Varhaiskasvatuksen sosionomit ovat alansa asiantuntijoita erityisosaamista vaativassa tehtävässä. Tehtävän vaativuuden pitää myös näkyä palkassa.

 

 

Tuore var­hais­kas­va­tus­laki vuo­delta 2018 loi uuden ammat­ti­kun­nan, var­hais­kas­va­tuk­sen sosio­no­mit. Ensimmäisten vaka-sosio­no­mien kou­lu­tus alkoi keväällä 2020. Vielä ei tie­detä, miten pal­jon opis­ke­li­joita vaka-sosio­no­miksi eri­kois­tu­mi­nen houkuttelee.

Tulevien vaka-sosio­no­mien toi­men­kuva ja palk­kaus ovat vielä auki. Talentia tekee jat­ku­vasti neu­vot­te­luissa työtä vaka-sosio­no­mien eteen. Juuri Talentia ajaa ammat­ti­liit­tona heille saman­ta­soista tai kor­keam­paa palk­kaa kuin var­hais­kas­va­tuk­sen opettajille.

– Vaka-sosio­no­min teh­tä­vät voi­vat olla jopa vaa­ti­vam­pia kuin var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jilla sen mukaan, mil­lai­sia tar­peita ryh­män lap­silla ja hei­dän per­heil­lään on, sanoo eri­tyis­asian­tun­tija Marjo Katajisto Talentiasta.

– Sosionomin työ var­hais­kas­va­tuk­sessa on eri­tyistä osaa­mista vaa­tiva teh­tävä, sanoo työ­mark­ki­na­la­ki­mies Tiina Kinnunen. Hän osal­lis­tuu Talentiasta kunta-alan virka- ja työ­eh­to­so­pi­muk­sen (KVTES) neu­vot­te­lui­hin JUKO:n yhtenä neuvottelijana.

Hän sanoo, että palk­ka­taso pitää saada sopi­muk­sessa sovit­tua, jotta kun­nat eivät omin päin mää­rää palk­koja. Tulevien vaka-sosio­no­mien tulee opin­toja vali­tes­saan tie­tää, mil­lai­seen teh­tä­vään ja millä palk­ka­ta­solla he ovat kouluttautumassa.

– Sopimuksessa pitää tun­nis­taa var­hais­kas­va­tuk­sen sosio­no­mien osaa­mi­sen taso, ja sen pitää näkyä myös pal­kassa, Kinnunen sanoo.

Vaka-sosionomin tehtävät voivat olla jopa vaativampia kuin varhaiskasvatuksen opettajilla.

Lain mukaan var­hais­kas­va­tuk­sen sosio­no­mien pää­teh­tävä on toi­mia ryh­missä ja osal­lis­tua lap­sen kas­va­tuk­seen ja ope­tuk­seen. Samalla voi­daan hyö­dyn­tää sosio­no­min eri­tyis­osaa­mista. Kun sosio­nomi tun­tee lap­set ja per­heet sekä nii­den tar­peet, hän voi ohjata per­heitä pal­ve­lui­hin. Sosionomi myös tukee lap­sen vuo­ro­vai­ku­tusta ja osal­li­suutta ja nii­den vahvistamista.

– Viime aikana on nous­sut esiin myös syr­jäy­ty­mi­sen ja kiusaa­mi­sen ehkäisy, Katajisto kertoo.

Pilottikokeilut käynnissä

Vaka-sosio­no­mien työn­ku­vaa kehi­te­tään pilo­teissa maan eri puo­lilla. Kuopio palk­kasi seit­se­män sosio­no­mia eri var­hais­kas­va­tusa­lueille rahoi­tuk­sella, jotka on tar­koi­tettu tasaa­maan koro­nan vaikutuksia.

Satu Halonen on työs­ken­nel­lyt pilo­tissa loka­kuusta lähtien.

– Kierrän ryh­missä vii­kon ker­ral­laan. Olen ryh­män yli­mää­räi­nen ammat­ti­lai­nen. Minua ei las­keta mukaan hen­ki­lö­mi­toi­tuk­seen, hän kertoo.

Pilottia var­ten laa­dit­tua toi­men­ku­vaa ei voi siksi ver­rata tule­vien vaka-sosio­no­mien työ­hön, Halonen pai­not­taa. Vaka-sosio­no­mit las­ke­taan henkilömitoitukseen.

– Toimenkuvani on hyvin laaja. Toimin ikään kuin kuraat­to­rina. Työhön kuu­luu las­ten hyvin­voin­nin seu­raa­mi­nen, van­hem­muu­den tuke­mi­nen ja pal­ve­lui­hin ohjaaminen.

– Olin aluksi mukana, kun lasta tuo­daan ja hae­taan. Vanhemmat oppi­vat, että päi­vä­ko­dissa on myös täl­lai­nen hen­kilö. Meillä näkee myös lap­puja, joissa ker­ro­taan pilo­tista. Lisäksi päi­vä­ko­din joh­taja on teh­nyt pal­ve­lua tutuksi perheille.

Pilotti on todis­ta­nut, että sosio­no­mille riit­tää pal­jon työtä var­hais­kas­va­tuk­sessa, Satu Halonen sanoo.

– Minulla on 7–8 asia­kas­pa­la­ve­ria vii­kossa. Osallistun vasu-kes­kus­te­lui­hin, kun siitä on per­heelle hyö­tyä. Olen myös tii­vis­tä­nyt sosi­aa­li­huol­lon ja var­hais­kas­va­tuk­sen yhteistyötä.

Talentia kat­soo, ettei var­hais­kas­va­tuk­sen sosio­no­min teh­tä­viin kuulu hoi­don- ja huo­len­pi­don teh­tä­vät, sillä var­hais­kas­va­tuk­sen sosio­no­min tut­kinto ei sisällä näitä opin­toja eikä anna val­miuk­sia toi­mia tässä tehtävässä.

Jaana Laitinen