Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talentian puheen­joh­taja Tero Ristimäki kom­men­toi yhteis­kun­taa sosi­aa­li­sesta näkö­kul­masta. Seuraa tai pyydä kave­riksi, niin tie­dät enem­män!
Facebook
Twitter

Tämän vuo­den alku­puo­lisko on ollut vil­kasta työ­mark­ki­na­pöy­dissä ja yhteis­kun­nal­li­sessa vai­kut­ta­mi­sessa. Loppuvuosi tulee jat­ku­maan yhtä toimeliaana.

Olen ollut tämän vuo­den aikana vai­kut­tu­nut siitä, miten aktii­vi­sia Talentian jäse­net ovat. Olette tuke­neet edun­val­von­ta­työtä hyvänä rin­ta­mana ja olleet osal­lis­tu­massa lak­koon, mie­le­nil­mai­sui­hin ja ulosmarsseihin.

Kunta-alalla Talentia astuu neu­vot­te­lu­pöy­tään lomien jäl­keen, kun KVTES:n Sote- ja Sos-työ­ryh­mien neu­vot­te­lut alka­vat elokuussa.

Sote-työ­ryh­mässä neu­vo­tel­laan sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon ylei­sistä palk­kaus- ja työ­ai­ka­jär­jes­tel­mistä. Sos-työ­ryh­mässä pui­daan sosi­aa­li­huol­lon hen­ki­lös­tön eri­tyis­ky­sy­myk­siä. Myös yksi­tyi­sen sosi­aa­li­pal­ve­lua­lan työ­ryh­mät aloit­ta­vat loma­kau­den jälkeen.

Tätä kir­joi­tet­taessa sote-rat­kai­susta ei vielä ole tie­toa. Koko kevään olemme teh­neet sote-vai­kut­ta­mista edus­kun­nassa, kuten myös vai­kut­ta­neet var­hais­kas­va­tus­lain ongel­ma­koh­tiin. Lakien tul­tua olemme val­mis­tau­tu­neet jat­ka­maan jäsen­temme edunvalvontaa.

Seuraavien kah­den vuo­den aikana käy­dään seu­ra­kun­ta­vaa­lit, edus­kun­ta­vaa­lit, euro­vaa­lit ja mah­dol­li­sesti maa­kun­ta­vaa­lit. Sosiaalialan ammat­ti­lai­silla on pal­jon annet­ta­vaa yhteis­kun­nal­li­sessa pää­tök­sen­teossa. Toivonkin näke­väni mah­dol­li­sim­man monen sosiaali­alan ammat­ti­lai­sen ehdok­kaana eri vaaleissa.

Talentia tekee vaa­lei­hin liit­ty­vää edun­val­von­taa osal­lis­tu­malla tark­kai­li­jana kesän puo­lue­ko­kouk­siin. Tuomme esille Talentian tavoit­teita, tapaamme minis­te­reitä, kan­san­edus­ta­jia ja puo­lue­ak­tii­veja. Puoluekokouksissa teemme sosi­aa­lia­laa näky­väksi ja samalla tuomme Talentiaa ja tavoit­tei­tamme tunnetuiksi.

Syksynä Talentian liit­to­val­tuusto aloit­taa toi­mi­kau­tensa kaksi vii­meistä vuotta. Talentian hal­li­tus arvioi Talentian toi­min­nan nyky­ti­laa kesä­kuun kokouk­sessa, ja lomien jäl­keen hal­li­tus aset­taa pain­opis­teet sekä tavoit­teet kah­delle seu­raa­valle vuo­delle. Silloin tie­dämme muun muassa sote-uudis­tuk­sen tilanteen.

Ennen syk­syn toi­mia haluan kui­ten­kin toi­vot­taa kai­kille hyvää kesää!

Tero Ristimäki