Yksityisen varhaiskasvatuksen omavalvontasuunnitelman tekoon tuli tammikuussa muutoksia, kun Valviran määräys astui voimaan.

 

 

Suurin ero aiem­paan on, että var­hais­kas­va­tuk­sella on nyt oma oma­val­von­ta­mää­räys ja sitä tuke­vaa mate­ri­aa­lia. Valvira on tuot­ta­nut var­hais­kas­va­tuk­sen oma­val­von­taan ohjeen ja loma­ke­poh­jan, kun vielä viime vuonna käy­tössä oli­vat sosi­aa­li­pal­ve­luille tar­koi­te­tut asiakirjat.

– Tässä omassa asia­kir­ja­ni­pussa pys­tyimme parem­min huo­mioi­maan var­hais­kas­va­tuk­sen eri­tyis­piir­teet ja ‑tar­peet, ker­too yli­tar­kas­taja Satu Räsänen Valvirasta.

Omavalvonta on riskien hallintaa

Perusperiaatteet oma­val­von­nassa eivät kui­ten­kaan ole muut­tu­neet, muis­tut­taa Räsänen. Yksityisellä pal­ve­lun­tuot­ta­jalla on laki­sää­tei­nen vel­vol­li­suus laa­tia kir­jal­li­nen oma­val­von­ta­suun­ni­telma. Omavalvonnalla var­mis­te­taan, että kaikki työn­te­ki­jät toi­mi­vat yhtei­sesti sovit­tu­jen käy­tän­tö­jen mukaisesti.

Omavalvontasuunnitelmassa kuva­taan var­hais­kas­va­tuk­sen asia­kas­tur­val­li­suu­den ja laa­dun var­mis­ta­mi­seksi suun­ni­tel­lut menet­te­ly­ta­vat. Siinä ote­taan huo­mioon pai­kal­li­set eri­tyis­piir­teet, mah­dol­li­set peda­go­gi­set pai­no­tuk­set, las­ten tar­peet sekä var­hais­kas­va­tusta kos­ke­van arvioin­ti­tie­don ja kehit­tä­mis­työn tulok­set. Henkilöstö osal­lis­tuu laatu- ja tur­val­li­suus­ta­son sekä ris­kien arvioin­tiin, oma­val­von­ta­suun­ni­tel­man laa­ti­mi­seen ja tur­val­li­suutta paran­ta­vien toi­men­pi­tei­den toteuttamiseen.

Omavalvonta on eri­lais­ten ris­kien hal­lin­taa. Riskienhallinta edel­lyt­tää, että työyh­tei­sössä on avoin ja tur­val­li­nen kes­kus­te­luil­ma­piiri, jossa hen­ki­löstö sekä lap­set ja hei­dän huol­ta­jansa uskal­ta­vat tuoda esille laa­dun ja tur­val­li­suu­den epä­koh­tia. Omavalvonnan toteu­tu­mista on seu­rat­tava ja oma­val­von­ta­suun­ni­tel­man ajan­ta­sai­suus on tar­kis­tet­tava sään­nöl­li­sesti. Vastuu paran­nuk­sista on palveluntuottajalla.

– Uskoisin, että tämä var­hais­kas­va­tuk­sen oma ohjeis­tus hiu­kan hel­pot­taa pal­ve­lun­tuot­ta­jia laa­ti­maan oma­val­von­ta­suun­ni­tel­man ja myös käy­tän­nössä toteut­ta­maan sitä, Räsänen sanoo.

Tavoitteena parantaa turvallisuutta ja laatua

Mitä uudis­tus sit­ten tar­koit­taa var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jan ja ammat­ti­lai­sen kannalta?

– Nyt kun alalle on laa­dittu oma sosi­aa­li­pal­ve­luista ero­tettu oma­val­von­ta­mää­räys, niin uskon ja toi­von, että jokai­sen var­hais­kas­va­tuk­sen työn­te­ki­jän on hel­pompi osal­lis­tua oma­val­von­ta­suun­ni­tel­man val­mis­te­luun ja myös nou­dat­taa ja sitou­tua siihen.

– Tavoite on, että tur­val­li­suus ja laatu var­hais­kas­va­tuk­sessa para­ne­vat. Nämä puo­les­taan lisää­vät työ­hy­vin­voin­tia ja työ­tyy­ty­väi­syyttä. Toivottavasti tämä uusi ohjeis­tus vauh­dit­taa tätä kehit­tä­mi­sen kehää ja paran­taa mah­dol­li­suutta tar­jota hyvää var­hais­kas­va­tusta, toteaa Räsänen.

Minna Jerrman