1.10.2021 vietetään järjestöjen ja yhdistysten sekä Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivää.

 

 

 

Talentian puheen­joh­taja Jenni Karsio kom­men­toi yhteis­kun­taa sosi­aa­li­sesta näkö­kul­masta. Seuraa tai pyydä kave­riksi, niin tie­dät enem­män!
Facebook
Twitter

Miina Sillanpää toimi perää­nan­ta­mat­to­masti hei­kom­pio­sais­ten, nais­ten ase­man ja tasa-arvon hyväksi ja tart­tui roh­keasti yhteis­kun­nal­li­siin epäkohtiin.

Yksi Sillanpään kuu­luisa totea­mus on: ”Jokaisella ihmi­sellä on elä­mäs­sään oikeus hyvin­voin­tiin, inhi­mil­li­siin työ­oloi­hin ja ihmi­syy­den kunnioittamiseen.”

Tämä on hyvä ohje­nuora niin sosiaali­alan kor­kea­kou­lu­tet­tu­jen työ­elä­mässä kuin sen edunvalvonnassakin.

Talentia on jär­jestö ja sen toi­minta on kan­sa­lais­vai­kut­ta­mista työ­elä­män ja työ­eh­to­jen paran­ta­mi­seksi. Me raken­namme sosi­aali- ja var­hais­kas­va­tusa­lan arvos­tusta, parem­paa työ­elä­mää ja tasa-arvoi­sem­paa ja yhden­ver­tai­sem­paa yhteis­kun­taa, ei mitään pikkujuttuja.

Meidän tulee toi­mia kuten Miina Sillanpää, roh­keasti ja peräänantamattomasti.

Talentia on jäsen­tensä jär­jestö ja ilman jäse­ni­ään se lak­kaisi olemasta.

Meidän tulee toimia kuten Miina Sillanpää, rohkeasti ja peräänantamattomasti.

Vakiintuneet edut, kuten vuo­si­lo­mat ja yli­työ­li­sät ovat saa­vu­tet­tuja etuja, joita ei ilman ammat­ti­jär­jes­töjä olisi. Saavutetut etuu­det eivät ole ikui­sia, ellemme ole yhdessä pitä­mässä niistä kiinni.

Se, että yhteis­kun­nassa ymmär­re­tään sosiaali­alan kor­kea­kou­lu­tuk­sen tuoma osaa­mi­nen ja tär­keys, on mitattu osal­taan sosi­aa­li­huol­lon ammat­ti­hen­ki­lö­laissa. Senkin saimme aikaan yhdessä.

Olemme saa­vut­ta­neet ammat­ti­jär­jes­tönä jo pal­jon, mutta ansait­semme vielä parem­paa. Ansaitsemme parem­man palk­kauk­sen ja työ­olo­suh­teet. Ne ovat mää­rän­päämme ja nii­den eteen tämä jär­jestö toi­mii joka päivä.

Työelämä on val­ta­vassa myl­ler­ryk­sessä: on sote-uudis­tusta, uudis­tu­vaa lain­sää­dän­töä, han­ketta ja jos vaikka mitä. Työehtosopimusneuvottelut otta­vat kiih­ty­viä kier­rok­sia kohti kevättä.

Välillä sitä poh­tii, että miten tätä kaik­kea muu­tosta ja uutta tie­toa voi ymmär­tää. Miten osata toi­mia kai­ken muu­tok­sen ja vauh­din keskellä.

Mieleeni muis­tu­vat Sillanpään vii­saat sanat: ”Ei kos­kaan saa sanoa minä en osaa, vaan vai­keim­mis­sa­kin tilan­teissa pitää sanoa minä yritän.”

Ja mei­dän ei tar­vitse yrit­tää yksin. Me teemme sen yhdessä. Sitä var­ten meillä on jär­jes­tömme, Talentia.

Jenni Karsio