Ei myytävänä ‑kansalaisaloite ajaa parhaillaan muutosta julkisia hankintoja koskevaan lakiin ja vaatii, ettei lakia sovelleta sellaisten vammaispalveluiden hankintaan, joissa on kyse vammaisten ihmisten välttämättömistä palveluista asumisessa ja jokapäiväisessä elämässä.

 

Kansalais­aloite koskee muitakin kilpai­lu­tuksen piiriin kuuluvia vammaisten henki­löiden palve­luita kuten tulkkaus­pal­ve­luita ja henki­lö­koh­taisen avun palve­luita. Kansa­lais­aloitteen taustalla ovat kaikki vammais­jär­jestöt.

Kesäkuussa avattu aloite saavutti 50 000 kanna­tusil­moi­tuksen rajan jo lokakuussa, joten aloite etenee eduskunnan käsitel­tä­väksi. Ilmoi­tuksien kerää­mistä kuitenkin jatketaan 12. joulu­kuuta asti.

Ammat­ti­jär­jestö Talentian hallitus antoi tukensa kansa­lais­aloit­teelle. Oman kanna­tusil­moi­tuksen voi käydä antamassa kansalaisaloite.fi­-verkkosivulla.

– Vaikka vaadit­tavat kanna­tusil­moi­tukset ovat nyt koossa, edessä on vielä paljon työtä, jotta lakia­loit­teemme toteutuu. Nyt valmis­tau­dumme tähän vaiheeseen, kertoo kansa­lais­aloitteen vireil­le­panija, Kehitys­vam­maisten Palve­lusäätiön toimi­tus­johtaja Markku Virkamäki.

Vammaisten henki­löiden välttä­mät­tömän avun ja tuen kilpai­lut­ta­minen on vastoin YK:n yleis­so­pi­musta vammaisten henki­löiden oikeuk­sista. Yleis­so­pi­muksen mukaan vammai­sella ihmisellä on oltava osallisuus itseä koskeviin asioihin, kuten oikeus valita asuin­paik­kansa eikä häntä saa velvoittaa käyttämään tiettyä asumis­jär­jes­telyä.

– Mikään tieto ei liioin tue sitä luuloa, että ilman kilpai­lu­tusta palve­luiden hinnat karkai­sivat, sanoo Virkamäki.

Kilpailuttamismenettelyn seurauksena vammaisilla ihmisillä ei ole osallisuutta itseä koskevissa asioissa, sanoo Virkamäki.

– Erittäin vakava oikeus­tur­vaon­gelma on lisäksi siinä, ettei vammai­silla ihmisillä ole oikeutta valittaa hankin­ta­pää­tök­sestä. Hankin­tojen sopijaos­a­puolina ovat vain kunta tilaajana ja palvelun tuottaja. Tästä meillä on tuore ennak­ko­päätös markki­na­oi­keu­desta ja korkeim­masta hallinto-oikeu­desta.

Erityisen paljon vahinkoa on tehty kuntien järjes­tä­missä uusin­ta­kil­pai­lu­tuk­sissa.

– Henki­lö­kunta ei kilpai­lu­tuksen jälkeen aina siirry uuden toimijan palve­lukseen, ja asiakkaat menet­tävät heitä ymmär­tävät ja heille tärkeät työnte­kijät. Tällä voi olla kohta­lokkaat seuraukset ihmisten toimin­ta­ky­vylle.

Helena Jaakkola