Montako lasta päiväkotiryhmässä saa olla? Entä montako varhaiskasvatuksen ammattilaista on riittävä määrä ryhmässä?

 

 

Elokuussa tuli voi­maan uusia tar­ken­nuk­sia var­hais­kas­va­tuk­sen asia­kas­mi­toi­tuk­seen. Lasten ja hen­ki­lös­tön väli­nen suh­de­luku on yksi kes­kei­nen var­hais­kas­va­tuk­sen laa­dun osatekijä.

Montako lasta saa sit­ten olla ryh­mässä? Päiväkodissa saa olla yhtä kas­vat­ta­jaa koh­den seit­se­män yli kol­me­vuo­tiasta. Suhdeluku kos­kee päi­vä­ko­dissa yli viisi tun­tia päi­vässä viet­tä­viä lap­sia. Lisäksi yhdessä päi­vä­ko­din ryh­mässä saa olla kor­kein­taan kol­mea kas­vat­ta­jaa vas­taa­vaa mää­rää lapsia.

  • Alle 3‑vuotiaiden ryhmä: kor­kein­taan 12 lasta. (4 lasta / 1 varhaiskasvattaja)
  • Yli 3‑vuotiaiden ryhmä: kor­kein­taan 21 lasta. (7 lasta / 1 varhaiskasvattaja)
  • Yli 3‑vuotiaiden osa­päi­vä­hoito: kor­kein­taan 13 lasta / 1 varhaiskasvattaja

Mitoitukseen las­ke­taan mukaan var­hais­kas­va­tus­lain 26–28 §:n mukai­nen hen­ki­löstö, eli var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jat, var­hais­kas­va­tuk­sen sosio­no­mit ja las­ten­hoi­ta­jat. Siihen eivät siis kuulu esim. avustajat.

Jos ryh­mässä on eri­tyistä tukea tar­vit­seva lapsi, tämä tulee huo­mioida hoito- ja kas­va­tus­teh­tä­viin osal­lis­tu­vien hen­ki­löi­den luku­mää­rässä ja ryh­mä­koossa, jol­lei hänellä ole omaa avustajaa.

Poissaoloihin varauduttava

Henkilöstömitoituksesta ei voi poi­keta enää sai­ras­lo­man tai muun väliai­kai­sen pois­sao­lon vuoksi, kun var­hais­kas­va­tus­lain muu­tos (36 §) astui voi­maan 1.8.2021.

Laissa sää­de­tyistä suh­de­lu­vuista ei saa poi­keta pois­sao­loissa, joi­hin tulee varau­tua etu­kä­teen riit­tä­villä hen­ki­lös­tö­re­surs­seilla. Tällaisia pois­sao­loja ovat vaik­kapa hen­ki­lös­tön kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­mi­nen työ­päi­vän aikana, vuo­si­lo­mat ja hen­ki­lös­tön lomaut­ta­mi­nen. Poikkeaminen ei ole sal­lit­tua myös­kään hen­ki­lös­tön sai­ras­tu­mi­sesta joh­tu­vien pois­sao­lo­jen vuoksi.

Päiväkodissa tulee olla suun­ni­tel­mal­li­sesti riit­tävä määrä hen­ki­lös­töä, joka var­mis­taa las­ten oikeu­det var­hais­kas­va­tus­suun­ni­tel­man mukai­seen var­hais­kas­va­tuk­seen. Riittävän hen­ki­lös­tön on oltava pai­kalla koko päi­vän ja koko työ­vii­kon ajan. Henkilöstön äkil­li­siin ja yllät­tä­viin pois­sao­lo­ti­lan­tei­siin on varau­dut­tava mm. sijai­suus­jär­jes­te­lyin niin, ettei lain edel­lyt­tämä mitoi­tus vaarannu.

Poikkeamista ilmoitettava

Jos päi­vä­ko­din ryh­mä­koko ylit­tyy tai asia­kas­mi­toi­tus alit­tuu, niin asiasta on teh­tävä kir­jal­li­nen ilmoi­tus oma­val­von­ta­suun­ni­tel­man mukai­sesti esim. esi­hen­ki­lölle. Jos tämä ei johda muu­tok­siin, tieto epä­koh­dasta tulee viedä muulla tavoin eteen­päin. Myös ilmoi­tuk­sen saa­neen esi­hen­ki­lön on vie­tävä tieto eteen­päin, jos asiaa ei saada korjattua.

Jos tun­tuu vai­kealta edis­tää asiaa esi­hen­ki­lön tai päi­vä­ko­din joh­don kautta, voi ilmoi­tuk­sen tehdä suo­raan kun­nan var­hais­kas­va­tuk­sesta vas­taa­valle viran­hal­ti­jalle ja/tai alue­hal­lin­to­vi­ras­toon. Varhaiskasvatuksen ilmoi­tus­vel­vol­li­suus poik­keaa tältä osin sosi­aa­li­huol­lon ilmoitusvelvollisuudesta.

Käytännön tilan­teissa monissa ryh­missä on eri ikäi­siä ja eri aikoina läsnä ole­via lap­sia. Sopivan lap­si­mää­rän voit las­kea Kuntaliiton las­ku­rilla. bit.ly/3jq76xN  

Esimerkkejä ryhmien koosta

Esimerkit ovat päi­vä­ko­ti­koh­tai­sia, ja las­ken­nal­li­sissa lap­sissa ei ole huo­mioitu mah­dol­li­sia lap­sen tuen tarpeita.

Lapset: 10 alle 3‑vuotiasta
Henkilöstön määrä: 2 koko­päi­väistä ja 1 puo­li­päi­väi­nen kasvatus‑, ope­tus- ja hoi­to­teh­tä­vissä oleva henkilö
Käyttöaste: 100 %

Lapset: 13 koko­päi­väistä yli 3‑vuotiasta, 4 osa­päi­väistä yli 3‑vuotiasta ja 5 koko­päi­väistä esikoululaista
Henkilöstön määrä: 3 koko­päi­väistä kasvatus‑, ope­tus- ja hoi­to­teh­tä­vissä ole­vaa henkilöä
Käyttöaste: 95,95 %

Lapset: 6 alle 3‑vuotiasta, 10 yli 3‑vuotiaita ja 5 puo­li­päi­väistä esikoululaista
Henkilöstön määrä: 3 koko­päi­väistä kasvatus‑, ope­tus- ja hoi­to­teh­tä­vissä ole­vaa henkilöä
Käyttöaste: ylit­tyy, 110,43 %

 

Minna Jerrman