Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talentian puheen­johtaja Tero Ristimäki kommentoi yhteis­kuntaa sosiaa­li­sesta näkökul­masta. Seuraa tai pyydä kaveriksi, niin tiedät enemmän!
Facebook
Twitter

 

Tätä kirjoit­taessani halli­tus­oh­jel­ma­neu­vot­telut olivat kiihkeim­millään. Ammat­ti­jär­jestö Talentia valmis­tautui eduskun­ta­vaa­leihin laati­malla omat vaali­ta­voitteet. Niitä teimme polii­ti­koille tutuiksi osallis­tu­malla suurimpien puolueiden vaalis­tart­teihin ja ristei­lyihin.

Vaalien jälkeen Talen­tiassa alkoi halli­tus­oh­jel­ma­vai­kut­ta­minen. Kutsus­tamme Akavan kaikki 13 sote-liittoa laati yhteisen soteen liittyvän halli­tus­oh­jel­ma­kan­nanoton, joka eteni hyvin Sääty­talon neuvot­te­lu­ryhmään. Halli­tus­neu­vot­te­lijat pyysivät ja saivat vielä erikseen kannan­ot­tomme sotesta neuvot­te­lujen aikana.

Soteen liittyen tavoit­te­lemme, että asiakas­työhön säädetään sitovat ja tutkittuun tietoon perus­tuvat asiakas­mi­toi­tukset. Kiireel­li­simpänä tavoit­teena ajoimme sitä, että lasten­suo­je­lussa lapsen asioista vastaavan sosiaa­li­työn­te­kijän asiakas­määrä rajataan 25 asiak­kaaseen.

Vaikut­ta­mis­toi­men­pi­tei­demme toinen painopiste oli varhais­kas­va­tuk­sessa. Tärkeimmät viestimme olivat, ettei varhais­kas­va­tuk­sessa tarvita jakoa varhais­kas­va­tuksen opettajiin ja sosio­no­meihin ja varhais­kas­va­tukseen suuntau­tuneen sosionomi (AMK) ‑tutkinnon suorit­ta­neille on avattava mahdol­lisuus saada lisäkou­lu­tuk­sella kelpoisuus toimia esiope­tuk­sessa opettajan tehtä­vässä. Lisäksi on avattava opinto­polut erityis­las­ten­tar­han­opet­tajan opintoihin.

Sosionomi (YAMK) ‑tutkinnon suorit­ta­neelle, varhais­kas­va­tuksen opetta­jaksi valmis­tu­neelle sosio­no­mille tulee myös avata kelpoisuus päivä­kodin johtajan tehtävään.

Vaikut­ta­mis­toi­minnan tueksi Talentia käytti uusinta tutki­mus­tietoa. Teetimme myös Talous­tut­ki­muk­sella kyselyn varhais­kas­va­tuksen tilasta ja tilasimme kunta­ky­selyn varhais­kas­va­tuksen henki­löstön saata­vuu­desta. Näiden tutki­musten ja kyselyjen keskeiset tulokset toimi­tettiin halli­tus­oh­jel­ma­neu­vot­te­li­joille.

Talentian eduskun­ta­vaali- ja halli­tus­oh­jel­ma­vai­kut­ta­mi­sessa periaate oli, että Talentia ei antanut vaali­rahaa puolueille, ei ehdok­kaille eikä osallis­tunut puolueiden maksul­lisiin seminaa­reihin. Sen sijaan keski­tyimme suunni­tel­mal­li­sesti vaikut­ta­miseen Sääty­ta­lolla ja resur­soimme siihen liittyvien kyselyiden ja tutki­musten hyödyn­tä­miseen.

Tero Ristimäki