Oliko kirjallinen varoitus ylimitoitettua ja loukkasinko työnantajan direktio-oikeutta, kysyy esimiesasemassa työskentelevä jäsen.

 

 

Esimiesase­mas­sa työsken­televä jäsen antoi määräaikaise­na, alle 6 kuukaut­ta työsken­nelleelle alaiselleen luvan men­nä työno­h­jauk­seen, ja tämä päätös oli vas­toin hänen oman ylem­män esimiehen­sä ohjet­ta.

Ylem­pi esimies oli ohjeis­tanut, että määräaikaise­na työsken­televä on samas­sa ase­mas­sa tois­taisek­si työ­suh­teessa ole­van kanssa vas­ta kuu­den työkuukau­den jäl­keen. Ylem­män esimiehen mukaan tämä sään­tö kos­ki laa­jen­net­tua työno­h­jaus­ta, laa­jen­net­tua työter­veyshuoltoa, kehit­tämis- ja virk­istyspäiviä sekä pikku­joulu­ja ja työmenetelmäk­oulu­tuk­sia.

Määräaikaisen työn­tek­i­jän työno­h­jau­soikeu­den sal­limis­es­ta johtuen jäse­nen kat­sot­ti­in toim­i­neen vas­toin työ­nan­ta­jan ohjet­ta ja loukan­neen työ­nan­ta­jan lojali­teet­tia ja direk­tio-oikeut­ta. Jäsen sai kir­jal­lisen varoituk­sen.

Jäsen ker­too, että lail­lis­tet­tuna ammat­ti­henkilönä hän kat­soi velvol­lisu­udek­seen nou­dat­taa lakia ja kehit­tää alais­ten­sa osaamista sekä työhyv­in­voin­tia jär­jestämäl­lä heille kaikille tas­a­puolis­es­ti mah­dol­lisu­u­den työno­h­jauk­seen.

Tätä lainko­htaa olen nou­dat­tanut oman ammat­ti­eti­ikkani mukaises­ti koko esimiesase­mas­saoloaikani, ker­too jäsen. Asi­as­ta ei ole keskustel­tu jäse­nen kanssa kah­den kesken aiem­min eikä hän ole saanut tämänkaltai­sis­sa asiois­sa varoituk­sia tai huo­mau­tuk­sia aiem­min kuin nyt.

Keskustelkaa ensin!

Tal­ent­ian ammat­tieet­ti­nen lau­takun­ta toteaa, että myön­täessään määräaikaiselle työn­tek­i­jälle oikeu­den työno­h­jauk­seen, jäsen aset­ti esimiehenä työn­tek­i­jän yhden­ver­taiseen ase­maan suh­teessa muuhun henkilöstöön.

Onko varoitus oikea tapa korjata näkemyseroja siitä, kenellä on oikeus työnohjaukseen.

On ilmeistä, että työan­ta­jan anta­man ohjeen luonne ja sitovu­us on jäänyt epä­selväk­si ja siitä on keskustel­tu puut­teel­lis­es­ti. Lin­jauk­sen harkin­nan perusteis­sa on otet­ta­va huomioon myös tapausko­htais­es­ti se, mil­lais­es­ta laa­jen­netus­ta työno­h­jauk­ses­ta tai työno­h­jauk­ses­ta on ollut kyse. Tarkoituk­sen­mukaisu­ushark­in­taa voidaan käyt­tää siltä osin, onko määräaikaisen työn­tekijän tai sijaisen mah­dol­lista osal­lis­tua työno­h­jauk­seen kesken työno­h­jaus­pros­essin? Tämän vuok­si työno­h­jauk­sen sen het­ki­nen luonne ja tavoite tulisi olla selvil­lä niin työn­tekijöille kuin esimiehillekin.

Kos­ka kyse on ammatil­li­sista menettely­tavoista, joi­hin työno­h­jauk­sen avul­la liit­tyy työn laadun paran­t­a­mi­nen ja amma­tis­sa jak­samisen tukem­i­nen, voidaan perustel­lusti kysyä, onko esimiehelle annet­tu varoi­tus oikea tapa lähteä kor­jaa­maan työy­hteisössä näke­my­sero­ja työno­h­jau­soikeud­es­ta?

Työno­h­jauk­sen tavoit­teet ja merk­i­tys on koko työy­hteisön asia ja siihen liit­tyvät sään­nöt ja rajoituk­set on määriteltävä avoimesti ja ymmär­ret­tävästi myös yhden­ver­taisu­u­den näkökul­mas­ta.

Alpo Heikki­nen
eri­ty­isas­iantun­ti­ja
ammat­ti­jär­jestö Tal­ent­ian
ammat­tieet­ti­nen lau­takun­ta