Sosiaali- ja terveyspalveluissa ollaan siirtymässä yhä enemmän omavalvontaan. Ulkopuolisen valvontatahon rooli pienenee, ja painopiste on riskiperusteinen. Voidaan vain arvuutella, mitä tämä tarkoittaa palvelujen laadun, kansalaisen oikeuksien ja asiakas- ja potilasturvallisuuden kannalta.

 

Länsi- ja Sisä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­rasto aloitti kesä­kuussa 2015 sel­vi­tyk­sen oppi­las- ja opis­ke­li­ja­huol­to­laissa mää­ri­tel­ty­jen kuraat­tori- ja psy­ko­lo­gi­pal­ve­lui­den toteu­tu­mi­sesta Länsi- ja Sisä-Suo­men kun­nissa. Halusimme sel­vit­tää, miten kun­nat jär­jes­tä­vät psy­ko­logi- ja kuraat­to­ri­pal­ve­lut. Toteu­tu­vatko laissa sää­de­tyt mää­rä­ajat pal­ve­lui­hin pää­se­mi­seksi? Lisäksi sel­vi­tet­tiin psy­ko­lo­gien ja kuraat­to­rien kel­poi­suutta.

Saimme vas­tauk­sista tie­don, että lain edel­lyt­tä­mät kuraat­tori- ja psy­ko­lo­gi­pal­ve­lut sekä pal­ve­lui­den mää­rä­ajat toteu­tui­vat 58 pro­sen­tissa alu­een kun­nista. 42 pro­sen­tissa alu­een kun­nista oppi­las- ja opis­ke­li­ja­huol­to­lain­sää­dän­nön nou­dat­ta­mi­sessa oli puut­teita. Näissä kun­nissa aloi­tet­tiin val­vonta.

Suurin yksittäinen ongelma koko Länsi- ja Sisä-Suomen alueella oli, että kunnasta puuttui vastaava kuraattori.

Puut­teita oli lisäksi kuraat­tori- ja psy­ko­lo­gi­pal­ve­lui­hin pää­syssä. Ongel­mat pal­ve­lui­hin pää­syn mää­rä­ajoissa viit­taa­vat lisäksi riit­tä­mät­tö­miin hen­ki­lös­tö­mää­riin.

Sel­vi­tys­työmme kor­jasi tilan­netta, ja suu­rin osa epä­koh­dista kor­jaan­tui alue­hal­lin­to­vi­ras­ton sel­vi­tys­työn aikana. 36 kun­nasta, joissa epä­koh­tien sel­vit­tely eteni alue­hal­lin­to­vi­ras­ton val­von­taan, 27 on saat­ta­nut alue­hal­lin­to­vi­ras­ton sel­vi­tys­pyyn­tö­jen jäl­keen asiat lain vaa­ti­malle tasolle.

Tämä tulos ker­too ulko­puo­li­sen val­von­nan mer­ki­tyk­sestä. Voi­daan kysyä, mikä olisi kuraat­tori- ja psy­ko­lo­gi­pal­ve­lui­den tila ilman alue­hal­lin­to­vi­ras­ton sel­vi­tys­työtä.

Länsi- ja Sisä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­rasto otti asian val­vot­ta­vak­seen oma-aloit­tei­sesti. Tie­toa siitä, onko muissa alue­hal­lin­to­vi­ras­toissa tehty vas­taa­vaa sel­vi­tys­työtä, ei ole. Mikäli sel­vi­tys­työtä ei muu­alla Suo­messa ole tehty, olisi mie­len­kiin­toista saada tie­tää, mikä on tilanne näi­den kun­tien opis­ke­lu­huol­to­pal­ve­lui­den koh­dalla.

Pää­se­vätkö oppi­laat muu­alla Suo­messa kuraat­to­rin ja psy­ko­lo­gin pal­ve­lui­hin? Tar­jo­taanko laa­duk­kaita pal­ve­luita, ja onko hen­ki­löstö teh­tä­väänsä päte­vää?

Huomattava osa epäkohdista korjaantui aluehallintoviraston selvitystyön aikana.

Mie­len­kiin­toi­sen tulok­sista tekee myös se, että sosi­aali- ja ter­veys­pal­ve­luissa ollaan siir­ty­mässä koko ajan yhä enem­män oma­val­von­taan. Ulko­puo­li­sen val­von­ta­ta­hon rooli pie­ne­nee ja menet­tää mer­ki­tys­tään. Jat­kossa ulko­puo­li­sen val­von­nan pain­opiste on ris­ki­pe­rus­tei­nen, vain graa­vim­mat ja eni­ten huolta herät­tä­vät tapauk­set ote­taan käsit­te­lyyn.

Voi­daan vain arvuu­tella, mitä tämä tar­koit­taa pal­ve­lu­jen laa­dun, kan­sa­lai­sen oikeuk­sien ja asia­kas- ja poti­las­tur­val­li­suu­den kan­nalta.

Länsi- ja Sisä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­ton sel­vi­tys­työstä on  tehty raportti, joka kokoaa alu­een tulok­set. Raportti kat­taa maa­kun­ta­koh­tai­set (Pir­kan­maa, Keski-Suomi, Poh­jan­maa, Keski-Poh­jan­maa, Etelä-Poh­jan­maa) tie­dot. Rapor­tin lop­pu­pää­tel­mässä Länsi- ja Sisä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­rasto toteaa, että tule­vai­suutta aja­tel­len kun­nilta vaa­di­taan jat­ku­vaa työtä opis­ke­lu­huol­lon hen­ki­lös­tön riit­tä­vän osaa­mi­sen var­mis­ta­mi­seen ja tätä kautta päte­vän opis­ke­lu­huol­lon hen­ki­lös­tön säi­lyt­tä­mi­seen ja yllä­pi­tä­mi­seen.

Käy­tän­nössä tämä tar­koit­taa esi­mer­kiksi päte­vien kuraat­to­rien ja psy­ko­lo­gien rek­ry­toin­tia ja jo ole­massa ole­van hen­ki­lös­tön lisä­kou­lu­tuk­sen tuke­mista. Myös opis­ke­lu­huol­lon hen­ki­lös­tön riit­tä­vään mää­rään tulee kiin­nit­tää huo­miota. Tämä on suo­raan yhtey­dessä pal­ve­lui­hin pää­syn kanssa.

Niina Leh­ti­nen

Kir­joit­taja työs­ken­te­lee esit­te­li­jänä Länsi- ja Sisä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­tossa.