Talentian ammattieettinen lautakunta on käsitellyt jäsenen kysymystä siitä, voiko terveydenhuollon ammattihenkilö tehdä myös kaikki sosiaalihuoltolain toteuttamisen ja sosiaalipalvelujen päätökset?

 

Jäsen ker­too eräästä kes­ki­ko­koi­sesta kau­pun­gista, jonka van­hus­ten­pal­ve­luissa ei työs­ken­tele yhtään sosi­aa­li­huol­lon ammat­ti­hen­ki­löä. Kotipalvelun myön­tä­mi­sestä ja pal­ve­lu­tar­peen arvioin­nista päät­tää sai­raan­hoi­taja. Myös haa­voit­tu­vassa ase­massa ole­vien ja eri­tyi­sen tuen tar­peessa ole­vien van­hus­ten pää­tök­sen­teko on sai­raan­hoi­ta­jalla ja koti­pal­ve­lun pääl­li­köllä, joka on sairaanhoitaja.

Kuka vas­taa sosi­aa­li­huol­to­lain toi­meen­pa­nosta ja nii­hin liit­ty­vistä pal­ve­lu­tar­peen arvioin­nin kokoa­vista pal­ve­lu­pää­tök­sistä, koti­pal­ve­lun pää­tök­sistä ja van­hus­pal­ve­lu­jen asu­mis­rat­kai­sui­hin liit­ty­vistä pää­tök­sistä, kysyy jäsen.

Sosiaalialan osaaminen vanhuspalveluissa

Talentian ammat­tieet­ti­sen lau­ta­kun­nan mukaan van­hus­ten koti­hoi­don ja sosi­aa­li­sen toi­min­ta­ky­vyn arvioi­mi­nen edel­lyt­tää sekä sosi­aa­li­huol­lon että ter­vey­den­huol­lon moni­puo­lista asiantuntemusta.

Sosiaalialan kou­lu­tuk­seen sisäl­tyy osaa­mi­nen sosi­aa­li­pal­ve­lu­jen sekä elä­män­hal­lin­nan ja arjen koko­nai­suu­den arvioin­nista. Sosiaalisen osaa­mista, havain­noin­tia ja van­hus­ten sosi­aa­lis­ten oikeuk­sien vah­vis­ta­mi­sen näkö­kul­maa vähek­sy­tään perus­teet­to­masti näke­mällä van­huus vain ter­vey­del­li­senä kysy­myk­senä ja siten vain ter­vey­den­huol­lon amma­til­li­seen pää­tök­sen­te­koon liit­ty­vänä tehtävänä.

Sosiaalihuoltolain mukais­ten pal­ve­lu­pää­tös­ten koko­nai­suu­teen voi liit­tyä yksit­täi­sen van­huk­sen koh­dalla monion­gel­mai­suutta kuten päihde- ja mie­len­ter­vey­son­gel­mia, yksi­näi­syyttä, puut­tu­vaa omais­ten tukea, vai­keutta luoda kon­tak­teja ja eri­lai­sia sosi­aa­li­seen elä­män­hal­lin­taan liit­ty­viä arjen pulmia.

Palvelutarpeen arviointi ja pää­tök­sen­teko eivät voi olla riit­tä­vän tie­don koos­tu­mi­sen takia eril­lään, vaan nii­den on kul­jet­tava asia­kas­pro­ses­sissa yhdessä. Ammattieettisestä näkö­kul­masta kyse on ihmi­sen koh­taa­mi­sesta koko­nai­suu­tena, ja van­huk­sen oikeu­desta saada tar­vit­taessa myös sosi­aa­li­huol­to­lain mukai­sen ammat­ti­hen­ki­lön arviointi pal­ve­lui­den ja arjen hal­lin­nan kokonaisuudesta.

Erityistä tukea tar­vit­se­vien ja haa­voit­tu­vassa ase­massa ole­vien van­hus­ten pää­tök­sen­teossa edel­ly­te­tään sosi­aa­li­huol­to­lain mukaan lail­lis­tet­tua sosi­aa­li­työn­te­ki­jää. Geronomin ammatti kuu­luu sosi­aa­li­huol­lon ammat­ti­hen­ki­lö­la­kiin lail­lis­tet­tuna ammat­tina, ja kou­lu­tus tuot­taa van­hus­ten­huol­lon asiantuntijoita.

Monipuolisesta osaamisesta on huolehdittava

Talentian ammat­tieet­ti­nen lau­ta­kunta vaa­tii sosi­aali- ja ter­veys­mi­nis­te­riöltä ja Valviralta val­von­taa ja ohjeita van­hus­ten­huol­lon hen­ki­lös­tö­ra­ken­teen yksi­puo­lis­tu­mi­sen ehkäi­se­mi­seksi ja sosi­aa­li­huol­lon asian­tun­te­muk­sen tur­vaa­mi­seksi kun­nissa ja tule­vissa maakunnissa.

Lautakunta lähet­tää van­hus­pal­ve­lu­jen pää­tök­sen­teon ja asia­kas­työn hen­ki­lös­tö­ra­ken­teen yksi­puo­lis­tu­mi­sesta aiheu­tu­neen ongel­man Valviralle ja STM:lle täs­men­net­tä­väksi ja toi­voo ohjeis­tusta kun­tiin, jotta asiak­kaan etu laki­ko­ko­nai­suu­den osalta toi­misi parem­min asia­kas­tur­val­li­suu­den näkökulmasta.

Ei voi olla niin, että ammat­ti­hen­ki­lö­laki ja van­hus­pal­ve­lu­laki edel­lyt­tä­vät moni­puo­lista osaa­mista, mutta sosi­aa­li­huol­to­la­kia ja van­hus­pal­ve­lu­la­kia tul­ki­taan kun­nissa niin, ettei sosi­aa­li­huol­lon tut­kin­toon ja kou­lu­tuk­seen perus­tu­vaa osaa­mista edel­ly­tetä, pai­not­taa ammat­tieet­ti­nen lautakunta.

Lakien on muo­dos­tet­tava myös ammat­tieet­ti­nen koko­nai­suus, joka on asia­kas­tur­val­li­suu­den kan­nalta tar­koi­tuk­sen­mu­kai­nen. Tällöin sosi­aa­li­huol­lon toteut­ta­mi­nen edel­lyt­tää sosi­aa­li­huol­lon ammat­ti­hen­ki­löi­den osaa­mista ja työ­pa­nosta vanhustenhuollossa.

Vanhusten kan­nalta monion­gel­mai­suu­den ja eri­tyi­sen tuen tar­peen tun­nis­ta­mi­nen estä­vät syr­jäy­ty­mistä, mie­len­ter­vey­son­gel­mia ja paran­ta­vat van­huk­sen arjen hal­lin­taa. Lait eivät anna aihetta ja tukea sel­lai­selle tul­kin­nalle, että sosi­aa­li­huol­lon ja sosi­aa­li­pal­ve­lu­jen pää­tök­sen­teko ja asia­kas­työ voi­daan koko­nai­suu­des­saan van­hus­ten­huol­lossa teet­tää vain ter­vey­den­huol­lon ammattihenkilöillä.

Alpo Heikkinen
erityisasiantuntija
ammat­tieet­ti­nen lautakunta
ammat­ti­jär­jestö Talentia