Vanhempi saa videoida lastensuojelun asiakasneuvottelun

touko 4, 2015

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin on antanut lastensuojelutyössä toimivien kannalta kiinnostavan ratkaisun lastensuojelun asiakasneuvotteluiden videoinnista. Ratkaisu antaa lisäksi tietoa tallenteiden julkaisusta, joka on oikeudellisesti eri asia.

 

Apulai­soi­keus­asia­mies Maija Sakslinille lähe­te­tyssä kan­te­lussa kysyt­tiin, toi­mi­vatko sosi­aa­li­toi­men viran­hal­ti­jat lain­mu­kai­sesti, kun he kiel­si­vät lap­sen isältä asia­kas­neu­vot­te­lun video­ku­vaa­mi­sen. Työntekijät piti­vät kiel­to­aan perus­tel­tuna. He halusi­vat suo­jella per­heen las­ten yksi­tyi­syyttä ja omaa yksi­tyi­syyt­tään sekä kun­ni­aansa enem­miltä louk­kauk­silta. Perheen van­hem­mat oli­vat aiem­min ladan­neet salassa pidet­tä­vää mate­ri­aa­lia inter­net­tiin ja käyt­täy­ty­neet hal­ven­ta­vasti työn­te­ki­jöitä koh­taan, ja tämän­kin neu­vot­te­lun lasta kos­ke­vat salassa pidet­tä­vät tie­dot oli uhattu ladata inter­net­tiin ylei­sön saataville.

Sosiaalitoimen viran­hal­tija oli teh­nyt jul­ki­suus­lain mukai­sen pää­tök­sen tie­to­jen­saan­tioi­keu­den rajoit­ta­mi­sesta. Työtekijöiden lausun­nossa ker­rot­tiin lisäksi, että asia­kas­suun­ni­tel­ma­pa­la­ve­rin tal­tioin­tia ei muulla tavoin kiel­letty, ja kan­te­lija sai nau­hoit­taa pala­ve­rin äänitallenteena.

Kantelu tehtiin apulaisoikeusasiamiehelle toukokuussa 2013, ja ratkaisu asiassa annettiin joulukuussa 2014.

Kaikkien oikeudet huomioon

Apulasioikeusasiamiehen Maija Sakslinin rat­kai­sun mukaan kan­te­lussa on kysy­mys kah­den eri­suun­tiin osoit­ta­van perus­oi­keu­den väli­sestä jän­nit­teestä: kan­te­li­jan sanan­va­pau­den sekä viran­hal­ti­jan ja per­heen lap­sen yksi­tyi­se­lä­män suojasta.

Ratkaisussaan Sakslin pyrki löy­tä­mään menet­te­lyn, joka tur­vaa mah­dol­li­sim­man pit­källe molem­mat perus­oi­keu­det. Lisäksi tapauk­sessa otet­tiin huo­mioon sosi­aa­li­huol­lon asiak­kaan oikeus saada tie­toja viran­omai­sen toi­min­nasta ja oikeus val­voa viran­omais­ten toi­min­taa omassa asias­saan ja oikeus osal­lis­tua oman ja alai­käi­sen lap­sensa sosi­aa­li­huol­lon suun­nit­te­luun sosi­aa­li­huol­lon asia­kas­lain mukaisesti.

Sakslin on samaa mieltä siitä, että alai­käi­sen lap­sen etu saat­taa vaa­ran­tua, jos häntä kos­ke­via arka­luon­tei­sia ja salassa pidet­tä­viä tie­toja levi­te­tään jul­ki­sesti inter­ne­tin väli­tyk­sellä ulko­puo­lis­ten saa­ta­ville. Toisaalta Sakslin pitää vält­tä­mät­tö­mänä sitä, että viran­omais­ten toi­min­nasta voi­daan myös kriit­ti­sellä tavalla kes­kus­tella julkisesti.

Asiakas saa tallentaa ja saada tietoa

Sosiaalihuollon asiak­kaalla on oikeus tal­len­taa viran­omais­ten kanssa käyty kes­kus­telu tai muu neu­vot­telu, sanoo Sakslin. Tämä tal­len­ta­mi­nen voi­daan tehdä eri­lai­sin tek­ni­sin apu­vä­li­nein esi­mer­kiksi videoi­malla tai ääni­tal­len­ta­malla asia­kas- tai muu tapaaminen.

Viranomaisella ei siis ole oikeutta kiel­tää sosi­aa­li­huol­lon asia­kasta tal­len­ta­masta kes­kus­te­luja tai muuta asia­kas­ti­lan­netta, kun kysy­mys on asia­kas­ti­lan­teessa tapah­tu­vasta sel­lai­sesta tie­to­jen tal­len­ta­mi­sesta, joista hen­kilö on voi­nut luval­li­sesti saada tie­don, ja jotka sosi­aa­li­huol­lon asia­kas saisi, jos ne olisi mer­kitty asiakirjaan.

Jos viranomaisen kanssa käyty keskustelu tallennetaan, se ei vielä tarkoita että viranomaisen yksityisyyttä olisi loukattu.

Tässä tapauk­sessa kan­te­li­jalla on oikeus saada tieto häntä itse­ään ja las­taan kos­ke­vista viran­omai­sen asia­kir­joista siten kun jul­ki­suus­laissa sää­de­tään. Tätä oikeutta voi­daan rajoit­taa jul­ki­suus­lain mukai­silla perusteilla.

Sakslin pitää perus­te­luna sitä, että sosi­aa­li­toimi pyr­kii suo­jaa­maan asiak­kait­tensa oikeutta yksi­tyi­syy­teen ja toi­mi­maan sillä tavoin, ettei salassa pidet­tä­viä asia­kir­joja ja tie­toja luo­vu­teta tai levi­tetä ulko­puo­lis­ten saa­ta­ville. Mutta pelkkä epäi­lys siitä, että tie­dot luo­vu­tet­tai­siin ulko­puo­li­sille tai oli­si­vat muu­toin ulko­puo­lis­ten käy­tet­tä­vissä, ei riitä kiel­lon perusteeksi.

Joissain tilan­teissa kes­kus­te­luissa voi tulla esille sel­lai­sia salassa pidet­tä­viä tie­toja, joi­den luo­vut­ta­mista ulko­puo­li­selle ja nii­den käyt­töä voi­daan rajoit­taa. Sosiaalihuollon viran­omai­nen jou­tuu har­kit­se­maan täl­lai­sessa tilan­teessa tie­don luo­vut­ta­mi­sen edel­ly­tyk­set jul­ki­suus­lain ja sosi­aa­li­huol­lon asia­kas­lain perusteella.

Kun hen­kilö tal­len­taa käy­määnsä kes­kus­te­lua viran­omai­sen kanssa, se ei vielä mer­kitse että tällä menet­te­lyllä lou­kat­tai­siin viran­omai­sessa työs­ken­te­le­vien yksi­tyi­syyttä. Tälläkään perus­teella viran­omai­sella ei ole oikeutta kiel­tää asia­kas­ti­lan­teen kuvaa­mista, sillä tal­len­ta­mi­nen koh­dis­tuu seik­koi­hin, joista asia­kas voi asia­kas tilan­teessa tehdä havaintoja.

Julkaiseminen eri juttu

Sakslin koros­taa rat­kai­sus­saan sitä että, oikeus tal­len­taa viran­omai­sen sekä asiak­kaan välillä käy­tyä asia­kas­neu­vot­te­lua ja tal­len­teen mah­dol­li­nen jul­kai­se­mi­nen esi­mer­kiksi inter­ne­tissä ovat oikeu­del­li­sesti toi­sis­taan eril­li­siä asioita.

Videotallenteen tai muun tal­len­teen jul­kai­se­mi­nen esi­mer­kiksi inter­ne­tin kes­kus­te­lu­pals­toilla saat­taa lou­kata lap­sen tai työn­te­ki­jöi­den ja viran­hal­ti­joi­den yksi­tyi­syyttä siten, että tal­len­teen jul­kai­se­mi­nen on ran­gais­ta­vaa. Tämän tapauk­sen rat­kai­sussa apu­lai­soi­keus­asia­mies ei ota kan­taa tal­len­teen jul­kai­se­mi­seen ja tal­len­teen jul­kai­si­jan mah­dol­li­seen riko­soi­keu­del­li­seen vastuuseen.

Jos asia­kas­ta­paa­mi­sen tal­len­teita luo­vu­te­taan eteen­päin ilman sii­hen oikeut­ta­vaa lupaa, voi sosi­aa­li­huol­lon asia­kas syyl­lis­tyä rikok­seen, joka sit­ten arvioi­daan jälkikäteen.

Helena Jaakkola

Ratkaisu koko­nai­suu­des­saan luet­ta­vissa edus­kun­nan verk­ko­si­vuilla .