Jos palkkaasi on vielä hiljan tehty alennus epäpätevyyden perusteella ja se on perusteeton, on se voinut turhaan alentaa myös Kelan maksamia etuuksia. Niin sanottuja epäpätevyysalennuksia on tehty kunta-alalla työskenteville, jotka ovat kunnan yleisen työehtosopimuksen KVTES:n piirissä.

 

 

Kuin­ka kun­tasek­to­ril­la työsken­televän tulisi toimia, jos hän arvelee, että virheel­lis­es­ti palkkaan tehty epäpätevyysalen­nus on vaikut­tanut Kelan mak­samien etuuk­sien määrään. Mil­lai­sis­sa tilanteis­sa oikaisun voi tehdä? Kysy­imme asi­aa Kelas­ta.

– Oikaisu voi mah­dol­lis­es­ti koskea sairaus­vaku­u­tus­lain mukaisia päivära­haetuuk­sia, kuten van­hempainpäivära­haa, sairaus­päivära­haa tai kuntou­tus­ra­haa, sil­loin, jos etu­us on mak­set­tu etu­ut­ta edeltävän viimeis­ten 6 kuukau­den tulo­jen perus­teel­la, eikä vero­tuk­ses­sa vahvis­tet­tu­jen työ­tu­lo­jen perus­teel­la, ker­too Kelan etu­us­pääl­likkö Johan­na Aho­lainen.

– Sil­loin työn­tek­i­jä tai työ­nan­ta­ja voi esit­tää Kelalle kor­jatut palkkatiedot, ja me vielä selvitämme muut­ta­vatko ne Kelas­ta mak­set­tua etu­ut­ta, jos koro­tus kohdis­tuu edeltävän kuu­den kuukau­den ajalle, neu­voo Aho­lainen.

– Päivära­ha voidaan laskea sitä edeltävien kuu­den kuukau­den työ­tu­lo­jen mukaan, jos tulot ovat nousseet vähin­tään 20 pros­ent­tia vero­tuk­ses­sa vahvis­te­tu­ista tuloista.

Jo toimitettua verotusta ei muuteta

Johan­na Aho­lainen ker­too, että suurin osa van­hempainpäivära­hoista: äitiys­ra­has­ta, eri­ty­isäi­tiys­ra­has­ta, isyys­ra­has­ta ja van­hempainra­has­ta, las­ke­taan edel­lisenä vuon­na vero­tuk­ses­sa vahvis­tet­tu­jen työ­tu­lo­jen perus­teel­la.

– Kun etu­us on las­ket­tu näin, ei nyt kor­jat­ul­la pal­ka­lla ole vaiku­tus­ta etu­u­den määrään. Syynä on se, ettei verot­ta­jal­la ole ollut tapana kor­ja­ta jo toimitet­tua vero­tus­ta vaan mak­set­tu lisä­palk­ka huomioidaan mak­samisvuo­den vero­tuk­ses­sa.

– On hyvä, että asia tuli ilmi, ja voimme ohjeis­taa henkilöstöämme asi­as­ta. Niiden henkilöi­den, joil­la voi olla oikeus oikaisu­un, kan­nat­taa ottaa yhteyt­tä mei­hin.

Virheel­lisi­in palkan alen­nuk­si­in epäpätevyy­den perus­teel­la voi hakea oikaisun. Ketkä siihen ovat oikeutet­tu­ja ja kuin­ka toimia,  lue lisää tästä.

Hele­na Jaakko­la