Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan sosiaalietiikan professori Jaana Hallamaa haluaa kirjallaan ”tarjota välineitä, joilla sotkuista, puutteellista ja vajavaista inhimillistä elämää voitaisiin kohentaa ja parantaa”.

 

Ammat­ti­lai­sille ja opis­ke­li­joille tar­koi­tettu Yhdessä toi­mi­mi­sen etiikka sel­ven­tää käsit­teitä ja esit­te­lee loo­gi­sesti yhteis­toi­min­nan edel­ly­tyk­siä ja karik­koja. Jokai­nen voi kir­jan avulla poh­tia ja kehit­tää oman eri­tyi­sa­lansa kysy­myk­siä.

Talentia-lehden kirja-arvio. Jaana Hallamaa: Yhdessä toimimisen etiikka.”Vasta yhdessä teke­mi­nen pal­jas­taa tie­to­jen ja tai­to­jen mää­rän. Kun ne puno­taan toi­siinsa, toivo saa sii­vet”, sanoo Jaana Hal­la­maa. Moraa­li­sesti hyvä toi­minta pyr­kii tuot­ta­maan toi­selle hyvää. Voi­massa on kul­tai­nen sääntö: kun­nioita toista itsesi veroi­sena toi­mi­jana, tee toi­selle hyvää, toimi vas­ta­vuo­roi­sesti. Ihmi­nen voi olla yhteis­toi­min­nassa saa­vut­taak­seen omia tavoit­tei­taan, hän voi olla mukana ryh­mässä aja­massa yhtei­siä tavoit­teita tai hän voi olla osa yhtei­söä, jossa tavoit­teet ja itse toi­minta ja nii­den jalos­ta­mi­nen ovat kai­kille yhtei­nen tavoite. Yhteis­toi­min­nan luonne vaih­te­lee sen myötä, mikä toi­mi­jan motiivi on.

Oleel­lista yhteis­toi­min­nassa on luot­ta­mus, joka syn­tyy vain yhdessä toi­mi­malla. Luot­ta­musta voi lisätä sisäi­sin ja ulkoi­sin kan­nus­ti­min. Hyvä on myös tun­nis­taa, että valta-ase­tel­mat syö­vät luot­ta­musta. Toi­min­taan liit­tyy aina myös vai­kut­ta­mi­nen. Se voi olla altis­ta­mista, sopi­mista, kan­nus­ta­mista, pal­kit­se­mista, pakot­ta­mista. Ammat­ti­lai­sen on tär­keää poh­tia, mil­lai­siksi vai­ku­tet­ta­van ja vai­kut­ta­jan suh­teet eri­lais­ten tapo­jen myötä muut­tu­vat. Sosi­aa­lia­lan työssä vai­kut­ta­jalla on usein käy­tös­sään resurs­si­val­taa ja myös sank­tio­val­taa. Miten ne näky­vät yhteis­toi­min­nan onnis­tu­mi­sessa?

Ris­ti­rii­to­jen ja kri­tii­kin koh­dalla Hal­la­maa muis­tut­taa hyvän­tah­toi­suu­den peri­aat­teesta.

Hyvin ajan­koh­tai­sia ja pysäyt­tä­viä ovat Hal­la­maan luet­te­le­mat nor­mit, jotka suo­jaa­vat kun­kin ihmi­sen oikeutta olla toi­mija. ”Ei voi vaa­tia toi­selta sel­laista, johon itse ei ole val­mis; ei voi kiel­tää toi­selta sitä, mihin itse kat­soo ole­vansa oikeu­tettu; on suo­tava toi­selle se, mihin itse kat­soo ole­vansa oikeu­tettu; ei voi sitoa omia oikeuk­sien toteu­tu­mista tai iden­ti­tee­tin tun­nus­ta­mi­sesta sii­hen, että kiel­tää joil­ta­kin toi­silta hei­dän omi­nai­suuk­siensa tai iden­ti­teet­tinsä perus­teella.”

Kris­tiina Kos­ki­luoma

Jaana Hal­la­maa: Yhdessä toi­mi­mi­sen etiikka. Gau­dea­mus 2017.