Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talen­tian puheen­joh­taja Tero Ris­ti­mäki kom­men­toi yhteis­kun­taa sosi­aa­li­sesta näkö­kul­masta. Seu­raa tai pyydä kave­riksi, niin tie­dät enem­män!
Face­book
Twit­ter

 

Tätä kir­joit­taes­sani hal­li­tus­oh­jel­ma­neu­vot­te­lut oli­vat kiih­keim­mil­lään. Ammat­ti­jär­jestö Talen­tia val­mis­tau­tui edus­kun­ta­vaa­lei­hin laa­ti­malla omat vaa­li­ta­voit­teet. Niitä teimme polii­ti­koille tutuiksi osal­lis­tu­malla suu­rim­pien puo­luei­den vaa­lis­tart­tei­hin ja ris­tei­lyi­hin.

Vaa­lien jäl­keen Talen­tiassa alkoi hal­li­tus­oh­jel­ma­vai­kut­ta­mi­nen. Kut­sus­tamme Aka­van kaikki 13 sote-liit­toa laati yhtei­sen soteen liit­ty­vän hal­li­tus­oh­jel­ma­kan­nan­o­ton, joka eteni hyvin Sää­ty­ta­lon neu­vot­te­lu­ryh­mään. Hal­li­tus­neu­vot­te­li­jat pyy­si­vät ja sai­vat vielä erik­seen kan­nan­ot­tomme sotesta neu­vot­te­lu­jen aikana.

Soteen liit­tyen tavoit­te­lemme, että asia­kas­työ­hön sää­de­tään sito­vat ja tut­kit­tuun tie­toon perus­tu­vat asia­kas­mi­toi­tuk­set. Kii­reel­li­sim­pänä tavoit­teena ajoimme sitä, että las­ten­suo­je­lussa lap­sen asioista vas­taa­van sosi­aa­li­työn­te­ki­jän asia­kas­määrä raja­taan 25 asiak­kaa­seen.

Vai­kut­ta­mis­toi­men­pi­tei­demme toi­nen pain­opiste oli var­hais­kas­va­tuk­sessa. Tär­keim­mät vies­timme oli­vat, ettei var­hais­kas­va­tuk­sessa tar­vita jakoa var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jiin ja sosio­no­mei­hin ja var­hais­kas­va­tuk­seen suun­tau­tu­neen sosio­nomi (AMK) ‑tut­kin­non suo­rit­ta­neille on avat­tava mah­dol­li­suus saada lisä­kou­lu­tuk­sella kel­poi­suus toi­mia esio­pe­tuk­sessa opet­ta­jan teh­tä­vässä. Lisäksi on avat­tava opin­to­po­lut eri­tyis­las­ten­tar­han­opet­ta­jan opin­toi­hin.

Sosio­nomi (YAMK) ‑tut­kin­non suo­rit­ta­neelle, var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jaksi val­mis­tu­neelle sosio­no­mille tulee myös avata kel­poi­suus päi­vä­ko­din joh­ta­jan teh­tä­vään.

Vai­kut­ta­mis­toi­min­nan tueksi Talen­tia käytti uusinta tut­ki­mus­tie­toa. Tee­timme myös Talous­tut­ki­muk­sella kyse­lyn var­hais­kas­va­tuk­sen tilasta ja tila­simme kun­ta­ky­se­lyn var­hais­kas­va­tuk­sen hen­ki­lös­tön saa­ta­vuu­desta. Näi­den tut­ki­mus­ten ja kyse­ly­jen kes­kei­set tulok­set toi­mi­tet­tiin hal­li­tus­oh­jel­ma­neu­vot­te­li­joille.

Talen­tian edus­kun­ta­vaali- ja hal­li­tus­oh­jel­ma­vai­kut­ta­mi­sessa peri­aate oli, että Talen­tia ei anta­nut vaa­li­ra­haa puo­lueille, ei ehdok­kaille eikä osal­lis­tu­nut puo­luei­den mak­sul­li­siin semi­naa­rei­hin. Sen sijaan kes­ki­tyimme suun­ni­tel­mal­li­sesti vai­kut­ta­mi­seen Sää­ty­ta­lolla ja resur­soimme sii­hen liit­ty­vien kyse­lyi­den ja tut­ki­mus­ten hyö­dyn­tä­mi­seen.

Tero Ris­ti­mäki