Kun päiväkodissa opetellaan hoitamaan luontoa ja ympäristöä, lapsille tulee ilmastoahdistuksen sijaan tunne, että ongelmiin voi vaikuttaa.

 

 

Pienen met­si­kön reu­nassa sijait­se­van Nokian Alho­nii­tyn päi­vä­ko­din pihassa on sel­keästi mer­ki­tyt keräys­pis­teet pah­ville, pape­rille, metal­lille, lasille, bio­jät­teelle ja seka­jät­teelle. Tal­teen kerä­tään myös muovi, jonka keräys­piste on lähei­sen mar­ke­tin pihassa.

− Kier­rä­tys on sitä, että pis­te­tään tavara kier­rä­ty­sas­ti­aan, ja siitä teh­dään sit­ten jotain uutta ja parem­paa, sel­vit­tää eska­ri­lai­nen Simo Huu­ri­nai­nen.

Alho­nii­tyn päi­vä­koti on Vih­reän lipun päi­vä­koti. Vih­reä lippu on muun muassa kou­luille ja päi­vä­ko­deille suun­nattu ympä­ris­tö­kas­va­tus­oh­jelma. Ohjelma käsit­tää eri­lai­sia tee­moja, joi­den toteut­ta­mi­seksi saa mate­ri­aa­lia Ympä­ris­tö­kas­va­tus­jär­jestö FEE Suomi ry:ltä ja jolle myös ilmoit­tau­du­taan Vih­reän lipun toimijaksi.

Var­hais­kas­va­tusyk­si­kön­joh­taja Henna Heik­kilä ker­too, että Alho­nii­tyssä Vih­reä lippu ‑toi­minta aloi­tet­tiin jo 15 vuotta sit­ten ja lap­set ovat siinä mukana erit­täin innos­tu­neesti. Päi­vä­ko­dissa on kaik­ki­aan sata lasta. Ryh­miä on viisi, joista kaksi on eska­ri­ryh­miä. Ympä­ris­tö­kas­va­tus­tee­moi­hin ale­taan tutus­tua pik­ku­hil­jaa jo 1−3‑vuotiaiden ryhmässä.

Henna Heik­ki­län mukaan lap­set omak­su­vat kier­rä­tyk­sen hyvin nopeasti, kun kier­rä­ty­sas­tiat on sel­keästi mer­kitty. Myös muut Vih­reän lipun tee­mat, kuten ener­gian ja veden sääs­tä­mi­sen lap­set omak­su­vat hyvin ja vie­vät ne kotiin. Van­hem­milta on tul­lut palau­tetta, että lap­set sam­mut­te­le­vat koto­na­kin valoja ja vie­vät ros­kat oikei­siin paikkoihin.

− Kun käsi­tel­tiin veden sääs­tä­mistä, eräs lapsi oli kotona sano­nut, että ”älä iskä ole niin kauan suihkussa”.

”Lautasen tyhjennän, näin biojätettä vähennän”

Kier­rä­tys on Alho­nii­tyssä kes­kei­sessä ase­massa. Päi­vä­koti saa pal­jon käy­tet­tyjä leluja lah­joi­tuk­sina. Rik­ki­näi­siä­kään leluja ei hei­tetä heti pois, vaan niitä yri­te­tään ensin kor­jata. Lah­joi­tuk­sina saa­daan myös lap­sille vara­vaat­teita ja piirustuspaperia.

− Otamme kai­ken käyt­tö­kel­poi­sen ja ehjän tava­ran vas­taan. Täällä on pal­jon käy­tet­tyjä kalus­teita, kuten toi­mis­ton säh­kö­pöytä. Näin sääs­tämme rahaa esi­mer­kiksi las­ten lelui­hin ja askar­te­lu­tar­vik­kei­siin, Heik­kilä kertoo.

Päiväkoti-ikäiset lapset eivät koe vielä ilmastoahdistusta.

Vara­joh­taja Johanna Peu­ra­lan mukaan kaik­kea yli­mää­räistä kulu­tusta on saatu päi­vä­ko­dissa pie­nen­net­tyä, kun sii­hen on alettu kiin­nit­tää huo­miota. Use­aan ottee­seen on esi­mer­kiksi mitattu ruo­ka­hä­vik­kiä, ja keväi­sin ja syk­syi­sin teh­dään bio­jä­te­kar­toi­tus. Välillä teh­dään vesi­kar­toi­tus ja mita­taan vedenkulutusta.

− Sil­loin hen­ki­lös­töltä voi tulla huvit­tu­neita kom­ment­teja, kun lis­taan täy­tyy mer­kitä ves­san vetä­mi­nen aina, kun teet sen, Peu­rala kertoo.

Han­kin­noista ja kulu­tuk­sesta sääs­ty­vät rahat käy­te­tään muun muassa siten, että Nokialla toi­mi­vasta kehi­tys­vam­mais­ten toi­min­ta­kes­kuk­sesta Hem­pan kaa­resta pal­ka­taan päi­vä­ko­tiin hen­kilö töihin.

− Vaikka palkka on pieni, tuemme tällä tavoin sosi­aa­li­sesti kes­tä­vää kehi­tystä, Peu­rala kertoo.

Alho­nii­tyssä hen­ki­lö­kunta on pää­osin erit­täin innos­tu­nutta ja sitou­tu­nutta Vih­reä lippu ‑ideo­lo­gi­aan. On toki aikoja, jol­loin Vih­reän lipun nou­dat­ta­mi­nen tun­tuu työ­läältä ja pak­ko­pul­lal­ta­kin, kun toi­minta on rapor­toi­tava vuo­den tai kah­den välein.

− Yleensä tänne hakeu­tuva työn­te­kijä kui­ten­kin tie­tää, mihin tulee, sillä tämä on ainoa kun­nal­li­nen Vih­reän lipun päi­vä­koti Nokialla, Henna Heik­kilä kertoo.

Vih­reä lippu on hou­ku­tel­lut luonto- ja ympä­ris­tö­asioista kiin­nos­tu­nutta hen­ki­lös­töä Alho­nii­tyn päi­vä­ko­tiin, ja sinne on hake­nut myös lap­sia Vih­reän lipun vuoksi. Uusien työn­te­ki­jöi­den sitout­ta­mi­nen ja pereh­dyt­tä­mi­nen on Heik­ki­län mukaan tääl­lä­kin hyvin tärkeää.

− Jos­kus on aloi­tet­tava asen­ne­muok­kauk­sesta ja ohjat­tava työn­te­ki­jää esi­mer­kiksi kor­jaa­maan tavara sen sijaan, että se hei­te­tään heti pois, Heik­kilä sanoo.

”Kiitä, muista huomioi – kaikki silloin hyvin voi”

Sosi­aa­li­sesti kes­tävä kehi­tys on ydin­a­ja­tuk­sena myös Alho­nii­tyn päi­vä­ko­din Ren­tola-toi­min­nassa. Ren­tola on vaih­toehto niille lap­sille, joi­den ei tar­vitse nuk­kua päiväunia.

Ren­to­lassa voi­daan tehdä satu­hie­ron­taa, ren­tou­tus­har­joi­tuk­sia ja jopa joo­gaa, ja aikui­nen voi lukea jon­kin sadun. Ren­to­lan tar­koi­tuk­sena on, että lap­set oppi­vat rau­hoit­tu­maan ja ren­tou­tu­maan ilman päi­vä­unia. Yleensä Ren­tola jär­jes­te­tään sisä­ti­loissa, mutta sen voi jär­jes­tää yhtä hyvin ulkona.

Var­hais­kas­va­tuk­sen opet­taja Päivi Hell suo­sii metsä-Ren­to­laa, johon las­ten kanssa men­nään vaikka tih­kusa­teella. Metsä-Ren­to­lassa voi­daan halailla puita ja sadun sijasta kuun­nella luon­non ääniä.

Päivi Hell on Alho­nii­tyn päi­vä­ko­din vas­tuul­li­nen Vih­reä lippu ‑työn­te­kijä, ja hän on ollut mukana toi­min­nan alusta läh­tien. Vih­reä lippu ‑ohjelma käsit­tää yhden tai kah­den vuo­den mit­tai­sia teemakokonaisuuksia.

Lasten kanssa opetellaan, että ympäristö- ja ilmastoasioihin voi vaikuttaa pienilläkin teoilla.

Valit­tua tee­maa var­ten laa­di­taan toi­min­ta­suun­ni­telma yhdessä las­ten kanssa. Tee­moi­hin saa­daan val­miit mate­ri­aa­li­kan­siot Ympä­ris­tö­kas­va­tus­jär­jestö FEE Suo­melta, jolle myös rapor­toi­daan kun­kin tee­man pää­tyt­tyä päi­vä­ko­din toi­minta. Kai­kissa tee­moissa on ympä­ris­tö­kuor­mi­tuk­sel­li­nen näkö­kulma, ja aina pyri­tään mit­taa­maan, mikä on mitattavissa.

− Tee­moi­hin sisäl­tyy myös sosi­aa­li­sesti kes­tävä kehi­tys eli ope­tel­laan vuo­ro­vai­ku­tus­tai­toja ja koros­te­taan eri­lai­suu­den hyväk­sy­mistä ja suvait­se­vai­suutta, Hell kertoo.

”Maailman tulevaisuus on lasten tulevaisuus”

Tällä het­kellä Alho­nii­tyssä on meneil­lään hanke, joka käsit­tää kaksi tee­maa: Yhtei­nen maa­pal­lomme ja Muo­vi­jäte. Muo­vi­jäte-tee­massa käsi­tel­lään sitä, mitä muovi aiheut­taa merille, kas­vus­tolle ja eläi­mille, myös muo­vin kier­rä­tystä ja hyö­dyn­tä­mistä käsitellään.

− Puhumme pal­jon siitä, kuinka voi­simme vähen­tää muo­vin kulu­tusta omilla arjen valin­noil­lamme esi­mer­kiksi ruo­ka­kau­passa käy­des­sämme, Hell kertoo.

Vih­reä lippu ‑toi­min­nassa on kes­kei­nen rooli päi­vä­ko­din ympä­ris­tö­raa­dilla. Sen kuu­kausit­tai­siin pala­ve­rei­hin osal­lis­tuu lap­sia ja hen­ki­lö­kun­taa, ja jos­kus van­hem­pia. Pala­ve­reissa käy­dään läpi, mitä ryh­missä on tehty ja suun­ni­tel­laan tule­vaa. Tällä het­kellä suun­nit­teilla on Itä­me­ren suo­jelu. Päi­vä­ko­din kate­tulle sisä­pi­halle on tar­koi­tus raken­taa kaksi meri­mai­se­maa, joissa toi­sessa on puh­das ja toi­sessa likai­nen meri.

Las­ten kanssa askar­rel­laan meri­tai­de­teos ja jär­jes­te­tään veden­tut­ki­mus­työ­paja. Lisäksi jär­jes­te­tään vesiai­hei­nen musiik­ki­hetki, johon kerä­tään vettä ja kes­tä­vää kehi­tystä käsit­te­le­viä lauluja.

Päivi Hel­lin mukaan lap­set suh­tau­tu­vat innok­kaasti ympä­ris­tö­ai­hei­siin. Päi­vä­koti-ikäi­set lap­set eivät koe vielä ilmas­toah­dis­tusta. On tär­keää, että heille ei puhuta ympä­ris­tö­asioista paa­tok­sel­li­sesti tai syyllistäen.

− Kun pien­ten las­ten kanssa ope­tel­laan hoi­ta­maan ympä­ris­töä ja ilmas­toa, tulee lap­selle mie­li­kuva, että ongel­miin voi pie­nil­lä­kin teoilla vai­kut­taa − ja luonto kiit­tää, Hell muistuttaa.

Iita Ket­tu­nen

 

Päi­vä­ko­din vara­joh­taja Johanna Peu­rala. Kuva: Laura Vesa

Vihreä lippu

On kes­tä­vän kehi­tyk­sen ohjelma päi­vä­ko­deille ja kou­luille sekä las­ten ja nuor­ten vapaa-ajan toi­min­taan. Vih­reä lippu on myös kan­sain­vä­li­nen kas­va­tusa­lan ympä­ris­tö­merkki ja osa kan­sain­vä­listä Eco-Schools-ohjelmaa.

Ohjelma sovel­tuu niin päi­vä­ko­deille, kou­luille kuin amma­til­li­sille oppilaitoksillekin.
Ympä­ris­tö­kas­va­tus­jär­jestö FEE Suomi on kehit­tä­nyt var­hais­kas­va­tus- ja kou­lu­jär­jes­tel­määmme sopi­vat Vih­reä lippu ‑ohjel­man toi­min­ta­ta­vat ja materiaalit.

Kukin osal­lis­tuja aset­taa tavoit­teensa ja suun­nit­te­lee toi­min­tansa omista läh­tö­koh­dis­taan käsin. Kun osal­lis­tu­jan hanke täyt­tää ohjel­man kri­tee­rit, se pal­ki­taan ser­ti­fi­kaa­tilla ja sal­koon nos­tet­ta­valla vih­reällä lipulla. Lisä­tie­toja osoit­teista vihrealippu.fi ja feesuomi.fi.

Väliot­sik­ko­jen sitaa­tit ovat Yhtei­nen maa­pal­lomme ‑ohjel­masta.