Talentian mielestä varhaiskasvatuksen on henkilöstömitoitusta tarkennettava.

 

 

Talen­tian mie­lestä on kes­keistä, että var­hais­kas­va­tuk­sen hen­ki­lös­tö­mi­toi­tusta tar­ken­ne­taan nykyistä sel­keäm­mäksi. Riittävän hen­ki­lös­tön tulisi olla lap­si­ryh­mässä oikeasti pai­kalla ja käy­tet­tä­vissä, mikä ei nykyi­sin vält­tä­mättä toteudu.

Tämän vuo­den elo­kuussa var­hais­kas­va­tuk­sen hen­ki­lös­tön suh­de­lu­kuun tuli odo­tettu paran­nus, kun se laski yli kol­mi­vuo­tiai­den las­ten ryh­mässä yhteen aikui­seen seit­se­mää lasta kohti.

–  Henkilöstön ja las­ten suh­de­lu­vun toteu­tu­mi­nen tulee mää­ri­tellä tar­kem­min var­hais­kas­va­tus­laissa, niin ryh­mä­koh­tai­sesti kuin koko toi­min­ta­päi­vän aikana. Näin päi­vä­ko­dissa ei esi­mer­kiksi pääs­täisi osoit­ta­maan, että mitoi­tus toteu­tuu kes­ki­mää­rin päi­vän aikana, toteaa Talentian eri­tyis­asian­tun­tija Marjo Katajisto.

On taval­lista, että hen­ki­lö­kunta jou­tuu päi­vän kuluessa vaih­ta­maan ryh­mää las­ken­nal­li­sista syistä. Tällöin las­ten ja kas­vat­ta­jien välille ei muo­dostu pysy­viä vuo­ro­vai­ku­tus­suh­teita, mikä vai­kut­taa las­ten ja hen­ki­lö­kun­nan hyvinvointiin.

Ilmoitus velvollisuus koskemaan myös varhaiskasvatusta

Opetus- Ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö val­mis­te­lee lisäksi var­hais­kas­va­tus­lain muu­tosta, jonka myötä var­hais­kas­va­tuk­sen hen­ki­lö­kun­nan tulee jat­kossa ilmoit­taa lap­sen hoi­toon liit­ty­vistä epä­koh­dista tai epä­koh­dan uhista.

–  Ilmoitusvelvollisuuden tulee kos­kea kaik­kia var­hais­kas­va­tuk­sen toi­mi­pai­koissa työs­ken­te­le­viä hen­ki­löitä, Katajisto painottaa.

Lakiluonnoksessa ilmoi­tus­vel­vol­li­suu­den ehdo­te­taan kui­ten­kin kos­ke­van vain var­hais­kas­va­tuk­sen kasvatus‑, ope­tus- ja hoi­to­teh­tä­vissä työs­ken­te­le­vää hen­ki­lö­kun­taa. Näin esi­mer­kiksi hen­ki­lös­tö­mi­toi­tuk­sen ulko­puo­li­set ammat­ti­lai­set, kuten kier­tä­vät var­hais­kas­va­tuk­sen eri­tyi­so­pet­ta­jat tai lap­si­ryh­mässä toi­mi­vat avus­ta­jat, eivät kuu­luisi ilmoi­tus­vel­vol­li­suu­den pii­riin. Jako on keinotekoinen.

Ilmoitusvelvollisuuden tulee koskea kaikkia varhaiskasvatuksen toimipaikoissa työskenteleviä henkilöitä.

–  Olemme sitä mieltä, että var­hais­kas­va­tuk­sen toteut­ta­mi­sen arviointi ei voi olla vain tiet­ty­jen ammat­ti­ryh­mien teh­tävä, koska kyse on pal­ve­lun koko­nais­tur­val­li­suu­desta, huo­maut­taa Katajisto.

Kaikkien var­hais­kas­va­tuk­sen toi­mi­pai­koissa työs­ken­te­le­vien eet­ti­nen vel­voite on suo­jella lasta ja taata lap­sen edun toteutuminen.

Lisäksi Talentiasta on tär­keää, että oma­val­vonta kos­kee jat­kossa myös jul­ki­sia varhaiskasvatuspalveluja.

–  Kaikille yhte­ne­väi­nen mää­räys oma­val­von­nasta tar­koit­taisi sitä, että pal­ve­lun­tuot­ta­jat kiin­nit­täi­si­vät var­hais­kas­va­tuk­sen laa­tuun ja tur­val­li­suu­teen entistä enem­män huo­miota. Tämä vah­vis­taisi lap­sen edun toteu­tu­mista, sanoo Katajisto.

Omavalvonta tar­joaa Katajiston mukaan hyvän työ­ka­lun kes­kus­tella ilmoi­tus­vel­vol­li­suu­teen liit­ty­vistä kysy­myk­sistä ja kor­jata epäkohtia.

Minna Jerrman