Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Tal­ent­ian puheen­jo­hta­ja Tero Ris­timä­ki kom­men­toi yhteiskun­taa sosi­aalis­es­ta näkökul­mas­ta. Seu­raa tai pyy­dä kaverik­si, niin tiedät enem­män!
Face­book
Twit­ter

Tämän vuo­den alkupuolisko on ollut vilka­s­ta työ­markki­napöy­dis­sä ja yhteiskun­nal­lises­sa vaikut­tamises­sa. Lop­pu­vu­osi tulee jatku­maan yhtä toimeli­aana.

Olen ollut tämän vuo­den aikana vaikut­tunut siitä, miten akti­ivisia Tal­ent­ian jäsenet ovat. Olette tuke­neet edun­valvon­tatyötä hyvänä rin­ta­mana ja olleet osal­lis­tu­mas­sa lakkoon, mie­le­nil­maisui­hin ja ulos­mars­sei­hin.

Kun­ta-alal­la Tal­en­tia astuu neu­vot­telupöytään lomien jäl­keen, kun KVTES:n Sote- ja Sos-työryh­mien neu­vot­te­lut alka­vat eloku­us­sa.

Sote-työryh­mässä neu­votel­laan sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon ylei­sistä palkkaus- ja työaika­jär­jestelmistä. Sos-työryh­mässä puidaan sosi­aal­i­huol­lon henkilöstön eri­tyiskysymyk­siä. Myös yksi­tyisen sosi­aali­palvelu­alan työryh­mät aloit­ta­vat lomakau­den jäl­keen.

Tätä kir­joitet­taes­sa sote-ratkais­us­ta ei vielä ole tietoa. Koko kevään olemme tehneet sote-vaikut­tamista eduskun­nas­sa, kuten myös vaikut­ta­neet varhaiskas­va­tus­lain ongel­mako­hti­in. Lakien tul­tua olemme valmis­tau­tuneet jatka­maan jäsen­temme edun­valvon­taa.

Seu­raavien kah­den vuo­den aikana käy­dään seu­rakun­tavaalit, eduskun­tavaalit, eurovaalit ja mah­dol­lis­es­ti maakun­tavaalit. Sosi­aalialan ammat­ti­laisil­la on paljon annet­tavaa yhteiskun­nal­lises­sa päätök­sen­teossa. Toivonkin näkeväni mah­dol­lisim­man mon­en sosi­aalialan ammat­ti­laisen ehdokkaana eri vaaleis­sa.

Tal­en­tia tekee vaalei­hin liit­tyvää edun­valvon­taa osal­lis­tu­mal­la tarkkail­i­jana kesän puoluekok­ouk­si­in. Tuomme esille Tal­ent­ian tavoit­tei­ta, tapaamme min­is­tere­itä, kansane­dus­ta­jia ja puolueak­ti­ive­ja. Puoluekok­ouk­sis­sa teemme sosi­aalialaa näkyväk­si ja samal­la tuomme Tal­en­ti­aa ja tavoit­teita­mme tun­ne­tuik­si.

Syksynä Tal­ent­ian liit­to­val­tu­us­to aloit­taa toimikaut­en­sa kak­si viimeistä vuot­ta. Tal­ent­ian hal­li­tus arvioi Tal­ent­ian toimin­nan nykyti­laa kesäku­un kok­ouk­ses­sa, ja lomien jäl­keen hal­li­tus aset­taa pain­opis­teet sekä tavoit­teet kahdelle seu­raavalle vuodelle. Sil­loin tiedämme muun muas­sa sote-uud­is­tuk­sen tilanteen.

Ennen syksyn toimia halu­an kuitenkin toiv­ot­taa kaikille hyvää kesää!

Tero Ris­timä­ki