Opetus- ja kulttuuriministeriön tilaaman varhaiskasvatuksen tiekartan linjaus varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteesta on saanut täystyrmäyksen sosionomi- ja sosiaalikasvattajataustaisilta lastentarhanopettajilta sekä ammattijärjestö Talentiasta.

 

Opetus­- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriön kesäkuun alussa julkai­se­massa varhais­kas­va­tuksen tiekart­ta­ra­por­tissa esitetään, että päivä­kotien hoito­, kasvatus-­ ja opetus­hen­ki­löstö koostuu päivä­kotien johta­jista, varhais­kas­va­tuksen erityi­so­pet­ta­jista, varhais­kas­va­tuksen opetta­jista, varhais­kas­va­tuksen sosio­no­meista ja lasten­hoi­ta­jista.

Lapsi­ryh­missä toimivia hoito-­ ja kasva­tus­hen­ki­löstö jakaan­tuisi raportin mukaan siten, että vähintään 40 prosenttia henki­lös­töstä on varhais­kas­va­tuksen opettajia ja enintään 60 prosenttia henki­lös­töstä on joko varhais­kas­va­tuksen sosio­nomeja tai lasten­hoi­tajia.

Ammat­ti­jär­jestö Talentia on tyyty­mätön raportin henki­lös­tö­lin­jaukseen, joka väheksyy sosionomi­ ja sosiaa­li­kas­vat­ta­ja­taus­taisten lastentarhan­opettajien osaamista ja vähentää heidän työpaik­kojaan varhais­kas­va­tuk­sessa.

Varhaiskasvatuksessa ei pärjätä ilman sosionomitaustaisia opettajia.

Tiekartta on laadittu osin puutteel­lisin ja vanhen­tunein tiedoin, todetaan Talen­tiasta. Kolmi­hen­kinen ryhmä ei ole pereh­tynyt siihen, millaista varhais­kas­va­tus­kou­lu­tusta sosio­nomin tutkintoon sisältyy tällä hetkellä. Rapor­tista ei liioin ilmene, että siinä olisi hyödyn­netty ammat­ti­kor­kea­kou­lujen varhais­kas­va­tuksen koulut­tajien asian­tun­te­musta. Tiekartan laati­joista puuttuu myös ammat­ti­kor­kea­kou­lujen asian­tun­ti­jae­dustus.

− Varhais­kas­va­tuk­sessa ei pärjätä ilman sosio­no­mi­taus­taisia opettajia, sanoo Talentian puheen­johtaja Tero Ristimäki.

Suurin osa pätevistä lasten­tar­han­opet­ta­jista on sosio­nomeja. Varhais­kas­va­tuksen työvoi­mapula uhkaa pahentua entisestään, jos opetus-­ ja kulttuu­ri­mi­nis­teriön tilaaman varhais­kas­va­tus­ra­portin toimen­pide­-ehdotuksia päätetään noudattaa.

− On selvää, että varhais­kas­va­tusta on kehitettävä ja henki­lös­tössä tulee lisätä korkea­-asteen koulu­tuksen suorit­ta­neiden määrää. Tulevai­suutta on kuitenkin kehitettävä yhdessä kaikkien varhais­kas­va­tusa­lalla työsken­te­levien ammat­ti­laisten yhteis­työnä ja luotta­muksen ilmapii­rissä.

Talentia on jo keskus­tellut raportin puutteista sen laati­joiden kanssa.

− Teemme kaikkemme, jotta rapor­tissa esitetyt uhat sosionomi­lastentarhanopettajien aseman heiken­ty­mi­selle eivät toteudu. Ehdotukset sosio­nomien asemasta huoles­tut­tavat Talentian lisäksi ammat­ti­kor­kea­kouluja ja kuntia, ja teemme näiden tahojen kanssa yhteis­työtä.

Allekirjoita adressi

Keskelle lomakautta julkaistu varhais­kas­va­tuksen tiekartta herätti sosionomi (AMK)­ ja sosiaa­li­kas­vat­ta­ja­tut­kinnot suorit­taneet lasten­tar­han­opet­tajat välit­tö­mästi vastus­tamaan tiekartan henki­lös­tö­lin­jauksia. Linjauk­sesta huoles­tuneet löysivät toisensa nopeasti sosiaa­lisen median ryhmissä.

On lasten etu, että eri koulutustaustaiset opettajat työskentelevät yhdessä.

Yksi vasta­toi­mista on adressit.com-­palvelussa avattu adressi, jonka voi käydä allekir­joit­ta­massa. Adressin avasi turku­laisen yksityisen päivä­kodin johtaja, sosionomi ja YAMK­-opiskelija Laura Mälkönen kolmen muun aktiivin kanssa.

Adres­sissa vastus­tetaan suunni­telmia viedä sosio­no­meilta mahdol­lisuus työsken­nellä lasten­tar­han­opet­tajina ja perään­kuu­lu­tetaan yhteis­työtä vastak­kai­na­set­telun sijasta. Elokuun puoli­vä­lissä adres­sissa oli lähes 6 000 allekir­joi­tusta. Tavoite on 10 000.

− Tiekartan henki­lös­tö­lin­jaukset eivät näytä hyviltä. Yhdeltä varhais­kas­va­tuksen ammat­ti­ryh­mältä halutaan viedä heidän oikeu­tensa työsken­nellä ammatissaan. On lasten etu, että eri koulu­tus­taus­taiset opettajat työsken­te­levät yhdessä, jolloin he voivat tukea lasta kokonais­valtaisesti hänen elämän­ti­lan­teessaan, sanoo Mälkönen.

Mälkönen kumppa­neineen on kutsuttu Opetus­hal­li­tukseen keskus­te­lemaan tiekartan linjauk­sista.

− Mielestäni varhais­kas­va­tusta on kehitettävä yhteis­työssä kaikkien varhais­kas­va­tuk­sessa työsken­te­levien ammat­ti­ryhmien kesken ja keskittyä todel­lisiin kehit­tä­misen haasteisiin.

Laura Mälkönen toimi aktii­vi­sesti päivä­kotien ryhmä­ko­kojen kasvat­ta­mista vastus­ta­vassa Vain kaksi kättä ­liikkeessä.

− Ryhmä­ko­kojen kasvat­ta­minen heikensi varhais­kas­va­tuksen laatua, ja se on tämän hetken todel­lisia ongelmia ratkais­ta­vaksi. Meillä tulisi myös valmis­tautua varhais­kas­va­tuslain toisen vaiheen valmis­teluun. Uusi varhais­kas­va­tus­suun­ni­telma on hyvä ja korostaa moniam­ma­til­li­suutta. Nyt pitäisi keskittyä sen käyttöö­not­ta­miseen.

− Työssäni päivä­kodin johtajana olen todennut, että paras henki­lös­tö­ra­kenne ryhmiin on tiimi, missä on sosionomi (AMK) lasten­tar­han­opettaja ja kasva­tus­tie­teiden kandi­daatti lasten­tar­han­opettaja sekä lasten­hoitaja.

− Sosio­nomien vahvuus on muun muassa perheiden kohtaa­mi­sessa ja työsken­te­lyssä vanhempien kanssa, kun he samalla he ovat erittäin päteviä opettajia. Kasva­tus­tie­teiden kandi­daa­teilla on omia vahvuuksia, kuten didak­tiikan osaaminen. Yhdessä voimme antaa parasta opetusta, kasva­tusta ja hoitoa.

Helena Jaakkola

 

Varhaiskasvatuksen tiekartta

  • Varhais­kas­va­tuksen kehit­tä­misen tiekartta vuosille 2017 – 2030 on opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriön tilaama raportti.
  • Rapor­tissa kuvattiin linjauksia, joilla varhais­kas­va­tuksen osallis­tu­mi­sas­tetta voidaan nostaa, millaista osaamista varhais­kas­va­tuk­sessa tarvitaan, mitkä ovat koulu­tuksen kehit­tä­mis­tarpeet ja päivä­kodin henki­lös­tö­ra­kenne.
  • Raportin laati kolmi­hen­kinen ryhmä, jonka jäsenet ovat Tampereen yliopiston kasva­tus­tie­teiden professori Kirsti Karila, Palkan­saajien tutki­mus­lai­toksen tutki­mus­johtaja Tuomas Kosonen ja varhais­kas­va­tus­johtaja Satu Järven­kallas.