Kunta-alan paripäiväinen ylityö- ja vuoronvaihtokielto  helmikuulta toi päiväkodeista esiin ongelmia, joiden olemassaolo ei yllättänyt. Henkilöstö joustaa monin tavoin, jotta määräyksiä suhdeluvusta ei rikota.

 

Päiväkotien korkeiden käyttö­as­teiden tavoittelu yhdis­tettynä voimassa olevaan aikuinen – lapsi-­suhde­lukuun on osoit­tau­tunut hyvin haavoit­tu­vaksi raken­teeksi. Asia konkre­ti­soitui kunta-alan neuvot­te­luiden aikana, kun ylityö- ja vuoron­vaih­to­kieltoa nouda­tettiin vain parin päivän ajan.

Päivä­ko­deissa lapsia varhais­kas­va­tetaan entistä pienem­mällä työnte­ki­jä­mää­rällä, ja tämä tuo päivään monta tiukkaa tilan­netta. Aikuinen−lapsi-suhdeluvut eivät ylity kuitenkaan laitto­miksi, koska henki­löstö siirtyy lennosta omasta lapsi­ryh­mästä tuuraamaan sinne, missä aikuisia on liian vähän, tai sitten ryhmiä yhdis­tetään ylisuu­riksi.

Miksi ei voisi siirtyä, jos apua tarvitaan?

Suurin vaikutus henki­löstön siirroilla on oman ryhmän toimintaan, sanoo helsin­ki­läinen päivä­kodin työntekijä. Hän haluaa esiintyä jutussa nimet­tömänä.

− Kun joudumme siirtymään talon sisällä eri ryhmään, oman ryhmän toiminta ei voi pysyä sellaisena kuin on suunni­teltu. Kyllä tämä on lapsilta pois. Suunni­tel­mal­li­sesta pedago­gi­sesta varhais­kas­va­tuk­sesta ei sellaisina päivinä tarvitse puhua, kertoo työntekijä.

Nykyinen aikuinen–lapsi-­suhdelukuun on osoittautunut hyvin haavoittuvaksi rakenteeksi.

Käyttö­asteen tarkan seurannan vuoksi takana ovat ne ajat, jolloin lapsi­määrän ollessa ryhmässä pienempi, saatettiin tehdä kirjal­lisia töitä tai vain keskittyä enemmän yksit­täisen lapsen asiaan.

− Jos henki­lö­kuntaa on ”liikaa” suhteessa lapsiin, ryhmästä lähdetään sijais­tamaan vajausta jopa toisiin taloihin.

Käyttö­as­teita ja suhde­lukuja seurataan esimer­kiksi Helsin­gissä päivä­ko­ti­koh­tai­sesti, ei ryhmittäin. Tämä vääristää todel­lisen tilanteen.

− Jos meillä kahdesta ryhmästä puuttuvat työnte­kijät ja samaan aikaan kolman­nesta ryhmästä lapsi tai pari, paikkaa tämän ryhmän aikuinen vielä kahden ryhmän vajetta. Talokoh­tai­sessa tarkas­te­lussa tilanne saadaan näyttämään hyväk­syt­tä­vältä.

Paineet osuvat usein aamu- ja iltapäiviin, jos henki­lö­kuntaa on liian vähän.

Harmaata ylityötä tehdään jatkuvasti

Päivä­ko­deissa tapahtuu paljon säännöl­lisen työajan ylityksiä, joista ei pidetä meteliä. Etenkin sitä tehdään työvuo­rojen loppu­päässä, jos näyttää, että suhdeluku ylittyy. Aikuinen−lapsi-suhdeluku saa ylittyä hetkel­li­sesti sellai­sista syistä, jos vanhemmat eivät pääse hakemaan lasta ajoissa.

− Usein ihmiset venyvät esimer­kiksi 10−15 minuuttia, jos työvuoron loppuessa huomaa, että tilanne olisi laiton ja aikuisia ryhmässä liian vähän, sanoo työntekijä.

Tilan­teista kukaan ei soittele esimie­helle, eikä työajan ylityksiä merkitä mihinkään.

− Kaikki ammat­ti­ryhmät joustavat päivä­ko­deissa. Jos et suostu joustamaan, saat hankalan maineen. Meillä Helsin­gis­sähän on ylityö­kielto. Jos esimies antaa luvan ylitöihin, silloinkaan ei puhuta ylityöstä. Aika pitää tasata työvuo­ro­lis­talla. Ennen saimme sentään tunneista ajallista korvausta, mutta nykyään emme saa mitään.

Helena Jaakkola