Jos palkkaasi on vielä hiljan tehty alennus epäpätevyyden perusteella ja se on perusteeton, on se voinut turhaan alentaa myös Kelan maksamia etuuksia. Niin sanottuja epäpätevyysalennuksia on tehty kunta-alalla työskenteville, jotka ovat kunnan yleisen työehtosopimuksen KVTES:n piirissä.

 

 

Kuinka kun­ta­sek­to­rilla työs­ken­te­le­vän tulisi toi­mia, jos hän arve­lee, että vir­heel­li­sesti palk­kaan tehty epä­pä­te­vyys­alen­nus on vai­kut­ta­nut Kelan mak­sa­mien etuuk­sien mää­rään. Millaisissa tilan­teissa oikai­sun voi tehdä? Kysyimme asiaa Kelasta.

– Oikaisu voi mah­dol­li­sesti kos­kea sai­raus­va­kuu­tus­lain mukai­sia päi­vä­ra­hae­tuuk­sia, kuten van­hem­pain­päi­vä­ra­haa, sai­raus­päi­vä­ra­haa tai kun­tou­tus­ra­haa, sil­loin, jos etuus on mak­settu etuutta edel­tä­vän vii­meis­ten 6 kuu­kau­den tulo­jen perus­teella, eikä vero­tuk­sessa vah­vis­tet­tu­jen työ­tu­lo­jen perus­teella, ker­too Kelan etuus­pääl­likkö Johanna Aholainen.

– Silloin työn­te­kijä tai työ­nan­taja voi esit­tää Kelalle kor­ja­tut palk­ka­tie­dot, ja me vielä sel­vi­tämme muut­ta­vatko ne Kelasta mak­set­tua etuutta, jos koro­tus koh­dis­tuu edel­tä­vän kuu­den kuu­kau­den ajalle, neu­voo Aholainen.

– Päiväraha voi­daan las­kea sitä edel­tä­vien kuu­den kuu­kau­den työ­tu­lo­jen mukaan, jos tulot ovat nous­seet vähin­tään 20 pro­sent­tia vero­tuk­sessa vah­vis­te­tuista tuloista.

Jo toimitettua verotusta ei muuteta

Johanna Aholainen ker­too, että suu­rin osa van­hem­pain­päi­vä­ra­hoista: äitiys­ra­hasta, eri­tyi­säi­tiys­ra­hasta, isyys­ra­hasta ja van­hem­pain­ra­hasta, las­ke­taan edel­li­senä vuonna vero­tuk­sessa vah­vis­tet­tu­jen työ­tu­lo­jen perusteella.

– Kun etuus on las­kettu näin, ei nyt kor­ja­tulla pal­kalla ole vai­ku­tusta etuu­den mää­rään. Syynä on se, ettei verot­ta­jalla ole ollut tapana kor­jata jo toi­mi­tet­tua vero­tusta vaan mak­settu lisä­palkka huo­mioi­daan mak­sa­mis­vuo­den verotuksessa.

– On hyvä, että asia tuli ilmi, ja voimme ohjeis­taa hen­ki­lös­töämme asiasta. Niiden hen­ki­löi­den, joilla voi olla oikeus oikai­suun, kan­nat­taa ottaa yhteyttä meihin.

Virheellisiin pal­kan alen­nuk­siin epä­pä­te­vyy­den perus­teella voi hakea oikai­sun. Ketkä sii­hen ovat oikeu­tet­tuja ja kuinka toi­mia,  lue lisää tästä.

Helena Jaakkola