Mit√§ asioita Talentia ajaa juuri nyt varhaiskasvatusalalla?

 

 

Talen¬≠tia tekee kaik¬≠kensa, jotta var¬≠hais¬≠kas¬≠va¬≠tusa¬≠lan j√§sen¬≠ten pal¬≠kat saa¬≠daan ty√∂n vaa¬≠ti¬≠vuutta vas¬≠taa¬≠valle tasolle. Talentia on mukana kev√§√§n ty√∂ehtosopimusneuvotteluissa.

Talentia neu¬≠vot¬≠te¬≠lee yksi¬≠tyi¬≠sen sosi¬≠aa¬≠li¬≠pal¬≠ve¬≠lua¬≠lan ty√∂¬≠eh¬≠to¬≠so¬≠pi¬≠musta, jota sovel¬≠le¬≠taan yksi¬≠tyis¬≠sek¬≠to¬≠rin var¬≠hais¬≠kas¬≠va¬≠tuk¬≠sen opet¬≠ta¬≠jiin ja var¬≠hais¬≠kas¬≠va¬≠tuk¬≠sen sosio¬≠no¬≠mei¬≠hin. Kunta-alan var¬≠hais¬≠kas¬≠va¬≠tuk¬≠sen sosio¬≠no¬≠mien pal¬≠kasta ja muista ty√∂¬≠eh¬≠to¬≠so¬≠pi¬≠mus¬≠asioista neu¬≠vo¬≠tel¬≠laan ty√∂¬≠ryh¬≠miss√§. Julkisalojen kou¬≠lu¬≠tet¬≠tu¬≠jen neu¬≠vot¬≠te¬≠lu¬≠j√§r¬≠jest√∂ JUKOlla on ty√∂¬≠ryh¬≠miss√§ kaksi neu¬≠vot¬≠te¬≠li¬≠jaa, joista toi¬≠nen on Talentiasta.

Toinen Talentialle tär­keistä tee­moista on työ­hy­vin­vointi. Varhaiskasvatuksen työ­hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­sessä on oleel­lista, että jokai­sen työn­te­ki­jän osaa­mi­nen ja vah­vuu­det tun­nis­te­taan työyh­tei­sössä. Perustehtävä on sel­keä ja työ­määrä on hal­lit­ta­vissa. Työhyvinvoinnin edis­tä­mi­seen on luotu toi­mi­vat raken­teet ja toimintatavat.

Mitä työehtosopimustavoitteita Talentialla on kuntasektorin varhaiskasvatuksen sosionomille?

Varhaiskasvatuksen sosio­nomi on kor­kea­kou­lu­tettu sosi­aa­li­pe­da­go­gii­kan asian­tun­tija, jonka eri­tyis­osaa­mi­sen ja teh­tä­vän vaa­ti­vuu­den tulee näkyä palkassa.

Talentian tavoit­teena on, että var­hais­kas­va­tuk­sen sosio­no­milla on oma palk­ka­hin­noit­te­lu­kohta, joka sijoit­tuu var­hais­kas­va­tuk­sen pal­ve­luoh­jaa­jien ja per­he­päi­vä­hoi­don ohjaa­jien sekä var­hais­kas­va­tuk­sen kas­va­tus­teh­tä­vien väliin.

P√§√§t√∂kset kun¬≠ta¬≠sek¬≠to¬≠rin var¬≠hais¬≠kas¬≠va¬≠tuk¬≠sen sosio¬≠no¬≠min pal¬≠kasta ja muista ty√∂¬≠eh¬≠to¬≠so¬≠pi¬≠muk¬≠sen yksi¬≠tyis¬≠koh¬≠dista kir¬≠ja¬≠taan KVTES:n liit¬≠tee¬≠seen 5.

Yksi Talentian tes-tavoit­teista on, että liit­tee­seen lisä­tään var­hais­kas­va­tuk­sen sosio­no­mille annet­tava riit­tävä monia­lai­nen yhteis­työ­aika. Tällä tar­koi­te­taan työ­ai­kaa, jol­loin var­hais­kas­va­tuk­sen sosio­nomi tekee yhteis­työtä mui­den pal­ve­lui­den, kuten sosi­aali- ja ter­veys­pal­ve­lui­den, sekä per­hei­den kanssa. Tehtävä pai­not­tuu vah­vasti suun­nit­te­luun, arvioin­tiin ja yhteis­työ­hön, joten teh­tä­vä­ko­ko­nai­suus edel­lyt­tää työ­ai­kaa lap­si­ryh­män ulko­puo­lella. Monialainen yhteis­työ­aika perus­tuu varhaiskasvatuslakiin.

Mitä varhaiskasvatuksen opettajan ammatillisia asioita Talentia edistää?

Talentia on sosio­no­mi­taus­tais­ten var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jien puo­lella. On tär­keää, että var­hais­kas­va­tuk­sessa työs­ken­te­lee opet­ta­jan teh­tä­vässä asian­tun­tija, joka hal­lit­see peda­go­gii­kan lisäksi myös sosiaalipedagogiikan.

Talentia vai¬≠kut¬≠taa muun muassa sii¬≠hen, ett√§:

  • eri kou¬≠lu¬≠tus¬≠taus¬≠toista tule¬≠via var¬≠hais¬≠kas¬≠va¬≠tuk¬≠sen opet¬≠ta¬≠jia ei ase¬≠teta kes¬≠ke¬≠n√§√§n eri ase¬≠maan. Kaikki var¬≠hais¬≠kas¬≠va¬≠tuk¬≠sen opet¬≠ta¬≠jat ovat kel¬≠poi¬≠sia teh¬≠t√§¬≠viin koko ty√∂¬≠uransa ajan.
  • sosio¬≠no¬≠mi¬≠taus¬≠tai¬≠sille var¬≠hais¬≠kas¬≠va¬≠tuk¬≠sen opet¬≠ta¬≠jille luo¬≠daan jous¬≠ta¬≠vat opin¬≠to¬≠po¬≠lut var¬≠hais¬≠kas¬≠va¬≠tuk¬≠sen eri¬≠tyi¬≠so¬≠pet¬≠ta¬≠jan, esio¬≠pe¬≠tusta anta¬≠van opet¬≠ta¬≠jan ja p√§i¬≠v√§¬≠ko¬≠din joh¬≠ta¬≠jan teh¬≠t√§¬≠viin. Opintojen suun¬≠nit¬≠te¬≠lussa aikai¬≠sempi osaa¬≠mi¬≠nen tulee tun¬≠nis¬≠taa ja tunnustaa.
  • ty√∂¬≠nan¬≠ta¬≠jan on huo¬≠leh¬≠dit¬≠tava, ett√§ var¬≠hais¬≠kas¬≠va¬≠tuk¬≠sen opet¬≠taja saa riit¬≠t√§¬≠v√§sti ammat¬≠ti¬≠tai¬≠toa yll√§¬≠pi¬≠t√§¬≠v√§√§ t√§ydennyskoulutusta.
Mitä varhaiskasvatuksen sosionomin ammatillisia asioita Talentia edistää?

Talentia on ainoana ammat¬≠ti¬≠j√§r¬≠jes¬≠t√∂n√§ var¬≠hais¬≠kas¬≠va¬≠tuk¬≠sen sosio¬≠no¬≠min puo¬≠lella. Se muun muassa

  • tekee aktii¬≠vista vai¬≠kut¬≠ta¬≠mis¬≠ty√∂t√§ ja neu¬≠vot¬≠te¬≠lee sen puo¬≠lesta, ett√§ var¬≠hais¬≠kas¬≠va¬≠tuk¬≠sen sosio¬≠no¬≠mien kou¬≠lu¬≠tuk¬≠sen tuot¬≠tama osaa¬≠mi¬≠nen tun¬≠nis¬≠te¬≠taan ty√∂¬≠el√§¬≠m√§ss√§. Osaamisen ja teh¬≠t√§¬≠v√§n vaa¬≠ti¬≠vuu¬≠den tulee n√§ky√§ pal¬≠kassa ja teht√§v√§kuvassa.
  • on laa¬≠ti¬≠nut oman esi¬≠tyk¬≠sen var¬≠hais¬≠kas¬≠va¬≠tuk¬≠sen sosio¬≠no¬≠min teh¬≠t√§¬≠v√§¬≠ku¬≠vasta. Talentia tie¬≠dot¬≠taa teh¬≠t√§¬≠v√§¬≠ku¬≠vasta ty√∂¬≠nan¬≠ta¬≠jille sek√§ kou¬≠lut¬≠taa talen¬≠tia¬≠lai¬≠sia alan luot¬≠ta¬≠mus¬≠mie¬≠hi√§ var¬≠hais¬≠kas¬≠va¬≠tuk¬≠sen kysymyksiss√§.
  • vai¬≠kut¬≠taa sii¬≠hen, ett√§ var¬≠hais¬≠kas¬≠va¬≠tuk¬≠sen sosio¬≠no¬≠mille luo¬≠daan jous¬≠ta¬≠vat opin¬≠to¬≠po¬≠lut ja mah¬≠dol¬≠li¬≠suus ura¬≠ke¬≠hi¬≠tyk¬≠seen var¬≠hais¬≠kas¬≠va¬≠tusa¬≠lalla. Opintojen suun¬≠nit¬≠te¬≠lussa aikai¬≠sempi osaa¬≠mi¬≠nen tulee tun¬≠nis¬≠taa ja tunnustaa.

Monialainen yhteistyö

Miksi varhaiskasvatuksen sosionomi tarvitsee monialaista yhteistyöaikaa?

Varhaiskasvatuksen sosio­nomi tun­tee lap­sen hyvin­voin­tia vaa­ran­ta­vat teki­jät ja osaa arvioida ja suun­ni­tella toi­met nii­den ehkäi­se­mi­seksi. Jokainen lapsi tar­vit­see tukea hyvin­voin­tiin, ja siksi var­hais­kas­va­tuk­sen sosio­no­min teh­tävä tulisi olla jokai­sessa lapsiryhmässä.
Varhaiskasvatuksessa tue­taan lap­sen lisäksi koko per­hettä. Näin tilan­tei­siin pys­ty­tään puut­tu­maan ajoissa. Perheiden tuke­mi­nen on suun­ni­tel­mal­lista asian­tun­ti­ja­työtä, jossa vaa­di­taan sosi­aa­li­huol­lon ja per­he­työn osaa­mista. Talentia pai­not­taa, että tämän toteut­ta­mi­seksi var­hais­kas­va­tuk­sen sosio­nomi tar­vit­see monia­laista yhteistyöaikaa.

Kenelle ja paljonko monialaista yhteisty√∂aikaa tulee antaa?

Monialaista yhteis­työ­ai­kaa anne­taan var­hais­kas­va­tuk­sen sosio­no­meille esim. päi­vä­ko­dissa ja avoi­messa varhaiskasvatuksessa.
Monialaista yhteis¬≠ty√∂¬≠ai¬≠kaa on annet¬≠tava riit¬≠t√§¬≠v√§sti suh¬≠teessa lap¬≠si¬≠ryh¬≠m√§n ja per¬≠hei¬≠den tar¬≠pei¬≠siin. Lis√§ksi var¬≠hais¬≠kas¬≠va¬≠tus¬≠suun¬≠ni¬≠tel¬≠man perus¬≠teet aset¬≠ta¬≠vat vaa¬≠ti¬≠muk¬≠sia var¬≠hais¬≠kas¬≠va¬≠tuk¬≠sen sosio¬≠no¬≠min teh¬≠t√§¬≠ville, joi¬≠den suun¬≠nit¬≠te¬≠luun ja toteut¬≠ta¬≠mi¬≠seen on kai¬≠kissa tapauk¬≠sissa varat¬≠tava aikaa.
Onko per­hei­den ja las­ten osal­li­suu­den vah­vis­ta­mi­nen osa monia­laista yhteistyöaikaa?
Osallisuuden vah­vis­ta­mi­seen liit­tyy suun­nit­te­lua ja kehit­tä­mistä, joi­hin tulee varata työ­ai­kaa. Monialainen yhteis­työ­aika pal­ve­lee tätä teh­tä­vää. Talentia koros­taa, että var­hais­kas­va­tuk­sen sosio­no­min tulee vas­tata osal­li­suu­den vah­vis­ta­mi­sesta, koska hänellä on sii­hen kou­lu­tuk­sen kautta saa­tua osaamista.

Osallisuuden vah­vis­ta­mi­nen perus­tuu var­hais­kas­va­tus­la­kiin. Sen mukaan lap­sella ja per­heellä tulee olla mah­dol­li­suus osal­lis­tua päi­vä­ko­din toi­min­nan suun­nit­te­luun ja arviointiin.

Lue lisää: talentia.fi/varhaiskasvatus

Minna Jerrman