Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Tal­ent­ian puheen­jo­hta­ja Tero Ris­timä­ki kom­men­toi yhteiskun­taa sosi­aalis­es­ta näkökul­mas­ta. Seu­raa tai pyy­dä kaverik­si, niin tiedät enem­män!
Face­book
Twit­ter

Maan hal­li­tus kaavailee, että maakun­tau­ud­is­tuk­ses­sa sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon valin­nan­va­paus tulee voimaan vai­heit­tain vuosi­na 2019–2020 ja 2021–2023. Toteutues­saan valin­nan­va­paus merk­it­see mas­si­ivista palvelu­jen ja henkilöstön siir­tymistä julkiselta sek­to­ril­ta yksi­tyiselle sek­to­rille.

Markki­nat ovat valmis­tau­tuneet valin­nan­va­pau­teen jo jonkin aikaa. Nyt suuret, usein ter­vey­den­huol­lon yri­tyk­set osta­vat pieniä sosi­aali- palveluyri­tyk­siä. Suurten ter­veysyri­tys­ten logi­ik­ka ei aina istu sosi­aali­palvelu­iden ytimeen. Niis­sä ei liioin tun­nis­te­ta sosi­aal­i­huol­lon eri­ty­isosaamisen tarvet­ta. Sekin on havait­tu, että yri­tyk­siä yritetään lait­taa kil­pailukun­toon henkilöstön kus­tan­nuk­sel­la.

Nyt jos koskaan tarvi­taan Tal­ent­ian ja kaikkien sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­jär­jestö­jen yhteistä rin­ta­maa tais­tele­maan työn­tek­i­jöi­den oikeuk­sien puoles­ta aggres­si­ivista työ­nan­ta­japoli­ti­ikkaa vas­taan.

Ensim­mäisessä sote-uud­is­tuk­sen vai­heessa 2019–2020 yhtiö­muo­toiset sosi­aali- ja ter­veyskeskuk­set tuot­ta­vat perus­ta­son valin­nan palve­lut. Sosi­aali­palveluista mukana on aluk­si vain sosi­aal­i­huolto­lain 6 §:n mukainen sosi­aal­i­huol­lon yleinen neu­von­ta ja ohjaus.

Neu­von­nal­la aute­taan ja tue­taan asi­akas­ta. Ohjaus on taas neu­von­taa laa­jem­paa. Se kat­taa asi­akkaan ohjaamisen oikean tuen ja palvelu­jen piiri­in sekä asi­akkaan sosi­aal­i­huol­lon palvelu­jen yhteenso­vit­ta­mi­nen. Kysymyk­sessä on selkeästi sosi­aal­i­huol­lon lail­lis­tet­tu­jen ammat­ti­henkilöi­den osaamista edel­lyt­tämä palvelu­o­h­jaus.

Kuin­ka paljon sosi­aal­i­huol­lon neu­von­taa ja ohjaus­ta antavaa henkilöstöä tarvi­taan maakun­nan sosi­aali- ja ter­veyskeskusten yhtiöi­hin ja yksi­ty­is­ten ter­veysyri­tys­ten sosi­aali- ja ter­veyskeskuk­si­in on vielä epä­var­maa. Ensim­mäisessä vai­heessa Tal­ent­ian jäsenet jäävät siis suurelta osin maakun­tien julkisen palve­lu­tuotan­non eli liike­laitosten palveluk­seen. Maakun­tien tehtävänä on aset­taa ehto­ja suo­ran valin­nan palvelu­jen tuot­ta­jille. Ehdot voivat koskea palvelu­jen laat­ua, voimavaro­ja ja saatavu­ut­ta. Tal­en­tia esit­tää, että yksi keskeinen ehto tuleville sosi­aali- ja ter­veyskeskuk­sille on, että sosi­aal­i­huol­lon neu­von­taa ja ohjaus­ta anta­van henkilöstön tulee olla lail­lis­tet­tu­ja sosi­aal­i­huol­lon ammat­ti­henkilöitä.

Tero Ris­timä­ki