Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talentian puheen­johtaja Tero Ristimäki kommentoi yhteis­kuntaa sosiaa­li­sesta näkökul­masta. Seuraa tai pyydä kaveriksi, niin tiedät enemmän!
Facebook
Twitter

Valinnan­vapaus ja miten se toteu­tetaan, on merkit­tävää kansa­laisten kannalta. Sillä on myös merki­tystä julkisten palve­luiden tulevai­suuden kannalta erityi­sesti sosiaa­li­huollon ja sosiaa­li­pal­ve­luiden näkökul­masta.

Olipa sote-uudistus millainen tahansa, on sillä laajoja vaiku­tuksia Talentian jäseniin ja Talentian edunval­vontaan.

Talentia on ajanut halli­tuksen alkupe­räistä suunni­telmaa, että ensin siirryt­täisiin maakuntiin ja vasta sitten vaiheittain kokei­lujen ja tutkitun tiedon pohjalta valin­nan­va­pauden laajen­ta­miseen. Nopea valin­nan­va­pauteen ja yhtiöit­tä­miseen siirty­minen sisältää henki­löstön asemaan liittyviä riskejä.

Jäsenten edunval­von­ta­ky­sy­myksiä on agendalla useita tulevan maakunta- ja sote-uudis­tuksen takia. Kunta-alan pääso­pi­ja­jär­jestö Juko, jonka jäsen Talentia on, valmis­tautuu neuvot­te­lemaan siitä, millaisia työ- ja virkaeh­to­so­pi­muksia tuleviin maakuntiin saadaan.

Toinen keskeinen asia on se, ketkä istuvat ”neuvot­te­lu­pöy­dässä”. Talentian sopimus­toi­mi­kunta käsitteli ennen pääsiäistä näihin neuvot­te­luihin liittyvät tavoitteet. Neuvot­telut käydään lokakuun 2017 loppuun mennessä.

Lisäksi julkisen sektorin työnte­ki­jöiden eläkkeiden tason ja rahoi­tuksen turvaa­minen tulevat olemaan merkit­täviä edunval­von­ta­ky­sy­myksiä. Tulevissa liikkeen- luovu­tuk­sissa jäsenille ei saa tulla eläke-etujen menetyksiä.

Sosiaali- ja tervey­den­huollon toimin­taym­pä­ristön muuttuessa tulee aivan varmasti lisää paineita palve­lusuhteen ehtojen heiken­tä­miseen. Talentian näkökul­masta meidän on puolus­tettava niin kuntiin jäävien kuin maakuntiin ja yrityksiin siirtyvien jäsenten etuja.

Puolus­ta­misen lisäksi meidän on etsittävä myös uusia ratkaisuja palkka­hin­noit­telun kehit­tä­mi­seksi vastaamaan uutta ammat­ti­hen­ki­lö­lakia ja uudis­tuvia tehtä­vä­jakoja. Talentian sopimus- ja työelä­mä­toi­mi­kunta tulevat yhdessä laatimaan vuoden loppuun mennessä tehtä­väjako- ja palkkaoh­jelman.

Talentia on satsannut aluetoi­minnan kehit­tä­miseen ja jatkaa tätä työtä kohti maakun­ta­uu­dis­tusta. Talen­tiassa tarvitaan aluea­sia­miesten, luotta­mus­miesten sekä työsuo­je­lu­val­tuu­tet­tujen ja alueyh­dis­tysten yhteis­työtä. Luotta­mus­miesten ja työsuo­je­lu­val­tuu­tet­tujen rekry­tointi, koulutus ja tuki luovat pohjan alueel­li­selle edunval­von­nalle.

Tero Ristimäki