Kiinnostaisiko tiukasti rajattu työmäärä, pysyvät huippukollegat, mahtavat asiakkaat, vähintään 4 500 euron palkka tai palkkatoive ja hyvin toimivat työtilat keskeisellä sijainnilla?

 

Kuva: Veikko Somerpuro

 

Järjes­tämme tar­vit­taessa laa­duk­kaan asun­non, tuke­van pereh­dy­tyk­sen ja hen­ki­lö­koh­tai­sen työ­noh­jauk­sen. Työhön liit­ty­vät ajot voit hoi­taa työ­nan­ta­jan autolla tai työsuhdepyörällä.

Lupaamme pitää sinusta huolta ja arvos­taa – meille hyvin­voi­vat työn­te­ki­jät ovat kai­ken läh­tö­kohta. Tietysti tar­joamme myös viri­ke­se­te­lit ja lou­na­se­dun pal­kan päälle. Koska sinä olet meille tärkeä.

Kuulostaako tutulta? Ei minus­ta­kaan. Sosiaalialalla on jat­kuva ongelma: töitä riit­tää, mutta teki­jöitä ei.

Valtaosa työ­paik­kail­moi­tuk­sista juok­see samaa kaa­vaa toi­mi­pai­kasta ja teh­tä­västä riip­puen: etsi­tään sosiaalityöntekijää/sosiaaliohjaajaa vaikka lap­si­per­hei­den pal­ve­lui­hin. Palkkaus ja pal­ve­lus­suh­teen ehdot mää­räy­ty­vät KVTESin mukaan.

Viiden kuu­kau­den koe­aika. Kelpoisuusvaatimuksena ammat­ti­hen­ki­lö­lain mukai­nen sosiaalityöntekijän/sosionomin kel­poi­suus. Edellytämme hyviä vuo­ro­vai­ku­tus­tai­toja, kykyä itse­näi­seen työs­ken­te­lyyn ja laaja-alais­ten asioi­den hal­lin­taa. Ps. Oma auto ja ajo­kortti välttämättömiä.

Varmaan lai­toit jo hake­muk­sen mene­mään? En minäkään.

Vielä astetta ankeam­pia ovat sit­ten ne ilmoi­tuk­set, joissa sosio­no­min teh­tä­viin hae­taan esi­mer­kiksi lähi­hoi­ta­jaa, sai­raan­hoi­ta­jaa tai toi­min­ta­te­ra­peut­tia. Ja nii­tä­hän riit­tää. Näistä kan­nat­taa aina lait­taa vies­tiä työ­nan­ta­jalle suo­raan, koska muu­ten se ei lopu kos­kaan. Talentialla on sii­hen val­mis pohjakin.

Mikäli rek­ry­toin­tion­gelma halu­taan oikeasti rat­kaista, on työ­nan­ta­ja­puo­lella kat­sot­tava asiaa haki­jan kul­masta ja teh­tävä ilmoi­tuk­set sen mukaan: Mitä nämä huip­puam­mat­ti­lai­set halua­vat? Miten saamme hei­dät pidet­tyä töissä? Miten osoi­tamme, että he ovat meille tär­keitä? Miten ero­tumme ja olemme kiinnostavia?

Eli perin­tei­sen vaa­ti­mus­lis­tan sijaan teh­dään tar­jous, jossa ker­ro­taan sel­västi, että haluamme sinut. Niin kovasti, että teemme kaik­kemme, jotta haki­sit, tuli­sit ja pysyi­sit meillä.

Ja ihan vink­kinä, tar­jouk­seen ei kir­jata, että palk­kaus KVTESin mukaan. Se ei nimit­täin hou­kut­tele, päinvastoin.

Kaisa Yliruokanen