Talentian ammattieettinen lautakunta on käsitellyt jäsenen kysymystä siitä, voiko terveydenhuollon ammattihenkilö tehdä myös kaikki sosiaalihuoltolain toteuttamisen ja sosiaalipalvelujen päätökset?

 

Jäsen ker­too eräästä keskikokois­es­ta kaupungista, jon­ka van­hus­ten­palveluis­sa ei työsken­tele yhtään sosi­aal­i­huol­lon ammat­ti­henkilöä. Koti­palvelun myön­tämis­es­tä ja palve­lu­tarpeen arvioin­nista päät­tää sairaan­hoita­ja. Myös haavoit­tuvas­sa ase­mas­sa ole­vien ja eri­tyisen tuen tarpeessa ole­vien van­hus­ten päätök­sen­teko on sairaan­hoita­jal­la ja koti­palvelun pääl­liköl­lä, joka on sairaan­hoita­ja.

Kuka vas­taa sosi­aal­i­huolto­lain toimeen­panos­ta ja niihin liit­tyvistä palve­lu­tarpeen arvioin­nin kokoav­ista palvelupäätök­sistä, koti­palvelun päätök­sistä ja van­hus­palvelu­jen asum­is­ratkaisui­hin liit­tyvistä päätök­sistä, kysyy jäsen.

Sosiaalialan osaaminen vanhuspalveluissa

Tal­ent­ian ammat­tieet­tisen lau­takun­nan mukaan van­hus­ten koti­hoidon ja sosi­aalisen toim­intakyvyn arvioimi­nen edel­lyt­tää sekä sosi­aal­i­huol­lon että ter­vey­den­huol­lon monipuolista asiantun­te­mus­ta.

Sosi­aalialan koulu­tuk­seen sisäl­tyy osaami­nen sosi­aali­palvelu­jen sekä elämän­hallinnan ja arjen kokon­aisu­u­den arvioin­nista. Sosi­aalisen osaamista, havain­noin­tia ja van­hus­ten sosi­aal­is­ten oikeuk­sien vahvis­tamisen näkökul­maa väheksytään perus­teet­tomasti näkemäl­lä van­hu­us vain ter­vey­del­lisenä kysymyk­senä ja siten vain ter­vey­den­huol­lon ammatil­liseen päätök­sen­tekoon liit­tyvänä tehtävänä.

Sosi­aal­i­huolto­lain mukaisten palvelupäätösten kokon­aisu­u­teen voi liit­tyä yksit­täisen van­huk­sen kohdal­la monion­gel­maisu­ut­ta kuten päi­hde- ja mie­len­ter­veysongelmia, yksinäisyyt­tä, puut­tuvaa omais­ten tukea, vaikeut­ta luo­da kon­tak­te­ja ja eri­laisia sosi­aaliseen elämän­hallintaan liit­tyviä arjen pul­mia.

Palve­lu­tarpeen arvioin­ti ja päätök­sen­teko eivät voi olla riit­tävän tiedon koos­t­u­misen takia eril­lään, vaan niiden on kul­jet­ta­va asi­akaspros­es­sis­sa yhdessä. Ammat­tieet­tis­es­tä näkökul­mas­ta kyse on ihmisen kohtaamis­es­ta kokon­aisuute­na, ja van­huk­sen oikeud­es­ta saa­da tarvit­taes­sa myös sosi­aal­i­huolto­lain mukaisen ammat­ti­henkilön arvioin­ti palvelu­iden ja arjen hallinnan kokon­aisu­ud­es­ta.

Eri­ty­istä tukea tarvit­se­vien ja haavoit­tuvas­sa ase­mas­sa ole­vien van­hus­ten päätök­sen­teossa edel­lytetään sosi­aal­i­huolto­lain mukaan lail­lis­tet­tua sosi­aal­i­työn­tek­i­jää. Geronomin ammat­ti kuu­luu sosi­aal­i­huol­lon ammat­ti­henkilölaki­in lail­lis­tet­tuna ammat­ti­na, ja koulu­tus tuot­taa van­hus­ten­huol­lon asiantun­ti­joi­ta.

Monipuolisesta osaamisesta on huolehdittava

Tal­ent­ian ammat­tieet­ti­nen lau­takun­ta vaatii sosi­aali- ja ter­veysmin­is­ter­iöltä ja Valvi­ral­ta valvon­taa ja ohjei­ta van­hus­ten­huol­lon henkilöstörak­en­teen yksipuolis­tu­misen ehkäisemisek­si ja sosi­aal­i­huol­lon asiantun­te­muk­sen tur­vaamisek­si kun­nis­sa ja tule­vis­sa maakun­nis­sa.

Lau­takun­ta lähet­tää van­hus­palvelu­jen päätök­sen­teon ja asi­akastyön henkilöstörak­en­teen yksipuolis­tu­mis­es­ta aiheutuneen ongel­man Valvi­ralle ja STM:lle täs­men­net­täväk­si ja toivoo ohjeis­tus­ta kun­ti­in, jot­ta asi­akkaan etu lakikokon­aisu­u­den osalta toimisi parem­min asi­akas­tur­val­lisu­u­den näkökul­mas­ta.

Ei voi olla niin, että ammat­ti­henkilöla­ki ja van­hus­palvelu­la­ki edel­lyt­tävät monipuolista osaamista, mut­ta sosi­aal­i­huolto­lakia ja van­hus­palvelu­lakia tulk­i­taan kun­nis­sa niin, ettei sosi­aal­i­huol­lon tutk­in­toon ja koulu­tuk­seen perus­tu­vaa osaamista edel­lytetä, pain­ot­taa ammat­tieet­ti­nen lau­takun­ta.

Lakien on muo­dostet­ta­va myös ammat­tieet­ti­nen kokon­aisu­us, joka on asi­akas­tur­val­lisu­u­den kannal­ta tarkoituk­sen­mukainen. Täl­löin sosi­aal­i­huol­lon toteut­ta­mi­nen edel­lyt­tää sosi­aal­i­huol­lon ammat­ti­henkilöi­den osaamista ja työ­panos­ta van­hus­ten­huol­los­sa.

Van­hus­ten kannal­ta monion­gel­maisu­u­den ja eri­tyisen tuen tarpeen tun­nist­a­mi­nen estävät syr­jäy­tymistä, mie­len­ter­veysongelmia ja paran­ta­vat van­huk­sen arjen hallintaa. Lait eivät anna aihet­ta ja tukea sel­l­aiselle tulkin­nalle, että sosi­aal­i­huol­lon ja sosi­aali­palvelu­jen päätök­sen­teko ja asi­akastyö voidaan kokon­aisu­udessaan van­hus­ten­huol­los­sa teet­tää vain ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­henkilöil­lä.

Alpo Heikki­nen
eri­ty­isas­iantun­ti­ja
ammat­tieet­ti­nen lau­takun­ta
ammat­ti­jär­jestö Tal­en­tia