Vuosilomien pituuksista ja lomien pitämisestä on sovittu eri työehtosopimuksissa ja vuosilomalaissa. Tästä jutusta saa myös ohjeita tilanteisiin, jos sairastut vuosilomallasi.

 

Lomanker­ty­mis­vuosi on aina 1.4. – 31.3., ja sinä aikana kertyneet lomat pidetään yleensä sitä seuraavana kesänä. Kaikissa palve­lus­suh­teissa kertyy vuosi­lomaa. Vuosiloma kertyy kuitenkin toisin silloin, kun työntekijä työsken­telee alle 14 päivänä tai alle 35 tuntia kuukau­dessa muulla kuin kuukausi- tai viikko­pal­kalla.

Silloin hänellä on oikeus halutessaan saada vapaata kaksi arkipäivää kultakin kalen­te­ri­kuu­kau­delta. Vapaa-ajalta maksetaan lomakorvaus prosent­ti­pe­rus­tei­sesti työsuhteen aikana. Tällöin riippuen palve­lus­suhteen kestosta, lomakorvaus on joko 9 prosenttia tai 11,5 prosenttia loman­mää­räy­ty­mis­vuoden aikana kerty­neestä palkasta.

Kunta­sek­to­rilla vuosi­loman määrä katsotaan Kunnal­lisen yleisen virka- ja työeh­to­so­pi­muksen (KVTES) taulu­koista, joita on 3. (KVTES luku IV 5§ 2 mom). Vuosi­loman pituuteen vaikuttaa täysien loman kerty­mis­kuu­kausien lukumäärä, hyväk­sytyn työko­ke­muksen määrä ja palve­lus­suhteen pituus.

Taulukon 1 mukaan eniten lomaa saa työntekijä tai viran­haltija, jolla on yli 15 vuotta työko­ke­mus­lisään oikeut­tavaa palve­lusaikaa ja hän on ollut 31.3. mennessä yhden­jak­soi­sesti kunnan tai kuntayh­tymän palve­luk­sessa vähintään kuusi kuukautta. Jos hän on ollut koko loman­ker­ty­mis­vuoden työssä, hän saa 38 vuosi­lo­ma­päivää.

Vuosiloman tai sen osan alkamisesta tulee ilmoittaa viimeistään kahta viikkoa ennen loman alkua.

Taulukon 2 mukaan työnte­ki­jällä tai viran­hal­ti­jalla on oikeus 28 vuosi­lo­ma­päivään, mikäli hänen palve­lus­suh­teensa kuntaan tai kuntayh­tymään on kestänyt 31.3. mennessä vähintään 1 vuoden ja täysiä loman­mää­räy­ty­mis­kuu­kausia on 12.

Taulukkoa 2 sovel­letaan myös työnte­kijään tai viran­hal­tijaan, jonka palve­lus­suhde on kestänyt 31.3. mennessä vähintään 6 kuukautta ja hänellä on palve­lus­lisään oikeut­tavaa aikaa vähintään 5 vuotta. Jos palve­lus­lisään oikeut­tavaa aikaa on 10 vuotta, niin tällöin hänellä on kuitenkin oikeus 30 vuosi­lo­ma­päivään edellyttäen, että lomaa kertyy 12 loman­mää­räy­ty­mis­kuu­kau­delta.

Jos on työsken­nellyt kunnassa alle vuoden ja työko­ke­musta on alle 5 vuotta, lomaa kertyy enintään 23 päivää. (taulukko 3).

Vuosi­loman määrä eroaa myös lomaa pidet­täessä. Kunta­sek­to­rilla ja Avain­tassa täysi lomaviikko kuluttaa viisi lomapäivää. Yksityis­sek­to­rilla lomaa kuluu pidet­täessä kuusi päivää viikossa. Tämä johtuu siitä, että yksityi­sellä sekto­rilla sovel­letaan tältä osin vuosi­lo­ma­lakia ja sen mukaan lauantai on vuosi­lomaa kuluttava arkipäivä. Yksityis­sek­to­rilla 33 vuosi­lo­ma­päi­vällä saa siten 5 viikkoa 3 päivää lomaa ja kunta­työ­nan­ta­jilla 38 vuosi­lo­ma­päi­vällä 7 viikkoa 3 päivää.

Yksityisen sosiaa­li­pal­ve­lualan työeh­to­so­pi­muksen mukaan työntekijä saa lisäksi kolme ylimää­räistä vuosi­lo­ma­päivää, jos jompi­kumpi näistä ehdoista täyttyy tarkas­te­lua­jan­kohtana 31.3. 1) työntekijä on yhden­jak­soi­sesti ollut työssä tällä työnan­ta­jalla 3 vuotta (työsuhde on voimassa myös perhe­vapaan aikana) tai 2) työnte­ki­jällä on hyväk­syttyä työko­ke­musta yli 10 vuotta.

Lisäksi samana loman­ker­ty­mis­vuonna työnte­ki­jällä tulee olla ansaittuna vuosi­lomaa vähintään kuudelta kuukau­delta. Työpaikan vaihtaja ei siis mahdol­li­sesti ensim­mäisenä vuonna ole oikeu­tettu kolmeen ylimää­räiseen vuosi­lo­ma­päivään.

Miten lomat pidetään?

Vuosi­loman ajankohdan määrää työnantaja kaikilla toimia­loilla, mutta ajankohtia ei voi määrätä miten tahansa. Työnte­ki­jöiltä kysytään lomatoiveet keväällä, ja ne tulee ottaa mahdol­li­suuksien mukaan huomioon tasapuo­li­sesti.

Lomakausi on 2.5. – 30.9. Vuosi­lo­masta neljä viikkoa on sijoi­tettava lomakau­delle ja niin sanottu viikon talviloma pidetään ennen seuraavan vuoden lomakauden alkua 30.4. mennessä. Viisi viikkoa ylittävä loma annetaan työnan­tajan määräämänä aikana kesä- tai talvi­kau­della. Kesä- ja talviloma tulisi antaa aina yhden­jak­soisena riittävän levon vuoksi, jos se palve­lu­toi­minnan kannalta on mahdol­lista. Joka tapauk­sessa yhden lomajakson tulee yhtäjak­soi­sesti olla vähintään kaksi viikkoa.

Vuosi­loman tai sen osan alkami­sesta tulee ilmoittaa työnte­ki­jälle kuukautta ennen, mutta viimeistään kahta viikkoa ennen loman alkua.

Jos sairastut vuosilomalla, ilmoita siitä työnantajalle ja pyytää loman siirtoa.

Työntekijä ja työnantaja voivat sopia loman pitämi­sestä ennen seuraavan lomakauden alkua sen kalen­te­ri­vuoden alusta, jolle lomakausi sijoittuu. Esimer­kiksi kesän 2018 lomat ajalle 1.1.2018 – 30.4.2019. Asiasta pitää nimenomaan sopia. Usein tilanne koskee uusien työnte­ki­jöiden niin sanot­tujen uusien vuosi­lomien pitämistä alkuvuo­desta.

Perhe­va­paata pitävien työnte­ki­jöiden tilan­teissa on sovittu käytäntö, että vuosiloma voidaan antaa kuuden kuukauden kuluessa äitiys- ja vanhem­pain­vapaan päätty­mi­sestä. Vähintään kolmen viikon loman pitämi­sestä on perhe­va­paal­lakin pakko sopia, ja tämä pidetään yleensä vanhem­pain­va­paa­kauden päätyttyä.

Kunta­sek­to­rilla vuosiloma kertyy normaa­listi äitiys- ja vanhem­pain­vapaan ajalta (10 kuukautta). Yksityis­sek­to­rilla vuosi­lomaa kertyy äitiys- ja vanhem­pain­vapaan ajalta noin kuudelta kuukau­delta (156 arkipäivää).

Jos sairastut

Jos työntekijä sairastuu ennen vuosi­lomaa, sairas­tu­mi­sesta ilmoi­tetaan työnan­ta­jalle, ja vuosiloma siirtyy myöhemmin pidet­tä­väksi. Se ei siirry sovitun loman perään, vaan ajankoh­dasta on sovittava uudelleen.

Jos työntekijä sairastuu vuosi­lo­mansa aikana, hänen kuuluu ilmoittaa sairas­tu­mi­sesta työnan­ta­jalle ja pyytää loman siirtoa. Koska työntekijä ei ole ollut työpai­kalla, vaaditaan usein sairas­tu­mi­sesta lääkä­rin­to­distus. Kunta­työ­nan­ta­jilla lääkä­rin­to­distus tulee toimittaa työnan­ta­jalle viikon sisällä sairas­tu­mi­sesta tai ensim­mäinen sairaus­päivä on palkaton.

Vuosiloma siirtyy sairaus­loman ajalta myöhemmin pidet­tä­väksi. Oikeutta loman siirtä­miseen ei kuitenkaan ole silloin, jos työntekijä on aiheut­tanut työky­vyt­tö­myy­tensä tahallaan tai törkeällä huoli­mat­to­muu­della.

Yksityis­sek­to­rilla työnte­ki­jällä on ehdoton oikeus neljän viikon lomaan. Jos työntekijä sairastuu loman aikana, siirtyy vuosiloma myöhemmin pidet­tä­väksi. Jos lomaa on kertynyt yli neljä viikkoa, voi sairaus­ti­lan­teisiin liittyä pisim­millään kuuden päivän omavas­tuuaika. Tämä tarkoittaa, että sairas­tuessa neljä viikkoa ylittä­vällä vuosiloma-ajalla, työntekijä ei saa siirtää vuosi­lo­maansa, vaikka hän on sen aikana työky­vytön.

Tiia Oksanen
aluea­siamies
ammat­ti­jär­jestö Talentia