Kesällä 2020 voimaan tullut sopimusmuutos selventää työpaikan pelisääntöjä.

 

 

Uuden KVTES:n mukaan työ­nan­ta­jan pitää varal­lao­losta sovit­taessa ker­toa työn­te­ki­jälle kaikki varal­lao­loon liit­ty­vät ehdot, kuten mak­set­ta­van kor­vauk­sen suu­ruus sekä missä ajassa työn­teko on aloi­tet­tava. Sopimusmuutos vah­vis­taa sitä, että varal­lao­losta pitää aina etu­kä­teen sopia ja samalla tuoda esiin sii­hen liit­ty­vät ehdot. Taustalla ovat uuden työ­ai­ka­lain velvoitteet.

– Muutos sel­ven­tää varal­lao­loon liit­ty­viä peli­sään­töjä työ­pai­koilla. Kun varal­lao­losta sovi­taan etu­kä­teen huo­lel­li­sesti, vähen­tää se jäl­ki­kä­teis­rii­te­lyä, sanoo Talentian työ­mark­ki­na­la­ki­mies Tiina Kinnunen.

Jos varal­lao­losta on sovittu jo työ­so­pi­muk­sessa, pitää varal­lao­lon ehdot käydä läpi työ­so­pi­musta tehtäessä.

KVTES:n varal­lao­lo­kor­vaus on 20–30 % korot­ta­mat­to­masta tun­ti­pal­kasta tai se anne­taan vas­taa­vana vapaa-aikana. Jos työn­te­kijä tai viran­hal­tija on poik­keuk­sel­li­sesti mää­rätty ole­maan asun­nos­saan tavoi­tet­ta­vissa ja työ­hön kut­sut­ta­vissa, on vas­taava kor­vaus 50 % korot­ta­mat­to­masta tuntipalkasta.

Korvauksen on oltava sitä suu­rempi, mitä sidon­nai­sem­paa varal­laolo on. Korvauksen mää­rässä on myös otet­tava huo­mioon, miten pal­jon varal­laolo rajoit­taa työn­te­ki­jän vapaa-aikaa

Kinnunen kehot­taa työ­paik­koja luo­maan sel­keät peri­aat­teet ja sään­nöt varal­lao­lolle. Tärkeää on kor­vauk­sen suu­ruu­den sopi­mi­sen lisäksi käydä läpi, miten varal­laolo suh­teu­tuu vuo­ro­kausi- ja viik­ko­le­poi­hin. On myös hyvä kes­kus­tella, miten kor­vaava vapaa anne­taan tilan­teessa, jossa vuo­ro­kausi- tai viik­ko­lepo kes­key­tyy varal­lao­lon aikana ilmen­neen työ­teh­tä­vän vuoksi.

Kinnunen muis­tut­taa, että varal­laolo ei saa rajoit­taa koh­tuut­to­masti työn­te­ki­jän vapaa-aikaa. Työaikalailla on tar­koi­tus suo­jata työn­te­ki­jää koh­tuut­to­milta lop­pu­tu­lok­silta ja lii­al­li­seen varal­lao­lon käyt­töön voi­daan puut­tua työ­suo­je­lul­li­sin toimin.

– Mihin tahansa ei pidä suos­tua. Ole siis tark­kana, kun sovit varal­lao­losta. Kysy tar­vit­taessa apua luot­ta­mus­mie­heltä tai Talentiasta, jos työ­pai­kal­lasi ei ole luot­ta­mus­miestä, Kinnunen neuvoo.

  • Varallaolosta ja sen ehdoista on aina sovit­tava etukäteen.
  • Varallaolosta on mak­set­tava kor­vausta. Korvauksen suu­ruus vaih­te­lee työehtosopimuksittain.
  • Varallaolosta las­ke­taan työ­ajaksi vain työn­te­koon käy­tetty aika.
  • Viranhaltija ei pää­sään­töi­sesti voi kiel­täy­tyä varallaolosta.
  • Varallaolo sekä vuo­ro­kausi- ja viik­ko­lepo voi­vat kulua yhtä aikaa, sillä vain varal­lao­lon aikana tehty työ las­ke­taan työajaksi.