Vanhempi saa videoida lastensuojelun asiakasneuvottelun

touko 4, 2015

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin on antanut lastensuojelutyössä toimivien kannalta kiinnostavan ratkaisun lastensuojelun asiakasneuvotteluiden videoinnista. Ratkaisu antaa lisäksi tietoa tallenteiden julkaisusta, joka on oikeudellisesti eri asia.

 

Apulai­soi­keus­asiamies Maija Saksli­nille lähete­tyssä kante­lussa kysyttiin, toimi­vatko sosiaa­li­toimen viran­hal­tijat lainmu­kai­sesti, kun he kielsivät lapsen isältä asiakas­neu­vot­telun video­ku­vaa­misen. Työnte­kijät pitivät kieltoaan perus­teltuna. He halusivat suojella perheen lasten yksityi­syyttä ja omaa yksityi­syyttään sekä kunni­aansa enemmiltä loukkauk­silta. Perheen vanhemmat olivat aiemmin ladanneet salassa pidet­tävää materi­aalia inter­nettiin ja käyttäy­tyneet halven­ta­vasti työnte­ki­jöitä kohtaan, ja tämänkin neuvot­telun lasta koskevat salassa pidet­tävät tiedot oli uhattu ladata inter­nettiin yleisön saata­ville.

Sosiaa­li­toimen viran­haltija oli tehnyt julki­suuslain mukaisen päätöksen tieto­jen­saan­tioi­keuden rajoit­ta­mi­sesta. Työte­ki­jöiden lausun­nossa kerrottiin lisäksi, että asiakas­suun­ni­tel­ma­pa­la­verin taltiointia ei muulla tavoin kielletty, ja kantelija sai nauhoittaa palaverin äänital­len­teena.

Kantelu tehtiin apulaisoikeusasiamiehelle toukokuussa 2013, ja ratkaisu asiassa annettiin joulukuussa 2014.

Kaikkien oikeudet huomioon

Apulasioi­keus­asia­miehen Maija Sakslinin ratkaisun mukaan kante­lussa on kysymys kahden erisuuntiin osoit­tavan perus­oi­keuden välisestä jännit­teestä: kante­lijan sanan­va­pauden sekä viran­hal­tijan ja perheen lapsen yksityi­se­lämän suojasta.

Ratkai­sussaan Sakslin pyrki löytämään menet­telyn, joka turvaa mahdol­li­simman pitkälle molemmat perus­oi­keudet. Lisäksi tapauk­sessa otettiin huomioon sosiaa­li­huollon asiakkaan oikeus saada tietoja viran­omaisen toimin­nasta ja oikeus valvoa viran­omaisten toimintaa omassa asiassaan ja oikeus osallistua oman ja alaikäisen lapsensa sosiaa­li­huollon suunnit­teluun sosiaa­li­huollon asiakaslain mukai­sesti.

Sakslin on samaa mieltä siitä, että alaikäisen lapsen etu saattaa vaarantua, jos häntä koskevia arkaluon­teisia ja salassa pidet­täviä tietoja levitetään julki­sesti inter­netin välityk­sellä ulkopuo­listen saata­ville. Toisaalta Sakslin pitää välttä­mät­tömänä sitä, että viran­omaisten toimin­nasta voidaan myös kriit­ti­sellä tavalla keskus­tella julki­sesti.

Asiakas saa tallentaa ja saada tietoa

Sosiaa­li­huollon asiak­kaalla on oikeus tallentaa viran­omaisten kanssa käyty keskustelu tai muu neuvottelu, sanoo Sakslin. Tämä tallen­ta­minen voidaan tehdä erilaisin teknisin apuvä­linein esimer­kiksi videoi­malla tai äänital­len­ta­malla asiakas- tai muu tapaa­minen.

Viran­omai­sella ei siis ole oikeutta kieltää sosiaa­li­huollon asiakasta tallen­ta­masta keskus­teluja tai muuta asiakas­ti­lan­netta, kun kysymys on asiakas­ti­lan­teessa tapah­tu­vasta sellai­sesta tietojen tallen­ta­mi­sesta, joista henkilö on voinut luval­li­sesti saada tiedon, ja jotka sosiaa­li­huollon asiakas saisi, jos ne olisi merkitty asiakirjaan.

Jos viranomaisen kanssa käyty keskustelu tallennetaan, se ei vielä tarkoita että viranomaisen yksityisyyttä olisi loukattu.

Tässä tapauk­sessa kante­li­jalla on oikeus saada tieto häntä itseään ja lastaan koske­vista viran­omaisen asiakir­joista siten kun julki­suus­laissa säädetään. Tätä oikeutta voidaan rajoittaa julki­suuslain mukai­silla perus­teilla.

Sakslin pitää perus­teluna sitä, että sosiaa­li­toimi pyrkii suojaamaan asiak­kait­tensa oikeutta yksityi­syyteen ja toimimaan sillä tavoin, ettei salassa pidet­täviä asiakirjoja ja tietoja luovuteta tai levitetä ulkopuo­listen saata­ville. Mutta pelkkä epäilys siitä, että tiedot luovu­tet­taisiin ulkopuo­li­sille tai olisivat muutoin ulkopuo­listen käytet­tä­vissä, ei riitä kiellon perus­teeksi.

Joissain tilan­teissa keskus­te­luissa voi tulla esille sellaisia salassa pidet­täviä tietoja, joiden luovut­ta­mista ulkopuo­li­selle ja niiden käyttöä voidaan rajoittaa. Sosiaa­li­huollon viran­omainen joutuu harkit­semaan tällai­sessa tilan­teessa tiedon luovut­ta­misen edelly­tykset julki­suuslain ja sosiaa­li­huollon asiakaslain perus­teella.

Kun henkilö tallentaa käymäänsä keskus­telua viran­omaisen kanssa, se ei vielä merkitse että tällä menet­te­lyllä loukat­taisiin viran­omai­sessa työsken­te­levien yksityi­syyttä. Tälläkään perus­teella viran­omai­sella ei ole oikeutta kieltää asiakas­ti­lanteen kuvaa­mista, sillä tallen­ta­minen kohdistuu seikkoihin, joista asiakas voi asiakas tilan­teessa tehdä havaintoja.

Julkaiseminen eri juttu

Sakslin korostaa ratkai­sussaan sitä että, oikeus tallentaa viran­omaisen sekä asiakkaan välillä käytyä asiakas­neu­vot­telua ja tallenteen mahdol­linen julkai­se­minen esimer­kiksi inter­ne­tissä ovat oikeu­del­li­sesti toisistaan erillisiä asioita.

Video­tal­lenteen tai muun tallenteen julkai­se­minen esimer­kiksi inter­netin keskus­te­lu­pals­toilla saattaa loukata lapsen tai työnte­ki­jöiden ja viran­hal­ti­joiden yksityi­syyttä siten, että tallenteen julkai­se­minen on rangais­tavaa. Tämän tapauksen ratkai­sussa apulai­soi­keus­asiamies ei ota kantaa tallenteen julkai­se­miseen ja tallenteen julkai­sijan mahdol­liseen rikosoi­keu­del­liseen vastuuseen.

Jos asiakas­ta­paa­misen tallen­teita luovu­tetaan eteenpäin ilman siihen oikeut­tavaa lupaa, voi sosiaa­li­huollon asiakas syyllistyä rikokseen, joka sitten arvioidaan jälki­käteen.

Helena Jaakkola

Ratkaisu kokonai­suu­dessaan luetta­vissa eduskunnan verkko­si­vuilla .