Kun päiväkodissa opetellaan hoitamaan luontoa ja ympäristöä, lapsille tulee ilmastoahdistuksen sijaan tunne, että ongelmiin voi vaikuttaa.

 

 

Pienen met­sikön reunas­sa sijait­se­van Nokian Alhoni­ityn päiväkodin pihas­sa on selkeästi merk­i­tyt keräyspis­teet pahville, paper­ille, met­allille, lasille, bio­jät­teelle ja seka­jät­teelle. Tal­teen kerätään myös muovi, jon­ka keräyspiste on läheisen mar­ketin pihas­sa.

− Kier­rä­tys on sitä, että pis­tetään tavara kier­rä­tysas­ti­aan, ja siitä tehdään sit­ten jotain uut­ta ja parem­paa, selvit­tää eskar­i­lainen Simo Huuri­nainen.

Alhoni­ityn päiväkoti on Vihreän lipun päiväkoti. Vihreä lip­pu on muun muas­sa kouluille ja päiväkodeille suun­nat­tu ympäristökas­va­tu­so­hjel­ma. Ohjel­ma käsit­tää eri­laisia teemo­ja, joiden toteut­tamisek­si saa mate­ri­aalia Ympäristökas­va­tusjär­jestö FEE Suo­mi ry:ltä ja jolle myös ilmoit­taudu­taan Vihreän lipun toim­i­jak­si.

Varhaiskas­va­tusyk­sikön­jo­hta­ja Hen­na Heikkilä ker­too, että Alhoni­ityssä Vihreä lip­pu ‑toim­inta aloitet­ti­in jo 15 vuot­ta sit­ten ja lapset ovat siinä mukana erit­täin innos­tuneesti. Päiväkodis­sa on kaikki­aan sata las­ta. Ryh­miä on viisi, joista kak­si on eskariryh­miä. Ympäristökas­va­tus­teemoi­hin ale­taan tutus­tua pikkuhil­jaa jo 1−3‑vuotiaiden ryh­mässä.

Hen­na Heikkilän mukaan lapset omak­su­vat kier­rä­tyk­sen hyvin nopeasti, kun kier­rä­tysas­ti­at on selkeästi merkit­ty. Myös muut Vihreän lipun teemat, kuten ener­gian ja veden säästämisen lapset omak­su­vat hyvin ja vievät ne koti­in. Van­hem­mil­ta on tul­lut palautet­ta, että lapset sam­mut­tel­e­vat koton­akin val­o­ja ja vievät roskat oikeisi­in paikkoi­hin.

− Kun käsitelti­in veden säästämistä, eräs lap­si oli kotona sanonut, että ”älä iskä ole niin kauan suihkus­sa”.

”Lautasen tyhjennän, näin biojätettä vähennän”

Kier­rä­tys on Alhoni­ityssä keskeisessä ase­mas­sa. Päiväkoti saa paljon käytet­tyjä lelu­ja lahjoituksi­na. Rikkinäisiäkään lelu­ja ei heit­etä heti pois, vaan niitä yritetään ensin kor­ja­ta. Lahjoituksi­na saadaan myös lap­sille var­avaat­tei­ta ja piirus­tus­pa­pe­ria.

− Otamme kaiken käyt­tökelpoisen ja ehjän tavaran vas­taan. Tääl­lä on paljon käytet­tyjä kalus­tei­ta, kuten toimis­ton sähköpöytä. Näin säästämme rahaa esimerkik­si las­ten lelui­hin ja askarte­lu­tarvikkeisi­in, Heikkilä ker­too.

Päiväkoti-ikäiset lapset eivät koe vielä ilmastoahdistusta.

Vara­jo­hta­ja Johan­na Peu­ralan mukaan kaikkea ylimääräistä kulu­tus­ta on saatu päiväkodis­sa pienen­net­tyä, kun siihen on alet­tu kiin­nit­tää huomio­ta. Use­aan otteeseen on esimerkik­si mitat­tu ruokahävikkiä, ja keväisin ja syksy­isin tehdään bio­jätekar­toi­tus. Välil­lä tehdään vesikar­toi­tus ja mitataan vedenku­lu­tus­ta.

− Sil­loin henkilöstöltä voi tul­la huvit­tunei­ta kom­ment­te­ja, kun lis­taan täy­tyy merk­itä ves­san vetämi­nen aina, kun teet sen, Peu­rala ker­too.

Han­k­in­noista ja kulu­tuk­ses­ta säästyvät rahat käytetään muun muas­sa siten, että Nokial­la toimi­vas­ta kehi­tys­vam­mais­ten toim­intakeskuk­ses­ta Hempan kaares­ta palkataan päiväkoti­in henkilö töi­hin.

− Vaik­ka palk­ka on pieni, tuemme täl­lä tavoin sosi­aalis­es­ti kestävää kehi­tys­tä, Peu­rala ker­too.

Alhoni­ityssä henkilökun­ta on pääosin erit­täin innos­tunut­ta ja sitoutunut­ta Vihreä lip­pu ‑ide­olo­giaan. On toki aiko­ja, jol­loin Vihreän lipun nou­dat­ta­mi­nen tun­tuu työläältä ja pakkop­ul­lal­takin, kun toim­inta on rapor­toita­va vuo­den tai kah­den välein.

− Yleen­sä tänne hakeu­tu­va työn­tek­i­jä kuitenkin tietää, mihin tulee, sil­lä tämä on ain­oa kun­nalli­nen Vihreän lipun päiväkoti Nokial­la, Hen­na Heikkilä ker­too.

Vihreä lip­pu on houkutel­lut luon­to- ja ympäristöa­sioista kiin­nos­tunut­ta henkilöstöä Alhoni­ityn päiväkoti­in, ja sinne on hak­enut myös lap­sia Vihreän lipun vuok­si. Uusien työn­tek­i­jöi­den sitout­ta­mi­nen ja pere­hdyt­tämi­nen on Heikkilän mukaan tääl­läkin hyvin tärkeää.

− Joskus on aloitet­ta­va asen­nemuokkauk­ses­ta ja ohjat­ta­va työn­tek­i­jää esimerkik­si kor­jaa­maan tavara sen sijaan, että se heit­etään heti pois, Heikkilä sanoo.

”Kiitä, muista huomioi – kaikki silloin hyvin voi”

Sosi­aalis­es­ti kestävä kehi­tys on ydi­na­jatuk­se­na myös Alhoni­ityn päiväkodin Ren­to­la-toimin­nas­sa. Ren­to­la on vai­h­toe­hto niille lap­sille, joiden ei tarvitse nukkua päiväu­nia.

Ren­to­las­sa voidaan tehdä sat­uhierontaa, rentou­tushar­joituk­sia ja jopa joogaa, ja aikuinen voi lukea jonkin sadun. Ren­tolan tarkoituk­se­na on, että lapset oppi­vat rauhoit­tumaan ja rentou­tu­maan ilman päiväu­nia. Yleen­sä Ren­to­la jär­jestetään sisätilois­sa, mut­ta sen voi jär­jestää yhtä hyvin ulkona.

Varhaiskas­vatuk­sen opet­ta­ja Päivi Hell suosii met­sä-Ren­to­laa, johon las­ten kanssa men­nään vaik­ka tihkusateel­la. Met­sä-Ren­to­las­sa voidaan halail­la pui­ta ja sadun sijas­ta kuun­nel­la luon­non ääniä.

Päivi Hell on Alhoni­ityn päiväkodin vas­tu­ulli­nen Vihreä lip­pu ‑työn­tek­i­jä, ja hän on ollut mukana toimin­nan alus­ta läh­tien. Vihreä lip­pu ‑ohjel­ma käsit­tää yhden tai kah­den vuo­den mit­taisia teemakokon­aisuuk­sia.

Lasten kanssa opetellaan, että ympäristö- ja ilmastoasioihin voi vaikuttaa pienilläkin teoilla.

Valit­tua teemaa varten laa­di­taan toim­inta­su­un­nitel­ma yhdessä las­ten kanssa. Teemoi­hin saadaan valmi­it mate­ri­aa­likan­siot Ympäristökas­va­tusjär­jestö FEE Suomelta, jolle myös rapor­toidaan kunkin tee­man pää­tyt­tyä päiväkodin toim­inta. Kaikissa teemoissa on ympäristökuor­mi­tuk­selli­nen näkökul­ma, ja aina pyritään mit­taa­maan, mikä on mitat­tavis­sa.

− Teemoi­hin sisäl­tyy myös sosi­aalis­es­ti kestävä kehi­tys eli opetel­laan vuorovaiku­tus­taito­ja ja koroste­taan eri­laisu­u­den hyväksymistä ja suvait­se­vaisu­ut­ta, Hell ker­too.

”Maailman tulevaisuus on lasten tulevaisuus”

Täl­lä het­kel­lä Alhoni­ityssä on meneil­lään han­ke, joka käsit­tää kak­si teemaa: Yhteinen maa­pal­lomme ja Muovi­jäte. Muovi­jäte-teemas­sa käsitel­lään sitä, mitä muovi aiheut­taa mer­ille, kasvus­tolle ja eläimille, myös muovin kier­rä­tys­tä ja hyö­dyn­tämistä käsitel­lään.

− Puhumme paljon siitä, kuin­ka voisimme vähen­tää muovin kulu­tus­ta omil­la arjen valin­noil­lamme esimerkik­si ruokakau­pas­sa käy­dessämme, Hell ker­too.

Vihreä lip­pu ‑toimin­nas­sa on keskeinen rooli päiväkodin ympäristöraadil­la. Sen kuukausit­taisi­in palaverei­hin osal­lis­tuu lap­sia ja henkilökun­taa, ja joskus van­hempia. Palavereis­sa käy­dään läpi, mitä ryh­mis­sä on tehty ja suun­nitel­laan tule­vaa. Täl­lä het­kel­lä suun­nit­teil­la on Itämeren suo­jelu. Päiväkodin kate­tulle sisäpi­halle on tarkoi­tus rak­en­taa kak­si mer­i­maise­maa, jois­sa toises­sa on puh­das ja toises­sa likainen meri.

Las­ten kanssa askar­rel­laan mer­i­taide­teos ja jär­jestetään veden­tutkimustyö­pa­ja. Lisäk­si jär­jestetään vesi­ai­heinen musi­ikki­het­ki, johon kerätään vet­tä ja kestävää kehi­tys­tä käsit­tele­viä laulu­ja.

Päivi Hellin mukaan lapset suh­tau­tu­vat innokkaasti ympäristöai­heisi­in. Päiväkoti-ikäiset lapset eivät koe vielä ilmas­toahdis­tus­ta. On tärkeää, että heille ei puhuta ympäristöa­sioista paa­tok­sel­lis­es­ti tai syyl­listäen.

− Kun pien­ten las­ten kanssa opetel­laan hoita­maan ympäristöä ja ilmas­toa, tulee lapselle mieliku­va, että ongelmi­in voi pie­nil­läkin teoil­la vaikut­taa − ja luon­to kiit­tää, Hell muis­tut­taa.

Iita Ket­tunen

 

Päiväkodin vara­jo­hta­ja Johan­na Peu­rala. Kuva: Lau­ra Vesa

Vihreä lippu

On kestävän kehi­tyk­sen ohjel­ma päiväkodeille ja kouluille sekä las­ten ja nuorten vapaa-ajan toim­intaan. Vihreä lip­pu on myös kan­sain­vä­li­nen kas­va­tusalan ympäristömerk­ki ja osa kan­sain­välistä Eco-Schools-ohjel­maa.

Ohjel­ma sovel­tuu niin päiväkodeille, kouluille kuin ammatil­lisille oppi­laitok­sillekin.
Ympäristökas­va­tusjär­jestö FEE Suo­mi on kehit­tänyt varhaiskas­va­tus- ja koulu­jär­jestelmäämme sopi­vat Vihreä lip­pu ‑ohjel­man toim­intata­vat ja mate­ri­aalit.

Kukin osal­lis­tu­ja aset­taa tavoit­teen­sa ja suun­nit­telee toim­intansa omista lähtöko­hdis­taan käsin. Kun osal­lis­tu­jan han­ke täyt­tää ohjel­man kri­teer­it, se palk­i­taan ser­ti­fikaatil­la ja salkoon nos­tet­taval­la vihreäl­lä lip­ul­la. Lisäti­eto­ja osoit­teista vihrealippu.fi ja feesuomi.fi.

Väliot­sikko­jen sitaatit ovat Yhteinen maa­pal­lomme ‑ohjel­mas­ta.