Kaisa Yliruo­kanen. Kuva: Veikko Somerpuro

Viime vuoden lopussa päästimme haikein mielin Talentian viestin­tä­pääl­likön ja Talentia-lehden päätoi­mit­tajan Kristiina Koski­luoman ansai­tuille eläke­päi­ville.

Kristiina on Suomen tunne­tuimpia sosiaa­li­toi­mit­tajia ja ollut vaikuttava hahmo niin Talen­tiassa kuin laajemmin sosiaa­lialan kentällä. Olen ylpeä siitä, että voin jatkaa hänen jäljissään sosiaa­lialan luetuimman edunval­vonta- ja aikakaus­lehden päätoi­mit­tajana.

Lehti pysyy elinvoimaisena vain vuorovaikutuksessa lukijoihinsa.

Olen elänyt Talentia-lehden parissa lähes koko aikui­se­lämäni. Ensim­mäi­sellä urallani sosiaa­li­työn­te­kijänä lehti piti minut ajan tasalla alan uutisista ja toi uusia ajatuksia työhön. Sen jälkeen jatkoin opintojani toimit­ta­jaksi ja luin lehteä edelleen kiinnos­tuk­sesta alaa kohtaan. Myöhemmin Talentian markki­nointi- ja viestin­tä­töissä pääsin itse kirjoit­tamaan juttuja lehteen ja vaikut­tamaan sen sisäl­töihin. Nyt saan johtaa päätoi­mit­tajana lehden ammat­ti­tai­toista toimi­tusta.

Tänä vuonna tulemme tekemään lehteen sekä sisäl­löl­lisiä että visuaa­lisia muutoksia ja kokei­lemme uutta kanssanne. Toivomme teitä lukijoita osallis­tumaan enemmän lehtemme tekemiseen. Tulkaa seuraamme talentia-lehti.fi-sivustolle ja Facebookiin. Kommen­toikaa, jakakaa ja osallis­tukaa. Älkääkä epäröikö antaa palau­tetta, sillä lehti on tehty teille. Talentia-lehti pysyy elinvoi­maisena vain vuoro­vai­ku­tuk­sessa lukijoi­hinsa.

Vaikka lehden vetäjä vaihtuu, lupaan että jatkos­sakin Talentia-lehti, paitsi kertoo alan tärkeimmät uutiset ja edunval­von­ta­vinkit, myös nostaa esiin epäkohtia ja ilmiöitä.

Kaisa Yliruo­kanen