettava mahdol­lisuus kahvi­taukoon sellaiseen aikaan kuin se työtä haittaa­matta käy päinsä.

Varhais­kas­va­tuk­sessa työsken­te­levien päivä­kodin johtajien, erityis­las­ten­tar­han­opet­tajien ja lastentarhan­opettajien niin sanottu suunnit­te­luaika nousi 13 prosenttiin.

Terveyspalvelualan sopimus

Terveys­pal­ve­lualan Unioni ja työnan­ta­ja­puolta edustava Hyvin­voin­tialan liitto saivat neuvot­te­lu­tu­loksen Terveys­pal­ve­lualan työeh­to­so­pi­muk­sesta. Sopimus­kausi on 1.2.2018 – 31.3.2020. Sopimus­kau­della 1.4.2018 alkaen korotetaan henki­lö­koh­taisia ja tauluk­ko­palkkoja 1,73 prosentin yleis­ko­ro­tuk­sella ja 1.4.2019 alkaen 1,74 prosentin yleis­ko­ro­tuk­sella.