Maritta Jylhälehto on sosiaalityöntekijä, joka tekee sosiaaliohjausta valinnanvapauskokeilussa Jyväskylässä.

 

Sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon valin­nan­va­paus­ko­kei­lut alkoi­vat keväällä 2017 Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Keski-Uudellamaalla, Tampereella ja Ylä-Savossa. Hämeenlinnassa ja Jyväskylässä pal­ve­lu­pa­ket­tiin kuu­luu myös sosiaaliohjaus.

− Jyväskylän kau­pun­gin lisäksi meillä ovat mukana Hankasalmen ja Uuraisten kun­nat. Valinnanvapauskokeiluun hyväk­syt­tiin aluksi kolme pal­ve­lun­tuot­ta­jaa. Jaan työ­ai­kani näi­den kol­men sote-kes­kuk­sen kes­ken ja toi­min niissä sosi­aa­lioh­jaa­jana toi­mi­ni­mi­poh­jalta. Asiakkaat ohja­taan luok­seni ajan­va­rauk­sella, ker­too Maritta Jylhälehto.

− Tämä ei ole paras mah­dol­li­nen toi­min­ta­malli. Sosiaaliohjaajan pal­ve­lun tulisi olla koko ajan saa­ta­villa ja sosi­aa­lioh­jauk­sen ammat­ti­lais­ten tulisi olla tii­mien jäsen.

Käytännössä työ on tarttua yhdessä asiakkaan kanssa hänen asiavyyhtiinsä.

Jylhälehto aloitti työnsä viime syk­synä, ja työ aloi­tet­tiin aivan nol­lasta. Ensimmäisiä teh­tä­viä oli pereh­dyt­tää sote-kes­kus­ten hen­ki­löstö ja ker­toa, mil­lai­sissa asioissa asiak­kaita voi ohjata sosi­aa­lioh­jaa­jan luo.

− Näissä kol­messa ter­vey­sa­lan yri­tyk­sessä sosi­aa­lioh­jaus on pal­ve­luna uutta, eikä heillä ollut koke­musta esi­mer­kiksi terveyssosiaalityöstä.

Terveys edellä mennään

Tammikuussa valin­nan­va­paus­ko­kei­lusta saa­tiin ensim­mäi­nen val­ta­kun­nal­li­nen väli­ra­portti. Kokeiluun kuu­lu­villa alueilla asuu yhteensä 336 000 asu­kasta, ja heistä 5,1 pro­sent­tia valitsi yksi­tyi­sen sote-kes­kuk­sen. Yli 70 pro­sent­tia asiak­kaista käytti lää­kä­ri­pal­ve­luita. Sosiaaliohjauksen käyn­tejä oli alle prosentti.

− Olen pitä­nyt omaa seu­ran­taa, mil­lai­sissa asioissa ihmi­set tule­vat sosi­aa­lioh­jaa­jan luokse. Kysymyksiä on ollut liit­tyen etuuk­siin ja asun­non hake­mi­seen, omais­hoi­toon, lap­siin, vam­mai­suu­teen, työ­hön paluuseen ja työ­ky­kyyn. Joku on ker­to­nut mie­len­ter­vey­den ongel­mista, joku yksi­näi­syy­destä ja teke­mi­sen puut­teesta, ker­too Jylhälehto.

Käytännössä työ on tart­tua yhdessä asiak­kaan kanssa hänen asiavyyhtiinsä.

− Annan heille hyö­dyl­listä tie­toa ja neu­voja sekä ohjaan mui­hin pal­ve­lui­hin tai vaik­kapa kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen tar­jon­nan piiriin.

On totta, että asiak­kaat tule­vat yksi­tyi­seen sote-kes­kuk­seen ”ter­veys edellä”, sanoo Jylhälehto.

− Minulla on kui­ten­kin näky, että ihmi­set voi­vat tulle tänne myös ”sosi­aa­li­nen edellä”. Olemme hyvä ensi­kon­takti tilan­teissa, joissa asiak­kaalla on vai­keasti hah­mot­tuva ongel­ma­kimppu tai oireita, joi­hin on lää­ke­tie­teel­li­sesti vai­kea tart­tua. Sosiaaliohjauksessa voi­daan kes­kus­tel­len poh­tia, onko juu­ri­syy nis­ka­ki­vussa vai siinä, että on yksi­näi­nen tai talous­on­gel­mat ahdistavat.

Sosiaaliohjaus ei ole irtopalikka

− Minulla on sosi­aa­li­työn­te­ki­jän poh­ja­kou­lu­tus ja ammatti-iden­ti­teetti. Innostun uuden kehit­tä­mi­sestä. Kun minua pyy­det­tiin valin­nan­va­paus­ko­kei­luun mukaan kehit­tä­mään sosi­aa­lioh­jausta, suos­tuin vain pie­nen har­kin­nan jälkeen.

Jylhälehto hah­mot­taa tällä het­kellä sote-kes­kuk­sen sosi­aa­lioh­jauk­sen mata­lan­kyn­nyk­sen toi­min­tana, jonka pii­riin asia­kas voi hel­posti pii­pah­taen tulla.

Sosiaaliohjaajan palvelun tulisi olla koko ajan saatavilla.


− Yhdessä kat­somme, mitkä asiat lyö­vät elä­mässä kapu­loita rat­tai­siin ja aloi­tamme sit­ten muu­tok­seen täh­tää­vän työn.

− Sote-kes­kuk­sen sosi­aa­lioh­jaus on meille kai­kille uutta, mutta kokei­lussa haemme tar­kem­paa sisäl­töä sille, mil­lai­siin asiak­kai­den tar­pei­siin sote-kes­kuk­sen sosi­aa­lioh­jaus voisi vas­tata. Olen myös mukana laa­jassa jul­ki­sen sek­to­rin ja mui­den toi­mi­joi­den yhteis­työ­ver­kos­tossa, missä luomme sisäl­töä tälle työlle.

Jylhälehto perään­kuu­lut­taa sosiaali­alan ammat­ti­lai­silta hyvää amma­til­lista aktiivisuutta.

− Emme saa tyy­tyä sii­hen, että sosi­aa­lioh­jaus mai­ni­taan ikään kuin irto­pa­lik­kana valin­nan­va­pau­den pii­riin kuu­lu­vien pal­ve­lui­den listalla.

Helena Jaakkola