Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisema varhaiskasvatuksen tiekartta nousi keskeiseksi teemaksi Pirkanmaan Talentia ry:n jäsenten varhaiskasvatusillassa Tampereella. Ilta järjestettiin syyskuun lopussa.

 

Iltaan osal­lis­tui noin 30 sosio­nomi (AMK) ‑taus­taista sosi­aa­li­kas­vat­ta­jaa ja las­ten­tar­han­opet­ta­jaa sekä amk-opis­ke­li­joita. Pir­kan­maan Talen­tia ry:n puheen­joh­ta­jan Eve­liina Talas­mäen mukaan saman­lai­nen ilta jär­jes­te­tään lähiai­koina Pir­kan­maan alu­eella myös Ylö­jär­vellä, sillä tar­koi­tuk­sena on tii­vis­tää var­hais­kas­va­tus­ken­tän ja yhdis­tyk­sen yhteis­työtä Pir­kan­maalla.

− Toi­vomme, että näissä illoissa joku kiin­nos­tuisi myös vakan alue­vas­taa­van teh­tä­vistä, Talas­mäki sanoo.

Talen­tiasta iltaan osal­lis­tui­vat lisäksi alue­a­sia­mies Susanna Pelan­der ja Talen­tian hal­li­tuk­sen vara­pu­heen­joh­taja Anne Ryti­lahti.

Pelan­de­rin mukaan ken­tällä puhut­ta­vat myös työ­eh­to­so­pi­mus­ky­sy­myk­set. Tällä het­kellä kun­ta­sek­to­rin las­ten­tar­han­opet­ta­jat kuu­lu­vat KVTES:iin, mutta esi­mer­kiksi ope­tusa­lan ammat­ti­jär­jestö OAJ on ker­to­nut neu­vot­te­lu­ta­voit­teek­seen hei­dän siir­tä­mi­sensä OVTES:in.

− Talen­tia ei vas­tusta OVTES:iin mene­mistä, mutta haluamme ensin sel­vit­tää sen vai­ku­tuk­set, Pelan­der sanoo.

Tilai­suu­dessa monet osal­lis­tu­jat ilmai­si­vat ihme­tyk­sensä muun muassa siitä, mitä­töikö tie­kartta jopa vuo­si­kym­me­niä las­ten­tar­han­opet­ta­jina työs­ken­nel­lei­den sosio­no­mien (AMK) päte­vyy­den.

Anne Ryti­lahti rau­hoit­teli ylei­söä ja pai­notti, että hal­li­tuk­sen tule­vai­suus­ra­portti on vain sel­vi­tys, josta ei ole tehty mitään poliit­tista pää­töstä.

− Var­hais­kas­va­tus­lain kak­kos­vai­heen val­mis­te­lussa tul­laan kuu­le­maan var­hais­kas­va­tuk­sen neu­vot­te­lu­kun­taa, jossa myös Talen­tialla on edus­taja.

Ryti­lah­den mukaan sel­vi­tys sinänsä ei ollut yllä­tys, sillä se pää­tet­tiin tehdä uuden vasun perus­tei­den myötä.

− Mutta se oli yllä­tys, että sieltä tuli näin radi­kaali ehdo­tus hen­ki­lös­tö­ra­ken­tee­seen, eikä sen val­mis­te­lussa ole kuultu Talen­tiaa tai ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen ver­kos­toa.

Ryti­lahti ihmet­te­lee muun muassa sitä, että tie­kar­tassa ei huo­mioida vuo­den 2013 jäl­keen toteu­tet­tua ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen var­hais­kas­va­tus­kou­lu­tuk­sen kehit­tä­mistä, eikä siinä näin ollen tun­nis­teta sen vas­taa­vuutta var­hais­kas­va­tus­lain päte­vyys­vaa­ti­muk­siin.

− Var­hais­kas­va­tuk­seen eri­kois­tu­nut sosio­nomi (AMK) on sekä var­hais­kas­va­tuk­sen että sosi­aa­lia­lan asian­tun­tija, Ryti­lahti huo­maut­taa.

 

Anne Ryti­lah­den mukaan Talen­tia tekee kaik­kensa, ettei sosio­no­mien asema var­hais­kas­va­tuk­sessa heik­kene. − Talen­tiasta otet­tiin heti rapor­tin ilmes­tyt­tyä yhteys rapor­tin teki­jöi­hin, päät­tä­jiin ja medi­aan. Kuva: Laura Vesa

Pedagogisestikin pätevä

Terhi Joki­nen on työs­ken­nel­lyt monissa eri päi­vä­ko­deissa ja on nyt las­ten­tar­han­opet­ta­jana Peli­puis­ton päi­vä­ko­dissa Her­van­nassa. Hänen mie­les­tään sosio­nomi (AMK) ‑taus­tais­ten las­ten­tar­han­opet­ta­jien arvos­tus vaih­te­lee eri päi­vä­ko­deissa, mutta sanoo huo­man­neensa myös, että jos­kus sosio­no­mit itse vähät­te­le­vät kou­lu­tus­taan.

− En siis ihmet­tele, jos yli­opis­to­kou­lu­te­tut las­ten­tar­han­opet­ta­jat kat­so­vat meitä ylhäältä päin.

Joki­sen mukaan tie­kartta ei ole juu­ri­kaan puhut­ta­nut hänen työ­pai­kal­laan, mutta some-kes­kus­te­lussa tun­tuu ole­van val­lalla yli­opis­to­kou­lu­tuk­sen heh­ku­tus.

− Pää­asia kui­ten­kin, että van­hem­mat eivät tee eroa kou­lu­tus­ten välillä.

Marjo Levä­harju on työs­ken­nel­lyt samassa päi­vä­ko­dissa las­ten­tar­han­opet­ta­jana kohta 20 vuotta. Lisäksi hän on niin sanottu vasu-agentti eli hän kier­tää kau­pun­gin päi­vä­ko­deissa tuke­massa siir­ty­mistä uuteen vasuun. Levä­harju ker­too, että puhues­saan päi­vä­ko­deissa peda­go­gii­kasta hän ei kerro kou­lu­tu­tus­taan. Hänestä kun tun­tuu siltä, että hänen peda­go­gi­seen päte­vyy­teensä suh­tau­dut­tai­siin eri tavalla, jos se tie­det­täi­siin.

− Se on kui­ten­kin ainoas­taan minun tun­teeni, enkä tiedä, onko sen totta. Työ­pai­kal­lani minua kui­ten­kin arvos­te­taan, ja koen itse­kin ole­vani peda­go­gi­sesti hyvin pätevä.

Levä­har­jun mie­lestä sosio­no­mien peda­go­gista osaa­mista pitäisi tuoda enem­män esille samalla, kun puhu­taan hei­dän per­he­työn osaa­mi­ses­taan.

Myös Marja Wal­lenst­jerna ker­too saa­vansa peda­go­gi­sista val­miuk­sis­taan erit­täin hyvää palau­tetta ja koke­vansa amma­til­li­suu­tensa vah­vaksi. Hän­kään ei halua aina eri päi­vä­ko­deissa ker­toa ole­vansa kou­lu­tuk­sel­taan sosio­nomi (AMK), sillä hän on jou­tu­nut puo­lus­ta­maan omaa ammat­ti­tai­to­aan ja kou­lu­tus­taan yli­opis­to­taus­tai­sille työn­te­ki­jöille.

− Meillä on tosi vahva kou­lu­tus, joka on ihan yhtä hyvä kuin yli­opis­to­kou­lu­tus­kin.

Kaisa Rau­tiai­sen mieltä var­hais­kas­va­tus-ilta rau­hoitti, kun hän sai kuulla, kuinka tar­mok­kaasti Talen­tia on puut­tu­nut asioi­hin ja ajaa sosio­no­mien (AMK) asioita. Kuva: Laura Vesa

Koulutukset täydentävät toisiaan

Las­ten­tar­han­opet­taja Kaisa Rau­tiaista huo­les­tut­taa, kuinka per­hei­den ja las­ten tilanne pys­ty­tään tur­vaa­maan tule­vai­suu­dessa, jos sosio­no­mien panos päi­vä­ko­deissa vähe­nee. Pai­not­tuu­han sosio­nomi-kou­lu­tuk­sessa per­he­työ.

− Koin mie­lek­käänä, kun työ­pa­ri­nani oli kandi, sillä me täy­den­simme toi­nen toi­siamme. Olen sitä mieltä, että kan­dit ja sosio­no­mit ovat samalla vii­valla.

Titta Kii­la­maata huo­les­tut­taa, ehtiikö lyhyen siir­ty­mä­ajan kuluessa täy­den­tää päte­vyy­den. Hän on kou­lu­tuk­sel­taan sosi­aa­li­kas­vat­taja ja päte­vöi­ty­nyt esio­pe­tuk­seen, mutta on nyt hoi­to­va­paalla.

− Kun edel­li­sen ker­ran olin hoi­to­va­paalla, oli­sin menet­tä­nyt esio­pe­tus­pä­te­vyy­den, jos en olisi sil­loin teh­nyt täy­den­tä­vää tut­kin­toa. Sil­loin oli kah­den vuo­den siir­ty­mä­aika, eikä se ole riit­tä­vän pitkä.

Tam­pe­reen Ammat­ti­kor­kea­kou­lun kol­man­nen vuo­si­kurs­sin opis­ke­li­jaa Anna­kaisa Lyys­kiä ihme­tyt­tää, miksi las­ten­tar­han­opet­ta­jaksi oli­si­vat nyt yhtäk­kiä päte­viä vain yli­opis­to­taus­tai­set kan­dit, kun suu­rin osa ken­tällä työs­ken­te­le­vistä on kui­ten­kin sosio­no­meja (AMK).

− Onhan tämä aika ris­ti­rii­tai­nen tilanne.

Lyyski ehdot­taa, että las­ten­tar­han­opet­ta­jaksi voisi päte­vöi­tyä kahta eri tietä, jol­loin nämä kaksi eri tut­kin­toa voi­tai­siin nähdä ennen kaik­kea toi­si­aan täy­den­tä­vänä voi­ma­va­rana. Tähän antaisi mah­dol­li­suu­den muun muassa suun­nit­teilla oleva Tam­pe­re3-yli­opisto, jossa ammat­ti­kor­kea­kou­lun ja yli­opis­ton opis­ke­li­jat voi­vat opis­kella samoja kurs­seja.

− Me voi­simme aloit­taa yhteis­työn opet­te­le­mi­sen jo siellä kou­lu­tuk­ses­samme, Lyyski vink­kaa.

Iita Ket­tu­nen

Var­hais­kas­va­tuk­sen kehit­tä­mi­sen tie­kartta vuo­sille 2017−2030

Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön tilaama sel­vi­tys var­hais­kas­va­tuk­sen tule­vai­suu­desta.

Uusiksi teh­tä­vä­ni­mik­keiksi esi­te­tään var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jaa ja var­hais­kas­va­tuk­sen sosio­no­mia ja las­ten­hoi­ta­jaa.

Tie­kartta ehdot­taa, että vähin­tään 40 pro­sent­tia hen­ki­lös­töstä olisi var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jia ja 60 pro­sent­tia joko var­hais­kas­va­tuk­sen sosio­no­meja tai las­ten­hoi­ta­jia.

Yli 50 osal­lis­tu­jaa saa­pui 9.lokakuuta Hel­sin­gissä var­hais­kas­va­tusil­taan, jonka jär­jes­ti­vät yhteis­työssä Talen­tia Hel­sinki, Talen­tia Uusi­maa ja Sosi­aa­li­pe­da­go­git Talen­tia.

Ilta alkoi pet­ty­myk­sellä, sillä yksi tie­kar­tan kir­joit­ta­jista, Hel­sin­gin kau­pun­gin var­hais­kas­va­tus­pääl­likkö Satu Jär­ven­kal­las oli jou­tu­nut peru­maan tulonsa tapah­tu­maan. Hänen osuu­tensa sijaan ohjelma aloi­tet­tiin video­tal­tioin­nilla syys­kuussa jär­jes­te­tystä Var­hais­kas­va­tuk­sen tule­vai­suus ‑semi­naa­rista, jossa tie­kar­tan kir­joit­ta­jat ker­toi­vat tar­kem­min esi­tyk­sis­tään.

Illan puheista on video­tal­tiointi tapah­tu­man Face­book-sivulla.

Ammat­ti­jär­jestö Talen­tian var­hais­kas­va­tus­ta­voit­teet

Talen­tia on sosio­no­mi­taus­tais­ten las­ten­tar­han­opet­ta­jien puo­lella. On tär­keää, että var­hais­kas­va­tuk­sessa työs­ken­te­lee peda­go­gii­kan ja sosi­aa­li­pe­da­go­gii­kan asian­tun­ti­joita las­ten­tar­han­opet­ta­jan teh­tä­vissä.

Lue lisää Talen­tian var­hais­kas­va­tus­ta­voit­teista.

Lue myös Talen­tian lin­jauk­sia.

Päi­vi­tetty 30.10.2017.