Virheelliseen epäpätevyysalennukseen voi hakea oikaisun

Epäpätevyysalennusta on käy­tetty monissa kun­nissa usei­den vuo­sien ajan vää­rin perus­tein. Tässä jutussa saat ohjeet, kuinka toi­mia jäl­ki­kä­teen, jos epä­pä­te­vyys­alen­nus on tehty vir­heel­li­sesti.     Kunta­sek­to­rilla epä­pä­te­vyys­alen­nus voi­tiin tehdä vuo­teen 2012 asti pel­käs­tään sillä perus­teella, että hen­ki­löltä puut­tui vaa­dittu kel­poi­suus. Vuoden 2012 jäl­keen pel­kän puut­tu­van kel­poi­suu­den vuoksi teh­tä­vä­koh­taista palk­kaa ei voida alen­taa. Osassa kun­tia työ­eh­to­so­pi­muk­sen (KVTES … Jatka artik­ke­lin Virheelliseen epä­pä­te­vyys­alen­nuk­seen voi hakea oikai­sun lukemista