Vanhempi saa videoida lastensuojelun asiakasneuvottelun

touko 4, 2015

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin on antanut lastensuojelutyössä toimivien kannalta kiinnostavan ratkaisun lastensuojelun asiakasneuvotteluiden videoinnista. Ratkaisu antaa lisäksi tietoa tallenteiden julkaisusta, joka on oikeudellisesti eri asia.

 

Apulaisoikeusasi­amies Mai­ja Sak­slin­ille lähete­tyssä kan­telus­sa kysyt­ti­in, toimi­vatko sosi­aal­i­toimen viran­halti­jat lain­mukaises­ti, kun he kiel­sivät lapsen isältä asi­akas­neu­vot­telun videoku­vaamisen. Työn­tek­i­jät pitivät kiel­toaan perustel­tuna. He halu­si­vat suo­jel­la per­heen las­ten yksi­ty­isyyt­tä ja omaa yksi­ty­isyyt­tään sekä kun­ni­aansa enem­miltä loukkauk­sil­ta. Per­heen van­hem­mat oli­vat aiem­min ladan­neet salas­sa pidet­tävää mate­ri­aalia inter­net­ti­in ja käyt­täy­tyneet hal­ven­tavasti työn­tek­i­jöitä kohtaan, ja tämänkin neu­vot­telun las­ta koske­vat salas­sa pidet­tävät tiedot oli uhat­tu lada­ta inter­net­ti­in yleisön saataville.

Sosi­aal­i­toimen viran­halti­ja oli tehnyt julk­isu­us­lain mukaisen päätök­sen tieto­jen­saan­tioikeu­den rajoit­tamis­es­ta. Työtek­i­jöi­den lausun­nos­sa ker­rot­ti­in lisäk­si, että asi­akas­su­un­nitelma­palaverin tal­tioin­tia ei muul­la tavoin kiel­let­ty, ja kan­teli­ja sai nauhoit­taa palaverin ääni­tal­len­teena.

Kantelu tehtiin apulaisoikeusasiamiehelle toukokuussa 2013, ja ratkaisu asiassa annettiin joulukuussa 2014.

Kaikkien oikeudet huomioon

Apu­la­sioikeusasi­amiehen Mai­ja Sak­slin­in ratkaisun mukaan kan­telus­sa on kysymys kah­den erisu­un­ti­in osoit­ta­van peru­soikeu­den välis­es­tä jän­nit­teestä: kan­teli­jan sanan­va­pau­den sekä viran­halti­jan ja per­heen lapsen yksi­tyiselämän suo­jas­ta.

Ratkais­us­saan Sak­slin pyr­ki löytämään menet­te­lyn, joka tur­vaa mah­dol­lisim­man pitkälle molem­mat peru­soikeudet. Lisäk­si tapauk­ses­sa otet­ti­in huomioon sosi­aal­i­huol­lon asi­akkaan oikeus saa­da tieto­ja vira­nomaisen toimin­nas­ta ja oikeus valvoa vira­nomais­ten toim­intaa omas­sa asi­as­saan ja oikeus osal­lis­tua oman ja alaikäisen lapsen­sa sosi­aal­i­huol­lon suun­nit­telu­un sosi­aal­i­huol­lon asi­akaslain mukaises­ti.

Sak­slin on samaa mieltä siitä, että alaikäisen lapsen etu saat­taa vaaran­tua, jos hän­tä koske­via arkalu­on­teisia ja salas­sa pidet­täviä tieto­ja levitetään julkises­ti inter­netin väl­i­tyk­sel­lä ulkop­uolis­ten saataville. Toisaal­ta Sak­slin pitää vält­tämät­tömänä sitä, että vira­nomais­ten toimin­nas­ta voidaan myös kri­it­tisel­lä taval­la keskustel­la julkises­ti.

Asiakas saa tallentaa ja saada tietoa

Sosi­aal­i­huol­lon asi­akkaal­la on oikeus tal­len­taa vira­nomais­ten kanssa käy­ty keskustelu tai muu neu­vot­telu, sanoo Sak­slin. Tämä tal­len­t­a­mi­nen voidaan tehdä eri­laisin teknisin apu­vä­linein esimerkik­si videoimal­la tai ääni­tal­len­ta­mal­la asi­akas- tai muu tapaami­nen.

Vira­nomaisel­la ei siis ole oikeut­ta kieltää sosi­aal­i­huol­lon asi­akas­ta tal­len­ta­mas­ta keskustelu­ja tai muu­ta asi­akasti­lan­net­ta, kun kysymys on asi­akasti­lanteessa tapah­tu­vas­ta sel­l­ais­es­ta tieto­jen tal­len­tamis­es­ta, joista henkilö on voin­ut luval­lis­es­ti saa­da tiedon, ja jot­ka sosi­aal­i­huol­lon asi­akas saisi, jos ne olisi merkit­ty asi­akir­jaan.

Jos viranomaisen kanssa käyty keskustelu tallennetaan, se ei vielä tarkoita että viranomaisen yksityisyyttä olisi loukattu.

Tässä tapauk­ses­sa kan­teli­jal­la on oikeus saa­da tieto hän­tä itseään ja las­taan koske­vista vira­nomaisen asi­akir­joista siten kun julk­isu­us­lais­sa sääde­tään. Tätä oikeut­ta voidaan rajoit­taa julk­isu­us­lain mukaisil­la perusteil­la.

Sak­slin pitää perustelu­na sitä, että sosi­aal­i­toi­mi pyrkii suo­jaa­maan asi­akkait­ten­sa oikeut­ta yksi­ty­isyy­teen ja toim­i­maan sil­lä tavoin, ettei salas­sa pidet­täviä asi­akir­jo­ja ja tieto­ja luovute­ta tai levitetä ulkop­uolis­ten saataville. Mut­ta pelkkä epäilys siitä, että tiedot luovutet­taisi­in ulkop­uolisille tai oli­si­vat muu­toin ulkop­uolis­ten käytet­tävis­sä, ei riitä kiel­lon perus­teek­si.

Jois­sain tilanteis­sa keskusteluis­sa voi tul­la esille sel­l­aisia salas­sa pidet­täviä tieto­ja, joiden luovut­tamista ulkop­uoliselle ja niiden käyt­töä voidaan rajoit­taa. Sosi­aal­i­huol­lon vira­nomainen joutuu hark­it­se­maan täl­laises­sa tilanteessa tiedon luovut­tamisen edel­ly­tyk­set julk­isu­us­lain ja sosi­aal­i­huol­lon asi­akaslain perus­teel­la.

Kun henkilö tal­len­taa käymään­sä keskustelua vira­nomaisen kanssa, se ei vielä merk­itse että täl­lä menet­te­lyl­lä loukat­taisi­in vira­nomaises­sa työsken­tele­vien yksi­ty­isyyt­tä. Täl­läkään perus­teel­la vira­nomaisel­la ei ole oikeut­ta kieltää asi­akasti­lanteen kuvaamista, sil­lä tal­len­t­a­mi­nen kohdis­tuu seikkoi­hin, joista asi­akas voi asi­akas tilanteessa tehdä havain­to­ja.

Julkaiseminen eri juttu

Sak­slin korostaa ratkais­us­saan sitä että, oikeus tal­len­taa vira­nomaisen sekä asi­akkaan välil­lä käy­tyä asi­akas­neu­vot­telua ja tal­len­teen mah­dolli­nen julkaisem­i­nen esimerkik­si inter­netis­sä ovat oikeudel­lis­es­ti toi­sis­taan eril­lisiä asioi­ta.

Video­tal­len­teen tai muun tal­len­teen julkaisem­i­nen esimerkik­si inter­netin keskustelu­pal­stoil­la saat­taa louka­ta lapsen tai työn­tek­i­jöi­den ja viran­halti­joiden yksi­ty­isyyt­tä siten, että tal­len­teen julkaisem­i­nen on ran­gais­tavaa. Tämän tapauk­sen ratkais­us­sa apu­laisoikeusasi­amies ei ota kan­taa tal­len­teen julkaisemiseen ja tal­len­teen julka­isi­jan mah­dol­liseen rikosoikeudel­liseen vas­tu­useen.

Jos asi­akastapaamisen tal­len­tei­ta luovute­taan eteen­päin ilman siihen oikeut­tavaa lupaa, voi sosi­aal­i­huol­lon asi­akas syyl­listyä rikok­seen, joka sit­ten arvioidaan jälkikä­teen.

Hele­na Jaakko­la

Ratkaisu kokon­aisu­udessaan luet­tavis­sa eduskun­nan verkko­sivuil­la .