Ministeri Sanni Grahn-Laasonen hehkutti varhaiskasvatuksen tiekarttaa Merirastin päiväkodissa 5.9. järjestetyssä tilaisuudessa, jossa juhlistettiin varhaiskasvatussuunnitelmaa.

 

Koko joukko minis­teriön ja opetus­hal­li­tuksen virka­miehiä oli kokoon­tunut helsin­ki­läiseen Merirastin päivä­kotiin kuunte­lemaan lasten laulu­leikkiä ja seuraamaan esikou­lu­laisten opetus­tuo­kioita. Myös mediaa oli kutsuttu paikalle.

Opetus­hal­li­tuksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen esitteli varhais­kas­va­tus­suun­ni­telman kolmi­por­taisen mallin, jossa valta­kun­nal­lista suunni­telmaa sovel­letaan paikka­kunta- ja päivä­ko­ti­poh­jai­sesti ja ulotetaan sitten koskemaan kutakin päivä­hoi­dossa olevaa lasta. Tavoit­teena on tasa-arvon lisää­minen.

”Stadissa on kliffaa olla snadi”

Helsingin kaupungin varhais­kas­va­tus­suun­ni­telma on kunnian­hi­moinen. ja korostaa koko kaupunkia oppimi­sym­pä­ristönä. Tavoit­teena on tasa-arvoinen, avoin ja yhtei­söl­linen Helsinki.

Lapset retkei­levät kaupun­gissa ja käyttävät hyväksi ympäröivää luontoa ja kulttuu­ri­tar­jontaa. Lapset saavat näkyä ja kuulua kaupun­gissa, lupasi varhais­kas­va­tus­johtaja Satu Järven­kallas.

Kokeilu, tekeminen, leikki­minen eli kokonais­val­tainen oppiminen on ohjenuorana toimin­nassa. Osallisuus on keskeinen arvo. Vanhemmat ja lapset otetaan mukaan suunnit­teluun ja heitä kuunnellaan. Helsinki on myös päättänyt säilyttää lapsen subjek­tii­visen oikeuden päivä­hoitoon.

Ammatti-identiteetti vaarassa

Sosiaa­lialan koulu­tus­taus­talla on toimittu lasten­tar­han­opet­tajana päivä­hoi­tolain säätä­mi­sestä lähtien. Sosiaa­li­kas­vattaja-lasten­tar­han­opet­tajat ja varhais­kas­va­tukseen erikois­tuneet sosio­nomit ovat ammatti-identi­tee­tiltään lasten­tar­han­opet­tajia.

Talentia-lehti kysyi ministeri Sanni Grahn-Laaso­selta, millaisen viestin hän haluaa lähettää sosio­no­mi­taus­tai­sille lasten­tar­han­opet­ta­jille varhais­kas­va­tuksen tiekar­tasta.  Siinähän esitetään, että varhais­kas­va­tuksen henki­lös­tö­ra­ken­netta muutetaan siten, että lasten­tar­han­opet­tajia olisivat vain kasva­tus­tieteen kandi­daatin tutkinnon suorit­taneet.

Sosionomeilla on erittäin tärkeä tehtävä varhaiskasvatuksessa nyt ja tulevaisuudessa.

− Sosio­no­meilla on erittäin tärkeä tehtävä varhais­kas­va­tuk­sessa nyt ja tulevai­suu­dessa. Uudistus merkitsee sitä, että sosio­nomien osaaminen voidaan ottaa käyttöön nykyistä paremmin. Sosio­no­meille on erityistä osaamista moniam­ma­til­li­sessa yhteis­työssä, työssä lasten ongelmien varhai­sessa tunnis­ta­mi­sessa ja yhteis­työssä perheiden kanssa, muotoili Grahn-Laasonen.

Tarken­tavan kysymyksen sosionomi­taustaisten lastentarhan­opettajien ammatti-identi­teetin viemi­sestä ministeri väisti.

− Sosio­nomit ovat olleet raken­ta­massa suoma­laista varhais­kas­va­tuksen menes­tys­ta­rinaa. Varhais­kas­va­tuksen laatua ihaillaan kansain­vä­li­sesti. Tarvit­semme enene­vässä määrin varhais­kas­va­tuksen sosio­nomien osaamista, kun varhais­kas­vatus kehittyy ja menee eteenpäin. Minis­terinä pidän harmil­lisena, että varhais­kas­va­tuksen kehit­tä­mis­työssä ammat­ti­ryhmät on asetettu vastakkain.

Ministeri vakuutti, että varhais­kas­va­tuksen sosio­nomien koulu­tus­mää­ristä huoleh­ditaan jatkos­sakin. Tulossa ei ole koulu­tus­määrien vähen­nyksiä, vaan päinvastoin.

− Tarvit­semme laatua ja osaamista. Tulevai­suutta raken­netaan moniam­ma­til­li­sesti yhdessä kaikkien kasva­tus­tieteen kandi­daattien, varhais­kas­va­tuksen sosio­nomien ja lasten­hoi­tajien kanssa.  Lasten­hoi­tajien osaamista ei tule aliar­vioida, muistutti Grahn-Laasonen.

Näiden vastausten jälkeen minis­te­rillä oli jo kiire toiseen tilai­suuteen. Talentia-lehti olisi halunnut vielä kysyä, millaisia tehtäviä varhais­kas­va­tuksen sosio­no­milla olisi lapsi­ryh­mässä, jos tehtävää ja osaamista määri­tellään sillä tavoin kuin ministeri sen teki.

Kysymättä myös jäi, miten lasten­tar­han­opet­ta­ja­pulaan vastataan tiekartan keinoin. Ministeri kyllä kertoi, että hallitus on varannut määrä­rahat siihen, että seuraavan neljän vuoden aikana yliopis­toissa koulu­tetaan 1 000 kasva­tus­tieteen kandi­daattia nykyistä enemmän.

Lue lisää Talentian varhais­kas­va­tus­ta­voit­teista.

Lue myös Talentian linjauksia.

Kristiina Koski­luoma

Päivi­tetty 30.10.2017.