Ei myytävänä ‑kansalaisaloite ajaa parhaillaan muutosta julkisia hankintoja koskevaan lakiin ja vaatii, ettei lakia sovelleta sellaisten vammaispalveluiden hankintaan, joissa on kyse vammaisten ihmisten välttämättömistä palveluista asumisessa ja jokapäiväisessä elämässä.

 

Kansa­lais­aloite kos­kee mui­ta­kin kil­pai­lu­tuk­sen pii­riin kuu­lu­via vam­mais­ten hen­ki­löi­den pal­ve­luita kuten tulk­kaus­pal­ve­luita ja hen­ki­lö­koh­tai­sen avun pal­ve­luita. Kansalaisaloitteen taus­talla ovat kaikki vammaisjärjestöt.

Kesäkuussa avattu aloite saa­vutti 50 000 kan­na­tusil­moi­tuk­sen rajan jo loka­kuussa, joten aloite ete­nee edus­kun­nan käsi­tel­tä­väksi. Ilmoituksien kerää­mistä kui­ten­kin jat­ke­taan 12. jou­lu­kuuta asti.

Ammattijärjestö Talentian hal­li­tus antoi tukensa kan­sa­lais­aloit­teelle. Oman kan­na­tusil­moi­tuk­sen voi käydä anta­massa kansalaisaloite.fi­-verkkosivulla.

– Vaikka vaa­dit­ta­vat kan­na­tusil­moi­tuk­set ovat nyt koossa, edessä on vielä pal­jon työtä, jotta lakia­loit­teemme toteu­tuu. Nyt val­mis­tau­dumme tähän vai­hee­seen, ker­too kan­sa­lais­aloit­teen vireil­le­pa­nija, Kehitysvammaisten Palvelusäätiön toi­mi­tus­joh­taja Markku Virkamäki.

Vammaisten hen­ki­löi­den vält­tä­mät­tö­män avun ja tuen kil­pai­lut­ta­mi­nen on vas­toin YK:n yleis­so­pi­musta vam­mais­ten hen­ki­löi­den oikeuk­sista. Yleissopimuksen mukaan vam­mai­sella ihmi­sellä on oltava osal­li­suus itseä kos­ke­viin asioi­hin, kuten oikeus valita asuin­paik­kansa eikä häntä saa vel­voit­taa käyt­tä­mään tiet­tyä asumisjärjestelyä.

– Mikään tieto ei lii­oin tue sitä luu­loa, että ilman kil­pai­lu­tusta pal­ve­lui­den hin­nat kar­kai­si­vat, sanoo Virkamäki.

Kilpailuttamismenettelyn seurauksena vammaisilla ihmisillä ei ole osallisuutta itseä koskevissa asioissa, sanoo Virkamäki.

– Erittäin vakava oikeus­tur­vaon­gelma on lisäksi siinä, ettei vam­mai­silla ihmi­sillä ole oikeutta valit­taa han­kin­ta­pää­tök­sestä. Hankintojen sopi­jaos­a­puo­lina ovat vain kunta tilaa­jana ja pal­ve­lun tuot­taja. Tästä meillä on tuore ennak­ko­pää­tös mark­ki­na­oi­keu­desta ja kor­keim­masta hallinto-oikeudesta.

Erityisen pal­jon vahin­koa on tehty kun­tien jär­jes­tä­missä uusintakilpailutuksissa.

– Henkilökunta ei kil­pai­lu­tuk­sen jäl­keen aina siirry uuden toi­mi­jan pal­ve­luk­seen, ja asiak­kaat menet­tä­vät heitä ymmär­tä­vät ja heille tär­keät työn­te­ki­jät. Tällä voi olla koh­ta­lok­kaat seu­rauk­set ihmis­ten toimintakyvylle.

Helena Jaakkola