Perhehoito vaatii markkinointia, sillä palvelun mahdollisuuksia ei vielä tunneta riittävästi, sanoo Pirkanmaan perhehoidon yksikön koordinaattori, sosionomi (YAMK) Katariina Somppi.

 

 

Perhe­hoito sopii monen­lai­siin avun ja tuen tar­pei­siin. Pirkanmaan per­he­hoi­don yksikkö jär­jes­tää per­he­hoi­toa ikäih­mi­sille, kehi­tys­vam­mai­sille sekä eri­tyistä tukea tar­vit­se­ville lap­sille, nuo­rille ja aikui­sille, joilla on esi­mer­kiksi sai­raus. Lastensuojelun per­he­hoi­toa ei koor­di­noida yksiköstä.

Perhehoidossa asiak­kaan huo­len­pito jär­jes­te­tään per­he­hoi­ta­jan kotona tai per­he­hoi­taja voi mennä asiak­kaan kotiin.

– Perhehoito voi olla tila­päistä ja kes­tää muu­ta­man tun­nin, päi­vän tai sovi­tun jak­son ajan. Perhekotiin voi myös muut­taa pysy­västi asu­maan, ker­too Katariina Somppi.

– Perhehoito sopii lisäksi ihmi­sille, jotka toi­pu­vat sai­rau­desta. He eivät enää ole sai­raa­la­hoi­don tar­peessa, mutta eivät voi vielä asua itse­näi­sesti omassa kodis­saan. Perhehoito on ikään kuin välimuoto.

– Tilapäistä per­he­hoi­toa käy­te­tään omais­hoi­ta­jien vapaa­päi­vien vaih­toeh­tona tai tuki­muo­tona per­heissä, joissa on eri­tyi­sen tuen lap­sia. Tämä on myös hyvä vaih­toehto päiväkeskuspalvelulle.

Alueellinen toiminta hyödyttää kaikkia

Alueellisia per­he­hoi­don yksi­köitä toi­mii muu­ta­mia eri puo­lilla Suomea. Pirkanmaalla per­he­hoi­don yksikkö kehit­tyi hank­keessa vuo­sina 2012–2014. Taustalla oli kehi­tys­vam­mais­ten per­he­hoi­don jär­jes­tä­mi­sen vas­tuun siir­ty­mi­nen kun­tiin, kun sosi­aa­li­pal­ve­lu­jen kun­tayh­tymä purettiin.

– Pian huo­mat­tiin, että teh­tävä vaati yksit­täi­siltä kun­nilta pal­jon eri­lai­sia voi­ma­va­roja. Niin pää­tet­tiin kes­kit­tää teh­tävä Pirkanmaan kun­tien yhtei­selle yksi­kölle, ker­too Katariina Somppi.

Moni perhehoitaja on jo eläkeiässä, ja he haluavat silti jatkaa.

Hankkeen jäl­keen per­he­hoito laa­jeni ikään­ty­nei­den pal­ve­lui­hin ja sit­ten mui­hin eri­tyistä tukea tar­vit­se­viin ryh­miin. Tällä het­kellä Pirkanmaan kaik­kien 22 kun­nan kes­ken on sovittu per­he­hoi­don jär­jes­tä­mi­sestä yhteis­toi­min­ta­so­pi­muk­sella. Kunnat rahoit­ta­vat toi­min­taa, Tampereen kau­punki hal­lin­noi yksik­köä ja toi­mi­ti­lat ovat Tampereella.

Yhteistoimintasopimus ja maa­kun­nal­li­nen per­he­hoi­don toi­min­taohje tur­vaa­vat per­he­hoi­don yhte­näi­set toi­min­ta­käy­tän­nöt koko Pirkanmaan alueella.

Perhehoitoa jär­jes­te­tään per­he­hoi­to­lain perus­teella. Siihen liit­tyen jokai­sen per­he­hoi­ta­jan tulee suo­rit­taa teh­tä­vän edel­lyt­tämä ennak­ko­val­men­nus ennen toi­mek­sian­to­so­pi­muk­sen tekemistä.

– Ennakkovalmennus ei sido, mutta val­men­nuk­sen aikana on mah­dol­li­suus arvioida itse omia val­miuk­sia ja haluk­kuutta ryh­tyä perhehoitajaksi.

Perhehoitajiksi on tulijoita

Katariina tuli Pirkanmaan per­he­hoi­don yksik­köön koor­di­naat­to­riksi han­ke­kau­den päätyttyä.

– Nyt voin vii­den vuo­den jäl­keen sanoa, että tämä on ihana työ. Meillä on työ­hönsä tyy­ty­väi­siä per­he­hoi­ta­jia ja pal­ve­luita arvos­ta­via asiakkaita.

Pirkanmaalla per­he­hoito on kiin­nos­ta­nut hyvin, ja ennak­ko­val­men­nuk­siin on enem­män haluk­kaita kuin ryh­miin voi­daan ottaa. Perhepankissa on noin 180 per­he­hoi­ta­jaa, ja kysyntä ja tarve vas­taa­vat kuta­kuin­kin toisiaan.

– Perhehoitajina työs­ken­te­lee monen­lai­sia ihmi­siä: yksi­na­su­via, paris­kun­tia tai per­heel­li­siä per­heitä. He ovat iäl­tään pari­kymp­pi­sistä jo elä­keiän saa­vut­ta­nei­siin. Perhehoitajamme asu­vat kau­pun­gissa tai maa­seu­tua­lueilla monen­lai­sissa asumismuodoissa.

– Kun per­he­hoi­ta­jien taus­tat vaih­te­le­vat, pys­tymme par­hai­ten rää­tä­löi­mään pal­ve­lun käyt­tä­jien tar­peita vastaaviksi.

Katariinan ja hänen työ­ka­ve­rei­densa tär­keä teh­tävä on tukea per­he­hoi­ta­jia hei­dän työs­sään. Heille jär­jes­te­tään kou­lu­tuk­sia, men­to­roin­tia, vir­kis­tys­päi­viä, työnohjausta.

– Olemme Pirkanmaalla myös vai­kut­ta­neet palk­kio­ta­soon, kun saimme alim­mat palk­kio­luo­kat pois per­he­hoi­don toimintaohjeesta.

Helena Jaakkola