Talentian ammattieettinen lautakunta on käsitellyt jäsenen kysymystä siitä, voiko terveydenhuollon ammattihenkilö tehdä myös kaikki sosiaalihuoltolain toteuttamisen ja sosiaalipalvelujen päätökset?

 

Jäsen kertoo eräästä keski­ko­koi­sesta kaupun­gista, jonka vanhus­ten­pal­ve­luissa ei työskentele yhtään sosiaa­li­huollon ammat­ti­hen­kilöä. Kotipal­velun myöntä­mi­sestä ja palve­lu­tarpeen arvioin­nista päättää sairaan­hoitaja. Myös haavoit­tu­vassa asemassa olevien ja erityisen tuen tarpeessa olevien vanhusten päätök­senteko on sairaan­hoi­ta­jalla ja kotipal­velun päälli­köllä, joka on sairaan­hoitaja.

Kuka vastaa sosiaa­li­huol­tolain toimeen­pa­nosta ja niihin liitty­vistä palve­lu­tarpeen arvioinnin kokoa­vista palve­lu­pää­tök­sistä, kotipal­velun päätök­sistä ja vanhus­pal­ve­lujen asumis­rat­kai­suihin liitty­vistä päätök­sistä, kysyy jäsen.

Sosiaalialan osaaminen vanhuspalveluissa

Talentian ammat­tieet­tisen lauta­kunnan mukaan vanhusten kotihoidon ja sosiaa­lisen toimin­ta­kyvyn arvioi­minen edellyttää sekä sosiaa­li­huollon että tervey­den­huollon monipuo­lista asian­tun­te­musta.

Sosiaa­lialan koulu­tukseen sisältyy osaaminen sosiaa­li­pal­ve­lujen sekä elämän­hal­linnan ja arjen kokonai­suuden arvioin­nista. Sosiaa­lisen osaamista, havain­nointia ja vanhusten sosiaa­listen oikeuksien vahvis­ta­misen näkökulmaa vähek­sytään perus­teet­to­masti näkemällä vanhuus vain tervey­del­lisenä kysymyksenä ja siten vain tervey­den­huollon ammatil­liseen päätök­sen­tekoon liittyvänä tehtävänä.

Sosiaa­li­huol­tolain mukaisten palve­lu­pää­tösten kokonai­suuteen voi liittyä yksit­täisen vanhuksen kohdalla monion­gel­mai­suutta kuten päihde- ja mielen­ter­vey­son­gelmia, yksinäi­syyttä, puuttuvaa omaisten tukea, vaikeutta luoda kontakteja ja erilaisia sosiaa­liseen elämän­hal­lintaan liittyviä arjen pulmia.

Palve­lu­tarpeen arviointi ja päätök­senteko eivät voi olla riittävän tiedon koostu­misen takia erillään, vaan niiden on kuljettava asiakas­pro­ses­sissa yhdessä. Ammat­tieet­ti­sestä näkökul­masta kyse on ihmisen kohtaa­mi­sesta kokonai­suutena, ja vanhuksen oikeu­desta saada tarvit­taessa myös sosiaa­li­huol­tolain mukaisen ammat­ti­hen­kilön arviointi palve­luiden ja arjen hallinnan kokonai­suu­desta.

Erityistä tukea tarvit­sevien ja haavoit­tu­vassa asemassa olevien vanhusten päätök­sen­teossa edelly­tetään sosiaa­li­huol­tolain mukaan laillis­tettua sosiaa­li­työn­te­kijää. Geronomin ammatti kuuluu sosiaa­li­huollon ammat­ti­hen­ki­lö­lakiin laillis­tettuna ammattina, ja koulutus tuottaa vanhus­ten­huollon asian­tun­ti­joita.

Monipuolisesta osaamisesta on huolehdittava

Talentian ammat­tieet­tinen lauta­kunta vaatii sosiaali- ja terveys­mi­nis­te­riöltä ja Valvi­ralta valvontaa ja ohjeita vanhus­ten­huollon henki­lös­tö­ra­kenteen yksipuo­lis­tu­misen ehkäi­se­mi­seksi ja sosiaa­li­huollon asian­tun­te­muksen turvaa­mi­seksi kunnissa ja tulevissa maakun­nissa.

Lauta­kunta lähettää vanhus­pal­ve­lujen päätök­senteon ja asiakastyön henki­lös­tö­ra­kenteen yksipuo­lis­tu­mi­sesta aiheu­tuneen ongelman Valvi­ralle ja STM:lle täsmen­net­tä­väksi ja toivoo ohjeis­tusta kuntiin, jotta asiakkaan etu lakiko­ko­nai­suuden osalta toimisi paremmin asiakas­tur­val­li­suuden näkökul­masta.

Ei voi olla niin, että ammat­ti­hen­ki­lölaki ja vanhus­pal­ve­lulaki edellyt­tävät monipuo­lista osaamista, mutta sosiaa­li­huol­to­lakia ja vanhus­pal­ve­lu­lakia tulkitaan kunnissa niin, ettei sosiaa­li­huollon tutkintoon ja koulu­tukseen perus­tuvaa osaamista edellytetä, painottaa ammat­tieet­tinen lauta­kunta.

Lakien on muodos­tettava myös ammat­tieet­tinen kokonaisuus, joka on asiakas­tur­val­li­suuden kannalta tarkoi­tuk­sen­mu­kainen. Tällöin sosiaa­li­huollon toteut­ta­minen edellyttää sosiaa­li­huollon ammat­ti­hen­ki­löiden osaamista ja työpa­nosta vanhus­ten­huol­lossa.

Vanhusten kannalta monion­gel­mai­suuden ja erityisen tuen tarpeen tunnis­ta­minen estävät syrjäy­ty­mistä, mielen­ter­vey­son­gelmia ja paran­tavat vanhuksen arjen hallintaa. Lait eivät anna aihetta ja tukea sellai­selle tulkin­nalle, että sosiaa­li­huollon ja sosiaa­li­pal­ve­lujen päätök­senteko ja asiakastyö voidaan kokonai­suu­dessaan vanhus­ten­huol­lossa teettää vain tervey­den­huollon ammat­ti­hen­ki­löillä.

Alpo Heikkinen
erityis­asian­tuntija
ammat­tieet­tinen lauta­kunta
ammat­ti­jär­jestö Talentia