Johanna Ahokas hakeutui kuntatyönantajan leipiin, koska hän halusi kehittää sosiaali- ja terveyspalveluista entistä vaikuttavampia ja asiakaslähtöisempiä.

 

 

Pori­lai­nen Johanna Ahokas on työs­ken­nel­lyt sosi­aali- ja ter­veys­joh­ta­jana neljä vuotta. Syyskuussa hänelle tulee vuosi täy­teen Laitilan kau­pun­gin palveluksessa.

– Nautin siitä, että työni on moni­puo­lista. Sote-joh­ta­jana minulla on myös mah­dol­li­suus kehit­tää pal­ve­luita ja toi­mia eri­lai­sissa ver­kos­toissa, hän perus­te­lee uravalintaansa.

Ahokas vas­taa Laitilan kau­pun­gin sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon pal­ve­luista ja noin 250 ammat­ti­lai­sen työs­ken­te­lystä. Laitilassa on lähes 8 500 asukasta.

– Täällä on sat­sattu ennal­taeh­käi­se­vään työs­ken­te­lyyn eri­tyi­sesti lap­si­per­hei­den pal­ve­luissa. Olemme myös onnis­tu­neet rek­ry­toi­maan väkeä.

Laitilan kau­punki palk­kasi hil­jat­tain per­he­pal­ve­lui­hin sosi­aa­lioh­jaa­jan ja neu­rop­sy­kiat­ri­sen valmentaja-perhetyöntekijän.

Myös las­ten­suo­je­lun asia­kas­mää­rät ovat Laitilassa var­sin inhi­mil­li­set. Ahokkaan muu­kaan yhdellä sosi­aa­li­työn­te­ki­jällä on vas­tuul­laan kes­ki­mää­rin 20–30 asia­kasta. Hoitohenkilökunnan saa­ta­vuus sen sijaan heik­ke­nee, Ahokas kertoo.

Kaikki mukaan kehittämiseen

Palveluiden kehit­tä­mi­sestä Ahokas kiin­nos­tui toi­mies­saan yksi­tyi­sessä las­ten­suo­je­lu­yri­tyk­sessä laatupäällikkönä.

– Työskentelin pää­asiassa sijoi­tet­tu­jen las­ten parissa. Aloin miet­tiä, mitä kaik­kea voi­sin tehdä kun­nal­li­sella puo­lella, jotta per­heille saa­tai­siin tukea jo var­hai­sessa vaiheessa.

Vuonna 2013 Ahokas siir­tyi sosi­aa­li­työn­te­kijä-las­ten­val­vo­jaksi Säkylään. Siellä hän oli mukana kehit­tä­mässä muun muassa toi­min­nal­li­sia van­hem­pai­nil­toja, joi­hin osal­lis­tui­vat myös 5. ja 7. luok­kien oppilaat.

– Toimintarasteilla oli teh­tä­viä kou­lu­ter­veys­ky­se­lystä nous­seista ajan­koh­tai­sia aiheista, kuten päih­teistä, some-käyt­täy­ty­mi­sestä ja kiusaa­mi­sesta. Vanhempien osal­lis­tu­mis­pro­sentti hipoi sataa.

Samankaltaisia kehit­tä­mi­si­deoita Ahokas haluaa edis­tää myös Laitilassa. Sote-joh­ta­jana hän antaa raa­mit pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­selle ja aset­taa tavoit­teet kau­pun­gin stra­te­gian mukai­sesti sosi­aali- ja ter­veys­toi­men joh­to­ryh­män kanssa.

Hänestä on tär­keää, että pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seen osal­lis­tu­vat kaikki mah­dol­li­set tahot ja että kehi­tys­työssä hyö­dyn­ne­tään ver­tai­sar­vioin­tia ja asiakaspalautetta.

Sote-joh­ta­mi­sen ohessa Ahokas tekee myös ulkoi­sia audi­toin­teja ja ser­ti­fioin­teja pää­asiassa sosi­aali- ja terveysalalle.

– Hurahdin nii­hin täy­sin kah­dek­san vuotta sit­ten. Johtavana arvioi­jana näen eri­lai­sia toi­min­ta­ta­poja eri puo­lella Suomea ja saan niistä aja­tuk­sia omaan­kin johtamiseeni.

Yhdessä tekemisessä on voimaa

Laaja-alai­nen yhteis­työ on Johanna Ahokkaalle sydämenasia.

– Yhdessä teke­mi­sessä on voi­maa. Kun työn­te­ki­jöillä ei ole raja-aitoja toi­mia­luei­den välillä tai sisällä, asiak­kaat saa­vat apua nopeasti eikä hei­dän tar­vitse kul­kea pal­ve­lusta toiseen.

Hän kiit­te­lee sote-uudis­tusta muun muassa yhteis­työn tii­vis­tä­mi­sestä kun­tien välillä. Valmistelun myötä Varsinais-Suomen sote-joh­ta­jat ovat olleet koolla säännöllisesti.

– Osallistun innolla sote-uudis­tuk­seen. Se vaa­tii val­mis­te­lu­työn osaa­mista, muu­tos­joh­ta­juutta ja tie­dolla joh­ta­mi­sen kehittämistä.

Tietoa tar­vi­taan kai­killa tasoilla hen­ki­lös­töstä kau­pun­gin­joh­ta­jaan, jotta pal­ve­lut ja työ­voima on mah­dol­lista koh­den­taa oikein, Ahokas lisää.

Ahokkaan mukaan edel­lis­ten sote-uudis­tus­ten val­mis­te­lussa oli useita hyviä toi­min­ta­mal­leja, jotka ovat jää­neet elä­mään kun­tiin. Esimerkiksi lap­si­per­hei­den pal­ve­luita on kehi­tetty moni­toi­mi­jai­seen ja asia­kas­ys­tä­väl­li­seen suun­taan, hän sanoo.

– Laitilassa ei enää ole eril­listä kas­va­tus- ja per­he­neu­vo­laa, vaan per­he­pal­ve­luissa tar­jo­taan lain mukai­sesti kas­va­tus- ja perheneuvontaa.

Sote-uudis­tuk­sen seu­rauk­sena Laitilaan on juur­tu­massa sys­tee­mi­nen työ­ote, joka perus­tuu asiak­kaan koh­taa­mi­seen ja luot­ta­muk­sen rakentamiseen.

– Koulutukset alkoi­vat meillä kesä­kuussa, Ahokas kertoo.

Meeri Ylä-Tuuhonen