Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talentian puheen­johtaja Tero Ristimäki kommentoi yhteis­kuntaa sosiaa­li­sesta näkökul­masta. Seuraa tai pyydä kaveriksi, niin tiedät enemmän!
Facebook
Twitter

Tämän vuoden alkupuo­lisko on ollut vilkasta työmark­ki­na­pöy­dissä ja yhteis­kun­nal­li­sessa vaikut­ta­mi­sessa. Loppu­vuosi tulee jatkumaan yhtä toime­liaana.

Olen ollut tämän vuoden aikana vaikut­tunut siitä, miten aktii­visia Talentian jäsenet ovat. Olette tukeneet edunval­von­ta­työtä hyvänä rintamana ja olleet osallis­tu­massa lakkoon, miele­nil­mai­suihin ja ulosmars­seihin.

Kunta-alalla Talentia astuu neuvot­te­lu­pöytään lomien jälkeen, kun KVTES:n Sote- ja Sos-työryhmien neuvot­telut alkavat elokuussa.

Sote-työryh­mässä neuvo­tellaan sosiaali- ja tervey­den­huollon yleisistä palkkaus- ja työai­ka­jär­jes­tel­mistä. Sos-työryh­mässä puidaan sosiaa­li­huollon henki­löstön erityis­ky­sy­myksiä. Myös yksityisen sosiaa­li­pal­ve­lualan työryhmät aloit­tavat lomakauden jälkeen.

Tätä kirjoi­tet­taessa sote-ratkai­susta ei vielä ole tietoa. Koko kevään olemme tehneet sote-vaikut­ta­mista eduskun­nassa, kuten myös vaikut­taneet varhais­kas­va­tuslain ongel­ma­kohtiin. Lakien tultua olemme valmis­tau­tuneet jatkamaan jäsen­temme edunval­vontaa.

Seuraavien kahden vuoden aikana käydään seura­kun­ta­vaalit, eduskun­ta­vaalit, eurovaalit ja mahdol­li­sesti maakun­ta­vaalit. Sosiaa­lialan ammat­ti­lai­silla on paljon annet­tavaa yhteis­kun­nal­li­sessa päätök­sen­teossa. Toivonkin näkeväni mahdol­li­simman monen sosiaa­lialan ammat­ti­laisen ehdok­kaana eri vaaleissa.

Talentia tekee vaaleihin liittyvää edunval­vontaa osallis­tu­malla tarkkai­lijana kesän puolue­ko­kouksiin. Tuomme esille Talentian tavoit­teita, tapaamme minis­te­reitä, kansan­edus­tajia ja puolue­ak­tiiveja. Puolue­ko­kouk­sissa teemme sosiaa­lialaa näkyväksi ja samalla tuomme Talentiaa ja tavoit­tei­tamme tunne­tuiksi.

Syksynä Talentian liitto­val­tuusto aloittaa toimi­kau­tensa kaksi viimeistä vuotta. Talentian hallitus arvioi Talentian toiminnan nykytilaa kesäkuun kokouk­sessa, ja lomien jälkeen hallitus asettaa painopisteet sekä tavoitteet kahdelle seuraa­valle vuodelle. Silloin tiedämme muun muassa sote-uudis­tuksen tilanteen.

Ennen syksyn toimia haluan kuitenkin toivottaa kaikille hyvää kesää!

Tero Ristimäki