Varhaiskasvatuksen tietovarantoon Vardaan kerätään koko maata koskevat tiedot varhaiskasvatuksen toimijoista, toimipaikoista ja työntekijöistä sekä varhaiskasvatuksessa olevista lapsista ja heidän huoltajistaan. Tietojen tallentaminen kuuluu varhaiskasvatustoimijoille

 

 

Kunnat ja kun­tay­htymät ovat aloit­ti­vat oman urakkansa viime vuon­na. Vuo­den 2020 alus­ta vuorossa ovat yksi­tyiset palve­lu­tuot­ta­jat.

Varhaiskas­vatuk­sen palvelu­ja tuot­ta­vat yksi­tyiset per­hep­äivähoita­jat, ryh­mäper­hep­äiväkodit ja päiväkodit, joil­la on varhaiskas­va­tus­toim­intaa varten Y‑tunnus ja jot­ka ovat tehneet kun­nalle ilmoituk­sen palvelu­jen tuot­tamis­es­ta. Täl­laisia toim­i­joi­ta on reip­paat pari tuhat­ta eri puo­lil­la Suomea.

Kaksi vaihetta

Tieto­ja tal­len­netaan kahdessa vai­heessa: varhaiskas­va­tus­toim­i­jaa ja lap­sia koske­vat tiedot 1.1.2020 alka­en sekä huolta­jia ja työn­tek­i­jöitä koske­vat tiedot 1.9.2020 alka­en. Tavoit­teena on, että varhaiskas­vatuk­sen sisältö olisi Var­das­sa kat­tavasti ja val­takun­nal­lis­es­ti vuodes­ta 2021 läh­tien.

Varhaiskas­vatuk­sen tieto­varan­nos­ta määrätään varhaiskas­va­tus­lais­sa. Var­das­ta saadaan yhteis­mi­tallista, ver­tailukelpoista ja laadukas­ta tietoa, jota hyö­dyn­netään varhaiskas­vatuk­sen suun­nit­telus­sa ja kehit­tämisessä.

Sitä tarvi­taan myös vira­nomais­ten lakiperäisessä toimin­nas­sa: esimerkik­si Kela hyö­dyn­tää Var­dan tieto­ja las­ten­hoidon tukia käsitel­lessään.

Tietoa käytetään myös tutkimustyössä ja niistä tehdään tilas­to­ja. Ennen Var­daa tieto on ollut hajal­laan eri toim­i­joiden omis­sa jär­jestelmis­sä ja sen laatu on vai­hdel­lut.

Rekisteröidy palveluun

Var­daa ylläpitävä Ope­tushal­li­tus tar­joaa ohjeis­tuk­sia, webi­naarimuo­toisia koulu­tuk­sia ja käytän­nön­läheisiä klinikoi­ta, joiden tuel­la yksi­tyiset per­he-päivähoita­jat, ryh­mäper­hep­äiväkodit ja päiväkodit pää­sevät alku­un tieto­jen tal­len­tamises­sa.

Ensim­mäi­nen askel on rek­isteröi­tymi­nen Var­daa varten Ope­tushal­li­tuk­sen organ­isaa­tiopalvelu­un. Yksi­tyisessä ryh­mäper­hep­äiväkodis­sa tai päiväkodis­sa rek­isteröi­tymisen tekee henkilö, jol­la on oikeus asioi­da organ­isaa­tion puoles­ta. Yksi­tyi­nen per­hep­äivähoita­ja rek­isteröi­tyy itse.

Rek­isteröi­tyjä tarvit­see suo­ma­laiset pankki­tun­nuk­set, mobi­ili­var­menteen tai var­men­neko­rtin, joil­la voi tun­nistau­tua vah­vasti.

Rek­isteröi­tymis­vai­heessa nimetään Var­dan pääkäyt­täjä, joka vas­taa toimip­is­teen käyt­töoikeuk­sista Var­das­sa. Rek­isteröi­tymisen hyväksyy kun­ta. Hyväksymisen jäl­keen pääkäyt­täjä saa sähkö­posti­in­sa linkin muiden käyt­täjä­tun­nusten luomista varten.

Tallenna tiedot

Ensim­mäisek­si Var­daan tal­len­netaan varhaiskas­va­tus­toim­i­jaa ja lap­sia koske­vat tiedot. Tal­len­t­a­mi­nen tehdään joko käyt­töli­it­tymän kaut­ta tai jär­jestelmien välis­ten automaat­tis­ten tiedon­si­ir­to­jen avul­la. Tal­len­tamisen voi aloit­taa heti vuo­den alus­ta ja valmista pitää olla 30.4. men­nessä. Tämän jäl­keen tieto­ja päivitetään Ope­tushal­li­tuk­sen ohjei­den mukaan.

– Ken­täl­lä ollaan huolis­saan urakan suu­ru­ud­es­ta ja mutkikku­ud­es­ta, sanoo Ope­tushal­li­tuk­ses­sa Var­da-asioista vas­taa­va pro­jek­tipääl­likkö Kuk­ka-Maaria Berg.

– Ensim­mäisel­lä ker­ral­la tieto­jen tal­len­t­a­mi­nen Var­daan on työlääm­pää: täy­tyy muun muas­sa huole­htia siitä, että vaa­dit­ta­va tieto löy­tyy organ­isaa­tios­ta. Tal­len­net­tavia tieto­ja voi olla myös määräl­lis­es­ti paljon, jos varhaiskas­vatuk­ses­sa ole­vien las­ten määrä on suuri.

– Jatkos­sa päivit­tämi­nen on helpom­paa, mikäli esimerkik­si las­ten varhaiskas­va­tustiedois­sa tai työn­tek­i­jöi­den tiedois­sa ei tapah­du muu­tok­sia.

Kerro tietojen tallentamisesta asianosaisille

Henkilöti­eto­jen tal­len­tamis­es­ta Var­daan täy­tyy ker­toa asianomaisille: huolta­jille sekä lap­sia koske­vista että heitä itseään koske­vista tiedoista ja työn­tek­i­jöille heitä koske­vista tiedoista. Ope­tushal­li­tus on julkaissut mate­ri­aalia, jon­ka poh­jal­ta tiedot­ta­mi­nen tehdään.

Huolta­jia ja työn­tek­i­jöitä koske­vien tieto­jen tal­len­t­a­mi­nen alkaa 1.9.2020. Kun­nat ja kun­tay­htymät alka­vat tal­len­taa työn­tek­i­jöi­den tieto­ja samaan aikaan yksi­ty­is­ten palvelun­tuot­ta­jien kanssa.

Tässä vai­heessa Var­daan viedään tiedot päiväko­tien johta­jista, kasvatus‑, ope­tus- ja hoitote­htävis­sä ole­vista työn­tek­i­jöistä sekä lap­si- ja ryh­mäko­htai­sista avus­ta­jista, jot­ka ovat vak­i­tuises­sa tai määräaikaises­sa työ­suh­teessa.

Tietoa kerätään pait­si henkilön työte­htävistä ja työ­suh­teesta myös koulu­tuk­ses­ta eli kelpoisu­u­den tuo­vas­ta tutkin­nos­ta ja täy­den­nysk­oulu­tuk­sista. Tilapäi­sistä työtek­i­jöistä tal­len­netaan vain sum­mata­soisia tieto­ja.

Toimi näin

  1. Rek­isteröidy Var­daa varten osoit­teessa
    virkailija.opintopolku.fi/varda-rekisterointi.
  2. Huole­h­di tarvit­tavista käyt­töoikeuk­sista.
  3. Tal­len­na tiedot Var­daan. Tämän voi tehdä käyt­töli­it­tymän kaut­ta osoit­teessa
    virkailija.opintopolku.fi/varda
    .

Lisäti­eto­ja Var­das­ta:
oph.fi/Varda