Moni asia on suo­ma­laises­sa yhteiskun­nas­sa hyvin. Samanaikaises­ti näemme asioi­ta, joiden olisi tarpeen muut­tua. Tämä ajaa sosi­aalialan työn­tek­i­jöitä muu­tospyrkimyk­si­in.
Sosi­aalialal­la muu­tok­sien tarpeet kytkey­tyvät usein asi­akkaiden oikeuk­si­in ja palvelu­iden rak­en­teisi­in. Kaikkia pul­mia ei voi yksilö­työl­lä ratkaista, vaan tarvi­taan esimerkik­si paikalliseen päätök­sen­tekoon tai kult­tuuri­in kohdis­tu­vaa vaikut­tamista.

Yksit­täi­nen työn­tek­i­jä voi nähdä ympäril­lään muser­ta­van mon­ta muu­tostarvet­ta. Vaikut­ta­mi­nen voi tyssätä jo alkume­treil­lä siihen, ettei tiedä mis­tä aloit­taa. Monien tarpei­den edessä on osat­ta­va vali­ta ne asi­at, joiden puoles­ta halu­aa pon­nis­tel­la.

Kuinka vaikuttamisesta kiinnostunut sosiaalialan työntekijä tekee valinnan muutostarpeiden runsaudenpulassa?

Usein vaikut­tamisen aihe­val­in­taa tehdään kiireel­lisyys- ja tärkeyspe­ri­aat­teil­la. Ote­taan muu­tospyrkimyk­sen kohteek­si aihe, jos­ta on eniten hait­taa omaan työhön, palvelu­iden laatu­un tai asi­akkaiden oikeuk­sien toteu­tu­miseen.

Toisi­naan työn­tek­i­jä ei val­itse vaikut­tamisko­hdet­ta, vaan se val­it­see hänet. Täl­löin vaikut­tami­sai­he ei jätä mieltä rauhaan, vaan vain­oaa, kunnes asialle on pakko tehdä jotain.

Erääl­lä sosi­aal­i­työn­tek­i­jäl­lä oli lista paikalli­sista muu­tostarpeista, joi­hin hän halusi vaikut­taa aina tilaisu­u­den tullen. Hän vaikut­ti niihin suhteil­la, viral­lisil­la aloit­teil­la, kan­nan­otoil­la ja lehtikir­joituk­sil­la. Välil­lä hän sai pyyhk­iä listal­ta pois aihei­ta, kos­ka muu­tos oli toteu­tunut.

Toisi­naan jokin muu­tospyrkimys kohtasi liial­lista vas­tus­tus­ta tai aika oli epä­suo­tu­isa muu­tok­selle. Sil­loin hän ei pois­tanut asi­aa listal­taan, vaan jät­ti sen odot­ta­maan uut­ta yri­tys­tä ja otol­lisem­paa ajanko­htaa.

Aika on merk­i­tyk­selli­nen tek­i­jä vaikut­tamises­sa. Ajan tulee olla otolli­nen muu­tok­selle. Oikean muu­tosa­janko­hdan tun­nist­a­mi­nen edel­lyt­tää pere­htymistä päätök­sen­teon aikataului­hin. Toisi­naan taas muu­tok­selle syn­tyy otolli­nen het­ki yllät­täen, jonkun toisen tapah­tu­man tai päätök­sen seu­rauk­se­na. Oikeaa aikaa voi myös yrit­tää luo­da julkisel­la keskustelul­la, joka luo muu­to­spainet­ta.

Oikean ajanko­hdan lisäk­si, yhtä merkit­tävä on vaikut­tamisen tyyli. Sosi­aal­i­työn­tek­i­jä kuvaili tärkeitä vaikut­tamisen peri­aat­tei­ta seu­raavasti: ”Kun yrität vaikut­taa, niin on tarkkaan pidet­tävä huoli oikea-aikaises­ta sanomis­es­ta. Ettet saa vänisi­jän mainet­ta. Sit­ten kun aukaisen suu­ni, niin sieltä tulee asi­aa.”

Vaikut­ta­mi­nen ei ole valit­tamista, vaan pun­nit­tu­jen ratkaisu­vai­h­toe­hto­jen tuot­tamista ja pyrkimyk­siä niiden toteut­tamisek­si. Jokainen voi löytää oman vaikut­tamistyylin­sä ja kana­vansa har­joit­tele­mal­la. Yhdessä asi­akkaiden kanssa toteutet­tu vaikut­ta­mi­nen tar­joaa voimaan­tu­misen ja kasvun mah­dol­lisuuk­sia asi­akkaille – kuten myös työn­tek­i­jöille.