Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusneuvotteluissa päästiin ratkaisuun maaliskuussa valtakunnansovittelijan avulla.

 

Sopimuskausi on 1.2.2018–31.3.2020. Palkanko­ro­tuk­set ovat yleisen lin­jan mukaiset: 1.4.2018 alka­en palkanko­ro­tus on 1,33 pros­ent­tia ja 1.4.2019 alka­en 1,34 pros­ent­tia. Lisäk­si palkkaryh­mien A–F vähim­mäis­ta­soi­hin tehdään 0,9 pros­entin koro­tus 1.6.2018 alka­en.

Neu­vot­teluis­sa sovit­ti­in myös, että yksi­tyiseltä sosi­aali­palvelu­alal­ta tehdään tilas­toy­hteistyönä palkka­selvi­tys ja selvitetään sen vaiku­tus­ta työe­htosopimuk­sen palkka­sopimuk­seen. Tavoit­teena on saa­da alalle kan­nus­ta­va palkkausjär­jestelmä, joka ottaa huomioon työn vaa­tivu­u­den.

Lomara­ha las­ke­taan jatkos­sa kesäku­un sään­nöl­lisen kuukausi­palkan perus­teel­la ja mak­se­taan heinäku­un palka­n­mak­sun yhtey­dessä. Lisäk­si sopimuskaudel­la peruste­taan työryh­mä, joka muun muas­sa selvit­tää kuin­ka on mah­dol­lista siir­tyä viisipäiväiseen lomavi­ikkoon.

– Näis­sä olo­suhteis­sa sopimuk­seen voi olla kohtu­ullisen tyy­tyväi­nen, sil­lä val­takun­nanso­vit­teli­ja teki heti selväk­si, ettei yleistä koro­tuslin­jaa tul­la ylit­tämään. Olen myös tyy­tyväi­nen, että palkka­selvi­tys tehdään ja viisipäiväiseen lomavi­ikkoon siir­tymistä viimein kar­toite­taan, sanoo Tal­ent­ian neu­vot­telu­jo­hta­ja Paula Kan­gas­maa.

Muutoksia koeaikaan ja nollatuntisopimukseen

Aiem­man neljän kuukau­den koea­jan sijaan voidaan 1.6.2018 alka­en sopia enin­tään kuu­den kuukau­den koea­jas­ta. Alle 12 kuukau­den määräaikaises­sa työ­suh­teessa koeai­ka saa olla enin­tään puo­let työ­sopimuk­sen kestos­ta.

Kun työvoiman tarve on kiin­teä, ei nol­latun­ti­sopimuk­sia saa 1.6.2018 alka­en tehdä eikä vähim­mäistyöaikaa saa työ­nan­ta­jan aloit­teesta sopia pienem­mäk­si kuin työvoiman tarve edel­lyt­tää.

Jos toteu­tunut työai­ka viimeiseltä 12 kuukaudelta osoit­taa, ettei vähim­mäistyöai­ka vas­taa todel­lista työvoiman tarvet­ta, työa­jan muut­tamis­es­ta vas­taa­maan todel­lista tarvet­ta on neu­votelta­va, jos työn­tek­i­jä itse halu­aa.

Sairausa­jan palk­ka tulee jatkos­sa mak­saa työvuoro­jen mukaan. Työvuoroluet­telon päät­tymisen jälkeiseltä ajal­ta sairausa­jan palk­ka määräy­tyy työn­tek­i­jän keskimääräisen työa­jan perus­teel­la.

Lisäk­si työn­tek­i­jälle on annet­ta­va mah­dol­lisu­us kahvi­taukoon sel­l­aiseen aikaan kuin se työtä hait­taa­mat­ta käy päin­sä.

Varhaiskas­vatuk­ses­sa työsken­tele­vien päiväkodin johta­jien, eri­ty­is­las­ten­tarhanopet­ta­jien ja las­ten­tarhanopet­ta­jien niin san­ot­tu suun­nit­telu­ai­ka nousi 13 pros­ent­ti­in.

Terveyspalvelualan sopimus

Ter­veyspalvelu­alan Unioni ja työ­nan­ta­japuol­ta edus­ta­va Hyv­in­voin­tialan liit­to sai­vat neu­vot­te­lu­tu­lok­sen Ter­veyspalvelu­alan työe­htosopimuk­ses­ta. Sopimuskausi on 1.2.2018–31.3.2020. Sopimuskaudel­la 1.4.2018 alka­en korote­taan henkilöko­htaisia ja taulukkopalkko­ja 1,73 pros­entin yleisko­ro­tuk­sel­la ja 1.4.2019 alka­en 1,74 pros­entin yleisko­ro­tuk­sel­la.