Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talen­tian puheen­joh­taja Tero Ris­ti­mäki kom­men­toi yhteis­kun­taa sosi­aa­li­sesta näkö­kul­masta. Seu­raa tai pyydä kave­riksi, niin tie­dät enem­män!
Face­book
Twit­ter

Valin­nan­va­paus ja miten se toteu­te­taan, on mer­kit­tä­vää kan­sa­lais­ten kan­nalta. Sillä on myös mer­ki­tystä jul­kis­ten pal­ve­lui­den tule­vai­suu­den kan­nalta eri­tyi­sesti sosi­aa­li­huol­lon ja sosi­aa­li­pal­ve­lui­den näkö­kul­masta.

Olipa sote-uudis­tus mil­lai­nen tahansa, on sillä laa­joja vai­ku­tuk­sia Talen­tian jäse­niin ja Talen­tian edun­val­von­taan.

Talen­tia on aja­nut hal­li­tuk­sen alku­pe­räistä suun­ni­tel­maa, että ensin siir­ryt­täi­siin maa­kun­tiin ja vasta sit­ten vai­heit­tain kokei­lu­jen ja tut­ki­tun tie­don poh­jalta valin­nan­va­pau­den laa­jen­ta­mi­seen. Nopea valin­nan­va­pau­teen ja yhtiöit­tä­mi­seen siir­ty­mi­nen sisäl­tää hen­ki­lös­tön ase­maan liit­ty­viä ris­kejä.

Jäsen­ten edun­val­von­ta­ky­sy­myk­siä on agen­dalla useita tule­van maa­kunta- ja sote-uudis­tuk­sen takia. Kunta-alan pää­so­pi­ja­jär­jestö Juko, jonka jäsen Talen­tia on, val­mis­tau­tuu neu­vot­te­le­maan siitä, mil­lai­sia työ- ja vir­kaeh­to­so­pi­muk­sia tule­viin maa­kun­tiin saa­daan.

Toi­nen kes­kei­nen asia on se, ketkä istu­vat ”neu­vot­te­lu­pöy­dässä”. Talen­tian sopi­mus­toi­mi­kunta käsit­teli ennen pää­siäistä näi­hin neu­vot­te­lui­hin liit­ty­vät tavoit­teet. Neu­vot­te­lut käy­dään loka­kuun 2017 lop­puun men­nessä.

Lisäksi jul­ki­sen sek­to­rin työn­te­ki­jöi­den eläk­kei­den tason ja rahoi­tuk­sen tur­vaa­mi­nen tule­vat ole­maan mer­kit­tä­viä edun­val­von­ta­ky­sy­myk­siä. Tule­vissa liik­keen- luo­vu­tuk­sissa jäse­nille ei saa tulla eläke-etu­jen mene­tyk­siä.

Sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon toi­min­taym­pä­ris­tön muut­tuessa tulee aivan var­masti lisää pai­neita pal­ve­lusuh­teen ehto­jen hei­ken­tä­mi­seen. Talen­tian näkö­kul­masta mei­dän on puo­lus­tet­tava niin kun­tiin jää­vien kuin maa­kun­tiin ja yri­tyk­siin siir­ty­vien jäsen­ten etuja.

Puo­lus­ta­mi­sen lisäksi mei­dän on etsit­tävä myös uusia rat­kai­suja palk­ka­hin­noit­te­lun kehit­tä­mi­seksi vas­taa­maan uutta ammat­ti­hen­ki­lö­la­kia ja uudis­tu­via teh­tä­vä­ja­koja. Talen­tian sopi­mus- ja työ­elä­mä­toi­mi­kunta tule­vat yhdessä laa­ti­maan vuo­den lop­puun men­nessä teh­tä­vä­jako- ja palk­kaoh­jel­man.

Talen­tia on sat­san­nut alue­toi­min­nan kehit­tä­mi­seen ja jat­kaa tätä työtä kohti maa­kun­ta­uu­dis­tusta. Talen­tiassa tar­vi­taan alue­a­sia­mies­ten, luot­ta­mus­mies­ten sekä työ­suo­je­lu­val­tuu­tet­tu­jen ja alueyh­dis­tys­ten yhteis­työtä. Luot­ta­mus­mies­ten ja työ­suo­je­lu­val­tuu­tet­tu­jen rek­ry­tointi, kou­lu­tus ja tuki luo­vat poh­jan alu­eel­li­selle edun­val­von­nalle.

Tero Ris­ti­mäki