Moni asia on suo­ma­lai­sessa yhteis­kun­nassa hyvin. Saman­ai­kai­sesti näemme asioita, joi­den olisi tar­peen muut­tua. Tämä ajaa sosi­aa­lia­lan työn­te­ki­jöitä muu­tos­pyr­ki­myk­siin.
Sosi­aa­lia­lalla muu­tok­sien tar­peet kyt­key­ty­vät usein asiak­kai­den oikeuk­siin ja pal­ve­lui­den raken­tei­siin. Kaik­kia pul­mia ei voi yksi­lö­työllä rat­kaista, vaan tar­vi­taan esi­mer­kiksi pai­kal­li­seen pää­tök­sen­te­koon tai kult­tuu­riin koh­dis­tu­vaa vai­kut­ta­mista.

Yksit­täi­nen työn­te­kijä voi nähdä ympä­ril­lään muser­ta­van monta muu­tos­tar­vetta. Vai­kut­ta­mi­nen voi tys­sätä jo alku­met­reillä sii­hen, ettei tiedä mistä aloit­taa. Monien tar­pei­den edessä on osat­tava valita ne asiat, joi­den puo­lesta haluaa pon­nis­tella.

Kuinka vaikuttamisesta kiinnostunut sosiaalialan työntekijä tekee valinnan muutostarpeiden runsaudenpulassa?

Usein vai­kut­ta­mi­sen aihe­va­lin­taa teh­dään kii­reel­li­syys- ja tär­keys­pe­ri­aat­teilla. Ote­taan muu­tos­pyr­ki­myk­sen koh­teeksi aihe, josta on eni­ten hait­taa omaan työ­hön, pal­ve­lui­den laa­tuun tai asiak­kai­den oikeuk­sien toteu­tu­mi­seen.

Toi­si­naan työn­te­kijä ei valitse vai­kut­ta­mis­koh­detta, vaan se valit­see hänet. Täl­löin vai­kut­ta­mi­saihe ei jätä mieltä rau­haan, vaan vai­noaa, kun­nes asialle on pakko tehdä jotain.

Eräällä sosi­aa­li­työn­te­ki­jällä oli lista pai­kal­li­sista muu­tos­tar­peista, joi­hin hän halusi vai­kut­taa aina tilai­suu­den tul­len. Hän vai­kutti nii­hin suh­teilla, viral­li­silla aloit­teilla, kan­na­no­toilla ja leh­ti­kir­joi­tuk­silla. Välillä hän sai pyyh­kiä lis­talta pois aiheita, koska muu­tos oli toteu­tu­nut.

Toi­si­naan jokin muu­tos­pyr­ki­mys koh­tasi lii­al­lista vas­tus­tusta tai aika oli epä­suo­tuisa muu­tok­selle. Sil­loin hän ei pois­ta­nut asiaa lis­tal­taan, vaan jätti sen odot­ta­maan uutta yri­tystä ja otol­li­sem­paa ajan­koh­taa.

Aika on mer­ki­tyk­sel­li­nen tekijä vai­kut­ta­mi­sessa. Ajan tulee olla otol­li­nen muu­tok­selle. Oikean muu­to­sa­jan­koh­dan tun­nis­ta­mi­nen edel­lyt­tää pereh­ty­mistä pää­tök­sen­teon aika­tau­lui­hin. Toi­si­naan taas muu­tok­selle syn­tyy otol­li­nen hetki yllät­täen, jon­kun toi­sen tapah­tu­man tai pää­tök­sen seu­rauk­sena. Oikeaa aikaa voi myös yrit­tää luoda jul­ki­sella kes­kus­te­lulla, joka luo muu­tos­pai­netta.

Oikean ajan­koh­dan lisäksi, yhtä mer­kit­tävä on vai­kut­ta­mi­sen tyyli. Sosi­aa­li­työn­te­kijä kuvaili tär­keitä vai­kut­ta­mi­sen peri­aat­teita seu­raa­vasti: ”Kun yri­tät vai­kut­taa, niin on tark­kaan pidet­tävä huoli oikea-aikai­sesta sano­mi­sesta. Ettet saa väni­si­jän mai­netta. Sit­ten kun aukai­sen suuni, niin sieltä tulee asiaa.”

Vai­kut­ta­mi­nen ei ole valit­ta­mista, vaan pun­nit­tu­jen rat­kai­su­vaih­toeh­to­jen tuot­ta­mista ja pyr­ki­myk­siä nii­den toteut­ta­mi­seksi. Jokai­nen voi löy­tää oman vai­kut­ta­mis­tyy­linsä ja kana­vansa har­joit­te­le­malla. Yhdessä asiak­kai­den kanssa toteu­tettu vai­kut­ta­mi­nen tar­joaa voi­maan­tu­mi­sen ja kas­vun mah­dol­li­suuk­sia asiak­kaille – kuten myös työn­te­ki­jöille.