Määrämuotoisen kirjaamisen taitoja pääsee hiomaan Kansa-koulu III ‑valmennuksessa.

 

 

Kun orga­ni­saa­tiossa on tehty pää­tös liit­tyä sosi­aa­li­huol­lon asia­kas­tie­don arkis­toon, ensim­mäi­nen tuki ja ohjaus saa­daan Kelan käyttöönottojaksolla.

Tälle orga­ni­saa­tio ilmoit­tau­tuu suun­nit­te­le­mansa käyt­töön­o­ton aika­tau­lun mukai­sesti. Jokaiselle käyt­töön­ot­to­jen tuen jak­solle on aika­tau­lu­tettu omat val­mis­te­lu­ti­lai­suu­det, jotka Kela jär­jes­tää yhteis­työssä THL:n ja Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton kanssa.

Lisäksi jokai­sella käyt­töön­o­ton­jak­solla Kela jär­jes­tää yhteis­työssä THL:n kanssa kaksi toi­min­ta­ta­pa­kou­lu­tusta, joissa sosi­aa­li­huol­lon toi­mi­jat syven­ty­vät kir­jaa­mi­seen, tie­to­jen näky­mi­seen Omakannassa ja uusiin asiakirjarakenteisiin.

Itseopiskelua var­ten ver­kosta löy­tyy jo run­saasti Kanta-mate­ri­aa­lia, kuten alati päi­vit­tyvä Kanta-pal­ve­lu­jen käsi­kirja sosi­aa­li­huol­lon toimijoille.

Kelan jär­jes­tä­mien kou­lu­tus­ten lisäksi kan­nat­taa tutus­tua eril­li­seen Kansa-koulu III ‑kir­jaa­mis­val­men­nuk­seen. Se tar­joaa poh­ja­tie­toja liit­ty­mi­sestä ja pal­jon lisä­op­pia kir­jaa­mis­tai­to­jen hiomiseen.

– Kansa-koulu-val­men­nuk­semme start­taa­vat syväl­li­sistä perus­asioista: miksi asia­kas­työtä yli­päänsä kir­ja­taan, mitä tilan­teesta pitäisi kir­jata, min­kä­laista kieltä käy­tämme ja miten kir­jata asioita yhdessä asiak­kaan kanssa, hank­keen pää­kau­pun­ki­seu­dun alue­koor­di­naat­tori ja eri­kois­suun­nit­te­lija Päivi Tossavainen esittelee.

Koulutuksessa kaikkea peilataan juuri työntekijän harkinnan ja kirjaamisvapauden sekä toisaalta lainsäädännön velvoitteiden välillä.

Tämän jäl­keen tut­ki­taan lain­sää­dän­töä ja kan­sal­li­sia määräyksiä.

– Koulutuksessa kaik­kea pei­la­taan juuri työn­te­ki­jän har­kin­nan ja kir­jaa­mis­va­pau­den sekä toi­saalta lain­sää­dän­nön vel­voit­tei­den välillä, Tossavainen summaa.

Aiemmissa Kansa-koulu-hank­keissa kou­lu­tet­tiin kir­jaa­mis­val­men­ta­jia. Nyt keväällä alka­neessa uusim­massa hank­keessa puhu­taan kir­jaa­mis­asian­tun­ti­joista. Muutos joh­tuu siitä, ettei kurs­sin suo­rit­ta­neilla ole enää var­si­naista vel­voi­tetta jakaa tie­to­jaan yhtei­söis­sään nime­no­maan valmentajina.

– Palautteesta ilmeni, ettei val­men­ta­mi­nen tunnu kai­kille luon­te­valta ja termi alkoi jopa aset­taa esteitä kolu­tuk­seen hakeu­tu­mi­selle. Asiantuntija-tit­te­lillä haluamme koros­taa sitä, että jokai­nen voi vapaasti ja omalla taval­laan jakaa hank­ki­mi­aan tie­toja omassa yhtei­sös­sään, Tossavainen linjaa.

 Avoin materiaalipankki

Valmennusta ei tar­vitse puur­taa yksin ver­kossa, vaikka se suo­ri­te­taan­kin etänä ja oman aika­tau­lun mukaisesti.

– Kurssilla kes­kus­tel­laan teh­tä­vä­vas­tauk­sista ja niitä kom­men­toi­daan yhdessä tois­ten kurs­si­lais­ten ja val­men­ta­jien kanssa, han­ke­joh­taja Nea Kosonen kertoo.

Jokainen saa kui­ten­kin suo­rit­taa viik­ko­koh­tai­set teh­tä­vät läpi omaan tah­tiinsa. Tämä jous­ta­vuus on kerän­nyt osal­lis­tu­jilta kii­tosta eten­kin siksi, että työ­ai­ka­tau­lut sosiaali­alalla tun­ne­tusti ovat vaihtelevia.

Hankkeessa on lan­see­rattu myös kai­kille avoin Kirjaamisfoorumi.fi-sivusto, joka toi­mii kir­jaa­mis­osaa­mi­sen avoi­mena materiaalipankkina.

– Blogitarinoiden ohella foo­ru­mista löy­ty­vät val­men­nuk­semme kes­kei­set dia­pa­ke­tit, joita voi hyö­dyn­tää tie­don jaka­mi­sessa omassa työyh­tei­sös­sään, Kosonen kertoo.

– Katsoimme että ope­tus­ma­te­ri­aali on hyvä jakaa avoi­mesti eten­kin siksi, että kaikki haluk­kaat tus­kin mah­tu­ne­vat tule­viin val­men­nuk­siimme, mutta tie­don­jano ja ‑tarve kas­vaa koko ajan.

Juttu var­ten on haas­ta­teltu myös Keski-Suomen alue­koor­di­naat­tori Sivi Talvensolaa. Lisää tie­toa Kansa-koulu III ‑val­men­nuk­sesta löy­tyy Kirjaamisfoorumi-sivulta.

Tapio Ollikainen