Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talen­tian puheen­joh­taja Tero Ris­ti­mäki kom­men­toi yhteis­kun­taa sosi­aa­li­sesta näkö­kul­masta. Seu­raa tai pyydä kave­riksi, niin tie­dät enem­män!
Face­book
Twit­ter

Käynnissä oleva sopimuskierros on ollut vaikein vuosikymmeniin. Sopimuksiin ei ole päästy ilman lakkoja tai lakkovaroituksia. Alkaneista julkisen sektorin neuvotteluista odotetaan erityisen vaikeita.

 

 

Talen­tian jäsen­ten kan­nalta kunta-alan sopi­mus on kes­kei­sin, koska perin­tei­sesti kunta-alan sopi­mus on näyt­tä­nyt suun­taa muulle jul­ki­selle sek­to­rille sekä myös yksi­tyi­selle sosi­aa­li­pal­ve­lua­lalle.

Talen­tia on neu­vot­te­lu­jär­jestö JUKO:n jäsen. JUKO neu­vot­te­lee kun­ta­työ­nan­ta­jaa edus­ta­van KT:n kanssa kunta-alan työ- ja vir­kaeh­to­so­pi­muk­sista kah­den muun työn­te­ki­jä­puo­len neu­vot­te­lu­jär­jes­tön eli hoi­toa­laa edus­ta­van KoHo:n ja JHL:n ja Jytyn muo­dos­ta­man JAU:n kanssa.

Jäsenten työtaistelu­valmius on ­neuvottelijoiden valttikortti.

Neu­vot­te­luos­a­puo­let JUKO, JAU ja KoHo sekä Kun­ta­työ­nan­ta­jat ovat esi­tel­leet omia tavoit­tei­taan, joita täy­den­ne­tään neu­vot­te­lu­jen ede­tessä.

JUKO vaa­tii ylei­sen linja mukai­sia pal­kan­ko­ro­tuk­sia, kiky-tun­tien pois­toa tai kom­pen­soin­tia sekä palkka­ohjelmaa, jolla kor­ja­taan kunta-alan palk­ko­jen alhaista tasoa.

Talen­tia on nos­ta­nut JUKOn neu­vot­te­li­joille tavoit­teeksi, että kenen­kään työ­ai­kaa ei lisätä. Toi­seksi tavoit­teeksi Talen­tia on nos­ta­nut sen, että sosi­aa­li­huol­lon lail­lis­tet­tu­jen ammatti­henkilöiden palk­ka­hin­noit­te­lu­teks­tit on uusit­tava ja palk­kausta on paran­net­tava. Tämä on toteu­tet­tava JUKO vaa­ti­malla palk­kaoh­jel­malla, jonka avulla kor­kea­kou­lu­tusta edel­lyt­tä­vien teh­tä­vien palk­ka­ta­soa tulee nos­taa.

Työ­nan­ta­jaa edus­tava KT tavoit­te­lee kiky-tun­tien säi­ly­mistä tai niitä vas­taa­van hyö­dyn tuo­via sopi­mus­muu­tok­sia, työ­ai­ka­muo­to­jen yhte­näis­tä­mistä ja joi­den­kin vapaa­päi­vien pois­toa. Palkka­ohjelmatavoitteeseen KT suh­tau­tuu tor­ju­vasti.

Nyt jos kos­kaan tar­vi­taan yhteistä työntekijä­järjestöjen ja jäsen­ten rin­ta­maa tuke­maan neu­vot­te­li­joita ja pai­nos­ta­maan työ­nan­ta­jaa sopi­muk­siin. Talen­tia ja muut kunta-alan työn­te­ki­jä­jär­jes­töt ovat­kin yhdessä nos­ta­neet työ­tais­te­lu­val­miutta.

Kii­tos, että olet jäse­nemme. Mitä enem­män meitä on, sitä vah­vem­pia olemme.

Tero Ris­ti­mäki