Nyt Eksotessa etsitään vastuullisia miljoonien palkkasotkuun.

 

 

Kolme talen­tian jäsentä huo­masi, että hei­dän palk­ko­jaan oli muu­tettu Etelä-Karjalan sosi­aali- ja ter­veys­piiri Eksotessa. Kahden teh­tä­vä­koh­taista palk­kaa ja yhden hen­ki­lö­koh­taista lisää oli alennettu.

Tästä lähti liik­keelle vuo­sien pro­sessi, joka osal­taan vai­kutti sii­hen, että Eksote jou­tui kor­vaa­maan 4 000 työn­te­ki­jäl­leen 30 mil­joo­nan palkkasaatavat.

Minna Kivimäki on yksi asian esiin nos­ta­neista. Hän on huo­jen­tu­nut, kun pitkä kiista on päät­ty­nyt ja ker­ty­neet palk­ka­räs­tit maksettu.

– Tämä oli talou­del­li­sesti pieni mutta peri­aat­teel­li­sesti iso asia.

Kaikki sai alkunsa viime vuo­si­kym­me­nen alussa, kun Eksote perus­tet­tiin. Silloin neu­vo­tel­tiin palk­ko­jen har­mo­ni­soin­nista eli samaa työtä teke­vien palk­kae­ro­jen pois­ta­mi­sesta. Palkat olisi pitä­nyt suh­teut­taa kär­ki­palk­koi­hin. Mitään val­mista sopi­musta ei kui­ten­kaan syntynyt.

Eksote tul­kitsi, että uudesta palk­kaus­jär­jes­tel­mästä oli sovittu paikallisesti.

KT Kuntatyönantajat ja talen­tia­lai­sia edus­ta­nut Julkisalan kou­lu­tet­tu­jen neu­vot­te­lu­jär­jestö JUKO oli­vat eri mieltä.

– Asia eteni työ­tuo­miois­tui­meen, joka totesi, että Eksoten palk­kaus­jär­jes­telmä oli pai­kal­li­sena sopi­muk­sena päte­mä­tön ja osin ris­ti­rii­dassa KVTESin mää­räys­ten kanssa, sanoo Talentian neu­vot­te­lu­pääl­likkö Tuomas Hyytinen.

Työtuomioistuimen pää­tös avasi tien palk­ko­jen har­mo­ni­soin­nille ja Eksotessa käy­tiin uudel­leen läpi kaik­kien työn­te­ki­jöi­den pal­kat. Vuosien aikana mak­sa­mat­to­mia palk­koja oli ker­ty­nyt kym­me­nien mil­joo­nien edestä.

– Ilman näitä kol­mea talen­tia­laista asia ei olisi vält­tä­mättä kos­kaan nous­sut esiin. Kiitos kuu­luu myös JUKO:n talen­tia­lai­selle pää­luot­ta­mus­mie­helle Niina Eerolalle, Hyytinen kiittää.

Uuvuttava kiista

Minna kivi­mäki ja Niina Eerola kuvaa­vat palk­ka­kiis­taa uuvuttavaksi.

– Hämmästyttävintä oli se, kun työ­nan­taja- ja työn­te­ki­jä­puoli pää­si­vät sopi­muk­seen, niin sil­ti­kään Eksote ei suos­tu­nut mak­sa­maan palk­ka­räs­tejä, Eerola sanoo.

Palkkasotkun jäl­ki­pyykki jat­kuu, sillä Eksoten hal­li­tus teki lop­pu­vuo­desta polii­sille asiasta tut­kin­ta­pyyn­nön. Siinä pyy­de­tään sel­vit­tä­mään, onko Eksoten palk­kaus­jär­jes­tel­mää kos­ke­vassa asiassa syytä epäillä vir­ka­vel­vol­li­suu­den rik­ko­mista tai muuta rikosta. Poliisi on aloit­ta­nut asiasta esitutkinnan.

Tuomas Hyytinen pitää tapausta varoit­ta­vana esi­merkki siitä, miten voi käydä, jos ei toi­mita yhteis­ten sopi­mus­ten mukaan. Tilanne saat­taa pahim­mil­laan joh­taa riko­soi­keu­del­li­siin seu­raa­muk­siin: vir­ka­vel­vol­li­suu­den rik­ko­mi­sessa ran­gais­tusas­teikko ulot­tuu sakoista vuo­teen vankeutta.

– Paljon puhu­taan siitä, että pai­kal­lista sopi­mista olisi lisät­tävä työ­pai­kolla. Työnantajan pitää kui­ten­kin tie­tää, mitä pai­kal­li­nen sopi­mi­nen tar­koit­taa ja miten se teh­dään oikein. Se ei ole pai­kal­lista sopi­mista, että pide­tään kokous, jossa työ­nan­taja yksi­puo­li­sesti päät­tää asioista. Eksotessa sopi­mi­sen ele­mentti puut­tui täysin.

Johanna Merilä

Juttu on jul­kaistu Talentia-leh­den print­ti­ver­siossa 22.4.2021