Opetus- ja kulttuuriministeriön tilaaman varhaiskasvatuksen tiekartan linjaus varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteesta on saanut täystyrmäyksen sosionomi- ja sosiaalikasvattajataustaisilta lastentarhanopettajilta sekä ammattijärjestö Talentiasta.

 

Opetus­- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön kesä­kuun alussa jul­kai­se­massa var­hais­kas­va­tuk­sen tie­kart­ta­ra­por­tissa esi­te­tään, että päi­vä­ko­tien hoito­, kas­va­tus-­ ja ope­tus­hen­ki­löstö koos­tuu päi­vä­ko­tien joh­ta­jista, var­hais­kas­va­tuk­sen eri­tyi­so­pet­ta­jista, var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jista, var­hais­kas­va­tuk­sen sosio­no­meista ja lastenhoitajista.

Lapsiryhmissä toi­mi­via hoito-­ ja kas­va­tus­hen­ki­löstö jakaan­tuisi rapor­tin mukaan siten, että vähin­tään 40 pro­sent­tia hen­ki­lös­töstä on var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jia ja enin­tään 60 pro­sent­tia hen­ki­lös­töstä on joko var­hais­kas­va­tuk­sen sosio­no­meja tai lastenhoitajia.

Ammattijärjestö Talentia on tyy­ty­mä­tön rapor­tin hen­ki­lös­tö­lin­jauk­seen, joka vähek­syy sosionomi­ ja sosi­aa­li­kas­vat­ta­ja­taus­tais­ten las­ten­tar­han­opet­ta­jien osaa­mista ja vähen­tää hei­dän työ­paik­ko­jaan varhaiskasvatuksessa.

Varhaiskasvatuksessa ei pärjätä ilman sosionomitaustaisia opettajia.

Tiekartta on laa­dittu osin puut­teel­li­sin ja van­hen­tu­nein tie­doin, tode­taan Talentiasta. Kolmihenkinen ryhmä ei ole pereh­ty­nyt sii­hen, mil­laista var­hais­kas­va­tus­kou­lu­tusta sosio­no­min tut­kin­toon sisäl­tyy tällä het­kellä. Raportista ei lii­oin ilmene, että siinä olisi hyö­dyn­netty ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen var­hais­kas­va­tuk­sen kou­lut­ta­jien asian­tun­te­musta. Tiekartan laa­ti­joista puut­tuu myös ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen asiantuntijaedustus.

− Varhaiskasvatuksessa ei pär­jätä ilman sosio­no­mi­taus­tai­sia opet­ta­jia, sanoo Talentian puheen­joh­taja Tero Ristimäki.

Suurin osa päte­vistä las­ten­tar­han­opet­ta­jista on sosio­no­meja. Varhaiskasvatuksen työ­voi­ma­pula uhkaa pahen­tua enti­ses­tään, jos ope­tus-­ ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön tilaa­man var­hais­kas­va­tus­ra­por­tin toi­men­pi­de­-ehdo­tuk­sia pää­te­tään noudattaa.

− On sel­vää, että var­hais­kas­va­tusta on kehi­tet­tävä ja hen­ki­lös­tössä tulee lisätä kor­kea­-asteen kou­lu­tuk­sen suo­rit­ta­nei­den mää­rää. Tulevaisuutta on kui­ten­kin kehi­tet­tävä yhdessä kaik­kien var­hais­kas­va­tusa­lalla työs­ken­te­le­vien ammat­ti­lais­ten yhteis­työnä ja luot­ta­muk­sen ilmapiirissä.

Talentia on jo kes­kus­tel­lut rapor­tin puut­teista sen laa­ti­joi­den kanssa.

− Teemme kaik­kemme, jotta rapor­tissa esi­te­tyt uhat sosionomi­lastentarhanopettajien ase­man hei­ken­ty­mi­selle eivät toteudu. Ehdotukset sosio­no­mien ase­masta huo­les­tut­ta­vat Talentian lisäksi ammat­ti­kor­kea­kou­luja ja kun­tia, ja teemme näi­den taho­jen kanssa yhteistyötä.

Allekirjoita adressi

Keskelle loma­kautta jul­kaistu var­hais­kas­va­tuk­sen tie­kartta herätti sosio­nomi (AMK)­ ja sosi­aa­li­kas­vat­ta­ja­tut­kin­not suo­rit­ta­neet las­ten­tar­han­opet­ta­jat välit­tö­mästi vas­tus­ta­maan tie­kar­tan hen­ki­lös­tö­lin­jauk­sia. Linjauksesta huo­les­tu­neet löy­si­vät toi­sensa nopeasti sosi­aa­li­sen median ryhmissä.

On lasten etu, että eri koulutustaustaiset opettajat työskentelevät yhdessä.

Yksi vas­ta­toi­mista on adressit.com-­palvelussa avattu adressi, jonka voi käydä alle­kir­joit­ta­massa. Adressin avasi tur­ku­lai­sen yksi­tyi­sen päi­vä­ko­din joh­taja, sosio­nomi ja YAMK­-opis­ke­lija Laura Mälkönen kol­men muun aktii­vin kanssa.

Adressissa vas­tus­te­taan suun­ni­tel­mia viedä sosio­no­meilta mah­dol­li­suus työs­ken­nellä las­ten­tar­han­opet­ta­jina ja perään­kuu­lu­te­taan yhteis­työtä vas­tak­kai­na­set­te­lun sijasta. Elokuun puo­li­vä­lissä adres­sissa oli lähes 6 000 alle­kir­joi­tusta. Tavoite on 10 000.

− Tiekartan hen­ki­lös­tö­lin­jauk­set eivät näytä hyviltä. Yhdeltä var­hais­kas­va­tuk­sen ammat­ti­ryh­mältä halu­taan viedä hei­dän oikeu­tensa työs­ken­nellä amma­tis­saan. On las­ten etu, että eri kou­lu­tus­taus­tai­set opet­ta­jat työs­ken­te­le­vät yhdessä, jol­loin he voi­vat tukea lasta kokonais­valtaisesti hänen elä­män­ti­lan­tees­saan, sanoo Mälkönen.

Mälkönen kump­pa­nei­neen on kut­suttu Opetushallitukseen kes­kus­te­le­maan tie­kar­tan linjauksista.

− Mielestäni var­hais­kas­va­tusta on kehi­tet­tävä yhteis­työssä kaik­kien var­hais­kas­va­tuk­sessa työs­ken­te­le­vien ammat­ti­ryh­mien kes­ken ja kes­kit­tyä todel­li­siin kehit­tä­mi­sen haasteisiin.

Laura Mälkönen toimi aktii­vi­sesti päi­vä­ko­tien ryh­mä­ko­ko­jen kas­vat­ta­mista vas­tus­ta­vassa Vain kaksi kättä liikkeessä.

− Ryhmäkokojen kas­vat­ta­mi­nen hei­kensi var­hais­kas­va­tuk­sen laa­tua, ja se on tämän het­ken todel­li­sia ongel­mia rat­kais­ta­vaksi. Meillä tulisi myös val­mis­tau­tua var­hais­kas­va­tus­lain toi­sen vai­heen val­mis­te­luun. Uusi var­hais­kas­va­tus­suun­ni­telma on hyvä ja koros­taa moniam­ma­til­li­suutta. Nyt pitäisi kes­kit­tyä sen käyttöönottamiseen.

− Työssäni päi­vä­ko­din joh­ta­jana olen toden­nut, että paras hen­ki­lös­tö­ra­kenne ryh­miin on tiimi, missä on sosio­nomi (AMK) las­ten­tar­han­opet­taja ja kas­va­tus­tie­tei­den kan­di­daatti las­ten­tar­han­opet­taja sekä lastenhoitaja.

− Sosionomien vah­vuus on muun muassa per­hei­den koh­taa­mi­sessa ja työs­ken­te­lyssä van­hem­pien kanssa, kun he samalla he ovat erit­täin päte­viä opet­ta­jia. Kasvatustieteiden kan­di­daa­teilla on omia vah­vuuk­sia, kuten didak­tii­kan osaa­mi­nen. Yhdessä voimme antaa parasta ope­tusta, kas­va­tusta ja hoitoa.

Helena Jaakkola

 

Varhaiskasvatuksen tiekartta

  • Varhaiskasvatuksen kehit­tä­mi­sen tie­kartta vuo­sille 2017–2030 on ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön tilaama raportti.
  • Raportissa kuvat­tiin lin­jauk­sia, joilla var­hais­kas­va­tuk­sen osal­lis­tu­mi­sas­tetta voi­daan nos­taa, mil­laista osaa­mista var­hais­kas­va­tuk­sessa tar­vi­taan, mitkä ovat kou­lu­tuk­sen kehit­tä­mis­tar­peet ja päi­vä­ko­din henkilöstörakenne.
  • Raportin laati kol­mi­hen­ki­nen ryhmä, jonka jäse­net ovat Tampereen yli­opis­ton kas­va­tus­tie­tei­den pro­fes­sori Kirsti Karila, Palkansaajien tut­ki­mus­lai­tok­sen tut­ki­mus­joh­taja Tuomas Kosonen ja var­hais­kas­va­tus­joh­taja Satu Järvenkallas.