Kun päiväkodissa opetellaan hoitamaan luontoa ja ympäristöä, lapsille tulee ilmastoahdistuksen sijaan tunne, että ongelmiin voi vaikuttaa.

 

 

Pienen metsikön reunassa sijait­sevan Nokian Alhoniityn päivä­kodin pihassa on selkeästi merkityt keräys­pisteet pahville, paperille, metal­lille, lasille, biojät­teelle ja sekajät­teelle. Talteen kerätään myös muovi, jonka keräys­piste on läheisen marketin pihassa.

− Kierrätys on sitä, että pistetään tavara kierrä­ty­sas­tiaan, ja siitä tehdään sitten jotain uutta ja parempaa, selvittää eskari­lainen Simo Huuri­nainen.

Alhoniityn päiväkoti on Vihreän lipun päiväkoti. Vihreä lippu on muun muassa kouluille ja päivä­ko­deille suunnattu ympäris­tö­kas­va­tus­oh­jelma. Ohjelma käsittää erilaisia teemoja, joiden toteut­ta­mi­seksi saa materi­aalia Ympäris­tö­kas­va­tus­jär­jestö FEE Suomi ry:ltä ja jolle myös ilmoit­tau­dutaan Vihreän lipun toimi­jaksi.

Varhais­kas­va­tusyk­si­kön­johtaja Henna Heikkilä kertoo, että Alhonii­tyssä Vihreä lippu ‑toiminta aloitettiin jo 15 vuotta sitten ja lapset ovat siinä mukana erittäin innos­tu­neesti. Päivä­ko­dissa on kaikkiaan sata lasta. Ryhmiä on viisi, joista kaksi on eskari­ryhmiä. Ympäris­tö­kas­va­tus­tee­moihin aletaan tutustua pikku­hiljaa jo 1−3‑vuotiaiden ryhmässä.

Henna Heikkilän mukaan lapset omaksuvat kierrä­tyksen hyvin nopeasti, kun kierrä­ty­sastiat on selkeästi merkitty. Myös muut Vihreän lipun teemat, kuten energian ja veden säästä­misen lapset omaksuvat hyvin ja vievät ne kotiin. Vanhem­milta on tullut palau­tetta, että lapset sammut­te­levat kotonakin valoja ja vievät roskat oikeisiin paikkoihin.

− Kun käsiteltiin veden säästä­mistä, eräs lapsi oli kotona sanonut, että ”älä iskä ole niin kauan suihkussa”.

”Lautasen tyhjennän, näin biojätettä vähennän”

Kierrätys on Alhonii­tyssä keskei­sessä asemassa. Päiväkoti saa paljon käytettyjä leluja lahjoi­tuksina. Rikki­näi­siäkään leluja ei heitetä heti pois, vaan niitä yritetään ensin korjata. Lahjoi­tuksina saadaan myös lapsille varavaat­teita ja piirus­tus­pa­peria.

− Otamme kaiken käyttö­kel­poisen ja ehjän tavaran vastaan. Täällä on paljon käytettyjä kalus­teita, kuten toimiston sähkö­pöytä. Näin säästämme rahaa esimer­kiksi lasten leluihin ja askar­te­lu­tar­vik­keisiin, Heikkilä kertoo.

Päiväkoti-ikäiset lapset eivät koe vielä ilmastoahdistusta.

Varajohtaja Johanna Peuralan mukaan kaikkea ylimää­räistä kulutusta on saatu päivä­ko­dissa pienen­nettyä, kun siihen on alettu kiinnittää huomiota. Useaan otteeseen on esimer­kiksi mitattu ruoka­hä­vikkiä, ja keväisin ja syksyisin tehdään biojä­te­kar­toitus. Välillä tehdään vesikar­toitus ja mitataan veden­ku­lu­tusta.

− Silloin henki­lös­töltä voi tulla huvit­tu­neita kommentteja, kun listaan täytyy merkitä vessan vetäminen aina, kun teet sen, Peurala kertoo.

Hankin­noista ja kulutuk­sesta säästyvät rahat käytetään muun muassa siten, että Nokialla toimi­vasta kehitys­vam­maisten toimin­ta­kes­kuk­sesta Hempan kaaresta palkataan päivä­kotiin henkilö töihin.

− Vaikka palkka on pieni, tuemme tällä tavoin sosiaa­li­sesti kestävää kehitystä, Peurala kertoo.

Alhonii­tyssä henki­lö­kunta on pääosin erittäin innos­tu­nutta ja sitou­tu­nutta Vihreä lippu ‑ideolo­giaan. On toki aikoja, jolloin Vihreän lipun noudat­ta­minen tuntuu työläältä ja pakko­pul­lal­takin, kun toiminta on rapor­toitava vuoden tai kahden välein.

− Yleensä tänne hakeutuva työntekijä kuitenkin tietää, mihin tulee, sillä tämä on ainoa kunnal­linen Vihreän lipun päiväkoti Nokialla, Henna Heikkilä kertoo.

Vihreä lippu on houku­tellut luonto- ja ympäris­tö­asioista kiinnos­tu­nutta henki­löstöä Alhoniityn päivä­kotiin, ja sinne on hakenut myös lapsia Vihreän lipun vuoksi. Uusien työnte­ki­jöiden sitout­ta­minen ja pereh­dyt­tä­minen on Heikkilän mukaan täälläkin hyvin tärkeää.

− Joskus on aloitettava asenne­muok­kauk­sesta ja ohjattava työnte­kijää esimer­kiksi korjaamaan tavara sen sijaan, että se heitetään heti pois, Heikkilä sanoo.

”Kiitä, muista huomioi – kaikki silloin hyvin voi”

Sosiaa­li­sesti kestävä kehitys on ydina­ja­tuksena myös Alhoniityn päivä­kodin Rentola-toimin­nassa. Rentola on vaihtoehto niille lapsille, joiden ei tarvitse nukkua päiväunia.

Rento­lassa voidaan tehdä satuhie­rontaa, rentou­tus­har­joi­tuksia ja jopa joogaa, ja aikuinen voi lukea jonkin sadun. Rentolan tarkoi­tuksena on, että lapset oppivat rauhoit­tumaan ja rentou­tumaan ilman päiväunia. Yleensä Rentola järjes­tetään sisäti­loissa, mutta sen voi järjestää yhtä hyvin ulkona.

Varhais­kas­va­tuksen opettaja Päivi Hell suosii metsä-Rentolaa, johon lasten kanssa mennään vaikka tihkusa­teella. Metsä-Rento­lassa voidaan halailla puita ja sadun sijasta kuunnella luonnon ääniä.

Päivi Hell on Alhoniityn päivä­kodin vastuul­linen Vihreä lippu ‑työntekijä, ja hän on ollut mukana toiminnan alusta lähtien. Vihreä lippu ‑ohjelma käsittää yhden tai kahden vuoden mittaisia teema­ko­ko­nai­suuksia.

Lasten kanssa opetellaan, että ympäristö- ja ilmastoasioihin voi vaikuttaa pienilläkin teoilla.

Valittua teemaa varten laaditaan toimin­ta­suun­ni­telma yhdessä lasten kanssa. Teemoihin saadaan valmiit materi­aa­li­kansiot Ympäris­tö­kas­va­tus­jär­jestö FEE Suomelta, jolle myös rapor­toidaan kunkin teeman päätyttyä päivä­kodin toiminta. Kaikissa teemoissa on ympäris­tö­kuor­mi­tuk­sel­linen näkökulma, ja aina pyritään mittaamaan, mikä on mitat­ta­vissa.

− Teemoihin sisältyy myös sosiaa­li­sesti kestävä kehitys eli opetellaan vuoro­vai­ku­tus­taitoja ja koros­tetaan erilai­suuden hyväk­sy­mistä ja suvait­se­vai­suutta, Hell kertoo.

”Maailman tulevaisuus on lasten tulevaisuus”

Tällä hetkellä Alhonii­tyssä on meneillään hanke, joka käsittää kaksi teemaa: Yhteinen maapal­lomme ja Muovijäte. Muovijäte-teemassa käsitellään sitä, mitä muovi aiheuttaa merille, kasvus­tolle ja eläimille, myös muovin kierrä­tystä ja hyödyn­tä­mistä käsitellään.

− Puhumme paljon siitä, kuinka voisimme vähentää muovin kulutusta omilla arjen valin­noil­lamme esimer­kiksi ruoka­kau­passa käydes­sämme, Hell kertoo.

Vihreä lippu ‑toimin­nassa on keskeinen rooli päivä­kodin ympäris­tö­raa­dilla. Sen kuukausit­taisiin palave­reihin osallistuu lapsia ja henki­lö­kuntaa, ja joskus vanhempia. Palave­reissa käydään läpi, mitä ryhmissä on tehty ja suunni­tellaan tulevaa. Tällä hetkellä suunnit­teilla on Itämeren suojelu. Päivä­kodin katetulle sisäpi­halle on tarkoitus rakentaa kaksi merimai­semaa, joissa toisessa on puhdas ja toisessa likainen meri.

Lasten kanssa askar­rellaan meritai­deteos ja järjes­tetään veden­tut­ki­mus­työpaja. Lisäksi järjes­tetään vesiai­heinen musiik­ki­hetki, johon kerätään vettä ja kestävää kehitystä käsit­te­leviä lauluja.

Päivi Hellin mukaan lapset suhtau­tuvat innok­kaasti ympäris­tö­ai­heisiin. Päiväkoti-ikäiset lapset eivät koe vielä ilmas­toah­dis­tusta. On tärkeää, että heille ei puhuta ympäris­tö­asioista paatok­sel­li­sesti tai syyllistäen.

− Kun pienten lasten kanssa opetellaan hoitamaan ympäristöä ja ilmastoa, tulee lapselle mielikuva, että ongelmiin voi pienil­läkin teoilla vaikuttaa − ja luonto kiittää, Hell muistuttaa.

Iita Kettunen

 

Päivä­kodin varajohtaja Johanna Peurala. Kuva: Laura Vesa

Vihreä lippu

On kestävän kehityksen ohjelma päivä­ko­deille ja kouluille sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan toimintaan. Vihreä lippu on myös kansain­vä­linen kasva­tusalan ympäris­tö­merkki ja osa kansain­vä­listä Eco-Schools-ohjelmaa.

Ohjelma soveltuu niin päivä­ko­deille, kouluille kuin ammatil­li­sille oppilai­tok­sil­lekin.
Ympäris­tö­kas­va­tus­jär­jestö FEE Suomi on kehit­tänyt varhais­kas­vatus- ja koulu­jär­jes­tel­määmme sopivat Vihreä lippu ‑ohjelman toimin­ta­tavat ja materi­aalit.

Kukin osallistuja asettaa tavoit­teensa ja suunnit­telee toimin­tansa omista lähtö­koh­distaan käsin. Kun osallis­tujan hanke täyttää ohjelman kriteerit, se palkitaan serti­fi­kaa­tilla ja salkoon nostet­ta­valla vihreällä lipulla. Lisätietoja osoit­teista vihrealippu.fi ja feesuomi.fi.

Väliot­sik­kojen sitaatit ovat Yhteinen maapal­lomme ‑ohjel­masta.