Hyvinvoiva henkilöstö on yksi tärkeimmistä tekijöistä, jolla varmistetaan työn tuottavuus ja laatu.

 

 

Tämä koros­tuu eri­tyi­sesti sosi­aa­li­pal­ve­luissa.  Sosiaalihuollon kes­keis­ten lakien tar­koi­tuk­sena on edis­tää sosi­aa­li­huol­lon asiak­kaan oikeutta hyvään pal­ve­luun ja koh­te­luun. Lakien tar­koi­tuk­sena on myös edis­tää asia­kas­tur­val­li­suutta ja asiak­kai­den hyvin­voin­tia tur­vaa­vat toimenpiteet.

Se on mah­dol­lista vain, kun pal­ve­lun laatu tur­va­taan ammat­tieet­ti­sesti kes­tä­vällä toi­min­nalla hyvin­voi­vien sosi­aa­li­huol­lon ammat­ti­hen­ki­löi­den toimesta.

Työntekijöiden hyvin­voin­tia tulee joh­taa arki­päi­vän toi­min­nassa tavoit­teel­li­sesti, suun­ni­tel­mal­li­sesti ja mää­rä­tie­toi­sesti. Tämä on niin työn­te­ki­jöi­den, työ­nan­ta­jien, asiak­kai­den kuin koko yhteis­kun­nan etu.

Työhyvinvointiin panos­ta­mi­nen tuo sekä inhi­mil­li­siä että talou­del­li­sia sääs­töjä. Kun mit­taa­mi­nen tapah­tuu usein euroissa, niin työ­hy­vin­voin­tiin panos­ta­mi­nen on paras tapa sääs­tää. Tähän kan­nat­taa kaik­kien tarttua.

Hyvinvoinnin joh­ta­mi­nen näkyy työ­pai­kalla muun muassa siinä, että hen­ki­lös­tön hyvin­voin­tiin ja työ­ky­vyn vah­vis­ta­mi­seen liit­ty­vät tavoit­teet on sel­keästi kir­jattu työ­pai­kan stra­te­gi­aan. Strategia on laa­dittu yhdessä koko hen­ki­lös­tön kanssa.

Jokaisella on oikeus turvalliseen työelämään.

Talousarviossa on huo­mioitu hyvin­voin­tiin koh­den­ne­tut sat­sauk­set ja hen­ki­lös­tön ja joh­don kou­lu­tus ja osaa­mi­sen vah­vis­ta­mi­nen hyvin­voin­tiin liit­ty­vissä asioissa toteu­tuu säännöllisesti.

Erityisesti on kiin­ni­tetty huo­miota lähie­si­hen­ki­löi­den osaa­mi­seen ja kyvyk­kyy­teen hyvin­voin­nin tuke­mi­sessa. Lähijohtajat ovat sil­loin aktii­vi­sia ja tai­ta­via työ­hy­vin­voin­nin ylläpidossa.

He tie­tä­vät omat vas­tuunsa ja val­tansa asioi­den hoi­dossa. Esihenkilöiden jat­ku­vaa tukea ja pal­kit­se­mista ei unohdeta.

Hyvässä työ­pai­kassa kaikki havain­not hen­ki­lös­tön tai asiak­kai­den hyvin­voin­tia uhkaa­vista teki­jöistä joh­ta­vat nopei­siin ja mää­rä­tie­toi­siin toi­men­pi­tei­siin, joilla tilanne saa­daan paranemaan.

Hyvinvointialueiden val­mis­telu on par­hail­laan menossa. Nyt jos koska on mah­dol­li­suus luoda uusi hyvin­voin­tia tukeva toi­min­ta­kult­tuuri koko sotealalle.

Hyvällä joh­ta­mi­sella tue­taan hen­ki­lös­tön työ­hy­vin­voin­tia myös muu­tok­sen keskellä.

Jokaisella on oikeus tur­val­li­seen työym­pä­ris­töön. Työturvallisuuslaki antaa reu­naeh­dot ja sitä tulee myös uudis­taa. Työpaikan orga­ni­saa­tio­kult­tuu­rin muu­tok­seen tar­vi­taan kaik­kia sosi­aa­li­huol­lon asiantuntijoita.

Kun kaikki Talentian 26 000 jäsentä nos­ta­vat omalla työ­pai­kal­laan ja omissa sote­ver­kos­toissa hyvin­voin­tia yllä­pi­tä­vät teki­jät esille, niin kes­kus­telu käyn­nis­tyy laajasti.

Muutostyöhön tar­vi­taan myös kaikki sosi­aa­li­huol­lon ammat­ti­hen­ki­löitä edus­ta­vat työ­suo­je­lu­val­tuu­te­tut ja luot­ta­mus­mie­het sekä sosi­aa­li­pal­ve­lui­den lähie­si­hen­ki­löt ja koko johto.

Kun kaikki sitou­tu­vat panos­ta­maan hyvin­voin­tiin, niin yhtei­nen hyvä toteutuu.

Marjo Varsa