Lastantarhanopettajat ja lastenhoitajat marssivat tänään työpaikoiltaan ulos kello 12.00. Ulosmarssi oli ennen kaikkea vastalause hallituksen varhaiskasvatuslakiesityksen uudelle henkilöstörakenteelle ja kelpoisuuksille. Ulosmarssi jatkui poliittisena mielenilmaisuna eduskuntatalon edessä.

 

Ulosmarssiin osallis­tuivat ammat­ti­jär­jestö Talen­tiaan, JHL:ään, Tehyyn, Superiin, KTN:ään ja Jytyyn järjes­täy­tynyt varhais­kas­va­tusalan henki­löstö, ja se koski koko Uudenmaan alueen varhais­kas­va­tusta.

– On ikävää aiheuttaa harmia varhais­kas­va­tus­pal­ve­lujen käyttä­jille, mutta suuri joukko varhais­kas­va­tuksen ammat­ti­laisia on nyt ajettu nurkkaan, sanoo Talentian ammat­ti­asioiden päällikkö Marja Varsa.

– Lainsää­täjät eivät ole kuunnelleet kritiik­kiämme eivätkä korjauseh­do­tuk­siamme. Lausunnot on jätetty kokonaan huomioi­matta lakie­si­tyk­sessä. Siksi joudumme tarttumaan nyt järeämpiin keinoihin tullak­semme kuulluksi, jatkaa Varsa.

Lasten­tar­han­opettaja Tiia-Maria Luukko nostaisi varhais­kas­va­tuksen laatua pienen­tä­mällä päivä­kotien ryhmä­kokoja ja tuomalla kolmi­por­taisen tuen mallin varhais­kas­va­tus­lakiin.

Ulosmars­silla ja miele­nil­mai­sulla vaaditaan varhais­kas­va­tuslaki palau­tet­ta­vaksi takaisin käsit­telyyn, mikäli sen puutteita ei ennen eduskun­ta­kä­sit­telyä korjata. Parhaillaan lakieh­dotus on sivis­tys­va­lio­kunnan käsit­te­lyssä.

Miele­no­soi­tuk­sessa puhunut lasten­tar­han­opettaja, sosionomi (AMK) Tiia-Maria Luukko vetosi lainlaa­ti­joihin.

– Vielä ei ole myöhäistä. Korjatkaa ongelmat! Lapset ja varhais­kas­vatus ansait­sevat varmuutta ja pysyvyyttä kasva­tus­suh­teissa. Nyt te edistätte epävar­muutta.

Mikä uudessa varhaiskasvatuslaissa on pielessä?

Ammat­ti­jär­jestö Talentia vastustaa lasten­tar­han­opet­tajan tehtävän jakamista varhais­kas­va­tuksen opettajan ja varhais­kas­va­tuksen sosio­nomin tehtä­viksi. Jako on keino­te­koinen, eikä paranna varhais­kas­va­tuksen laatua.

Uuteen lakiin tulisi kirjata nykyisen kaltainen perus­teh­tä­vä­ra­kenne, joka on varhais­kas­va­tuksen opettaja ja varhais­kas­va­tuksen lasten­hoitaja. Varhais­kas­va­tuksen opettajan kelpoisuus tulisi saavuttaa nykyiseen tapaan sekä ammat­ti­kor­kea­kou­lusta että yliopis­tosta.

Talentia kannattaa varhais­kas­va­tuksen henki­löstön koulu­tus­tason nostoa ja korkea­kou­lu­tet­tujen varhais­kas­va­tuksen opettajien määrän lisää­mistä vuoteen 2030 mennessä.

– Koulu­tus­tason nostoon on mahdol­lisuus, jos jokainen sosionomi (AMK)-tutkinnon suorit­tanut kelpoinen lasten­tar­han­opettaja saa jatkaa varhais­kas­va­tuksen opettajan tehtä­vässä, sanoo Talentian puheen­johtaja Tero Ristimäki.

–Henki­löstön alueel­linen saatavuus varmis­tetaan sillä, että varhais­kas­va­tuksen opettajia valmistuu jatkos­sakin eri puolilta maata 22 ammat­ti­kor­kea­kou­lusta 7 yliopiston lisäksi.

Lakie­si­tyk­sessä on myös tarjolla muutoksia päivä­kodin johtajien kelpoi­suuksiin. Siirty­mäajan 2030 jälkeen päivä­kodin johtajana voi toimia vain kasva­tus­tie­teiden maisteri. Talentian näkemyksen mukaan kaikkien nykyisten päivä­ko­din­joh­tajien tulee voida jatkaa ammatissaan myös vuoden 2030 jälkeen.

Sivis­tys­va­lio­kunnan jäsenet ja kansan­edus­tajat! Kuunnelkaa meitä ja arvos­takaa osaamis­tamme. Kuunnelkaa ammat­ti­kor­kea­kouluja ja arvos­takaa niitä. Pitäkää varhais­kas­va­tuksen opetta­ja­kel­poisuus nykyi­sellään.” Kuva: Kaisa Yliruo­kanen

– Päivä­ko­din­joh­tajan kelpoi­suuden nosta­minen ylemmäksi korkea­kou­lu­tut­kin­noksi tulee toteuttaa niin, että kelpoi­suus­vaa­ti­muksena on soveltuva ylempi korkea­kou­lu­tut­kinto eli sosionomi (YAMK) tai kasva­tus­tieteen maisteri, painottaa Ristimäki.

Eduskun­ta­talon edessä miele­no­soi­tuk­sessa puhunut lasten­tar­han­opettaja, sosionomi (AMK) Elina Ylimäki vastustaa lasten­tar­han­opet­tajan tehtävän jakoa.

– Mikään tutkimus eikä selvitys osoita, että suoriu­tui­simme työstämme heikosti.  Kunta­työ­nantaja arvostaa sosio­nomin osaamista, miksi siis jakaa lasten­tar­han­opet­tajan tehtävä kahtia, Ylimäki kysyy.

– Uuden lain on tarkoitus parantaa varhais­kas­va­tuksen laatua, mutta toteu­tuksen kanssa mennään pahasti peileen. Lakie­sitys ei hyödynnä kaikkien ammat­ti­ryhmien osaamista. Jos haluatte laatua – lain täytyy kaatua!

Ei pahenneta kriisiä

Toteu­tuessaan lakie­sitys ajaisi päivä­kodit entistä syvem­mälle työvoi­ma­pulaan, sanotaan Talen­tiasta. Halli­tuksen laskelmat, että yliopis­toista valmis­tuisi riittä­västi lasten­tar­han­opet­tajia ovat epäluo­tet­tavia.

– Esimer­kiksi halli­tuksen esitys kertoo eläke­pois­tu­maksi vuoteen 2030 mennessä 3 700 henkilöä. Keva tilas­tojen mukaan poistuma on kuitenkin 6 200. Korkea­kou­lu­tet­tujen määrän lisää­minen pelkästään yliopis­tojen kautta ei onnistu, vaikka se on saatu näyttämään siltä, muistutti Ristimäki.

Katso video miele­no­soi­tuk­sesta.

Tero Ristimäen mukaan halli­tuksen esitys on jo lisännyt sosio­nomien kiinnos­tusta alan vaihtoon ja vähen­tänyt hakeu­tu­mista varhais­kas­va­tuksen koulu­tukseen ammat­ti­kor­kea­kou­luissa.

– Jos laki tulee voimaan esite­tyssä muodossa, lasten­tar­han­opet­ta­japula pahenee nopeasti, ja epäpä­tevät pätkä­työ­läiset aiheut­tavat kasvat­tavat vaihtu­vuutta henki­lös­tössä. Tässä yhtälössä eniten kärsivät lapset, sanoo Ristimäki.

Ammat­ti­jär­jestö Talentia arvos­telee lakie­si­tyksen kirjattua uutta varhais­kas­va­tuksen sosio­nomin tehtävää epämää­räi­seksi.

– Lakie­si­tyk­sessä esitetään toive, että varhais­kas­va­tuksen sosio­nomin tehtäviä perus­tet­taisiin, mutta sitä ei vaadita. Näin ollen varhais­kas­va­tukseen suuntau­tu­neella sosio­no­milla ei välttä­mättä ole työpaikkaa, johon hän voisi työllistyä, sanoo Marjo Varsa.

– On myös erittäin epäselvää, mitä tehtäviä varhais­kas­va­tuksen sosionomi tekee. Nyt on heitelty ideoita, että sosionomi tekisi perhe­työtä. Jos hän tekee perhe­työtä, on työntekijä perheissä eikä ryhmässä. Jo nyt ryhmissä on koko päivä­kodin aukiolon ajaksi liian vähän henki­löstöä, sanoo Marjo Varsa.

Jos lainsää­däntö määrittää kokonaan uuden ammatin, varhais­kas­va­tuksen sosio­nomin, tulee siihen liittyvät tehtävät ja vastuut selkeästi avata lakiin sekä kiintiöidä opettajan tavoin sosio­no­mille paikka ryhmässä.

– Vaadimme lakiin kirjausta siitä, että yhdellä kolmas­osalla tulee olla varhais­kas­va­tuksen opettajan kelpoisuus, yhdellä varhais­kas­va­tuksen sosio­nomin kelpoisuus ja yhdellä varhais­kas­va­tuksen lasten­hoi­tajan kelpoisuus, sanoo Marja Varsa.

Helena Jaakkola