Virtuaaliset maailmat tarjoavat viihdettä sekä mahdollisuuksia oppia visuaalisessa muodossa. Millaisia mahdollisuuksia virtuaalimaailmalla on innostavassa, kuntouttavassa ja terapeuttisessa työssä?

 

 

Tule­vai­suu­dessa yhä useam­mat koke­muk­semme tule­vat ole­maan aina­kin jol­lain tasolla tek­no­lo­gia­vä­lit­tei­siä. Vir­tu­aa­li­to­del­li­suus mah­dol­lis­taa elä­mys­ten koke­mi­sen myös sel­lai­sille hen­ki­löille, jotka eivät muu­ten pää­sisi osal­li­seksi tapah­tu­miin ja esteet­tö­mästi eri­lai­siin paikkoihin.

Vir­tu­aa­li­nen elä­mys­lääke – luo­vaa osaa­mista sote-alalle on val­ta­kun­nal­li­nen hanke, joka kehit­tää yhteis­työtä luo­vien alo­jen ja sote-alan välille. Hank­keelle toteu­tet­tiin opin­näy­te­työ, jossa sel­vi­tet­tiin mil­lai­sia hyvin­voin­tia edis­tä­viä vai­ku­tuk­sia vir­tu­aa­li­to­del­li­suu­della voisi olla asiak­kaille. Kevään 2019 aikana toteu­tet­tui­hin opin­näy­te­työn elä­mys­pi­lot­tei­hin osal­lis­tui kehi­tys­vam­mai­sia nuo­ria, ikään­ty­neitä hen­ki­löitä sekä van­keja, yhteensä 80 asia­kasta ja 22 työn­te­ki­jää. Elä­mys­pi­lo­teissa asiak­kaat kat­se­li­vat vir­tu­aa­li­la­seilla eri­lai­sia 360-videoita.

”Tuntui kun olisin ollut irti maasta.”

Työn­te­ki­jöi­den koke­mus­ten perus­teella vir­tu­aa­li­la­si­tek­nii­kan käyttö koet­tiin suh­teel­li­sen hel­poksi, mutta ilmeni myös ongel­mia tek­nii­kan käy­tössä. Työn­te­ki­jät kai­pa­si­vat tek­nii­kan käyt­töön sel­keitä ohjeita ja käy­tet­tä­vyy­den kehit­tä­mistä, jotta niitä voi­tai­siin hyö­dyn­tää asia­kas­työssä. Vir­tu­aa­li­la­sien muut­tuessa edul­li­sem­miksi nii­den hyö­dyn­tä­mi­nen on yleistynyt.

Ero vir­tu­aa­li­to­del­li­suu­den ja mui­den medioi­den välillä on juuri syvempi tunne läs­nä­olosta eli tunne “kuin olisi siellä”. Työn­te­ki­jöi­den mukaan vir­tu­aa­li­la­sien kautta voi­daan tar­jota irtiot­toja arkeen ja vir­kis­tystä, jol­loin vir­tu­aa­li­to­del­li­suus voi toi­mia pakopaikkana.

Asiak­kai­den asenne tek­no­lo­giaa koh­taan oli pää­osin myön­teistä ja inno­kasta. Vir­tu­aa­li­nen elä­mys koet­tiin yksi­löl­li­sesti: se mikä tun­tuu omasta mie­lestä taval­li­selta, voi toi­sesta tun­tua yllät­tä­vältä. Vir­tu­aa­li­to­del­li­suus mah­dol­lis­taa monen­lais­ten elä­mys­ten koke­mi­sen, kuten elä­mys kon­ser­tissa tai mat­kus­ta­mi­nen maa­il­man ääriin. Suu­rin osa asiak­kaista oli kiin­nos­tu­nut kat­so­maan 360-videoita uudes­taan. Lisäksi moni mukana olleista ikäih­mi­sistä kan­nusti toi­sia kokei­le­maan laseja, vaik­ka­kin osa heistä kysee­na­lais­ti­kin virtuaalilasit.

”Kokemuksia erilaisista ympäristöistä ja tilanteista. Voisi kurkistaa uuteen paikkaan.”

Nuo­rena tuo­mi­tuille van­geille tar­koi­te­tussa Second Chance ‑pro­jek­tissa Colo­ra­don van­ki­lassa har­joi­tel­tiin vir­tu­aa­li­to­del­li­suu­den avulla ulko­maa­il­maan ja arkeen liit­ty­viä asioita ennen vapau­tu­mista. Myös opin­näy­te­työssä havait­tiin vir­tu­aa­li­to­del­li­suu­den tar­joa­van mah­dol­li­suu­den har­joi­tella toi­mi­mista uusissa pai­koissa ja tilanteissa.

Van­kien ja kehi­tys­vam­mais­ten nuor­ten parissa työs­ken­te­le­vät toi­vat esille arkeen liit­ty­vien tai­to­jen, kuten viras­toissa asioi­mi­sen ja äänes­tä­mi­sen har­joit­te­lun vir­tu­aa­li­to­del­li­suu­dessa. Vir­tu­aa­li­la­seja van­ki­lassa kokeil­lut osal­lis­tuja totesi VR-laseilla musiik­ki­kei­kalle osal­lis­tu­mi­sen olleen mah­tava koke­mus, joka antoi kos­ke­tuk­sen vapau­teen ja toimi moti­vaat­to­rina sivii­lie­lä­mää kohti mentäessä.

”Musiikki oli mahtava kokemus – kosketus vapauteen”

Ikäih­mis­ten, kehi­tys­vam­mais­ten nuor­ten ja van­kien parissa työs­ken­te­le­vät koki­vat, että vir­tu­aa­li­silla luon­toe­lä­myk­sillä voisi olla posi­tii­vi­sia ja ren­tout­ta­via vai­ku­tuk­sia asiak­kai­den arkeen. Vir­tu­aa­li­to­del­li­suu­teen uppou­tu­mi­nen voi tun­tua osal­lis­tu­jasta todel­li­suus­pa­koi­sena elä­myk­senä, jonka kautta osal­lis­tuja saa yksi­löl­li­siä tun­ne­reak­tioita sekä uppou­tu­mi­sen tuntemuksia.

Opin­näy­te­työn perus­teella vir­tu­aa­li­to­del­li­suu­della näyt­täisi ole­van vähäi­set nega­tii­vi­set vai­ku­tuk­set van­kien, ikäih­mis­ten ja kehi­tys­vam­mais­ten nuor­ten parissa. Esille tuli myös, että on eri­tyi­sen tär­keää huo­mioida vir­tu­aa­li­to­del­li­suu­teen liit­ty­vät eet­ti­set teki­jät, kuten asiak­kaan mah­dol­li­set rajoi­tuk­set ymmär­tää virtuaaliteknologiaa.

”Sääkin varmasti tykkäät tästä, kannattaa kyl kokeilla.”

Vir­tu­aa­li­la­sien kautta elä­mys voi­daan viedä asiak­kaan luokse esteet­tö­mästi ja tar­jota tur­val­li­nen tapa kokea asioita. Vir­tu­aa­li­la­sien kautta voi­daan esi­mer­kiksi käydä ava­ruu­dessa, tehdä aika­hyppy men­nee­seen aikaan tai naut­tia kon­ser­tista koti­soh­valla. Vir­tu­aa­li­to­del­li­suus tar­joaa todel­li­suus­pa­koi­sia elä­myk­siä, yksi­löl­li­siä tun­ne­reak­tioita sekä uppou­tu­mi­sen tuntemuksia.

Artik­keli on syn­ty­nyt osana sosio­nomi ylempi AMK ‑opin­näy­te­työtä. Artik­ke­lissa käy­te­tyt sitaa­tit ovat elä­mys­pi­lot­tei­hin osal­lis­tu­neilta asiakkailta.

Taija Tuo­mi­nen

Kärk­käi­nen, N., Ruos­tila-Paa­ki­naho, E., Tuo­mi­nen, T. 2019. Vir­tu­aa­lie­lä­myk­sestä hyvin­voin­tia. Koke­muk­sia vir­tu­aa­li­la­seilla saa­duista elä­myk­sistä. YAM-opin­näy­te­työ. Sosi­aa­lia­lan ylempi ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kinto. Tam­pe­reen ammattikorkeakoulu.

Lue lisää:

Lee, L.N., Kim, M.J. & Hwang, W.J. 2019. Poten­tial of Aug­men­ted Rea­lity and Vir­tual Rea­lity Tech­no­lo­gies to Pro­mote Well­being in Older Adults.

Waterworth, J.A. & Riva, G. 2014. Fee­ling pre­sent in the phy­sical world and in com­pu­ter-media­ted environments.

Vir­tu­aa­li­nen elä­mys­lääke ‑hank­keen sivusto: https://projects.tuni.fi/virtu/