Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talentian puheen­johtaja Tero Ristimäki kommentoi yhteis­kuntaa sosiaa­li­sesta näkökul­masta. Seuraa tai pyydä kaveriksi, niin tiedät enemmän!
Facebook
Twitter

Maan hallitus kaavailee, että maakun­ta­uu­dis­tuk­sessa sosiaali- ja tervey­den­huollon valin­nan­vapaus tulee voimaan vaiheittain vuosina 2019 – 2020 ja 2021 – 2023. Toteu­tuessaan valin­nan­vapaus merkitsee massii­vista palve­lujen ja henki­löstön siirty­mistä julki­selta sekto­rilta yksityi­selle sekto­rille.

Markkinat ovat valmis­tau­tuneet valin­nan­va­pauteen jo jonkin aikaa. Nyt suuret, usein tervey­den­huollon yritykset ostavat pieniä sosiaali- palve­lu­yri­tyksiä. Suurten terveys­yri­tysten logiikka ei aina istu sosiaa­li­pal­ve­luiden ytimeen. Niissä ei liioin tunnisteta sosiaa­li­huollon erityis­osaa­misen tarvetta. Sekin on havaittu, että yrityksiä yritetään laittaa kilpai­lu­kuntoon henki­löstön kustan­nuk­sella.

Nyt jos koskaan tarvitaan Talentian ja kaikkien sosiaali- ja tervey­den­huollon ammat­ti­jär­jes­töjen yhteistä rintamaa taiste­lemaan työnte­ki­jöiden oikeuksien puolesta aggres­sii­vista työnan­ta­ja­po­li­tiikkaa vastaan.

Ensim­mäi­sessä sote-uudis­tuksen vaiheessa 2019 – 2020 yhtiö­muo­toiset sosiaali- ja terveys­kes­kukset tuottavat perus­tason valinnan palvelut. Sosiaa­li­pal­ve­luista mukana on aluksi vain sosiaa­li­huol­tolain 6 §:n mukainen sosiaa­li­huollon yleinen neuvonta ja ohjaus.

Neuvon­nalla autetaan ja tuetaan asiakasta. Ohjaus on taas neuvontaa laajempaa. Se kattaa asiakkaan ohjaa­misen oikean tuen ja palve­lujen piiriin sekä asiakkaan sosiaa­li­huollon palve­lujen yhteen­so­vit­ta­minen. Kysymyk­sessä on selkeästi sosiaa­li­huollon laillis­tet­tujen ammat­ti­hen­ki­löiden osaamista edellyttämä palve­luohjaus.

Kuinka paljon sosiaa­li­huollon neuvontaa ja ohjausta antavaa henki­löstöä tarvitaan maakunnan sosiaali- ja terveys­kes­kusten yhtiöihin ja yksityisten terveys­yri­tysten sosiaali- ja terveys­kes­kuksiin on vielä epävarmaa. Ensim­mäi­sessä vaiheessa Talentian jäsenet jäävät siis suurelta osin maakuntien julkisen palve­lu­tuo­tannon eli liike­lai­tosten palve­lukseen. Maakuntien tehtävänä on asettaa ehtoja suoran valinnan palve­lujen tuotta­jille. Ehdot voivat koskea palve­lujen laatua, voima­varoja ja saata­vuutta. Talentia esittää, että yksi keskeinen ehto tuleville sosiaali- ja terveys­kes­kuk­sille on, että sosiaa­li­huollon neuvontaa ja ohjausta antavan henki­löstön tulee olla laillis­tettuja sosiaa­li­huollon ammat­ti­hen­ki­löitä.

Tero Ristimäki