Ei myytävänä ‑kansalaisaloite ajaa parhaillaan muutosta julkisia hankintoja koskevaan lakiin ja vaatii, ettei lakia sovelleta sellaisten vammaispalveluiden hankintaan, joissa on kyse vammaisten ihmisten välttämättömistä palveluista asumisessa ja jokapäiväisessä elämässä.

 

Kansalaisa­loite kos­kee muitakin kil­pailu­tuk­sen piiri­in kuu­lu­via vam­mais­ten henkilöi­den palvelui­ta kuten tulkkaus­palvelui­ta ja henkilöko­htaisen avun palvelui­ta. Kansalaisa­loit­teen taustal­la ovat kaik­ki vam­maisjär­jestöt.

Kesäku­us­sa avat­tu aloite saavut­ti 50 000 kan­na­tusil­moituk­sen rajan jo lokaku­us­sa, joten aloite ete­nee eduskun­nan käsiteltäväk­si. Ilmoituk­sien keräämistä kuitenkin jatke­taan 12. jouluku­u­ta asti.

Ammat­ti­jär­jestö Tal­ent­ian hal­li­tus antoi tuken­sa kansalaisa­loit­teelle. Oman kan­na­tusil­moituk­sen voi käy­dä anta­mas­sa kansalaisaloite.fi­-verkkosivulla.

– Vaik­ka vaa­dit­ta­vat kan­na­tusil­moituk­set ovat nyt koos­sa, edessä on vielä paljon työtä, jot­ta lakialoit­teemme toteu­tuu. Nyt valmis­taudumme tähän vai­heeseen, ker­too kansalaisa­loit­teen vireillepani­ja, Kehi­tys­vam­mais­ten Palvelusäätiön toim­i­tusjo­hta­ja Markku Virkamä­ki.

Vam­mais­ten henkilöi­den vält­tämät­tömän avun ja tuen kil­pailut­ta­mi­nen on vas­toin YK:n yleis­sopimus­ta vam­mais­ten henkilöi­den oikeuk­sista. Yleis­sopimuk­sen mukaan vam­maisel­la ihmisel­lä on olta­va osal­lisu­us itseä koske­vi­in asioi­hin, kuten oikeus vali­ta asuin­paikkansa eikä hän­tä saa velvoit­taa käyt­tämään tiet­tyä asum­isjär­jeste­lyä.

– Mikään tieto ei liioin tue sitä luu­loa, että ilman kil­pailu­tus­ta palvelu­iden hin­nat karkaisi­vat, sanoo Virkamä­ki.

Kilpailuttamismenettelyn seurauksena vammaisilla ihmisillä ei ole osallisuutta itseä koskevissa asioissa, sanoo Virkamäki.

– Erit­täin vaka­va oikeustur­vaon­gel­ma on lisäk­si siinä, ettei vam­maisil­la ihmisil­lä ole oikeut­ta valit­taa han­k­in­tapäätök­ses­tä. Han­k­in­to­jen sopi­jaos­a­puoli­na ovat vain kun­ta tilaa­jana ja palvelun tuot­ta­ja. Tästä meil­lä on tuore ennakkopäätös markki­naoikeud­es­ta ja korkeim­mas­ta hallinto-oikeud­es­ta.

Eri­tyisen paljon vahinkoa on tehty kun­tien jär­jestämis­sä uus­in­tak­il­pailu­tuk­sis­sa.

– Henkilökun­ta ei kil­pailu­tuk­sen jäl­keen aina siir­ry uuden toim­i­jan palveluk­seen, ja asi­akkaat menet­tävät heitä ymmärtävät ja heille tärkeät työn­tek­i­jät. Täl­lä voi olla kohtalokkaat seu­rauk­set ihmis­ten toim­intakyvylle.

Hele­na Jaakko­la