Kaisa Yliruokanen. Kuva: Veikko Somerpuro

Viime vuo­den lopussa pääs­timme hai­kein mie­lin Talentian vies­tin­tä­pääl­li­kön ja Talentia-leh­den pää­toi­mit­ta­jan Kristiina Koskiluoman ansai­tuille eläkepäiville.

Kristiina on Suomen tun­ne­tuim­pia sosi­aa­li­toi­mit­ta­jia ja ollut vai­kut­tava hahmo niin Talentiassa kuin laa­jem­min sosiaali­alan ken­tällä. Olen ylpeä siitä, että voin jat­kaa hänen jäl­jis­sään sosiaali­alan lue­tuim­man edun­val­vonta- ja aika­kaus­leh­den päätoimittajana.

Lehti pysyy elinvoimaisena vain vuorovaikutuksessa lukijoihinsa.

Olen elä­nyt Talentia-leh­den parissa lähes koko aikui­se­lä­mäni. Ensimmäisellä ural­lani sosi­aa­li­työn­te­ki­jänä lehti piti minut ajan tasalla alan uuti­sista ja toi uusia aja­tuk­sia työ­hön. Sen jäl­keen jat­koin opin­to­jani toi­mit­ta­jaksi ja luin leh­teä edel­leen kiin­nos­tuk­sesta alaa koh­taan. Myöhemmin Talentian mark­ki­nointi- ja vies­tin­tä­töissä pää­sin itse kir­joit­ta­maan jut­tuja leh­teen ja vai­kut­ta­maan sen sisäl­töi­hin. Nyt saan joh­taa pää­toi­mit­ta­jana leh­den ammat­ti­tai­toista toimitusta.

Tänä vuonna tulemme teke­mään leh­teen sekä sisäl­löl­li­siä että visu­aa­li­sia muu­tok­sia ja kokei­lemme uutta kans­sanne. Toivomme teitä luki­joita osal­lis­tu­maan enem­män leh­temme teke­mi­seen. Tulkaa seu­raamme talentia-lehti.fi-sivustolle ja Facebookiin. Kommentoikaa, jaka­kaa ja osal­lis­tu­kaa. Älkääkä epä­röikö antaa palau­tetta, sillä lehti on tehty teille. Talentia-lehti pysyy elin­voi­mai­sena vain vuo­ro­vai­ku­tuk­sessa lukijoihinsa.

Vaikka leh­den vetäjä vaih­tuu, lupaan että jat­kos­sa­kin Talentia-lehti, paitsi ker­too alan tär­keim­mät uuti­set ja edun­val­von­ta­vin­kit, myös nos­taa esiin epä­koh­tia ja ilmiöitä.

Kaisa Yliruokanen