Virheellisesti palkkaan tehtyjä epäpätevyysalennuksia on jo maksettu monissa kunnissa takautuvasti takaisin. Malttia ja valppautta tarvitaan silloin, jos työnantaja vitkuttelee virheiden oikaisussa.

 

Ammat­ti­jär­jestö Tal­ent­ian työ­markki­nalakimies Tuo­mas Hyyti­nen sanoo, että työ­nan­ta­jan velvol­lisu­us on selvit­tää asia sen jäl­keen, kun työn­tek­i­jä ilmoit­taa, että hänelle on mak­set­tu palkko­ja väärin perus­teet­tomas­ta teh­dyn epäpätevyysalen­nuk­sen vuok­si.

– Selv­in­tä toki olisi, jos työ­nan­ta­ja itse oma-aloit­teis­es­ti selvit­täisi, onko ns. epäpätevyysalen­nus­ta sovel­let­tu virheel­lis­es­ti, jatkaa Hyyti­nen.

Hämeen­lin­nan kaupungis­sa päälu­ot­ta­mus­miehet sopi­vat, että jäsenet ohjataan otta­maan epäpätevyysalen­nus­ta koske­vis­sa asiois­sa suo­raan yhteyt­tä henkilöstö­palvelui­hin.

– Olemme myös jäse­nen luval­la toimit­ta­neet hänen laa­ti­mansa oikaisupyyn­nön henkilöstö­palvelui­hin, ker­too tal­en­tialainen Julk­isalan koulutet­tu­jen neu­vot­telu­jär­jestö Jukon päälu­ot­ta­mus­mies Johan­na Ranta­la.

– Hämeen­lin­nas­sa perus­teet­tomat alen­nuk­set tuli pois­taa 1.2.2018 läh­tien. Paikallis­neu­vot­telu­ja min­un ei ole tähän päivään men­nessä tarvin­nut käy­dä, sil­lä jäse­niltä saamieni tieto­jen mukaan oikaisu­vaa­timuk­sista on ratkaistu suo­raan oikaisupyyn­nön jäl­keen ja kor­vauk­set mak­set­tu tai tulos­sa mak­su­un.

Tulkintaerimielisyyksien ratkominen vie aikaa

Sit­ten on kun­tia, jois­sa oikaisun saami­nen virheel­lisi­in epäpätevyysalen­nuk­si­in viivästyy. Syynä on yleen­sä työ­nan­ta­jan halut­to­muus tart­tua asi­aan. Malt­ta­mat­tomasti saatavi­aan odot­tavia jäseniä viivy­tyk­set tietysti har­mit­ta­vat.

Päi­jät-Hämeen hyv­in­voin­tikun­tay­htymän tal­en­tialainen Jukon päälu­ot­ta­mus­mies Lin­da Sydän­mä­ki ker­too, että hän teki neu­vot­telupyyn­nön asi­as­ta jo jouluku­us­sa 2017, ja nyt kesälomien jäl­keen asi­as­sa on vih­doin edis­tyt­ty.

– Olen tuonut koko ajan esille Jukon näke­myk­sen siitä, että työ­nan­ta­jan on itse kor­jat­ta­va virheen­sä. Ensin tähän ei myön­nyt­ty. Nyt meil­lä on jo lupaus, että työ­nan­ta­ja antaa esimiehille kir­jal­lisen ohjeis­tuk­sen, kuin­ka työn­tek­i­jöi­den ja esimi­esten tulee asi­as­sa toimia. Sopi­mat­ta on vielä, lähetäm­mekö meille saa­puneet jäsen­ten yhtey­de­no­tot suo­raan henkilöstö­palvelui­hin.

Tal­en­ti­as­ta muis­tute­taan, että asian vireille tulon jäl­keen saatavien van­hen­tu­mi­nen katkeaa. Työ­markki­noil­la erim­ielisyyk­sien ratkaisupo­lut ovat toimivia, vaikkakin hitai­ta, joten jäsen­ten on hyvä odotel­la rauhas­sa tulk­in­taer­im­ielisyyk­sien ratkeamista.

Työelämän sopimusten mukaan asioista neu­votel­laan ja erim­ielisyyk­siä käsitel­lään sovit­tu­jen menet­te­ly­tapo­jen mukaises­ti. Jos työn­tek­i­jä ja työ­nan­ta­ja eivät keskenään pysty sopi­maan asioista, ryhdytään asi­aa seu­raavak­si ratko­maan paikallis­es­ti neu­votellen Jukon päälu­ot­ta­mus­miehen ja työ­nan­ta­jan kesken, kun­han osa­puo­let saadaan saman pöy­dän ääreen.

Jos erim­ielisyys ei ratkea paikallis­es­ti, käy­dään keskus­neu­vot­te­lut, Jukon/Talentian ja kun­tatyö­nan­ta­jan kesken. Viime kädessä erim­ielisyy­det ratko­taan työ­tuomiois­tu­imes­sa.

Kunnille miljoonalasku

Kun­ta-alalle kehit­tynyt epäpätevyysalen­nusten oikaisu­jen suma on poikkeuk­sel­lisen iso kokon­aisu­us. Har­va muis­taa vas­taavaa edun­valvon­ta-asi­aa kun­ta-alal­ta. Tal­en­ti­as­sa on las­ket­tu, että tal­en­tialais­ten osalta saatavien sum­ma kohoaa yli 10 miljoon­aan euroon. Yksit­täis­inä sum­mi­na kyse voi olla tuhan­sista euroista työn­tek­i­jää kohti.

Voimas­sa ole­van kun­ta-alan työe­htosopimuk­sen mukaan työn­tek­i­jän tai viran­halti­jan tehtäväko­htaista palkkaa ei voi­da enää alen­taa esimerkik­si puut­tuvan kelpoisu­u­den perus­teel­la, jos tehtävän vaa­tivu­us on yksiselit­teis­es­ti sama kuin muil­la vas­taavaa työtä tekevil­lä. Tehtäväko­htaisen palkan ensisi­jainen määräy­tymis­pe­ruste on tehtävän vaa­tivu­us.

– Yksit­täisiä jäseniämme olem­mekin ohjeis­ta­neet näin KVTES:n muu­tok­sen voimaan­tu­losta läh­tien, ker­too Tuo­mas Hyyti­nen.

Mon­es­sa kun­nis­sa virheel­listä menet­te­lyä on kuitenkin jatket­tu KVTES:n muu­tok­ses­ta huoli­mat­ta. Kun Tal­en­ti­as­sa päästi­in tutki­maan eri kun­tien palkkau­so­hjei­ta, selvisi ongel­man laa­ju­us: epäpätevyysalen­nus oli ohjat­tu tekemään automaat­tis­es­ti jopa mon­en ison kaupun­gin palkkau­so­hjeis­sa puut­tuvan kelpoisu­u­den perus­teel­la.

Kun Tal­ent­ian neu­vot­teluyk­sikössä asi­aan tar­tut­ti­in, alkoi ongel­mavyy­hti purkaan­tua. Tarvit­ti­in jäsen, joka halusi hakea oikaisun KVTES:n muu­tok­sen perus­teel­la.

– Ensin asi­aa yritet­ti­in ratkoa paikallis­es­ti päälu­ot­ta­mus­miehen ja työ­nan­ta­jan kesken. Kun tässä ei päästy tulok­seen asi­aa puiti­in keskus­neu­vot­teluis­sa Jukon/Talentian ja Kunta­työnantajan kesken. Keskus­neu­vot­teluis­sa päädy­imme yksimieliseen tulk­in­taan Kun­tatyö­nan­ta­jan kanssa tästä sopimusko­hdan tulkin­nas­ta, ker­too Tuo­mas Hyyti­nen.

Tari­nan ope­tus on se, että työelämän epäko­h­tien kor­jaamises­sa tarvi­taan akti­ivisia jäseniä, jot­ka tuo­vat epäko­htia ammat­tili­it­ton­sa tietoon joko oma­lle luot­ta­mus­miehelle tai suo­raan Tal­en­ti­aan. Tämän jäl­keen ammat­tili­it­to voi toimia sovit­tu­jen menet­te­ly­tapo­jen mukaan.

Hele­na Jaakko­la

Lue myös:
Virheelli­nen epäpätevyysalen­nus on voin­ut alen­taa myös Kelan etuuk­sia
Epäpätevyysalen­nuk­sen kor­jaus voi vaikut­taa mak­set­tui­hin päivära­hoi­hin