Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Tal­ent­ian puheen­jo­hta­ja Tero Ris­timä­ki kom­men­toi yhteiskun­taa sosi­aalis­es­ta näkökul­mas­ta. Seu­raa tai pyy­dä kaverik­si, niin tiedät enem­män!
Face­book
Twit­ter

 

Tätä kir­joit­taes­sani hal­li­tu­so­hjel­ma­neu­vot­te­lut oli­vat kiihkeim­mil­lään. Ammat­ti­jär­jestö Tal­en­tia valmis­tau­tui eduskun­tavaalei­hin laa­ti­mal­la omat vaal­i­tavoit­teet. Niitä teimme poli­itikoille tutuik­si osal­lis­tu­mal­la suurimpi­en puoluei­den vaal­is­tart­tei­hin ja ris­teily­i­hin.

Vaalien jäl­keen Tal­en­ti­as­sa alkoi hal­li­tu­so­hjel­mavaikut­ta­mi­nen. Kut­sus­tamme Aka­van kaik­ki 13 sote-liit­toa laati yhteisen soteen liit­tyvän hal­li­tu­so­hjel­makan­nan­oton, joka eteni hyvin Sää­ty­talon neu­vot­teluryh­mään. Hal­li­tus­neu­vot­teli­jat pyy­sivät ja sai­vat vielä erik­seen kan­nan­ot­tomme sotes­ta neu­vot­telu­jen aikana.

Soteen liit­tyen tavoit­telemme, että asi­akastyöhön sääde­tään sito­vat ja tutkit­tuun tietoon perus­tu­vat asi­akas­mi­toituk­set. Kiireel­lisim­pänä tavoit­teena ajoimme sitä, että las­ten­suo­jelus­sa lapsen asioista vas­taa­van sosi­aal­i­työn­tek­i­jän asi­akas­määrä rajataan 25 asi­akkaaseen.

Vaikut­tamis­toimen­pitei­demme toinen pain­opiste oli varhaiskas­vatuk­ses­sa. Tärkeim­mät vies­timme oli­vat, ettei varhaiskas­vatuk­ses­sa tarvi­ta jakoa varhaiskas­vatuk­sen opet­ta­ji­in ja sosionomei­hin ja varhaiskas­vatuk­seen suun­tau­tuneen sosiono­mi (AMK) ‑tutkin­non suorit­taneille on avat­ta­va mah­dol­lisu­us saa­da lisäk­oulu­tuk­sel­la kelpoisu­us toimia esiopetuk­ses­sa opet­ta­jan tehtävässä. Lisäk­si on avat­ta­va opin­topo­lut eri­ty­is­las­ten­tarhanopet­ta­jan opin­toi­hin.

Sosiono­mi (YAMK) ‑tutkin­non suorit­ta­neelle, varhaiskas­vatuk­sen opet­ta­jak­si valmis­tuneelle sosionomille tulee myös ava­ta kelpoisu­us päiväkodin johta­jan tehtävään.

Vaikut­tamis­toimin­nan tuek­si Tal­en­tia käyt­ti uus­in­ta tutkimusti­etoa. Tee­timme myös Talous­tutkimuk­sel­la kyse­lyn varhaiskas­vatuk­sen tilas­ta ja tilasimme kun­taky­se­lyn varhaiskas­vatuk­sen henkilöstön saatavu­ud­es­ta. Näi­den tutkimusten ja kyse­ly­jen keskeiset tulok­set toimitet­ti­in hal­li­tu­so­hjel­ma­neu­vot­telijoille.

Tal­ent­ian eduskun­tavaali- ja hal­li­tu­so­hjel­mavaikut­tamises­sa peri­aate oli, että Tal­en­tia ei antanut vaali­ra­haa puolueille, ei ehdokkaille eikä osal­lis­tunut puoluei­den mak­sullisi­in sem­i­naarei­hin. Sen sijaan keski­ty­imme suun­nitel­mallis­es­ti vaikut­tamiseen Sää­ty­talol­la ja resur­soimme siihen liit­tyvien kyse­lyi­den ja tutkimusten hyö­dyn­tämiseen.

Tero Ris­timä­ki