Ministeri Sanni Grahn-Laasonen hehkutti varhaiskasvatuksen tiekarttaa Merirastin päiväkodissa 5.9. järjestetyssä tilaisuudessa, jossa juhlistettiin varhaiskasvatussuunnitelmaa.

 

Koko joukko minis­te­riön ja ope­tus­hal­li­tuk­sen vir­ka­mie­hiä oli kokoon­tu­nut hel­sin­ki­läi­seen Merirastin päi­vä­ko­tiin kuun­te­le­maan las­ten lau­lu­leik­kiä ja seu­raa­maan esi­kou­lu­lais­ten ope­tus­tuo­kioita. Myös mediaa oli kut­suttu paikalle.

Opetushallituksen pää­joh­taja Olli-Pekka Heinonen esit­teli var­hais­kas­va­tus­suun­ni­tel­man kol­mi­por­tai­sen mal­lin, jossa val­ta­kun­nal­lista suun­ni­tel­maa sovel­le­taan paik­ka­kunta- ja päi­vä­ko­ti­poh­jai­sesti ja ulo­te­taan sit­ten kos­ke­maan kuta­kin päi­vä­hoi­dossa ole­vaa lasta. Tavoitteena on tasa-arvon lisääminen.

”Stadissa on kliffaa olla snadi”

Helsingin kau­pun­gin var­hais­kas­va­tus­suun­ni­telma on kun­nian­hi­moi­nen. ja koros­taa koko kau­pun­kia oppi­mi­sym­pä­ris­tönä. Tavoitteena on tasa-arvoi­nen, avoin ja yhtei­söl­li­nen Helsinki.

Lapset ret­kei­le­vät kau­pun­gissa ja käyt­tä­vät hyväksi ympä­röi­vää luon­toa ja kult­tuu­ri­tar­jon­taa. Lapset saa­vat näkyä ja kuu­lua kau­pun­gissa, lupasi var­hais­kas­va­tus­joh­taja Satu Järvenkallas.

Kokeilu, teke­mi­nen, leik­ki­mi­nen eli koko­nais­val­tai­nen oppi­mi­nen on ohje­nuo­rana toi­min­nassa. Osallisuus on kes­kei­nen arvo. Vanhemmat ja lap­set ote­taan mukaan suun­nit­te­luun ja heitä kuun­nel­laan. Helsinki on myös päät­tä­nyt säi­lyt­tää lap­sen sub­jek­tii­vi­sen oikeu­den päivähoitoon.

Ammatti-identiteetti vaarassa

Sosiaalialan kou­lu­tus­taus­talla on toi­mittu las­ten­tar­han­opet­ta­jana päi­vä­hoi­to­lain sää­tä­mi­sestä läh­tien. Sosiaalikasvattaja-las­ten­tar­han­opet­ta­jat ja var­hais­kas­va­tuk­seen eri­kois­tu­neet sosio­no­mit ovat ammatti-iden­ti­tee­til­tään lastentarhanopettajia.

Talentia-lehti kysyi minis­teri Sanni Grahn-Laasoselta, mil­lai­sen vies­tin hän haluaa lähet­tää sosio­no­mi­taus­tai­sille las­ten­tar­han­opet­ta­jille var­hais­kas­va­tuk­sen tie­kar­tasta.  Siinähän esi­te­tään, että var­hais­kas­va­tuk­sen hen­ki­lös­tö­ra­ken­netta muu­te­taan siten, että las­ten­tar­han­opet­ta­jia oli­si­vat vain kas­va­tus­tie­teen kan­di­daa­tin tut­kin­non suorittaneet.

Sosionomeilla on erittäin tärkeä tehtävä varhaiskasvatuksessa nyt ja tulevaisuudessa.

− Sosionomeilla on erit­täin tär­keä teh­tävä var­hais­kas­va­tuk­sessa nyt ja tule­vai­suu­dessa. Uudistus mer­kit­see sitä, että sosio­no­mien osaa­mi­nen voi­daan ottaa käyt­töön nykyistä parem­min. Sosionomeille on eri­tyistä osaa­mista moniam­ma­til­li­sessa yhteis­työssä, työssä las­ten ongel­mien var­hai­sessa tun­nis­ta­mi­sessa ja yhteis­työssä per­hei­den kanssa, muo­toili Grahn-Laasonen.

Tarkentavan kysy­myk­sen sosio­no­mi­taus­tais­ten las­ten­tar­han­opet­ta­jien ammatti-iden­ti­tee­tin vie­mi­sestä minis­teri väisti.

− Sosionomit ovat olleet raken­ta­massa suo­ma­laista var­hais­kas­va­tuk­sen menes­tys­ta­ri­naa. Varhaiskasvatuksen laa­tua ihail­laan kan­sain­vä­li­sesti. Tarvitsemme ene­ne­vässä mää­rin var­hais­kas­va­tuk­sen sosio­no­mien osaa­mista, kun var­hais­kas­va­tus kehit­tyy ja menee eteen­päin. Ministerinä pidän har­mil­li­sena, että var­hais­kas­va­tuk­sen kehit­tä­mis­työssä ammat­ti­ryh­mät on ase­tettu vastakkain.

Ministeri vakuutti, että var­hais­kas­va­tuk­sen sosio­no­mien kou­lu­tus­mää­ristä huo­leh­di­taan jat­kos­sa­kin. Tulossa ei ole kou­lu­tus­mää­rien vähen­nyk­siä, vaan päinvastoin.

− Tarvitsemme laa­tua ja osaa­mista. Tulevaisuutta raken­ne­taan moniam­ma­til­li­sesti yhdessä kaik­kien kas­va­tus­tie­teen kan­di­daat­tien, var­hais­kas­va­tuk­sen sosio­no­mien ja las­ten­hoi­ta­jien kanssa.  Lastenhoitajien osaa­mista ei tule aliar­vioida, muis­tutti Grahn-Laasonen.

Näiden vas­taus­ten jäl­keen minis­te­rillä oli jo kiire toi­seen tilai­suu­teen. Talentia-lehti olisi halun­nut vielä kysyä, mil­lai­sia teh­tä­viä var­hais­kas­va­tuk­sen sosio­no­milla olisi lap­si­ryh­mässä, jos teh­tä­vää ja osaa­mista mää­ri­tel­lään sillä tavoin kuin minis­teri sen teki.

Kysymättä myös jäi, miten las­ten­tar­han­opet­ta­ja­pu­laan vas­ta­taan tie­kar­tan kei­noin. Ministeri kyllä ker­toi, että hal­li­tus on varan­nut mää­rä­ra­hat sii­hen, että seu­raa­van nel­jän vuo­den aikana yli­opis­toissa kou­lu­te­taan 1 000 kas­va­tus­tie­teen kan­di­daat­tia nykyistä enemmän.

Lue lisää Talentian var­hais­kas­va­tus­ta­voit­teista.

Lue myös Talentian linjauksia.

Kristiina Koskiluoma

Päivitetty 30.10.2017.