Varhaiskasvatuksen tietovarantoon Vardaan kerätään koko maata koskevat tiedot varhaiskasvatuksen toimijoista, toimipaikoista ja työntekijöistä sekä varhaiskasvatuksessa olevista lapsista ja heidän huoltajistaan. Tietojen tallentaminen kuuluu varhaiskasvatustoimijoille

 

 

Kunnat ja kun­tayh­ty­mät ovat aloit­ti­vat oman urak­kansa viime vuonna. Vuo­den 2020 alusta vuo­rossa ovat yksi­tyi­set pal­ve­lu­tuot­ta­jat.

Var­hais­kas­va­tuk­sen pal­ve­luja tuot­ta­vat yksi­tyi­set per­he­päi­vä­hoi­ta­jat, ryh­mä­per­he­päi­vä­ko­dit ja päi­vä­ko­dit, joilla on var­hais­kas­va­tus­toi­min­taa var­ten Y‑tunnus ja jotka ovat teh­neet kun­nalle ilmoi­tuk­sen pal­ve­lu­jen tuot­ta­mi­sesta. Täl­lai­sia toi­mi­joita on reip­paat pari tuhatta eri puo­lilla Suo­mea.

Kaksi vaihetta

Tie­toja tal­len­ne­taan kah­dessa vai­heessa: var­hais­kas­va­tus­toi­mi­jaa ja lap­sia kos­ke­vat tie­dot 1.1.2020 alkaen sekä huol­ta­jia ja työn­te­ki­jöitä kos­ke­vat tie­dot 1.9.2020 alkaen. Tavoit­teena on, että var­hais­kas­va­tuk­sen sisältö olisi Var­dassa kat­ta­vasti ja val­ta­kun­nal­li­sesti vuo­desta 2021 läh­tien.

Var­hais­kas­va­tuk­sen tie­to­va­ran­nosta mää­rä­tään var­hais­kas­va­tus­laissa. Var­dasta saa­daan yhteis­mi­tal­lista, ver­tai­lu­kel­poista ja laa­du­kasta tie­toa, jota hyö­dyn­ne­tään var­hais­kas­va­tuk­sen suun­nit­te­lussa ja kehit­tä­mi­sessä.

Sitä tar­vi­taan myös viran­omais­ten laki­pe­räi­sessä toi­min­nassa: esi­mer­kiksi Kela hyö­dyn­tää Var­dan tie­toja las­ten­hoi­don tukia käsi­tel­les­sään.

Tie­toa käy­te­tään myös tut­ki­mus­työssä ja niistä teh­dään tilas­toja. Ennen Var­daa tieto on ollut hajal­laan eri toi­mi­joi­den omissa jär­jes­tel­missä ja sen laatu on vaih­del­lut.

Rekisteröidy palveluun

Var­daa yllä­pi­tävä Ope­tus­hal­li­tus tar­joaa ohjeis­tuk­sia, webi­naa­ri­muo­toi­sia kou­lu­tuk­sia ja käy­tän­nön­lä­hei­siä kli­ni­koita, joi­den tuella yksi­tyi­set perhe-päi­vä­hoi­ta­jat, ryh­mä­per­he­päi­vä­ko­dit ja päi­vä­ko­dit pää­se­vät alkuun tie­to­jen tal­len­ta­mi­sessa.

Ensim­mäi­nen askel on rekis­te­röi­ty­mi­nen Var­daa var­ten Ope­tus­hal­li­tuk­sen orga­ni­saa­tio­pal­ve­luun. Yksi­tyi­sessä ryh­mä­per­he­päi­vä­ko­dissa tai päi­vä­ko­dissa rekis­te­röi­ty­mi­sen tekee hen­kilö, jolla on oikeus asioida orga­ni­saa­tion puo­lesta. Yksi­tyi­nen per­he­päi­vä­hoi­taja rekis­te­röi­tyy itse.

Rekis­te­röi­tyjä tar­vit­see suo­ma­lai­set pank­ki­tun­nuk­set, mobii­li­var­men­teen tai var­men­ne­kor­tin, joilla voi tun­nis­tau­tua vah­vasti.

Rekis­te­röi­ty­mis­vai­heessa nime­tään Var­dan pää­käyt­täjä, joka vas­taa toi­mi­pis­teen käyt­tö­oi­keuk­sista Var­dassa. Rekis­te­röi­ty­mi­sen hyväk­syy kunta. Hyväk­sy­mi­sen jäl­keen pää­käyt­täjä saa säh­kö­pos­tiinsa lin­kin mui­den käyt­tä­jä­tun­nus­ten luo­mista var­ten.

Tallenna tiedot

Ensim­mäi­seksi Var­daan tal­len­ne­taan var­hais­kas­va­tus­toi­mi­jaa ja lap­sia kos­ke­vat tie­dot. Tal­len­ta­mi­nen teh­dään joko käyt­tö­liit­ty­män kautta tai jär­jes­tel­mien välis­ten auto­maat­tis­ten tie­don­siir­to­jen avulla. Tal­len­ta­mi­sen voi aloit­taa heti vuo­den alusta ja val­mista pitää olla 30.4. men­nessä. Tämän jäl­keen tie­toja päi­vi­te­tään Ope­tus­hal­li­tuk­sen ohjei­den mukaan.

– Ken­tällä ollaan huo­lis­saan ura­kan suu­ruu­desta ja mut­kik­kuu­desta, sanoo Ope­tus­hal­li­tuk­sessa Varda-asioista vas­taava pro­jek­ti­pääl­likkö Kukka-Maa­ria Berg.

– Ensim­mäi­sellä ker­ralla tie­to­jen tal­len­ta­mi­nen Var­daan on työ­lääm­pää: täy­tyy muun muassa huo­leh­tia siitä, että vaa­dit­tava tieto löy­tyy orga­ni­saa­tiosta. Tal­len­net­ta­via tie­toja voi olla myös mää­räl­li­sesti pal­jon, jos var­hais­kas­va­tuk­sessa ole­vien las­ten määrä on suuri.

– Jat­kossa päi­vit­tä­mi­nen on hel­pom­paa, mikäli esi­mer­kiksi las­ten var­hais­kas­va­tus­tie­doissa tai työn­te­ki­jöi­den tie­doissa ei tapahdu muu­tok­sia.

Kerro tietojen tallentamisesta asianosaisille

Hen­ki­lö­tie­to­jen tal­len­ta­mi­sesta Var­daan täy­tyy ker­toa asian­omai­sille: huol­ta­jille sekä lap­sia kos­ke­vista että heitä itse­ään kos­ke­vista tie­doista ja työn­te­ki­jöille heitä kos­ke­vista tie­doista. Ope­tus­hal­li­tus on jul­kais­sut mate­ri­aa­lia, jonka poh­jalta tie­dot­ta­mi­nen teh­dään.

Huol­ta­jia ja työn­te­ki­jöitä kos­ke­vien tie­to­jen tal­len­ta­mi­nen alkaa 1.9.2020. Kun­nat ja kun­tayh­ty­mät alka­vat tal­len­taa työn­te­ki­jöi­den tie­toja samaan aikaan yksi­tyis­ten pal­ve­lun­tuot­ta­jien kanssa.

Tässä vai­heessa Var­daan vie­dään tie­dot päi­vä­ko­tien joh­ta­jista, kasvatus‑, ope­tus- ja hoi­to­teh­tä­vissä ole­vista työn­te­ki­jöistä sekä lapsi- ja ryh­mä­koh­tai­sista avus­ta­jista, jotka ovat vaki­tui­sessa tai mää­rä­ai­kai­sessa työ­suh­teessa.

Tie­toa kerä­tään paitsi hen­ki­lön työ­teh­tä­vistä ja työ­suh­teesta myös kou­lu­tuk­sesta eli kel­poi­suu­den tuo­vasta tut­kin­nosta ja täy­den­nys­kou­lu­tuk­sista. Tila­päi­sistä työ­te­ki­jöistä tal­len­ne­taan vain sum­ma­ta­soi­sia tie­toja.

Toimi näin

  1. Rekis­te­röidy Var­daa var­ten osoit­teessa
    virkailija.opintopolku.fi/varda-rekisterointi.
  2. Huo­lehdi tar­vit­ta­vista käyt­tö­oi­keuk­sista.
  3. Tal­lenna tie­dot Var­daan. Tämän voi tehdä käyt­tö­liit­ty­män kautta osoit­teessa
    virkailija.opintopolku.fi/varda
    .

Lisä­tie­toja Var­dasta:
oph.fi/Varda