Moni asia on suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa hyvin. Saman­ai­kai­sesti näemme asioita, joiden olisi tarpeen muuttua. Tämä ajaa sosiaa­lialan työnte­ki­jöitä muutos­pyr­ki­myksiin.
Sosiaa­lia­lalla muutoksien tarpeet kytkey­tyvät usein asiak­kaiden oikeuksiin ja palve­luiden raken­teisiin. Kaikkia pulmia ei voi yksilö­työllä ratkaista, vaan tarvitaan esimer­kiksi paikal­liseen päätök­sen­tekoon tai kulttuuriin kohdis­tuvaa vaikut­ta­mista.

Yksit­täinen työntekijä voi nähdä ympärillään muser­tavan monta muutos­tar­vetta. Vaikut­ta­minen voi tyssätä jo alkumet­reillä siihen, ettei tiedä mistä aloittaa. Monien tarpeiden edessä on osattava valita ne asiat, joiden puolesta haluaa ponnis­tella.

Kuinka vaikuttamisesta kiinnostunut sosiaalialan työntekijä tekee valinnan muutostarpeiden runsaudenpulassa?

Usein vaikut­ta­misen aiheva­lintaa tehdään kiireel­lisyys- ja tärkeys­pe­ri­aat­teilla. Otetaan muutos­pyr­ki­myksen kohteeksi aihe, josta on eniten haittaa omaan työhön, palve­luiden laatuun tai asiak­kaiden oikeuksien toteu­tu­miseen.

Toisinaan työntekijä ei valitse vaikut­ta­mis­koh­detta, vaan se valitsee hänet. Tällöin vaikut­ta­mi­saihe ei jätä mieltä rauhaan, vaan vainoaa, kunnes asialle on pakko tehdä jotain.

Eräällä sosiaa­li­työn­te­ki­jällä oli lista paikal­li­sista muutos­tar­peista, joihin hän halusi vaikuttaa aina tilai­suuden tullen. Hän vaikutti niihin suhteilla, viral­li­silla aloit­teilla, kanna­no­toilla ja lehti­kir­joi­tuk­silla. Välillä hän sai pyyhkiä listalta pois aiheita, koska muutos oli toteu­tunut.

Toisinaan jokin muutos­pyr­kimys kohtasi liial­lista vastus­tusta tai aika oli epäsuo­tuisa muutok­selle. Silloin hän ei poistanut asiaa listaltaan, vaan jätti sen odottamaan uutta yritystä ja otolli­sempaa ajankohtaa.

Aika on merki­tyk­sel­linen tekijä vaikut­ta­mi­sessa. Ajan tulee olla otollinen muutok­selle. Oikean muuto­sa­jan­kohdan tunnis­ta­minen edellyttää pereh­ty­mistä päätök­senteon aikatau­luihin. Toisinaan taas muutok­selle syntyy otollinen hetki yllättäen, jonkun toisen tapah­tuman tai päätöksen seurauksena. Oikeaa aikaa voi myös yrittää luoda julki­sella keskus­te­lulla, joka luo muutos­pai­netta.

Oikean ajankohdan lisäksi, yhtä merkittävä on vaikut­ta­misen tyyli. Sosiaa­li­työn­tekijä kuvaili tärkeitä vaikut­ta­misen periaat­teita seuraa­vasti: ”Kun yrität vaikuttaa, niin on tarkkaan pidettävä huoli oikea-aikai­sesta sanomi­sesta. Ettet saa vänisijän mainetta. Sitten kun aukaisen suuni, niin sieltä tulee asiaa.”

Vaikut­ta­minen ei ole valit­ta­mista, vaan punnit­tujen ratkai­su­vaih­toeh­tojen tuotta­mista ja pyrki­myksiä niiden toteut­ta­mi­seksi. Jokainen voi löytää oman vaikut­ta­mis­tyy­linsä ja kanavansa harjoit­te­le­malla. Yhdessä asiak­kaiden kanssa toteu­tettu vaikut­ta­minen tarjoaa voimaan­tu­misen ja kasvun mahdol­li­suuksia asiak­kaille – kuten myös työnte­ki­jöille.