Virheellisesti palkkaan tehtyjä epäpätevyysalennuksia on jo maksettu monissa kunnissa takautuvasti takaisin. Malttia ja valppautta tarvitaan silloin, jos työnantaja vitkuttelee virheiden oikaisussa.

 

Ammat­ti­jär­jestö Talentian työ­mark­ki­na­la­ki­mies Tuomas Hyytinen sanoo, että työ­nan­ta­jan vel­vol­li­suus on sel­vit­tää asia sen jäl­keen, kun työn­te­kijä ilmoit­taa, että hänelle on mak­settu palk­koja vää­rin perus­teet­to­masta teh­dyn epä­pä­te­vyys­alen­nuk­sen vuoksi.

– Selvintä toki olisi, jos työ­nan­taja itse oma-aloit­tei­sesti sel­vit­täisi, onko ns. epä­pä­te­vyys­alen­nusta sovel­lettu vir­heel­li­sesti, jat­kaa Hyytinen.

Hämeenlinnan kau­pun­gissa pää­luot­ta­mus­mie­het sopi­vat, että jäse­net ohja­taan otta­maan epä­pä­te­vyys­alen­nusta kos­ke­vissa asioissa suo­raan yhteyttä henkilöstöpalveluihin.

– Olemme myös jäse­nen luvalla toi­mit­ta­neet hänen laa­ti­mansa oikai­su­pyyn­nön hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­hin, ker­too talen­tia­lai­nen Julkisalan kou­lu­tet­tu­jen neu­vot­te­lu­jär­jestö Jukon pää­luot­ta­mus­mies Johanna Rantala.

– Hämeenlinnassa perus­teet­to­mat alen­nuk­set tuli pois­taa 1.2.2018 läh­tien. Paikallisneuvotteluja minun ei ole tähän päi­vään men­nessä tar­vin­nut käydä, sillä jäse­niltä saa­mieni tie­to­jen mukaan oikai­su­vaa­ti­muk­sista on rat­kaistu suo­raan oikai­su­pyyn­nön jäl­keen ja kor­vauk­set mak­settu tai tulossa maksuun.

Tulkintaerimielisyyksien ratkominen vie aikaa

Sitten on kun­tia, joissa oikai­sun saa­mi­nen vir­heel­li­siin epä­pä­te­vyys­alen­nuk­siin vii­väs­tyy. Syynä on yleensä työ­nan­ta­jan halut­to­muus tart­tua asi­aan. Malttamattomasti saa­ta­vi­aan odot­ta­via jäse­niä vii­vy­tyk­set tie­tysti harmittavat.

Päijät-Hämeen hyvin­voin­ti­kun­tayh­ty­män talen­tia­lai­nen Jukon pää­luot­ta­mus­mies Linda Sydänmäki ker­too, että hän teki neu­vot­te­lu­pyyn­nön asiasta jo jou­lu­kuussa 2017, ja nyt kesä­lo­mien jäl­keen asiassa on vih­doin edistytty.

– Olen tuo­nut koko ajan esille Jukon näke­myk­sen siitä, että työ­nan­ta­jan on itse kor­jat­tava vir­heensä. Ensin tähän ei myön­nytty. Nyt meillä on jo lupaus, että työ­nan­taja antaa esi­mie­hille kir­jal­li­sen ohjeis­tuk­sen, kuinka työn­te­ki­jöi­den ja esi­mies­ten tulee asiassa toi­mia. Sopimatta on vielä, lähe­täm­mekö meille saa­pu­neet jäsen­ten yhtey­de­no­tot suo­raan henkilöstöpalveluihin.

Talentiasta muis­tu­te­taan, että asian vireille tulon jäl­keen saa­ta­vien van­hen­tu­mi­nen kat­keaa. Työmarkkinoilla eri­mie­li­syyk­sien rat­kai­su­po­lut ovat toi­mi­via, vaik­ka­kin hitaita, joten jäsen­ten on hyvä odo­tella rau­hassa tul­kin­tae­ri­mie­li­syyk­sien ratkeamista.

Työelämän sopi­mus­ten mukaan asioista neu­vo­tel­laan ja eri­mie­li­syyk­siä käsi­tel­lään sovit­tu­jen menet­te­ly­ta­po­jen mukai­sesti. Jos työn­te­kijä ja työ­nan­taja eivät kes­ke­nään pysty sopi­maan asioista, ryh­dy­tään asiaa seu­raa­vaksi rat­ko­maan pai­kal­li­sesti neu­vo­tel­len Jukon pää­luot­ta­mus­mie­hen ja työ­nan­ta­jan kes­ken, kun­han osa­puo­let saa­daan saman pöy­dän ääreen.

Jos eri­mie­li­syys ei rat­kea pai­kal­li­sesti, käy­dään kes­kus­neu­vot­te­lut, Jukon/Talentian ja kun­ta­työ­nan­ta­jan kes­ken. Viime kädessä eri­mie­li­syy­det rat­ko­taan työtuomioistuimessa.

Kunnille miljoonalasku

Kunta-alalle kehit­ty­nyt epä­pä­te­vyys­alen­nus­ten oikai­su­jen suma on poik­keuk­sel­li­sen iso koko­nai­suus. Harva muis­taa vas­taa­vaa edun­val­vonta-asiaa kunta-alalta. Talentiassa on las­kettu, että talen­tia­lais­ten osalta saa­ta­vien summa kohoaa yli 10 mil­joo­naan euroon. Yksittäisinä sum­mina kyse voi olla tuhan­sista euroista työn­te­ki­jää kohti.

Voimassa ole­van kunta-alan työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukaan työn­te­ki­jän tai viran­hal­ti­jan teh­tä­vä­koh­taista palk­kaa ei voida enää alen­taa esi­mer­kiksi puut­tu­van kel­poi­suu­den perus­teella, jos teh­tä­vän vaa­ti­vuus on yksi­se­lit­tei­sesti sama kuin muilla vas­taa­vaa työtä teke­villä. Tehtäväkohtaisen pal­kan ensi­si­jai­nen mää­räy­ty­mis­pe­ruste on teh­tä­vän vaativuus.

– Yksittäisiä jäse­niämme olem­me­kin ohjeis­ta­neet näin KVTES:n muu­tok­sen voi­maan­tu­losta läh­tien, ker­too Tuomas Hyytinen.

Monessa kun­nissa vir­heel­listä menet­te­lyä on kui­ten­kin jat­kettu KVTES:n muu­tok­sesta huo­li­matta. Kun Talentiassa pääs­tiin tut­ki­maan eri kun­tien palk­kaus­oh­jeita, sel­visi ongel­man laa­juus: epä­pä­te­vyys­alen­nus oli ohjattu teke­mään auto­maat­ti­sesti jopa monen ison kau­pun­gin palk­kaus­oh­jeissa puut­tu­van kel­poi­suu­den perusteella.

Kun Talentian neu­vot­te­lu­yk­si­kössä asi­aan tar­tut­tiin, alkoi ongel­ma­vyyhti pur­kaan­tua. Tarvittiin jäsen, joka halusi hakea oikai­sun KVTES:n muu­tok­sen perusteella.

– Ensin asiaa yri­tet­tiin rat­koa pai­kal­li­sesti pää­luot­ta­mus­mie­hen ja työ­nan­ta­jan kes­ken. Kun tässä ei päästy tulok­seen asiaa pui­tiin kes­kus­neu­vot­te­luissa Jukon/Talentian ja Kunta­työnantajan kes­ken. Keskusneuvotteluissa pää­dyimme yksi­mie­li­seen tul­kin­taan Kuntatyönantajan kanssa tästä sopi­mus­koh­dan tul­kin­nasta, ker­too Tuomas Hyytinen.

Tarinan ope­tus on se, että työ­elä­män epä­koh­tien kor­jaa­mi­sessa tar­vi­taan aktii­vi­sia jäse­niä, jotka tuo­vat epä­koh­tia ammat­ti­liit­tonsa tie­toon joko omalle luot­ta­mus­mie­helle tai suo­raan Talentiaan. Tämän jäl­keen ammat­ti­liitto voi toi­mia sovit­tu­jen menet­te­ly­ta­po­jen mukaan.

Helena Jaakkola

Lue myös:
Virheellinen epä­pä­te­vyys­alen­nus on voi­nut alen­taa myös Kelan etuuksia
Epäpätevyysalennuksen kor­jaus voi vai­kut­taa mak­set­tui­hin päivärahoihin