Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talentian puheen­joh­taja Tero Ristimäki kom­men­toi yhteis­kun­taa sosi­aa­li­sesta näkö­kul­masta. Seuraa tai pyydä kave­riksi, niin tie­dät enem­män!
Facebook
Twitter

Maan hal­li­tus kaa­vai­lee, että maa­kun­ta­uu­dis­tuk­sessa sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon valin­nan­va­paus tulee voi­maan vai­heit­tain vuo­sina 2019–2020 ja 2021–2023. Toteutuessaan valin­nan­va­paus mer­kit­see mas­sii­vista pal­ve­lu­jen ja hen­ki­lös­tön siir­ty­mistä jul­ki­selta sek­to­rilta yksi­tyi­selle sektorille.

Markkinat ovat val­mis­tau­tu­neet valin­nan­va­pau­teen jo jon­kin aikaa. Nyt suu­ret, usein ter­vey­den­huol­lon yri­tyk­set osta­vat pie­niä sosi­aali- pal­ve­lu­yri­tyk­siä. Suurten ter­veys­yri­tys­ten logiikka ei aina istu sosi­aa­li­pal­ve­lui­den yti­meen. Niissä ei lii­oin tun­nis­teta sosi­aa­li­huol­lon eri­tyis­osaa­mi­sen tar­vetta. Sekin on havaittu, että yri­tyk­siä yri­te­tään lait­taa kil­pai­lu­kun­toon hen­ki­lös­tön kustannuksella.

Nyt jos kos­kaan tar­vi­taan Talentian ja kaik­kien sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­jär­jes­tö­jen yhteistä rin­ta­maa tais­te­le­maan työn­te­ki­jöi­den oikeuk­sien puo­lesta aggres­sii­vista työ­nan­ta­ja­po­li­tiik­kaa vastaan.

Ensimmäisessä sote-uudis­tuk­sen vai­heessa 2019–2020 yhtiö­muo­toi­set sosi­aali- ja ter­veys­kes­kuk­set tuot­ta­vat perus­ta­son valin­nan pal­ve­lut. Sosiaalipalveluista mukana on aluksi vain sosi­aa­li­huol­to­lain 6 §:n mukai­nen sosi­aa­li­huol­lon ylei­nen neu­vonta ja ohjaus.

Neuvonnalla aute­taan ja tue­taan asia­kasta. Ohjaus on taas neu­von­taa laa­jem­paa. Se kat­taa asiak­kaan ohjaa­mi­sen oikean tuen ja pal­ve­lu­jen pii­riin sekä asiak­kaan sosi­aa­li­huol­lon pal­ve­lu­jen yhteen­so­vit­ta­mi­nen. Kysymyksessä on sel­keästi sosi­aa­li­huol­lon lail­lis­tet­tu­jen ammat­ti­hen­ki­löi­den osaa­mista edel­lyt­tämä palveluohjaus.

Kuinka pal­jon sosi­aa­li­huol­lon neu­von­taa ja ohjausta anta­vaa hen­ki­lös­töä tar­vi­taan maa­kun­nan sosi­aali- ja ter­veys­kes­kus­ten yhtiöi­hin ja yksi­tyis­ten ter­veys­yri­tys­ten sosi­aali- ja ter­veys­kes­kuk­siin on vielä epä­var­maa. Ensimmäisessä vai­heessa Talentian jäse­net jää­vät siis suu­relta osin maa­kun­tien jul­ki­sen pal­ve­lu­tuo­tan­non eli lii­ke­lai­tos­ten pal­ve­luk­seen. Maakuntien teh­tä­vänä on aset­taa ehtoja suo­ran valin­nan pal­ve­lu­jen tuot­ta­jille. Ehdot voi­vat kos­kea pal­ve­lu­jen laa­tua, voi­ma­va­roja ja saa­ta­vuutta. Talentia esit­tää, että yksi kes­kei­nen ehto tule­ville sosi­aali- ja ter­veys­kes­kuk­sille on, että sosi­aa­li­huol­lon neu­von­taa ja ohjausta anta­van hen­ki­lös­tön tulee olla lail­lis­tet­tuja sosi­aa­li­huol­lon ammattihenkilöitä.

Tero Ristimäki