Jos palkkaasi on vielä hiljan tehty alennus epäpätevyyden perusteella ja se on perusteeton, on se voinut turhaan alentaa myös Kelan maksamia etuuksia. Niin sanottuja epäpätevyysalennuksia on tehty kunta-alalla työskenteville, jotka ovat kunnan yleisen työehtosopimuksen KVTES:n piirissä.

 

 

Kuinka kunta­sek­to­rilla työsken­te­levän tulisi toimia, jos hän arvelee, että virheel­li­sesti palkkaan tehty epäpä­te­vyys­alennus on vaikut­tanut Kelan maksamien etuuksien määrään. Millai­sissa tilan­teissa oikaisun voi tehdä? Kysyimme asiaa Kelasta.

– Oikaisu voi mahdol­li­sesti koskea sairaus­va­kuu­tuslain mukaisia päivä­ra­hae­tuuksia, kuten vanhem­pain­päi­vä­rahaa, sairaus­päi­vä­rahaa tai kuntou­tus­rahaa, silloin, jos etuus on maksettu etuutta edeltävän viimeisten 6 kuukauden tulojen perus­teella, eikä verotuk­sessa vahvis­tet­tujen työtu­lojen perus­teella, kertoo Kelan etuus­pääl­likkö Johanna Aholainen.

– Silloin työntekijä tai työnantaja voi esittää Kelalle korjatut palkka­tiedot, ja me vielä selvi­tämme muutta­vatko ne Kelasta maksettua etuutta, jos korotus kohdistuu edeltävän kuuden kuukauden ajalle, neuvoo Aholainen.

– Päiväraha voidaan laskea sitä edeltävien kuuden kuukauden työtu­lojen mukaan, jos tulot ovat nousseet vähintään 20 prosenttia verotuk­sessa vahvis­te­tuista tuloista.

Jo toimitettua verotusta ei muuteta

Johanna Aholainen kertoo, että suurin osa vanhem­pain­päi­vä­ra­hoista: äitiys­ra­hasta, erityi­säi­tiys­ra­hasta, isyys­ra­hasta ja vanhem­pain­ra­hasta, lasketaan edellisenä vuonna verotuk­sessa vahvis­tet­tujen työtu­lojen perus­teella.

– Kun etuus on laskettu näin, ei nyt korja­tulla palkalla ole vaiku­tusta etuuden määrään. Syynä on se, ettei verot­ta­jalla ole ollut tapana korjata jo toimi­tettua verotusta vaan maksettu lisäpalkka huomioidaan maksa­mis­vuoden verotuk­sessa.

– On hyvä, että asia tuli ilmi, ja voimme ohjeistaa henki­lös­töämme asiasta. Niiden henki­löiden, joilla voi olla oikeus oikaisuun, kannattaa ottaa yhteyttä meihin.

Virheel­lisiin palkan alennuksiin epäpä­te­vyyden perus­teella voi hakea oikaisun. Ketkä siihen ovat oikeu­tettuja ja kuinka toimia,  lue lisää tästä.

Helena Jaakkola